YIMBA

Author photoAndrej Sárközi 17.03.2023 12:20

Nový park aj problémy. Slnečnice sa menia na komplexnú štvrť, nejde to bez ťažkostí

Rezidenčný projekt Slnečnice od developera Cresco Real Estate sa rozvíja nielen v podobe prípravy či výstavby nových obytných blokov a domov, ale aj vybavenosti. Spoločnosť tu buduje štvrť, kde sa dnes nachádza už tritisíc bytov, ktoré sú naplno obývané a zabehnuté. K tomu sa v posledných mesiacoch roka 2022 pridal aj park, ktorý bude po dokončení patriť k najväčším v meste. Nejde ale o jediné plány, ktoré zmenia podobu štvrte.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Developer Cresco Real Estate buduje dosiaľ najväčší porevolučný rezidenčný projekt na Slovensku. Vyvíjať ho začal ešte v prvej dekáde tohto storočia. Výstavba prvých objektov v Zóne Viladomy sa spustila v roku 2008 a postupne tu vznikli štyri etapy. Prví obyvatelia sa nasťahovali v roku 2013. O čosi neskôr, v roku 2015, sa začala realizovať aj Zóna Mesto. Oboje postupne zmenili okraj Petržalky, ktorá takto získala ďalšie tisíce nových bytov a množstvo nových obyvateľov. 

Pribúdať začala aj občianska vybavenosť. Otvorenie prvej (súkromnej) materskej školy a nákupného strediska Slnečnice Market sa uskutočnilo v roku 2016. Významný miľník zaznamenali Slnečnice v roku 2021, keď sa sem nasťahovalo už 5.000 obyvateľov. Ďalším sektorom, ktorý rozšíri zónu, sú Slnečnice POP, prezentované ako najdostupnejšia časť v celom developmente. Prvá etapa (jeden bytový dom) je už prakticky dokončená, vo vysokom štádiu je aj druhá v podobe ďalšej dvojice domov.

Množstvo práce ostáva aj do budúcnosti. Slnečnice čoskoro získajú prvé výškové budovy v rámci novej etapy Nad Mestom, pričom pôjde o najvyššie objekty v rámci celého developmentu. Zámer získal stavebné povolenie v novembri roku 2022. Pôjde o šesť skupín stavebných objektov, ktorých súčasťou bude štrnásť samostatných domov. Do budúcna majú pribudnúť ešte dve rozsiahle časti - jedna medzi dnes dokončenou časťou Zóny Mesto a rozostavanou električkovou traťou z pera kancelárií PMAarchitekti a WHAT Architects a druhá západne od trate. Jej autorom je slovinský ateliér Bevk Perović Arhitekti. 

Galéria

 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Zdroj: Cresco Real Estate
 • Zdroj: Cresco Real Estate
 • Zdroj: Cresco Real Estate

Prvá časť centrálneho parku dokončená

Dnes sa tu nachádza naozaj rozsiahly súbor, ktorý postupne naberá nielen na obyvateľoch či domoch, ale aj úrovni. Okrem vybavenosti totiž získava rokmi aj zelenú vrstvu, ktorá zvyšuje celkovú kvalitu prostredia. V tomto čase sa už v podstate podarilo ukončiť realizáciu nového parku, resp. nateraz len jeho prvej etapy. Má ísť o jeden z kľúčových verejných priestorov celého projektu.

Líniový park sa nachádza južne od už vybudovaných častí zóny a severne od pripravovanej zóny Nad Mestom. Aktuálne dokončená časť má rozlohu 14-tisíc metrov štvorcových, plánovaná rozloha je však až 29-tisíc metrov štvorcových. Po celkovom dobudovaní ho z petržalských parkov predčí len Sad Janka Kráľa. Keďže Sad patrí k najväčším parkom aj rámci mesta, nová zelená os Slnečníc bude významná aj v kontexte Bratislavy.

Priestor parku má ponúknuť rozličné voľnočasové a zelené plochy, zábavné prvky pre deti, tínedžerov aj dospelých, oplotený výbeh pre psy a mobiliár pre rôznorodé komunitné aktivity. Okrem bludiska sa tu nachádza aj fitness a workout zóna s prvkami pre seniorov. Výbeh pre psy obsahuje agility prvky, umiestnené tu je petangové ihrisko, grilovacia a pikniková zóna a zriadené bolo detské ihrisko s hracími prvkami, využiteľnými pre deti s pohybovým obmedzením. Park má taktiež reflektovať potreby rozličných demografických skupín, keďže podľa úvah architektov z AWE Atelieru, ktorí stoja za koncepciou parku, slúžiť bude po celé desaťročia. Takisto má vzniknúť bohatá komunita jeho užívateľov.

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Pri tvorbe parku sa pracovalo aj so starostlivým výberom zelene tak, aby bol park príťažlivý počas celého roka. Developer už v minulosti oznámil, že dominantou parku budú platany alebo duby, no budú sa tu nachádzať aj lipy, javory, borovice, čerešne či jelše, gingko alebo ambrovník. 

Tento zelený priestor bol v plánoch už od počiatku prípravy celej mestskej štvrte, teda od roku 2007. S realizáciou sa však čakalo až na rozvoj okolia. Je to škoda - keby bol park zriadený ako prvá časť Slnečníc, obyvatelia by sa po dostavaní objektov mohli prechádzať už medzi mohutnými korunami stromov v rozkvitnutom parku.

Zelená os Slnečníc ku koncu minulého roka vstúpila do kolaudačného procesu, čo znamená, že otvorenie by malo prísť už čoskoro – pravdepodobne na jar 2023. Ide tak o dostatočný čas na ukončenie administratívnych procesov, ale najmä na zachytenie zelene a trávnikov. To sa už aktuálne podarilo, trávnik je zelenší a park už nepôsobí natoľko chudobne.

Doterajšie investície do parku dosiahli výšku 3,4 milióna eur. V budúcnosti by malo pribudnúť ďalšie pokračovanie, ktoré pretne novú električkovú trať a vyplní priestor medzi rozostavanou časťou Slnečnice POP a pripravovanou etapou, pracovne označovanou ako Južné Mesto A3+A5. Vo výsledku vznikne dlhá zelená línia, ktorá prepojí väčšiu časť novej mestskej štvrte. 

Aby sa ale park v Slnečniciach mohol porovnávať so Sadom Janka Kráľa, musí ubehnúť ešte veľa času. Rozlohou či vybavenosťou môže byť porovnaniahodný, avšak čo sa týka rozkvitnutých drevín a zelene, od najstaršieho parku v strednej Európe má nateraz ďaleko. Do budúcnosti je ale táto zelená línia v Slnečniciach nanajvýš vítaným prvkom. Na kvalite života v mestskom prostredí sa to môže odraziť veľmi pozitívne. V princípe je vítanou informáciou aj oznámenie o prebratí správy zo strany mestskej časti. Pôjde tak o skutočný verejný priestor, ktorý bude otvorený pre všetkých. Pre samosprávu pôjde o nemalý náklad, na druhej strane však ide o prirodzený dôsledok dopytu po zelených plochách.

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Vznikne centrum Slnečníc?

V súvislosti so samosprávou sa pripravujú aj úpravy územnoplánovacej regulácie. Vyplýva to z oznámenia o prerokovaní návrhu zadania Urbanistickej štúdie zóny Slnečnice, zóny A1, A2, AB3, AB4. Riešené územie je tvorené dvomi časťami. Západne od električkovej trate ide o plochy občianskej vybavenosti mestského a nadmestského významu (kód 201), kde sa v minulosti uvažovalo nad vznikom retailového alebo kancelárskeho parku. Východne od trate platí podobná regulácia, vzniknúť tu má, okrem iného, aj spojená materská, základná a stredná škola. 

Hlavným cieľom urbanistickej štúdie je oficiálne na základe zhodnotenia limitov, problémov a potenciálu územia navrhnúť optimálnu koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, ktorá bude podkladom pre návrh zmien a doplnkov platného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (2007) v znení zmien a doplnkov. V preklade to znamená, že keďže je dnes výstavba bytov prípustná len v obmedzenom režime a developer plánuje v Slnečniciach stavať najmä rezidenčné nehnuteľnosti, usiluje sa o zmenu regulačných kódov. 

Urbanistická štúdia bude spracovaná v dvoch variantoch, ktoré preveria možnosti úpravy funkčného využitia jednotlivých častí územia. Varianty sa líšia najmä v návrhu regulačných kódov. V prvom variante je v západnej časti naplánovaná hustejšia zástavba, v druhej je zástavba rozdelená na hustejšiu a menej hustejšiu. Vo východnej časti sa navrhuje zvýšenie podielu bývania v území. Okrem toho sa budú varianty odlišovať v urbanisticko-architektonickej kompozícii, hmotovo-priestorovom riešení a ďalších parametroch. Dôležité je pripomenúť, že spracovateľ štúdie (dá sa predpokladať, že ju pre developera pripraví kancelária Compass, ktorá je s developmentom spojená od jeho vzniku) má zohľadniť špecifický význam polohy v kontakte s električkovou traťou. 

Varianty návrhu využitia a organizácie územia budú predmetom prerokovania. Po komplexnom vyhodnotení výsledkov bude výsledný variant riešenia spracovaný do podoby čistopisu urbanistickej štúdie. Tá bude po schválení zaradená ako podklad pre zmenu mestského Územného plánu. 

Developer tak očividne smeruje k pretvoreniu dnes do istej miery neidentifikovaného územia. Kedysi sa v susedstve električky plánovalo nákupné centrum, táto vízia je však našťastie už minulosťou. Po novom snáď dôjde na návrh novej kvalitnej mestotvornej zástavby, ktorá dá štvrti spoločenské jadro. To bude ideálne v kontakte s hlavnou dopravou líniou, ktorá má spojiť Slnečnice s centrom mesta v priebehu 12 minút. 

 

Slnečnice POP. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Viladomy čakajú na posledné rozhodnutie

Okrem pokrokov v Zóne Mesto sa k dokončeniu blíži aj posledná časť Zóny Viladomy, nazvaná UniQ Slnečnice. Prakticky ukončená je realizácia domov S17, S18 a S19. Napriek tomu si ich budúci obyvatelia musia na sťahovanie ešte nejakú dobu počkať. Ako ich totiž nedávno informoval developer, už na začiatku roka 2022 požiadal Okresný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodné stavby, doteraz ním však nedisponuje. Predpokladá, že by ho mohol obdržať v apríli.

Ide o zásadný problém, keďže vydaním kolaudačného rozhodnutia na vodné stavby je podmienená aj kolaudácia hlavných a dopravných stavieb. Tu si Cresco Real Estate termíny trúda odhadovať len s ťažkosťami, keďže má problémy s častými odvolaniami voči rozhodnutiam úradov. Podľa informácií YIM.BA za nimi nestojí nikto iný ako Združenie domových samospráv, spojené s "aktivistom" Marcelom Slávikom. Obyvatelia sa tak do svojich domov nasťahujú pravdepodobne až v marci 2024. Podobne sú na tom aj Slnečnice POP. 

Ide o šialenú situáciu, na ktorú najviac doplácajú bežní klienti. Developer očividne odmietol pristať na hru Marcela Slávika, ktorý sťahuje námietky len v prípade, že sa investori stanú členmi Združenia domových samospráv. Súčasťou členstva je zaplatenie masívneho členského poplatku. Ide pritom o úplne legálny postup. Voči Slávikovi sa pokúsil zakročiť bývalý minister hospodárstva Richard Sulík, nijako však nepochodil. Riešením by mala byť až nová stavebná legislatíva, ktorá obmedzí prístup podobných združení ku konaniam (a spolu s nimi aj bežných občanov). 

Vznik najväčšej novej rezidenčnej štvrte v Bratislave je tak spojený s nielen s pozitívnymi správami, ako je vybudovanie nového parku či ohlasovaním nových etáp, ale aj s komplikáciami. Nanešťastie, z celomestského hľadiska nejde o ojedinelú situáciu. Výstavba nových štvrtí a mimoriadne potrebných bytov naráža na nezmyselné prekážky, ktoré zbytočne zaťažujú procesy, úrady a v neposlednom rade bežných ľudí, ktorí hľadajú bývanie v meste. Dôsledkom sú napokon aj nižšie investície do vybavenosti či architektúry, čo sa negatívne odráža na tvári mnohých developmentov. 


Fotografie z 03.03.2023. Pozrite si priebeh výstavby Slnečnice - Mesto vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Obrovský projekt bude ešte väčší: Slnečnice smerujú k zisku novej etapy

16.03.2023 14:07:58 Andrej Sárközi

Najväčší bratislavský rezidenčný projekt od developera Cresco Real Estate mení Petržalku aj rezidenčný trh v celej Bratislave. V súčasnosti tu žije približne päťtisíc obyvateľov a development sa naďalej rozrastá. Jeho súčasťou bude aj fáza Južné Mesto – Zóna A3+A5, ktorá po rokoch pokročila v povoľovacom procese.

Čítať viac

Nové veže majú zelenú. Slnečnice získajú prvé výškové budovy a zmenia panorámu Petržalky

06.12.2022 10:36:08 Andrej Sárközi

Petržalské Slnečnice začnú čoskoro opäť rásť. Nová etapa Nad Mestom doplní novovznikajúcu štvrť o najvyššie objekty v rámci celého developmentu. Miesto na okraji najväčšieho slovenského sídliska, kde sa momentálne stavia najväčší rezidenčný projekt v metropole, tak znova zmení svoju tvár a začne rásť do výšky.

Čítať viac

Najdostupnejšia časť Slnečníc je pred dokončením, na obyvateľov si ešte počká

02.12.2022 11:35:39 Andrej Sárközi

Najväčšie slovenské sídlisko sa v poslednom období významne mení. Prispieva k tomu aj rezidenčný projekt Slnečnice od developera Cresco Real Estate. Spoločnosť oznámila rozšírenie o "najdostupnejšiu" etapu v roku 2020, dnes sa jej prvá časť stáva realitou.

Čítať viac

Bratislava dostane nový veľký park. Dokončená bola jeho prvá časť

10.11.2022 16:56:05 Adrian Gubčo

Slovenská metropola je mimoriadne zelené mesto, pričom jeho veľká časť je doslova utopená v zeleni. Zvlášť sa to týka sídlisk, vrátane najväčšieho sídliska Petržalka. Napriek tomu získa ďalší park, ktorý je už dokonca v realizácii. Dokončená bola jeho prvá časť, po celkovom dobudovaní ho v tejto mestskej časti predčí jedine Sad Janka Kráľa.

Čítať viac

Ján Krnáč z Cresco Real Estate: Dúfam, že politici začnú rozmýšľať probiznisovejšie

28.10.2022 11:33:00 Adrian Gubčo

Cresco Real Estate je najväčším rezidenčným developerom na Slovensku. Vďačí za to v podstate jedinému projektu – Slnečniciam, masívnej obytnej štvrti na južnom okraji Petržalky. Plány však má rozsiahlejšie. Firma pripravuje nadštandardné nábrežné byty, výškové budovy a expanduje aj do zahraničia. O aktuálnych projektoch a situácii na trhu sme sa rozprávali s Jánom Krnáčom, výkonným riaditeľom v Cresco Real Estate.

Čítať viac

Lepšie mesto v Slnečniciach: nové funkcie, ktoré zvýšia kvalitu života

03.10.2022 17:05:13 RED

Aj u nás pristupujú mnohí developeri k tvorbe svojich rezidenčných projektov komplexne, so širokým funkčným diapazónom, ktorý sa neredukuje iba na bývanie samotné. Namiesto jedného alebo viacerých domov vytrhnutých z okolitého kontextu prichádzajú dnes už s konceptami kompletnej štvrte s atribútmi plnohodnotného, fungujúceho mesta, ktorému nič nechýba.

Čítať viac

V Slnečniciach sa rozbieha predaj etapy Nad Mestom

11.04.2022 12:03:56 Adrian Gubčo

Veľký rezidenčný projekt Slnečnice na juhu Petržalky sa začne onedlho rozrastať o ďalšiu etapu. Južne od veľkého líniového parku vznikne časť Nad Mestom, tvorená piatimi výškovými budovami a trojicou nižších blokov. Výstavba by sa mohla teoreticky spustiť v najbližších týždňoch až mesiacoch. Medzičasom, developer Cresco Real Estate rozbieha oficiálny predaj bytov v nových domoch.

Čítať viac

Príprava školy v Slnečniciach napreduje, dátum realizácie však nemá

23.03.2022 13:51:44 Adrian Gubčo

Slnečnice na juhu Petržalky od developera Cresco Real Estate majú byť komplexnou obytnou zónou, ktorá bude obsahovať aj náležitú občiansku vybavenosť. Okrem obchodov a služieb tu má preto vzniknúť aj spojená materská, základná a stredná škola. Mnohí súčasní aj potenciálni obyvatelia na ňu netrpezlivo čakajú. Kedy však naozaj vznikne a ako bude vyzerať?

Čítať viac

Slnečnice sa pripravujú na ďalšiu etapu rozvoja

30.11.2021 16:08:00 Adrian Gubčo

Slnečnice na južnom okraji Petržalky sú dnes najväčším bratislavským rezidenčným projektom. Už dnes tu žije približne 5-tisíc obyvateľov, pribudnúť by tu mal minimálne dvojnásobok tohto počtu. V dohľadnej dobe sa predpokladá štart ďalších častí developmentu. Čo sa v Slnečniciach doteraz podarilo a aký bude najbližší vývoj novej štvrte?

Čítať viac

Ďalšia časť Slnečníc je bližšie k výstavbe, čoskoro vznikne aj sľubovaný park

20.05.2021 14:50:00 Adrian Gubčo

Veľký projekt Slnečnice na južnom okraji Petržalky postupne rastie. Developer Cresco Real Estate už do veľkej miery dokončuje výstavbu zóny Viladomy, rovnako ako časť zóny Mesto severne od zamýšľaného parku. Preto postupuje v príprave ďalších častí južne od parku. Plánovaná zelená plocha je však zdrojom kontroverzií, no Cresco vysvetľuje, že situácia je zložitejšia.

Čítať viac

Cresco plánuje v roku 2021 dodať na trh takmer tisíc bytov

04.02.2021 10:43:45 Adrian Gubčo

Developerovi Cresco Real Estate sa aj napriek pandémii koronavírusu COVID-19 darí predávať stovky bytov. V minulom roku dal do ponuky 448 bytov v rastúcich Slnečniciach na juhu Petržalky, tento rok chce pridať ďalšiu bezmála tisícku bytov. Záujem o byty je podľa developera stabilne silný, v dôsledku čoho nemožno predpokladať pokles cien nehnuteľností.

Čítať viac

UniQ Slnečnice rastie, prvé domy sú už v štádiu hrubej stavby

07.10.2020 14:50:00 Adrian Gubčo

Slnečnice sú najväčším rezidenčným projektom na Slovensku a ako také obsahujú viacero typov zástavby s rozličným štandardom a charakterom. Aktuálne sú rozdelené na dve základné časti – Viladomy a Mesto, pričom prvá časť sa blíži k definitívnemu dokončeniu. Posledná, štvrtá etapa Viladomov, nazvaná UniQ Slnečnice, už získava definitívne kontúry.

Čítať viac

Ďalšie časti Slnečnice – Mesto sú pred dokončením, nasledovať bude rozvoj výškovej časti

02.03.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

V najväčšom bratislavskom rezidenčnom projekte rastie okrem nedávno prezentovaného sektoru Slnečnice – Viladomy aj hustejšie zaľudnená a zastavaná štvrť Slnečnice – Mesto.  Práce sa dnes sústredia na trojicu blokov južne od Ulice Zuzany Chalupovej A4-A6, po ktorých dokončení sa má spustiť realizácia výškových domov južne od zamýšľaného centrálneho parku.

Čítať viac

Slnečnice pridávajú novú etapu, má byť najdostupnejšia zo všetkých

20.02.2020 11:15:13 Adrian Gubčo

Najväčší bratislavský rezidenčný projekt Slnečnice od developera Cresco Real Estate sa rozrastie o ďalšiu etapu, tentokrát o prvú, ktorá vznikne západne od budúcej električkovej trate v Zóne Mesto. Trojica domov, nazvaných Slnečnice Pop, má byť relatívne najdostupnejším bývaním v celej štvrti.

Čítať viac

Prvá časť tretej etapy Slnečnice – Viladomy je dokončená, štvrtá už rastie

14.02.2020 13:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov v Bratislave, Slnečnice, sa neustále rozširuje a postupne mení na veľkú mestskú štvrť. Realizácia sa spustila najprv v sektore Viladomy, kde sa aktuálne finišuje s  treťou etapou. Výstavba sa už spustila aj v prípade štvrtej, ktorá development danej časti projektu uzavrie.

Čítať viac

Škola v Slnečniciach má záväzné stanovisko

06.02.2020 15:20:20 Adrian Gubčo

V Bratislave by mohla čoskoro po veľmi dlhej dobe pribudnúť nová škola. V rastúcej štvrti Slnečnice je naplánovaný vznik zariadenia zahŕňajúceho materskú, základnú aj strednú školu, a to v modernom dizajne a s prihliadnutím na aktuálne trendy vo výučbe a vzdelávaní. Projekt získal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta.

Čítať viac

Výškové budovy v zóne Slnečnice – Mesto majú záväzné stanovisko

01.08.2019 09:12:00 Adrian Gubčo

Ďalšia výrazná časť masívneho projektu Slnečnice, sektor Mesto, je bližšie k výstavbe. Kladné záväzné stanovisko obdržali zóny B3, B4 a AB2, kde sa budú nachádzať (pravdepodobne) najvyššie objekty v rámci celých Slnečníc. V intenzívnej príprave sú však aj ďalšie časti vznikajúcej mestskej štvrte od developera Cresco Real Estate.

Čítať viac

Slnečnice Viladomy sa rozšíria o poslednú etapu, nazvanú UniQ Slnečnice

04.06.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Real Estate spúšťa predaj bytov v poslednej zo štyroch etáp v sektore Slnečnice – Viladomy. Podľa Cresca ide o najlepšiu časť Slnečníc, čomu podriadil aj názov etapy, UniQ Slnečnice, odkazujúc na svoje „elitné“ projekty. Výstavba prvých domov by sa mala spustiť ešte tento rok.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice – Mesto, 17.3.2019

29.03.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Po aktuálnom pohľade na výstavbu prvej časti rezidenčného developmentu Slnečnice, teda Slnečnice – Viladomy, sa dnes pozrieme aj na postup výstavby sektoru Slnečnice – Mesto. Ide o súčasť projektu, v rámci ktorého vzniká na južnom okraji Petržalky v réžii developera Cresco Group najväčší rezidenčný zámer v Hlavnom meste, ako aj celá nová obytná štvrť.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice – Viladomy, 17.3.2019

25.03.2019 09:40:00 Adrian Gubčo

Vznikajúca štvrť Slnečnice na južnom okraji Petržalky neustále rastie, čo sa týka obidvoch jej aktuálnych častí – zóny Mesto aj zóny Viladomy. V tomto update sa pozriem na druhý menovaný sektor, kde aktuálne vzniká tretia etapa mohutného rezidenčného developmentu od developera Cresco Group.

Čítať viac

Slnečnice odhaľujú ďalšiu etapu, pribudnú sektory AB1 a AB4

23.10.2018 08:15:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group odhaľuje ďalšie sektory masívneho projektu Slnečnice – AB1 a AB4, ktoré vzniknú medzi aktuálne rozostavanými objektami zóny Slnečnice – Mesto (domy A3 a A6) a budúcim koridorom električkovej trate. Pôjde o časť s najlepšou dostupnosťou do centra mesta, najväčšou predpokladanou koncentráciou obyvateľstva a najcentrálnejším charakterom, čo má podčiarkovať aj urbanizmus a architektúra tejto časti Slnečníc.

Čítať viac

Slnečnice spúšťajú ďalšiu etapu zóny Mesto a odhaľujú centrálny park

10.09.2018 11:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group spúšťa predaj ďalšej etapy v projekte Slnečnice - zóna Mesto. Etapa A6 bude poslednou v rámci danej časti projektu tvorenej súborom rezidenčných blokov a riadkovej zástavby doskových domov. Spoločne s etapou A6 sa dobuduje aj podstatná časť rezidenčného parku, ktorý bude hlavnou osou tejto časti Slnečníc.

Čítať viac

Ďalšia časť projektu Slnečnice - Viladomy v predaji

26.06.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco dáva v týchto dňoch do predaja ďalšiu časť rezidenčnej štvrte Slnečnice - Viladomy, konkrétne ide o druhú časť tretej etapy. Tá by sa týmto mala sfinalizovať, neskôr pribudne ešte štvrtá etapa.

Čítať viac

Nové nákupné možnosti v Petržalke

01.06.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka, napriek svojmu rozsahu, neponúkala veľkú variabilitu v oblasti maloobchodných prevádzok, ktoré sa tu nachádzajú a boli obmedzené na pár prevádzok supermarketov a určitého počtu menších obchodíkov. To sa však mení s rozvojom tzv. farmárskych tržníc, ktorých v krátkom čase pribudli hneď dve.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice, 23.05.2018

29.05.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po update z výstavby zóny Viladomy a nových vizualizáciách ďalšej časti zóny Mesto tu sú ďalšie novinky zo Slnečníc, konkrétne z výstavby doteraz najväčšej časti projektu - prvých blokov zóny Mesto. Novú štvrť realizuje developer Cresco Group.

Čítať viac

Nová podoba ďalšej časti Slnečnice - Mesto odhalená

27.05.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Pri projekte Slnečnice ešte nejakú dobu ostaneme. Tentokrát sa pozrieme na novú podobu ďalších dvoch častí zóny Mesto, B3 a B4. Aktualizovaný dizajn predstavili architekti zo štúdia Compass Architekti.

Čítať viac

Construction update: Slnečnice Viladomy, 23.05.2018

25.05.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Rozvoj južného okraja Petržalky v podobe projektu Slnečnice rýchlo napreduje, pričom developer Cresco Group má vo výstavbe aktuálne až štvorciferný počet bytov. Masívny development pozostáva z dvoch častí, Mesto a Viladomy, v tomto update sa pozrieme na Viladomy.

Čítať viac

Farmársky trh v Slnečniciach sa čoskoro otvára

06.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group, stojaci za projektom Slnečnice, oznámil dátum otvorenia farmárskej tržnice Trch., ktorý bude súčasťou nákupného centra Slnečnice Market v Zóne Mesto. Prvé prevádzky sa otvoria 12. apríla.

Čítať viac

Ďalšia časť Slnečníc odhalená

27.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po nedávnom predstavení časti projektu Slnečnice s oficiálnym názvom C0, neoficiálne Kopec, sa odhaľuje ďalšia, ktorá bude súčasťou Zóny Mesto. Oficiálne ide o sektory B3-B4-AB2, kde vzniknú, okrem iného, výškové dominanty celej novej štvrte od developera Cresco Group.

Čítať viac

Čo bude ďalšia fáza Slnečníc?

23.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších rezidenčných projektov na Slovensku v postsocialistickom období, Slnečnice od developera Cresco Group, neustále rastie. Najviac rozbehnutá je Zóna Viladomy, kde sa aktuálne buduje prvá časť tretej fázy (zo štyroch). Aktívne sa pracuje aj v Zóne Mesto, kde bol dokončený prvý bytový dom a ďalšie štyri bloky sú vo výstavbe. Pomaly sa tak schyľuje k naštartovaniu ďalšej časti Slnečníc, oficiálne nazývanej C0.

Čítať viac

Nové byty v projekte Slnečnice - Mesto

06.12.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group oznámil, že dáva do predaja ďalšie byty v projekte Slnečnice - časť Mesto. V dome A5 vznikne v dvoch blokoch 230 bytov.

Čítať viac

V Bratislave dnes pribudne nové nákupné centrum

30.11.2017 08:00:00 Adrian Gubčo

Developer Cresco Group dnes otvára nákupné centrum Slnečnice Market, ktoré vzniklo v postupne rastúcej štvrti Slnečnice, zóne "Mesto". Centrum pozostáva z dvoch častí, dnes sa otvára prvá z nich s obchodmi bežnejšieho charakteru, druhá časť s farmárskou tržnicou a gastrom pribudne na začiatku roka 2018.

Čítať viac

Novinky zo Slnečníc

19.10.2017 13:30:00 Adrian Gubčo

Slnečnice, petržalský projekt developera Cresco Group, sú dostatočne veľké na to, aby vytvorili samostatnú štvrť. Na to však potrebujú aj dostatočné množstvo potrebnej vybavenosti a kvalitné dopravné spojenie do zvyšku mesta, aby sa mohli naplno zapojiť do života Bratislavy. A práve s novinkami z týchto oblastí developer teraz prichádza.

Čítať viac

Nová fáza Slnečnice - Mesto odhalená

01.06.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Spolu s dokončovaním prvého z domov zo sektoru Mesto v rámci rozsiahleho projektu Slnečnice, developer Cresco Group dáva do predaja a spúšťa výstavbu ďalšieho domu, ktorý ako prvý vyrastie na južnej strane nového mestského bulváru, teda Ulice Zuzany Chalupovej. 

Čítať viac

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube