Author photoAdrian Gubčo 24.08.2020 11:10

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Obnova trate v Rači, v úseku medzi zastávkami Cintorín Rača a Drevona, sa spustila v polovici júna. Práce si zachovávali dobré tempo a už čoskoro po odstránení pôvodnej trate sa začala rysovať nová s výraznými vylepšeniami nielen oproti predchádzajúcemu stavu, ale aj originálnemu projektu. Na konci júla už boli z veľkej časti osadené koľaje, 20. augusta prebehlo preskúšanie trate. V tejto chvíli už prebiehajú v podstate len sadové úpravy a brúsenie koľají.

Zhotoviteľovi, spoločnosti TSS Grade, by sa tak malo podariť niečo na bratislavské pomery nevídané: projekt bude dokončený viacmenej načas (ak neberiem do úvahy fakt, že kvôli meškaniam v Karlovej Vsi bola oprava posunutá). V priebehu dneška by mohlo byť vydané povolenie na predčasné užívanie trate zo strany Bratislavského samosprávneho kraja, čo by znamenalo, že električky až na koniec Rače budú v prevádzke už na začiatku septembra.

Pre cestujúcich to bude znamenať odstránenie diskomfortu v podobe súčasných dopravných obmedzení, ako aj zlepšenie prevádzky na trati a skvalitnenie prostredia. Obnovených síce bolo len približne 430 metrov koľají, umiestnené sú však v kritickom úseku, kde sa trať dvojicou oblúkov stáča k Púchovskej ulici, čo viedlo k zvýšenému hluku. V zlom stave boli aj zastávky či priecestie na Detvianskej ulici. Po obnove sú tieto problémy odstránené alebo redukované.

Prispeli k tomu aj viaceré úpravy, ktoré sa v projekte vykonali v poslednom období. Jednou z najmarkantnejších zmien je inštalovanie nového veľkokapacitného dizajnového prístrešku namiesto pôvodne uvažovanej rekonštrukcie starého. Osadený tu bol aj označník integrovaný s elektronickou tabuľou. Ďalšou novinkou je nahradenie predtým uvažovaného asfaltobetónového krytu časti trate krytom so štrkodrvy, na ktorom sú položené plastové tvárnice. Dané riešenie umožňuje znížiť hlučnosť aj zlepšiť vsakovanie dažďovej vody. Mimo týchto častí bude trať pokrytá rozchodníkom.

Trať vyzerá aj vizuálne veľmi dobre, k čomu prispela dobrá úroveň dizajnu a detailov. Zastávky pripomínajú riešenie z Karlovej Vsi, obnovená bola časť prístupových chodníkov a novú podobu dostali priecestia. Trakčné vedenie má antracitovú úpravu a pri označníkoch bol opäť použitý ich nový dizajn, predtým prvýkrát testovaný na Karlovesko-dúbravskej radiále. Výsledkom bude nielen zvýšený komfort cestujúcej verejnosti, ale aj vhodné dotvorenie prostredia mestskej časti Rača.

Hlavné mesto a Dopravný podnik, spoločne so zhotoviteľom, zvládli v tomto prípade svoju úlohu veľmi dobre. Celkové náklady sú na úrovni 2,3 milióna eur.

 

Nový veľkokapacitný prístrešok v Rači

 

Kým Rača je úspešný príbeh, v prípade Karlovesko-dúbravskej radiály sú komplikácie výraznejšie, čo si vyžiadalo odklad pôvodne uvažovaného dokončenia modernizácie v prvej polovici septembra. Ako Hlavné mesto v uplynulých dňoch informovalo, premávka na obnovenej trati by mala byť definitívne spustená 26. októbra 2020. Stavba by mala byť odovzdávaná po 15. októbri.

Aj potom však môže ešte prebiehať časť prác, na odstránenie vád bude mať zhotoviteľ, konzorcium DK Radiála (v ktorom má účasť aj TSS Grade), čas do 15. novembra. Nad rámec toho mesto pripomína, že má záujem obnoviť väčšinu komunikácií pozdĺž radiály. K tomu má patriť aj rekonštrukcia križovatky Damborského s Harmincovou, na ktorú má nadviazať rozširovanie samotnej Harmincovej. Mesto zatiaľ pracuje (spolu s developerom ITB Development) na výkupe pozemkov, štart stavebných prác odhaduje na leto 2021 (hoci ešte nedávno hovorilo o jari).

Kadopádne, 26. októbra by už ma byť okrem premávky sprístupnený aj nadchod pri zastávke Botanická záhrada, vrátane výťahov, či sprevádzkované obe integrované zastávky na Molecovej (Riviére) a na Záluhách. Na tejto zastávke sa má v priebehu zajtrajška otvoriť zrekonštruovaný podchod. Do začiatku školského roka sa majú uvoľniť dopravné obmedzenia na Rivére, kde je dnes znemožnené odbočenie na Devínsku cestu alebo na Molecovu.

Hlavné mesto obhajuje meškanie radou príčin, ku ktorým patrí úvodné omeškanie v dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19, realizácia alternatívneho riešenia pevnej jazdnej dráhy (ktorá je časovo náročnejšia), nutná prekládka vedenia vysokého napätia (s ktorou pôvodný projekt nerátal) či odhalenie nevhodného podložia na Molecovej alebo zdegradovanej ochrany potrubia kanalizácie. Charakter týchto komplikácií už údajne neumožnil zhotoviteľovi sklz dohnať.

Magistrát tvrdí, že tento čas aspoň umožnil hľadať spôsob eliminácie dunivého zvuku, ktorý električky vydávali na obnovenej trati v Karlovej Vsi. „Prebrúsili sme koľaje a zvary v celej dĺžke trate, prišlo tiež k reprofilácii hlavy koľají, aby sa zlepšil styk kolesa električky s koľajou a rozrezali sme betónové dosky pevnej jazdnej dráhy z 24 m dĺžky na 4x6 m dĺžky,“ konštatuje vo svojom stanovisku Hlavné mesto. To všetko malo prispieť k zníženiu hluku a predbežné výsledky meraní naznačujú, že sa to potvrdilo. Definitívna správa však ešte neexistuje.

Snáď už finálny termín ukončenia prác a obnovenia premávky je nepochybne veľkou úľavou pre množstvo obyvateľov Karlovej Vsi, ktorí sú teraz nútení využívať náhradné autobusové spoje, ktoré meškajú počas zhoršujúcich sa ranných špičiek. Užívatelia automobilov sú zas ovplyvnení vyššie spomínanými obmedzeniami. Výsledkom je tak vo všeobecnosti katastrofálna dopravná situácia v tejto časti mesta.

Zmodernizovaná trať prichádza s prísľubom značného zrýchlenia spojenia Dúbravky a Karlovej Vsi s centrom mesta - cesta z konečnej v Dúbravke do centra mesta by sa mala skrátiť o tri minúty, samozrejme, za predpokladu zriadenia sľubovanej preferencie. Všetky zastávky majú byť bezbariérové a značne komfortnejšie, trať bude z väčšej časti zazelenaná rozchodníkom. Vznik dvojice prestupných zastávok zlepší spojenie s Dlhými Dielmi a časťami Dúbravky alebo Lamača.

Zdržania a komplikácie však vyvolali pochopiteľné podráždenie u značného počtu ľudí. Mesto sa musí takýchto problémov vyvarovať, ak chce verejnosť presvedčiť o zmysluplnosti ďalšieho rozvoja koľajovej siete. Týka sa to najmä uvažovanej trate v novom centre Bratislavy, kde časť verejnosti kritizuje navrhované vedenie trate popred Slovenské národné divadlo, pričom jedným z argumentov je zvýšenie hluku – tak ako v Karlovej Vsi.

 

Modernizácia Karloveskej radiály v priestore prestupnej zastávky Riviéra

 

Okrem týchto projektov má Bratislava v dohľadnej dobe naplánované aj ďalšie zámery. Veľkým projektom je realizácia druhej etapy výstavby Petržalskej radiály, ktorá sa musí spustiť v roku 2021. Hlavné mesto teraz žiada o stavebné povolenia na jednotlivé časti stavby, pričom je potrebný čo najhľadší priebeh konaní. Harmonogram projektu je veľmi tesný, Bratislava totiž musí projekt dokončiť do konca roka 2023, aby bolo predĺženie trate financovateľné z európskych zdrojov.

Dokončením obnovy trate v Rači sa Dopravnému podniku zároveň otvára priestor pre spustenie rekonštrukcie trate na Americkom námestí v centre mesta. Obnovou prejde veľmi schátraný úsek trate medzi zrekonštruovanou časťou na Špitálskej a integrovanou zastávkou Blumental, ktorý bol už v havarijnom stave. Práce prebehnú v dvoch etapách ešte v priebehu tohto roka prevažne v jesenných mesiacoch, zhotoviteľ TSS Grade má koniec zmluvného termínu stanovený na koniec novembra. Dopravný podnik sľubuje, že čoskoro dodá viac informácií.

Aj táto obnova prinesie viaceré zlepšenia. Zmeniť by sa mala poloha trate, ktorá sa posunie približne o meter bližšie k parčíku na Americkom námestí. To umožní takmer dvojnásobne rozšíriť úzky chodník popri múre Univerzitnej nemocnice. Povrch trate bude vydláždený, od chodníkov bude oddelený kamennými obrubníkmi.

Nástupiská budú predĺžené a vydláždené veľkoformátovou betónovou dlažbou, podobnou ako v Karlovej Vsi, t.j. chodník bude bledý (farba andezit) a vodiaci pás tmavý (farba grafit). Mimo nástupíšť bude na chodníkoch použitý asfaltový betón. Skvalitniť sa má aj vybavenie zastávky, predpokladá sa osadenie veľkoformátového dizajnového prístrešku, inštalovanie elektronickej tabule a osadenie nových lavičiek na okraji parku. Na Radlinského ulici bude pôvodná a dnes už nevyužívaná zastávka Floriánske námestie premenená na zelený pás.

Ďalšie zásadné zmeny sa tu chystajú aj v budúcnosti v súvislosti s modernizáciou Ružinovskej radiály, pričom modernizovaný úsek sa začína práve na Americkom námestí. Predpokladá sa, že by tu mohol vzniknúť prestupný terminál medzi električkami a trolejbusmi, kým Krížna ulica sa transformuje na príťažlivý mestský bulvár. Hlavné mesto už rozbehlo projekciu tohto úseku, kým Metropolitný inštitút Bratislavy organizuje participáciu, v rámci ktorej zisťuje potreby miestneho obyvateľstva.

Prvé projekty zlepšenia električkovej dopravy sa tak blížia k záveru a do Bratislavy prinášajú vyššiu úroveň dizajnu vyčkávacích priestorov, než na akú sme boli doteraz zvyknutí (hoci určité pozitívne náznaky sa vyskytovali už aj predtým). Ide o správnu cestu, ak sa má zmeniť imidž a význam električkovej dopravy, ktorá má byť nosným systémom mestskej hromadnej dopravy. Problémy, ktoré sa pritom vyskytujú, však zdôrazňujú potrebu kvalitnejšej investičnej a projektovej prípravy.

V tomto smere má Bratislava stále rezervy, súvisiace s nedostatočnou kvalitou podkladov, ale aj nedostatkom vlastných ľudských kapacít na špičkovej úrovni. Do budúcna sa to bude musieť zmeniť, ak chce Hlavné mesto držať krok so zahraničnými metropolami či súkromnými investormi a odvážiť sa na zásadnejšie zámery. Inak sa môže stať obeťou v podstate malicherných problémov, ktoré skomplikovali realizáciu súčasných projektov a automaticky vrhajú zlé svetlo na pripravované plány. Ich odmietnutie by na konci dňa mohlo hraničiť s katastrofou.

 

Fotografie modernizácie Karloveskej radiály sú z 15.8.2020, rekonštrukcie trate v Rači z 23.8.2020. Pozrite si ich vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Začiatok rekonštruovaného úseku v Rači
 • Nový veľkokapacitný prístrešok v Rači
 • Integrovaný označník a elektronická tabuľa
 • Trať v oblúku v Rači. Na tomto mieste by sa hodil chodník s prechodom cez trať
 • Brúsenie trate v Rači
 • Začiatok obnovovaného úseku, zastávka Chatam Sofer
 • Zastávka Kráľovské údolie
 • Trať pri Výskumnom ústave vodnéh hospodárstva
 • Zastávka Botanická záhrada, realizácia výťahov
 • Zastávka Botanická záhrada
 • Budúca prestupná zastávka Riviéra
 • Budúca prestupná zastávka Riviéra
 • Realizácia nadchodu na Nad lúčkami
 • Stĺpy na zastávke Záluhy sa musia odstrániť

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube