Author photoAdrian Gubčo 25.03.2022 13:25

Modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály sa omeškajú

Hlavné mesto už dlhodobo plánuje výrazne zlepšenie úrovne verejnej dopravy v Bratislavy. Prostriedkom k tomu má byť rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane komplexných modernizácií električkových radiál. Po ako-tak dokončenej úprave trate v Karlovej Vsi mali už čoskoro prísť na rad Ružinovská a Vajnorská radiála. Ako sa však ukazuje, oba projekty budú meškať. Informoval o tom portál iMHD.sk.

Ilustračný záber

Ilustračný záber

Skvalitňovanie verejnej dopravy je už nejakú dobu označované za prioritu z hľadiska rozvoja mesta. Magistrát preto roky vyvíja iniciatívy, ktoré majú zvýšiť význam mestskej hromadnej dopravy (MHD) na deľbe prepravnej práce. Najvýznamnejšie sa to má prejaviť na električkovej doprave – ide o nosný systém MHD, pričom cieľom je rozšíriť sieť aj zvýšiť úroveň existujúcej infraštruktúry. Popri kľúčovom projekte výstavby trate do Petržalky (Petržalskej radiály) tak mesto navrhlo zmodernizovať aj Dúbravsko-karloveskú, Ružinovskú a Vajnorskú radiálu. Modernizácie súvisia aj s nákupom nových vozidiel.

Jednotlivé projekty sú naviazané na eurofondy, z ktorých sú financované. Prvé zmeny sa realizovali ešte v rámci programovacieho obdobia 2007-2013 (napríklad prvá etapa výstavby Petržalskej radiály, modernizácia Dúbravskej radiály od Hanulovej po Pri kríži alebo obnova trate na Štefanovičovej). V tomto programovacom období sa začali aj projektové práce na modernizácii zvyšku Dúbravsko-karloveskej radiály, Ružinovskej radiály a Vajnorskej radiály. Cieľom bolo rozbehnúť realizáciu v ďalšom programovom období, teda v rokoch 2014-2020.

Ako však mesto uvádza v materiáli, predloženom na marcové Mestské zastupiteľstvo, pri projekcii bol zaznamenaný výrazný časový sklz. Hlavné mesto muselo dokonca vrátiť nevyčerpané prostriedky. V ďalšom programovacom období sa podarilo úspešne doprojektovať a rozbehnúť jedine modernizáciu Dúbravsko-karloveskej radiály - hoci s viacerými nedorobkami a chybami, čo teraz Magistrát otvorene priznáva.

V prípade Ružinovskej radiály sa však až na konci roka 2019 podarilo podpísať Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon autorského dozoru a inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ, Dopravoprojekt, mal pôvodne dokumentáciu dokončiť do augusta 2021. Z dôvodu „mimoriadnej situácie“ sa však tento dátum posunul na december 2022. Pôvodne malo projektovanie vyjsť na 640-tisíc eur, dodatkami sa navýšilo o vyše 190-tisíc eur. Ku konceptu dokumentácie prišlo tisíc pripomienok. Posunul sa aj predpokladaný dátum realizácie – pôvodne sa mala spustiť v novembri 2022, po novom sa má začať v marci 2024 a skončiť v októbri 2025.

Pri Vajnorskej radiále je situácia podobná. Zmluva o dielo, opäť s Dopravoprojektom, bola podpísaná v apríli 2020, pôvodný rozpočet na vypracovanie projektovej dokumentácie bol 790-tisíc eur. Po dodatkoch sa navýšil o 209-tisíc eur. Mesto navyše žiada možnosť zachovania prístupu do vozovne Jurajov dvor, čo si vyžiada náročnejšiu organizáciu výstavby – zachovaná bude jednokoľajná prevádzka medzi Trnavským mýtom a vozovňou. Úprava projektu si vyžiadala ďalší posun v príprave projektu, a to až o 16 mesiacov. Dokumentácia má byť dokončená v júli 2023 namiesto marca 2022, realizácia stavby sa predpokladá medzi januárom 2025 a augustom 2028.

Ide o problém, keďže stav jednotlivých tratí nie je vôbec dobrý. V kriticky zlom stave by mala byť najmä Vajnorská radiála v úseku medzi Zátiším a Zlatými Pieskami. Nie je vylúčené, že ešte pred oficiálnym začiatkom modernizácie sa bude musieť časť trate uzavrieť, resp. sa projekt rozložiť na menšie úseky.

Odsun modernizácie jednotlivých radiál si vysoko pravdepodobne vyžiada aj posun v prípade obnovy súvisiacej infraštruktúry a verejných priestorov. Modernizácia Ružinovskej radiály mala napríklad priniesť rekonštrukciu Krížnej ulice od fasády k fasáde, úpravu Amerického námestia alebo revitalizáciu Ružinovskej ulice, spojenú s výstavbu nových cyklotrás. Rekonštrukcia od fasády k fasáde mala prebehnúť aj na Vajnorskej ulici, ktorá by sa zmenila na pekný mestský bulvár.

Všetky tieto zmeny, ktoré by výrazne zlepšili úroveň verejnej dopravy aj verejného priestoru, sa tak stanú obeťou „mimoriadnej situácie“ a dodatočných úprav v projektoch.  

 

Komplexná rekonštrukcia Krížnej sa v novembri 2022 pravdepodobne nespustí. Zdroj: Google StreetView

 

Keďže materiál nešpecifikuje, akým spôsobom sa mimoriadna situácia podpísala na vývoji projekčných prác, ťažko možno posúdiť, či ide o objektívny problém, alebo skôr manažérske zlyhanie. Verejnosť bude musieť každopádne dlhšie tolerovať nízku úroveň tratí, zastávok a priľahlých ulíc. Hoci sa ukazuje, že trať v Karlovej Vsi má mnoho nedostatkov, predsa len nastavuje omnoho vyššiu latku štandardu. To isté sa teraz očakáva aj v hustejšie zaľudnených častiach Bratislavy v Starom Meste, Novom Meste a Ružinove.

Hlavné mesto a Dopravný podnik preto aspoň rozvíjajú iné dopravné projekty, zamerané na rozvoj infraštruktúry, údržby a zvýšenie komfortu cestujúcich. V zozname projektov, pripravovaných a realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, tak figuruje projekcia a realizácia obnovy vozovní v Jurajovom dvore a Krasňanoch alebo nákup nových električiek a trolejbusov. Takisto by sa mali naprojektovať nové trolejbusové trate a zmodernizovať niektoré staršie (prečítajte si, o ktoré ide, v samostatnom článku). Vlajkovým projektom je samozrejme výstavba električkovej trate v Petržalke, ktorá by mala byť sprevádzkovaná do konca roka 2023.

Ďalšie dopravné projekty sa financujú z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Bratislava z IROPu zafinancovala výstavbu cyklotrasy na Starohájskej, ktorá bola dokončená s výrazným meškaním, zrealizovať chcela aj nastavenie preferencie MHD na križovatkách, opäť ale došlo k časovým posunom. K plánovaným projektom patrí výstavba združeného chodníka a cyklotrasy na Kutlíkovej, úprava prestupného uzla Račianske mýto alebo vyhradený pruh na Trnavskej ceste s integrovaným riešením pre cyklistov.

Svoje projekty má aj Dopravný podnik Bratislavy. Ten z eurofondov nakúpil elektrobusy, rozširuje pokrytie zastávok MHD elektronickými infotabuľami, pripravuje masívnu modernizáciu zastávok (105 zastávok, nainštalované majú byť do augusta 2023) a plánuje nákup vodíkových autobusov. Za dôležité Hlavné mesto považuje aktivity Železníc Slovenskej republiky, ktoré sa v rámci modernizácie Bratislavského železničného uzla pripravujú na výstavbu Terminálov integrovanej osobnej prepravy v Boroch, Ružinove a Vrakuni. V Ružinove treba dopracovať projektovú dokumentáciu, na čo by sa mala v bližšie neurčenom termíne vyhlásiť súťaž na zhotoviteľa.

Nedá sa tak povedať, že by mesto v rozvoji verejnej dopravy iba zlyhávalo. Cestujúca verejnosť má možnosť pocítiť určité zlepšenia, súvisiace s nákupom nových autobusov alebo doplnením elektronických informačných tabúľ. Najnovšie Magistrát ohlásil aj ukončenie procesu obstarávania nových električiek (nie celkom bez škandálov). Dopravný podnik pripravil rekonštrukcie krátkych úsekov tratí v Rači a na Americkom námestí, provizórnou opravou prešla aj katastrofálna zastávka na Račianskom mýte. MHD v Bratislave tak jednoznačne zvyšuje svoju úroveň.  

Stále je však problémom projektová príprava nových projektov. Dôsledkom je neschopnosť pritiahnuť do verejnej dopravy väčší počet cestujúcich, zaťaženejšie cesty a parkovacie plochy, vyššie emisie a hluk a celkovo nepríjemnejšie prostredie. Naostatok, mesto sľubovaním termínov a ich následným nedodržaním znižuje dôveru obyvateľov vo výkon verejnej správy. A to je veľký problém, sťažujúci vývoj nielen dopravných projektov.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube