YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 24.08.2020 11:10

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Obnova trate v Rači, v úseku medzi zastávkami Cintorín Rača a Drevona, sa spustila v polovici júna. Práce si zachovávali dobré tempo a už čoskoro po odstránení pôvodnej trate sa začala rysovať nová s výraznými vylepšeniami nielen oproti predchádzajúcemu stavu, ale aj originálnemu projektu. Na konci júla už boli z veľkej časti osadené koľaje, 20. augusta prebehlo preskúšanie trate. V tejto chvíli už prebiehajú v podstate len sadové úpravy a brúsenie koľají.

Zhotoviteľovi, spoločnosti TSS Grade, by sa tak malo podariť niečo na bratislavské pomery nevídané: projekt bude dokončený viacmenej načas (ak neberiem do úvahy fakt, že kvôli meškaniam v Karlovej Vsi bola oprava posunutá). V priebehu dneška by mohlo byť vydané povolenie na predčasné užívanie trate zo strany Bratislavského samosprávneho kraja, čo by znamenalo, že električky až na koniec Rače budú v prevádzke už na začiatku septembra.

Pre cestujúcich to bude znamenať odstránenie diskomfortu v podobe súčasných dopravných obmedzení, ako aj zlepšenie prevádzky na trati a skvalitnenie prostredia. Obnovených síce bolo len približne 430 metrov koľají, umiestnené sú však v kritickom úseku, kde sa trať dvojicou oblúkov stáča k Púchovskej ulici, čo viedlo k zvýšenému hluku. V zlom stave boli aj zastávky či priecestie na Detvianskej ulici. Po obnove sú tieto problémy odstránené alebo redukované.

Prispeli k tomu aj viaceré úpravy, ktoré sa v projekte vykonali v poslednom období. Jednou z najmarkantnejších zmien je inštalovanie nového veľkokapacitného dizajnového prístrešku namiesto pôvodne uvažovanej rekonštrukcie starého. Osadený tu bol aj označník integrovaný s elektronickou tabuľou. Ďalšou novinkou je nahradenie predtým uvažovaného asfaltobetónového krytu časti trate krytom so štrkodrvy, na ktorom sú položené plastové tvárnice. Dané riešenie umožňuje znížiť hlučnosť aj zlepšiť vsakovanie dažďovej vody. Mimo týchto častí bude trať pokrytá rozchodníkom.

Trať vyzerá aj vizuálne veľmi dobre, k čomu prispela dobrá úroveň dizajnu a detailov. Zastávky pripomínajú riešenie z Karlovej Vsi, obnovená bola časť prístupových chodníkov a novú podobu dostali priecestia. Trakčné vedenie má antracitovú úpravu a pri označníkoch bol opäť použitý ich nový dizajn, predtým prvýkrát testovaný na Karlovesko-dúbravskej radiále. Výsledkom bude nielen zvýšený komfort cestujúcej verejnosti, ale aj vhodné dotvorenie prostredia mestskej časti Rača.

Hlavné mesto a Dopravný podnik, spoločne so zhotoviteľom, zvládli v tomto prípade svoju úlohu veľmi dobre. Celkové náklady sú na úrovni 2,3 milióna eur.

 

Nový veľkokapacitný prístrešok v Rači

 

Kým Rača je úspešný príbeh, v prípade Karlovesko-dúbravskej radiály sú komplikácie výraznejšie, čo si vyžiadalo odklad pôvodne uvažovaného dokončenia modernizácie v prvej polovici septembra. Ako Hlavné mesto v uplynulých dňoch informovalo, premávka na obnovenej trati by mala byť definitívne spustená 26. októbra 2020. Stavba by mala byť odovzdávaná po 15. októbri.

Aj potom však môže ešte prebiehať časť prác, na odstránenie vád bude mať zhotoviteľ, konzorcium DK Radiála (v ktorom má účasť aj TSS Grade), čas do 15. novembra. Nad rámec toho mesto pripomína, že má záujem obnoviť väčšinu komunikácií pozdĺž radiály. K tomu má patriť aj rekonštrukcia križovatky Damborského s Harmincovou, na ktorú má nadviazať rozširovanie samotnej Harmincovej. Mesto zatiaľ pracuje (spolu s developerom ITB Development) na výkupe pozemkov, štart stavebných prác odhaduje na leto 2021 (hoci ešte nedávno hovorilo o jari).

Kadopádne, 26. októbra by už ma byť okrem premávky sprístupnený aj nadchod pri zastávke Botanická záhrada, vrátane výťahov, či sprevádzkované obe integrované zastávky na Molecovej (Riviére) a na Záluhách. Na tejto zastávke sa má v priebehu zajtrajška otvoriť zrekonštruovaný podchod. Do začiatku školského roka sa majú uvoľniť dopravné obmedzenia na Rivére, kde je dnes znemožnené odbočenie na Devínsku cestu alebo na Molecovu.

Hlavné mesto obhajuje meškanie radou príčin, ku ktorým patrí úvodné omeškanie v dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19, realizácia alternatívneho riešenia pevnej jazdnej dráhy (ktorá je časovo náročnejšia), nutná prekládka vedenia vysokého napätia (s ktorou pôvodný projekt nerátal) či odhalenie nevhodného podložia na Molecovej alebo zdegradovanej ochrany potrubia kanalizácie. Charakter týchto komplikácií už údajne neumožnil zhotoviteľovi sklz dohnať.

Magistrát tvrdí, že tento čas aspoň umožnil hľadať spôsob eliminácie dunivého zvuku, ktorý električky vydávali na obnovenej trati v Karlovej Vsi. „Prebrúsili sme koľaje a zvary v celej dĺžke trate, prišlo tiež k reprofilácii hlavy koľají, aby sa zlepšil styk kolesa električky s koľajou a rozrezali sme betónové dosky pevnej jazdnej dráhy z 24 m dĺžky na 4x6 m dĺžky,“ konštatuje vo svojom stanovisku Hlavné mesto. To všetko malo prispieť k zníženiu hluku a predbežné výsledky meraní naznačujú, že sa to potvrdilo. Definitívna správa však ešte neexistuje.

Snáď už finálny termín ukončenia prác a obnovenia premávky je nepochybne veľkou úľavou pre množstvo obyvateľov Karlovej Vsi, ktorí sú teraz nútení využívať náhradné autobusové spoje, ktoré meškajú počas zhoršujúcich sa ranných špičiek. Užívatelia automobilov sú zas ovplyvnení vyššie spomínanými obmedzeniami. Výsledkom je tak vo všeobecnosti katastrofálna dopravná situácia v tejto časti mesta.

Zmodernizovaná trať prichádza s prísľubom značného zrýchlenia spojenia Dúbravky a Karlovej Vsi s centrom mesta - cesta z konečnej v Dúbravke do centra mesta by sa mala skrátiť o tri minúty, samozrejme, za predpokladu zriadenia sľubovanej preferencie. Všetky zastávky majú byť bezbariérové a značne komfortnejšie, trať bude z väčšej časti zazelenaná rozchodníkom. Vznik dvojice prestupných zastávok zlepší spojenie s Dlhými Dielmi a časťami Dúbravky alebo Lamača.

Zdržania a komplikácie však vyvolali pochopiteľné podráždenie u značného počtu ľudí. Mesto sa musí takýchto problémov vyvarovať, ak chce verejnosť presvedčiť o zmysluplnosti ďalšieho rozvoja koľajovej siete. Týka sa to najmä uvažovanej trate v novom centre Bratislavy, kde časť verejnosti kritizuje navrhované vedenie trate popred Slovenské národné divadlo, pričom jedným z argumentov je zvýšenie hluku – tak ako v Karlovej Vsi.

 

Modernizácia Karloveskej radiály v priestore prestupnej zastávky Riviéra

 

Okrem týchto projektov má Bratislava v dohľadnej dobe naplánované aj ďalšie zámery. Veľkým projektom je realizácia druhej etapy výstavby Petržalskej radiály, ktorá sa musí spustiť v roku 2021. Hlavné mesto teraz žiada o stavebné povolenia na jednotlivé časti stavby, pričom je potrebný čo najhľadší priebeh konaní. Harmonogram projektu je veľmi tesný, Bratislava totiž musí projekt dokončiť do konca roka 2023, aby bolo predĺženie trate financovateľné z európskych zdrojov.

Dokončením obnovy trate v Rači sa Dopravnému podniku zároveň otvára priestor pre spustenie rekonštrukcie trate na Americkom námestí v centre mesta. Obnovou prejde veľmi schátraný úsek trate medzi zrekonštruovanou časťou na Špitálskej a integrovanou zastávkou Blumental, ktorý bol už v havarijnom stave. Práce prebehnú v dvoch etapách ešte v priebehu tohto roka prevažne v jesenných mesiacoch, zhotoviteľ TSS Grade má koniec zmluvného termínu stanovený na koniec novembra. Dopravný podnik sľubuje, že čoskoro dodá viac informácií.

Aj táto obnova prinesie viaceré zlepšenia. Zmeniť by sa mala poloha trate, ktorá sa posunie približne o meter bližšie k parčíku na Americkom námestí. To umožní takmer dvojnásobne rozšíriť úzky chodník popri múre Univerzitnej nemocnice. Povrch trate bude vydláždený, od chodníkov bude oddelený kamennými obrubníkmi.

Nástupiská budú predĺžené a vydláždené veľkoformátovou betónovou dlažbou, podobnou ako v Karlovej Vsi, t.j. chodník bude bledý (farba andezit) a vodiaci pás tmavý (farba grafit). Mimo nástupíšť bude na chodníkoch použitý asfaltový betón. Skvalitniť sa má aj vybavenie zastávky, predpokladá sa osadenie veľkoformátového dizajnového prístrešku, inštalovanie elektronickej tabule a osadenie nových lavičiek na okraji parku. Na Radlinského ulici bude pôvodná a dnes už nevyužívaná zastávka Floriánske námestie premenená na zelený pás.

Ďalšie zásadné zmeny sa tu chystajú aj v budúcnosti v súvislosti s modernizáciou Ružinovskej radiály, pričom modernizovaný úsek sa začína práve na Americkom námestí. Predpokladá sa, že by tu mohol vzniknúť prestupný terminál medzi električkami a trolejbusmi, kým Krížna ulica sa transformuje na príťažlivý mestský bulvár. Hlavné mesto už rozbehlo projekciu tohto úseku, kým Metropolitný inštitút Bratislavy organizuje participáciu, v rámci ktorej zisťuje potreby miestneho obyvateľstva.

Prvé projekty zlepšenia električkovej dopravy sa tak blížia k záveru a do Bratislavy prinášajú vyššiu úroveň dizajnu vyčkávacích priestorov, než na akú sme boli doteraz zvyknutí (hoci určité pozitívne náznaky sa vyskytovali už aj predtým). Ide o správnu cestu, ak sa má zmeniť imidž a význam električkovej dopravy, ktorá má byť nosným systémom mestskej hromadnej dopravy. Problémy, ktoré sa pritom vyskytujú, však zdôrazňujú potrebu kvalitnejšej investičnej a projektovej prípravy.

V tomto smere má Bratislava stále rezervy, súvisiace s nedostatočnou kvalitou podkladov, ale aj nedostatkom vlastných ľudských kapacít na špičkovej úrovni. Do budúcna sa to bude musieť zmeniť, ak chce Hlavné mesto držať krok so zahraničnými metropolami či súkromnými investormi a odvážiť sa na zásadnejšie zámery. Inak sa môže stať obeťou v podstate malicherných problémov, ktoré skomplikovali realizáciu súčasných projektov a automaticky vrhajú zlé svetlo na pripravované plány. Ich odmietnutie by na konci dňa mohlo hraničiť s katastrofou.

 

Fotografie modernizácie Karloveskej radiály sú z 15.8.2020, rekonštrukcie trate v Rači z 23.8.2020. Pozrite si ich vo fotoalbumoch.  

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Začiatok rekonštruovaného úseku v Rači
 • Nový veľkokapacitný prístrešok v Rači
 • Integrovaný označník a elektronická tabuľa
 • Trať v oblúku v Rači. Na tomto mieste by sa hodil chodník s prechodom cez trať
 • Brúsenie trate v Rači
 • Začiatok obnovovaného úseku, zastávka Chatam Sofer
 • Zastávka Kráľovské údolie
 • Trať pri Výskumnom ústave vodnéh hospodárstva
 • Zastávka Botanická záhrada, realizácia výťahov
 • Zastávka Botanická záhrada
 • Budúca prestupná zastávka Riviéra
 • Budúca prestupná zastávka Riviéra
 • Realizácia nadchodu na Nad lúčkami
 • Stĺpy na zastávke Záluhy sa musia odstrániť

Súvisiace články

Cestovanie bude kvalitnejšie. Opravami prejde viac zastávok

28.10.2022 14:03:52 Andrej Sárközi

Račianska električková radiála prejde ďalšími zmenami. V uplynulom období na nej pribudli nové prístrešky a frekventované zastávky sa stali kultúrnejšími. Viditeľné zlepšenie zarezonovalo u verejnosti pozitívne, Dopravný podnik Bratislavy (DPB) tak ohlasuje ďalšie plány. Určitý postup nastal aj pri modernizácii Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Dlhá cesta k definitívnej podobe: Gaštanový hájik sa zlepšil, od dobrého stavu má ďaleko

22.09.2022 10:37:47 Adrian Gubčo

Račianska električková radiála je jednou z najvýznamnejších a najvyťaženejších bratislavských tratí. Jej úroveň je však nelichotivá. Naostatok, Račianska radiála nebola ani zaradená medzi vlnu modernizácií, ktorými mali prejsť iné trate v meste. Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy preto vykonali počas uplynulého obdobia aspoň provizórne úpravy, v rámci ktorej zlepšili stav zastávok. Jednou z nich mal byť aj Gaštanový hájik.

Čítať viac

Obnova prvých zastávok na Račianskej radiále je dokončená, ďalšie sa chystajú

12.07.2022 17:27:27 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy (DPB) dokončili rekonštrukciu prvej série električkových zastávok na Račianskej električkovej radiále. Za relatívne krátku dobu sa tak čiastočne zvýšila úroveň vyčkávacích priestorov pre cestujúcu verejnosť. Úspech projektu mesto podnietil k príprave aj ďalších opráv.

Čítať viac

Mesto opravuje zastávky na Račianskej radiále, definitívna rekonštrukcia Račianskeho mýta sa odsúva

13.06.2022 14:14:47 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Dopravný podnik Bratislavy (DPB) pristúpili k čiastočnej rekonštrukcii viacerých zastávok na Račianskej električkovej radiále. Tieto sa nesú v podobnom duchu ako minuloročná provizórna obnova zastávky na Račianskom mýte. Výsledkom je zlepšenie stavu vyčkávacieho priestoru pre cestujúcich. Skutočná modernizácia zastávok je však hudbou budúcnosti.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Hlavné mesto definitívne ukončilo obnovu zastávky na Račianskom mýte a ohlásilo veľkú obnovu prístreškov

21.09.2021 14:13:43 Adrian Gubčo

Hlavné mesto SR Bratislava dnes oficiálne ukončilo provizórnu rekonštrukciu električkovej zastávky na Račianskom mýte. Bodkou za opravou bolo nainštalovanie zastávkových prístreškov a elektronickej tabule, čím získal priestor relatívne slušnú úroveň. V obdobnom zvyšovaní kvality zastávok plánuje Magistrát a DPB pokračovať – v dohľadnej dobe by sa malo v meste nainštalovať 200 ďalších prístreškov.

Čítať viac

Úpravy na Račianskom mýte sú pred dokončením

31.08.2021 15:31:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa chýlia k záveru rekonštrukčné práce na Račianskom mýte, ktorých cieľom bolo zlepšenie úrovne električkovej zastávky a prechádzania cez rušnú križovatku. Mesto tým reagovalo na doterajší desivý stav priestoru, nehodný súčasných požiadaviek na modernú verejnú dopravu. Magistrát a Dopravný podnik sľubujú, že zastávku aj upravené časti križovatky odovzdajú 2. septembra do plného užívania.

Čítať viac

Mesto spúšťa čiastočnú obnovu Račianskeho mýta

09.08.2021 09:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát spoločne s Dopravným podnikom Bratislava rozbehnú v priebehu tohto týždňa čiastočnú rekonštrukciu zastávky električiek na Račianskom mýte. Ďalšie zmeny sa dotknú ostrovčekov a priechodov, čím sa prechádzanie križovatky stane pre chodcov pohodlnejšie. Ide zatiaľ len o provizórne úpravy, mesto má v úmysle zrealizovať aj komplexnejšiu rekonštrukciu.

Čítať viac

Trať na Americkom námestí je poškodená, premávka bude na mesiac vylúčená

28.04.2021 15:00:56 Adrian Gubčo

V decembri bola po niekoľkomesačnej rekonštrukcii obnovená premávka električiek na Americkom námestí. Hlavné mesto a Dopravný podnik sa vtedy netajili spokojnosťou s výsledkom prác, ktoré nepriniesli len zlepšenie stavu koľají, ale aj zvýšenie kvality verejného priestoru. Po necelom polroku sa však trať na mesiac uzavrie. Dôvodom sú konštrukčné chyby trate.

Čítať viac

Dopravný podnik hľadá projektanta na rozšírenie električkovej zastávky na Račianskom mýte

11.03.2021 11:30:29 Adrian Gubčo

Dopravný podnik Bratislava vyhlásil v priebehu včerajška zákazku na obstaranie projektovej dokumentácie pre električkové zastávky na Račianskom mýte. Predmetom zákazky je rozšírenie zastávok a doplnenie mobiliáru, vrátane nových prístreškov. Dnes ide o zastávku v asi najhoršom stave v rámci celej bratislavskej električkovej siete.

Čítať viac

Trať na Americkom námestí je dokončená

14.12.2020 11:48:48 Adrian Gubčo

V priebehu uplynulého víkendu bola oficiálne odovzdaná do užívania zrekonštruovaná električková trať na Americkom námestí v centrálnej časti mesta. O tejto modernizácii som písal už viackrát – okrem zlepšenia stavu trate priniesli práce aj estetizáciu priestoru. Práve na zásahy do verejných priestranstiev v okolí trate sa oplatí v tomto prípade pozrieť bližšie.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí ide do finále

01.12.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Práce na električkovej trati na Americkom námestí sa blížia k dokončeniu. Trať už má prakticky finálnu podobu, na ktorú nadväzujú úpravy okolitého verejného priestoru. Premávka bude obnovená ešte pred koncom roka, čím bude sprevádzkovaná celá bratislavská električková sieť. Rekonštrukciu pripravil Dopravný podnik Bratislavy v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Rekonštrukcia trate na Americkom námestí ide do ďalšej fázy

16.11.2020 16:19:00 Adrian Gubčo

Dnešok je v bratislavskej doprave v znamení veľkých noviniek. Po viac ako roku a pol sa otvárajú Mlynské nivy, čo prispeje k výrazným zmenám v organizácii verejnej dopravy. Po určitej dobe sa dnes spúšťa aj iná dôležitá súčasť dopravnej infraštruktúry mesta: zastávka Blumentál, čo znamená, že obnova trate na Americkom námestí vstupuje do svojej záverečnej fázy.

Čítať viac

Ďalšie dopravné projekty sa blížia k dokončeniu

30.10.2020 18:40:13 Adrian Gubčo

Po minulotýždňovom slávnostnom predstavení a sprevádzkovaní zmodernizovanej Karloveskej radiály sa čoskoro dokončia aj ďalšie dopravné projekty: onedlho by mohla byť otvorená Radlinského ulica, kde sa rekonštruuje časť električkovej trate smerujúca na Americké námestie, a na začiatku novembra sa konečne spustí premávka aj na Mlynských nivách.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa naplno rozbehla

21.09.2020 14:47:00 Adrian Gubčo

Na Americkom námestí, Floriánskom námestí a v uzle Blumentál už naplno prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii električkovej trate, ktorá patrila k najstarším a najzanedbanejším v meste. Poslednou opravou prešla v roku 1977. Aktuálne práce prinesú nielen zlepšenie jej prevádzkových vlastností, ale aj zlepšenie priľahlého verejného priestoru.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa spustí 7. septembra

31.08.2020 14:33:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Po dokončení obnovy trate v Rači – Záhumeniciach štartuje Dopravný podnik druhý dôležitý projekt modernizácie električkovej infraštruktúry pre tento rok. V centre mesta, na Americkom námestí, sa 7. septembra spustí rekonštrukcia zanedbanej trate v úseku od integrovanej zastávky Blumentál po zrekonštruovaný úsek trate na Špitálskej. V ten istý deň sa obnoví aj premávka električiek v Rači.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Práce na električkovej trati v Rači postúpili

29.07.2020 09:38:00 Adrian Gubčo

Od posledného update stavu prác na obnove električkovej trate v Rači – Záhumeniciach uplynul len mesiac, realizácia však za tú dobu výrazne pokročila. Zhotoviteľ rekonštrukcie, spoločnosť TSS Grade, by za daného tempa prác mohol skutočne stihnúť odovzdanie stavby v druhej polovici augusta. Obyvatelia a tranzitujúci cez Raču by tak čoskoro mohli využívať už napohľad kvalitnejšiu trať.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Rekonštrukcia trate v Rači sa spustila, projekt prešiel zlepšeniami

02.07.2020 11:50:00 Adrian Gubčo

Po viacerých odkladoch sa konečne naštartovali práce na rekonštrukcii električkovej trate v Záhumeniciach v Rači. Práce sú reakciou na predchádzajúci havarijný stav, po aktuálnych úpravách sa však zvýši nielen technická úroveň trate, ale aj komfort cestujúcej verejnosti. Dopomôžu k tomu aj najnovšie zmeny, ktoré boli do projektu zapracované.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači sa začne na budúci týždeň

09.06.2020 16:35:00 Adrian Gubčo

Po určitých odkladoch sa v priebehu budúceho pondelka konečne spustí rekonštrukcia trate v Záhumeniciach v mestskej časti Rača. Ide o reakciu na havarijný stav, ktorý už vážne narúšal prevádzkyschopnosť trate aj kvalitu bývania v jej blízkosti. Počas rekonštrukcie bude zmenená organizácia verejnej dopravy.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Zhotoviteľ rekonštrukcie trate na Americkom námestí je známy

30.01.2020 16:30:00 Adrian Gubčo

Po uzavretí verejného obstarávania na rekonštrukciu trate v račianskych Záhumeniciach je ukončené aj obstarávanie na obnovu trate na Americkom námestí v centre mesta. Aj tu sa stal víťazom TSS Grade, ktorý zrealizuje práce za 2 milióny 845-tisíc eur. Presné termíny potvrdené neboli. O novinke informoval portál iMHD.sk.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Zmluva na rekonštrukciu električkovej trate v Záhumeniciach je konečne podpísaná

27.01.2020 10:27:03 Adrian Gubčo

Odkladaná rekonštrukcia električkovej trate v Záhumeniciach v Rači sa konečne priblížila. Dopravný podnik Bratislava podpísal zmluvu o dielo so spoločnosťou TSS Grade. Presný termín spustenia prác nie je známy, ich dĺžka by však po spustení mala byť maximálne 60 dní. O tejto správe informoval portál iMHD.sk.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Oprava električkovej trate na Americkom námestí ide opäť do súťaže

04.12.2019 09:43:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pôvodne plánovalo opraviť počas tohto roka okrem Karlovesko-dúbravskej radiály aj dve ďalšie trate – v Rači a na Americkom námestí v centre. Obe rekonštrukcie však výrazne meškajú. V prípade druhej menovanej sa až teraz opätovne spúšťa súťaž na zhotoviteľa, potom, ako bola prvá pre prekročenie plánovaného rozpočtu zo strany uchádzačov zrušená.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Rekonštrukcie električkových tratí na Americkom námestí aj v Rači budú meškať

30.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Okrem masívnej modernizácie električkovej radiály v Karlovej Vsi a Dúbravke sa mali už v blízkej dobe rozbehnúť aj ďalšie rekonštrukcie s cieľom zlepšiť stav niektorých úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Konkrétne ide o najhoršie úseky na Americkom námestí a v Rači, aktuálne sa však termín spustenia prác posúva, pričom nie je známe, kedy sa presne naštartujú.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Hlavné mesto tento rok opraví ďalšie dva úseky električkových tratí

23.07.2019 09:45:00 Adrian Gubčo

Okrem veľkej modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály by počas tohto roka mali prebehnúť dve rekonštrukcie električkových tratí, týkajúce sa najviac poškodených úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Prvá z nich sa nachádza na Americkom námestí, druhá v mestskej časti Rača.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

24.06.2019 08:50:00 Adrian Gubčo

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Nová zastávka na Špitálskej je vo finále

17.08.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa dokončuje električková zastávka na Špitálskej ulici, ktorá sa nevybudovala v rámci minuloročnej rekonštrukcie úseku trate po tejto ulici. Projekt realizuje Bratislava - hlavné mesto SR prostredníctvom svojej podriadenej firmy Dopravný podnik Bratislava.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Intenzívne práce na Špitálskej

07.11.2017 14:00:00 Adrian Gubčo

Na Špitálskej ulici sa tvrdo pracuje, aby sa čo najskôr spustila prevádzka električiek. Obnova trate bola reakciou na jej katastrofálny stav. Bratislava - hlavné mesto SR však nevyužilo príležitosť na kvalitatívnu transformáciu celej ulice a realizuje sa len na samotnej trati.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube