Author photoAdrian Gubčo 01.03.2022 15:00

Rača sa mení, nové projekty zvyšujú kvalitu života aj verejného priestoru

Mestská časť Rača prešla v posledných rokoch výraznými zmenami. Hoci sa vo viacerých mestských častiach vyskytujú snahy o zlepšenie stavu verejných priestranstiev alebo doplnenie novej infraštruktúry alebo vybavenosti, len ojedinele je to spojené s vyššou kvalitou. Rača je v tomto smere výnimkou – a postupne to začína byť viditeľné. Dokončených, v realizácii alebo príprave je hneď niekoľko projektov.

Urban Park Tbiliská

Urban Park Tbiliská

Mestská časť Rača je v kontexte Bratislavy špecifická – na rozdiel od mnohých iných štvrtí, Rača disponuje vlastnou silnou identitou, spojenou so storočiami samostatného vývoja. Pôvodne totiž išlo o zemepanské mestečko, ktoré bolo k Bratislave pripojené až v roku 1946. V povojnovom období sa radikálne rozrástla, doteraz si však zachovala pôvodné jadro a vinohradnícke tradície. Miestna komunita má k Rači silný vzťah a podozrievavo sa pozerá na mnohé nové aktivity. Na druhej strane, očividne to smeruje aj k zvýšeniu nárokov na kvalitu jednotlivých zásahov.

Týka sa to najmä samosprávy, ktorá prišla pred niekoľkými rokmi s prísľubom výrazného zlepšenia kvality života v mestskej časti. Za problémy označuje najmä dopravnú záťaž, rozvoj zelene, komunít a nenápadne aj tlak nového developmentu. Kým možnosti zlepšenia dopravnej situácie sú obmedzené, pri ostatných troch má Rača možnosti širšie. Rozvoj zelene je vo všeobecnosti spojený aj s rozvojom verejných priestranstiev, kým tlak developmentu sa odráža v nutnosti zabezpečenia lepšej infraštruktúry pre obyvateľov. To sa týka aj komunít, ktoré sú vo všeobecnosti prehliadané.

Výsledkom snáh samosprávy je príprava množstva nových projektov, ktoré sa od pekných vízií posúvajú ku konkrétnej realizácii. V tom spočíva rozdiel oproti mnohým iným mestským častiam, ale aj Hlavnému mestu. Aj iné samosprávy totiž pripravujú množstvo projektov, stavebná časť však mešká. Rača však dokáže dobre mobilizovať zdroje – okrem eurofondov aj Poplatok za rozvoj z povolených projektov – a využívať ich na zlepšovanie života občanov.

Vďaka tomu si už môže mestská časť pripísať prvé úspechy v podobe dokončených úprav alebo projektov, kým ďalší veľký projekt je v realizácii. V príprave je ale mnoho ďalších zámerov.

 

Obnovená Detvianska ulica 

 

Jedným z prvých príkladov iného prístupu bola rekonštrukcia Detvianskej ulice. Táto hlavná ulica spája centrum pôvodnej časti Rače s električkovou zastávkou a hlavnou dopravnou tepnou, smerujúcou do centra Bratislavy. Ešte v roku 2019 išlo o typickú slovenskú ulicu – zanedbanú a s rozbitými chodníkmi pokrytými divoko parkujúcimi autami. Medzičasom však mestská časť pristúpila k čiastočnej rekonštrukcii, pričom nevyužila typický asfalt, ale dlažbu. Ide o rovnaký typ dlažby, ktorý sa využíva v iných častiach mesta pred implementáciou tzv. Bratislavskej dlažby.

Detvianska tak citeľne opeknela. Na túto rekonštrukciu čiastočne nadväzuje modernizácia električkového úseku medzi Detvianskou a Záhumenicami (čo bolo v réžii Hlavného mesta) a predovšetkým pripravovaná rekonštrukcia Parku J.M. Hurbana. Architektonickú štúdiu mestská časť predstavila už pred nejakou dobou, aktuálne postupuje v povoľovacom procese. Podľa starostu mestskej časti, Michala Drotována, aktuálne je pripravený projekt na stavebné povolenie a pripravuje sa žiadosť o udelenie fondov EÚ na realizáciu.

V blízkosti zmodernizovanej električkovej trate na Záhumeniciach je dokončený aj druhý projekt, pripravený miestnou samosprávou. Tzv. Urban park Tbiliská je kombináciou skateparku a ihriska pre  parkour alebo streetball, doplnený o možnosti sedenia a upravenú zeleň. Na koncepcii mestská časť spolupracovala s Asociáciou skateboardingu Slovenskej republiky, projekt vypracoval pražská architektonická kancelária Unicorn/Unicron, špecializujúca sa na tvorbu verejných priestranstiev, ideálnych pre skateboarding.

Výsledkom je vynikajúci a už teraz extrémne obľúbený verejný priestor. Do centrálnej vybetónovanej plochy sú vložené viaceré skateboardové prvky a kôš pre streetball, smerom k Tbiliskej vznikli pobytové schody a pri hranici s areálom W.M. Fitcentra zas drevená terasa s ďalšími pobytovými schodami. Skateboarding dnes zažíva boom popularity a komunita začala okamžite využívať aj tento priestor. V tejto chvíli ide pravdepodobne o najkvalitnejší skatepark v Bratislave.

V susedstve s Urban Parkom Tbiliská zároveň vzniká rozšírenie zmieňovaného W.M. Fitcentra. Realizácia ide celkom pomaly – pred dosiahnutím hrubej stavby bolo už v roku 2020, napriek tomu ešte stále nie je dokončené. Po dobudovaní a otvorení však vytvorí so susedným parkom, ale aj obnoveným areálom Základnej školy Tbiliská, pomerne ucelenú športovú zónu.

 

Urban Park Tbiliská si okamžite našiel popularitu. V pozadí výstavba W.M. Fitcentra

 

V procese realizácie je dnes aj najväčší projekt mestskej časti za posledné desaťročia – komplexná rekonštrukcia Základnej školy Plickova. Stavebné práce na obnove typovej školskej budovy z obdobia bývalého režimu a rozbehli na konci leta 2021. Po jej dokončení, predbežne očakávanej vo februári 2023, by malo ísť o jednu z najmodernejších škôl v Bratislave. Mestská časť Rača projekt zadala priamo, no vybrala si jednu z najrenomovanejších súčasných kancelárií, štúdio Pantograph.

V škole bude 25 tried, 10 špecializovaných učební, jedáleň, kuchyňa, telocvične a príslušná infraštruktúra. Vyriešiť by sa tak mal akútny nedostatok miest v školských zariadeniach, čo je podľa vedenia mestskej časti čiastočne dôsledkom prudkej výstavby v Rači v uplynulých rokoch. Cena rekonštrukcie na základe verejného obstarávania je viac ako 5,6 milióna eur, z toho je podstatná časť financií (2,85 miliónov eur) hradená z eurofondov. Z Fondu na podporu športu získala Rača ďalšiu dotáciu na opravu telocvične.

V tejto chvíli je v riešení aj rekonštrukcia školského dvora. Opäť v spoluprácu s Pantographom sa navrhuje vznik športovísk aj jazierka, ktoré bude slúžiť ako retenčná nádrž. Celý areál by mal byť verejne prístupný. Starosta odhaduje cenu rekonštrukcie na 650-tisíc eur, plus DPH. Súťaž na zhotoviteľa sa predpokladá v lete 2022, na jeseň by sa mohli spustiť stavebné práce. Dokončenie sa očakáva na jar 2023, takže výhľadovo bude rekonštrukcia školy dokončená aj s vonkajším areálom. Žiaci by mali na obnovenú Plickovu nastúpiť v septembri 2023.

 

Rekonštrukcia Základnej školy Plickova

 

Z pripravovaných projektov možno spomenúť viacero uvažovaných revitalizácií verejných priestorov. Len pred niekoľkými týždňami bola odhalená štúdia revitalizácie Račianskeho potoka v Krasňanoch. Ide zatiaľ o malý projekt, keďže v území sú komplikované nastavené väzby, pričom časť pozemkov spravuje Hlavné mesto, vodný tok jeho správca (SVP, š.p.). Týka sa okolia potoku nad areálmi Slovenskej grafie a Meopty, pričom revitalizovaný bude vodný tok, doplnený bude mobiliár a čiastočne zlepšené povrchy. Štúdiu pripravila firma KateDesign, aktuálne sa riešia pozemky a projekt na povolenia.

Samospráva pripomína, že neprehliada ani trochu odľahlú štvrť Rendez. Obnoviť chce napríklad „námestie“, resp. akýsi centrálny priestor popri Dopravnej ulici, ktorý je dnes skutočne zanedbaný. Prípravou na úpravu územia je nedávne odstránenie čiernych stavieb v lokalite. Podoba priestoru zatiaľ známa nie je, starosta však sľubuje vytvorenie vydláždeného priestoru, debarierizáciu, doplnenie zelene aj vznik parkovacích miest. Tejto časti mesta to môže len pomôcť.

V podstate s týmto územím súvisí aj pripravovaná úprava okolia Pastierskej ulice, konkrétne areálu Matador. Ide o zanedbanú plochu, ktorá lokalite ani Rači nijako neprospieva. V príprave tak je zmena Územného plánu, ktorá tu umožní vznik bývania s občianskou vybavenosťou v parteri. Hlavné mesto by tu rado videlo nájomné bývanie. Rača tento krok skôr podporuje, keďže sa zaviazala, že stav územia zlepší. Zlepšiť chcela aj stav opusteného objektu na Strelkovej ulici, ten je však už tak narušený, že bude asanovaný a nahradený parčíkom.

Tieto projekty tak pomôžu miestnym komunitám. K ďalším novým zámerom patrí rekonštrukcia knižnice a kultúrneho centra na Žarnovickej (viac tu), na ktoré prebehla architektonická súťaž, alebo rozvoj komunitného centra Stará jedáleň. Čo-to plánuje aj Hlavné mesto, ktoré chce opraviť park a priľahlé priestory (vrátane okolia Miestneho úradu) na Mudrochovej ulici. Do Rače spadá aj úprava okolia Depa Krasňany. Zatiaľ bez definitívnej podoby, ale v príprave je obnova kúpaliska v Krasňanoch. Všetky projekty, ako aj súťaž, vznikajú v réžii Metropolitného inštitútu Bratislavy. Ďalšie zámery súvisia s priľahlou časťou Bratislavského lesoparku.

Napokon, na prospech obyvateľov bude aj posledný projekt, ktorý sa istú dobu črtal ako neúspech mestskej časti – vybudovanie materskej školy Tramín. Plánovanú škôlku zablokovala časť miestnych obyvateľov, pričom využila rozličné iracionálne argumenty v duchu typického NIMBYizmu. Mestská každopádne začala búrať pôvodný objekt vinárne a pripravuje nové stavebné konanie. Zisk stavebného povolenia predpokladá (alebo skôr dúfa) do konca jari 2022. Škôlka, navrhnutá kanceláriou Pantograph, tak snáď bude dokončená aspoň o rok neskôr oproti plánovanému termínu, teda v septembri 2023.

 

Revitalizácia okolia Račianskeho potoka. Zdroj: KateDesign / Michal Drotován

 

Rača nie je ani zďaleka jednou z najväčších mestských častí, tie by jej však mohli aktivitu len závidieť. Po ukončení všetkých menovaných projektov budú mať jej obyvatelia k dispozícii lepšie verejné priestranstvá, novú školu, miesta v materských školách a priestory pre rozvoj komunitného života. Od dokonalosti bude mať mestská časť ešte stále ďaleko, predpoklady pre vysokú kvalitu života sa však výrazne zlepšia. V Rači sa udejú skutočne viditeľné zmeny.

Ostatné mestské časti by sa mohli inšpirovať v podobe prípravy vlastných projektov, oslovení kvalitných architektov či vyhlasovaní architektonických súťaží alebo vo využívaní poplatkov za rozvoj. Samozrejme, poplatky sú k dispozícii najmä za predpokladu, že v štvrtiach prebieha investičná aktivita. Tá však nemusí byť na škodu – práve naopak, v mnohých prípadoch je nový development niečím, čo dokáže znásobiť pozitívne iniciatívy samosprávy. Zodpovedný starosta či starostka tak vo všeobecnosti podporuje stavebný rozvoj svojej obce, mesta či mestskej časti.

Práve v tom spočíva budúcnosť zlepšovania Bratislavy. Hlavné mesto postupne zvyšuje svoje príjmy a aj kapitálové výdaje, nikdy ale nebude také bohaté, aby samé budovalo budúcu Bratislavu. Developeri a veľkí vlastníci pozemkov ostanú kľúčovými hráčmi. To je však v poriadku a bežný proces aj v zahraničí. Úlohou mesta je nastaviť férové podmienky rozvoja, vrátane vhodného využívania developerských poplatkov. Kombinácia vlastných zdrojov, eurofondov, zvýšených príjmov od investorov a väčšieho množstva nových kvalitných projektov vie priniesť pozitívnejšiu budúcnosť Bratislavy. Presne tak, ako sa to už teraz deje v Rači.

 

Fotografie z 20.2.2022. Pozrite si vývoj projektov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Urban Park Tbiliská
 • Urban Park Tbiliská
 • Urban Park Tbiliská
 • Urban Park Tbiliská
 • Urban Park Tbiliská
 • Urban Park Tbiliská. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača
 • W.M. Fitcentrum
 • W.M. Fitcentrum
 • W.M. Fitcentrum. Zdroj: W.M. Fitcentrum
 • Základná škola Plickova
 • Základná škola Plickova
 • Základná škola Plickova. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača
 • Základná škola Plickova - školský dvor. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača
 • Revitalizácia okolia Račianskeho potoka. Zdroj: KateDesign / Michal Drotován
 • Revitalizácia okolia Račianskeho potoka. Zdroj: KateDesign / Michal Drotován

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube