YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 20.10.2020 12:15

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

V tejto chvíli ešte treba pripomenúť, že skutočne potvrdený s príslušnými povoleniami, projektovou dokumentáciou aj financovaním je len jediný projekt v podobe predĺženia Petržalskej radiály. Tento nedostatok je dôsledkom faktu, že napriek roky trvajúcim proklamáciám Hlavného mesta sa urobilo v oblasti rozvoja električkovej dopravy v minulých rokoch len málo. Zmena nastala až v poslednom období.

Napriek tomu mesto doháňa desaťročia trvajúce zanedbávanie električkovej dopravy v dôsledku čakania na vysnenú ilúziu – metro. Predstava, že by v Bratislave premávalo metro, hoci aj povrchové na radiálach a podzemné len v centrálnych oblastiach, je nereálna. Dôvodov je viacero, od ekonomickej a stavebnej náročnosti po celkovú zbytočnosť. Bratislava nedosahuje hustoty zaľudnenia, ktoré by ospravedlňovali jeho výstavbu a ako-tak ekonomickú prevádzku (aj v oveľa hustejšie zastavanej Prahe je metro masívne dotované), nehovoriac o rozpočtoch. Navyše, metro by neprinieslo ani sľubované zlepšenia, lebo by nebolo atraktívne pre drvivú väčšinu cestujúcich.

Nido

Výsledkom sna o metre sú dopravné problémy celého mesta, zanedbanosť radiál, ich neprepojenosť a nedostatočný objem pripravených projektov. To je zásadná chyba, lebo električková doprava má obrovský potenciál vyriešiť mnoho dopravných komplikácií a za zlomkovú cenu. Výhody hustej siete električkových tratí potvrdzuje blízke Brno, ktoré je Bratislave azda podobnejšie ako Praha, ktorá má, mimochodom, aj tak najhustejšiu električkovú sieť z veľkých miest na svete a naďalej ju rozvíja.

Metro v Bratislave je, napriek tomu, že predstava jeho existencie znie fantasticky, len komplexom. Upínanie sa na jeho existenciu je niečím, čo mestu škodí.

 

Petržalská električková radiála, 2. etapa

Pokračovanie električkovej trate do Janíkovho dvora v Petržalke – potom, ako bola v roku 2016 spustená prvá časť s premostením Dunaja – bolo v posledných dňoch opätovne predmetom vyššieho záujmu. Ten súvisí s obavami ministra dopravy A. Doležala, či sa projekt stihne dobudovať v avizovanom termíne. Významný zámer má totiž nad sebou hrozbu mimoriadne tesných termínov, čo znamená, že všetky procesy musia prebehnúť načas.

Výstavba trate sa mala pôvodne spustiť v krátkom slede po dokončení prvej etapy a byť dokončená v roku 2020. Rozličné komplikácie počas prípravy projektu však viedli k odsunom. Aktuálne má už mesto k dispozícii stavebné povolenie, avšak pred výstavbou musí ešte prebehnúť verejné obstarávanie, ktoré pri projekte daného rozsahu môže trvať aj rok. Výstavba sa tak musí stihnúť medzi jeseňou 2021 a koncom roka 2023.

Práve preto minister vyjadril obavy, lebo posuny v obstarávaní môžu viesť k takému narušeniu harmonogramu, že sa projekt jednoducho nestihne. Hlavné mesto však ubezpečuje, že všetko beží ako má. „V súvislosti s petržalskou električkou vo štvrtok 15.10. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ukončilo výkon 1. ex-ante kontroly, čo je kontrola verejného obstarávania pred vyhlásením samotného verejného obstarávania. Následne v najbližších dňoch bude môcť byť bezodkladne vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby,“ hovorí Katarína Rajčanová, hovorkyňa Hlavného mesta SR Bratislavy.

Mesto verí, že teraz už bude proces bežať hladko a obstarávanie prinesie zhotoviteľa čo najskôr. „Znamená to, že dodržanie termínu výstavby električky do Petržalky je reálne a mesto so stanoveným dátumom naďalej počíta...V súťažných podkladoch požadujeme od uchádzačov, aby predpokladali lehotu výstavby 27 mesiacov. Ak predpokladáme podpísanie zmluvy v septembri 2021, tak koniec výstavby vychádza v novembri 2023.“

Sklz je momentálne asi 1,5 mesiaca, keďže vyhlásenie súťaže sa predpokladalo už v auguste. Rezerva je však podobná, takže ešte stále je priestor na dokončenie projektu – hoci skutočne nesmie nastať už žiadne zdržanie. Ak by sa projekt predsa len nestihol, financovanie Bratislavy nemá byť ohrozené. „V  projekte financovania petržalskej električky z prostriedkov EÚ sa uvoľňujú peniaze postupne. Nie je pravda, že v prípade meškania by muselo mesto preplatiť celú výstavbu,“ vysvetľuje K. Rajčanová.

Mesto ospravedlňuje naťahovanie termínov rešpektovaním vôle občanov a zastupiteľov, ktorí protestovali proti návrhu súbežných komunikácii v pôvodnom projekte. Preto musel byť zámer prepracovaný a nanovo posudzovaný.

Pokračovanie petržalskej električkovej radiály bude mať dĺžku 3,78 kilometra a obsahovať bude 7 zastávok. Trať bude celá vedená úrovňovo, súbežne s ňou má byť vybudovaná tzv. cyklodiaľnica, ktorá bude kostrou cyklodopravy v Petržalke. Trať bude zakončená obratiskom a halou dennej údržby električiek. Rozpočet projektu je odhadovaný na úrovni vyše 100 miliónov eur, hoci sa predpokladá, že sa cena v rámci verejného obstarávania zníži.

 

Trať v Petržalke je najdôležitejším aktuálnym projektom rozvoja električkovej siete, no existujú pochybnosti, či sa stíha dokončiť do konca roka 2023. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Električková vetva Pribinova – Košická

Výstavba vetvy, ktorá má prepojiť Petržalskú radiálu s Ružinovskou cez Pribinovu a Košickú ulicu je momentálne asi najkontroverznejším zámerom rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Dôvodom je zamýšľané vedenie trate popred budovu nového Slovenského národného divadla, čo sa stretlo s odporom časti verejnosti. Negatívne sa však vyjadrila aj Ministerka kultúry, ktorá je dôležitým aktérom, keďže trať je vedená aj cez pozemky Ministerstva, resp. SND.

Hlavné mesto muselo predpokladať problémy, preto ešte pred potvrdením zámeru viesť trať po Pribinovej – túto víziu totiž už skôr predložil developer J&T Real Estate, ktorý na nábreží Dunaja realizuje masívnu schému Eurovea City – vypracovalo analýzu možných alternatívnych tratí. Vedenie po Pribinovej sa ukázalo ako najlepšie, a to aj z hľadiska šírenia hluku, čo je najväčšia obava SND. Aktivistov však mesto nepresvedčilo.

Tí namietajú, že preverenie alternatív je nedostatočné, analýza šírenia hluku a vibrácii je nekredibilná, trať naruší verejný priestor Námestia M.R. Štefánika a nakoniec – že mesto ide na ruku súkromnému investorovi. Magistrát je tak nútený niektoré z analýz spracúvať nanovo, už s dohľadom aktivistov, hoci niektorí z nich odmietli aj takýto postup, pravdepodobne sa obávajúc, že by nové preverenie dokázalo, že mestom preferovaný variant je najlepší.

Bratislava zatiaľ pokračuje vo vytváraní predpokladov pre možnú realizáciu trate v budúcnosti. Zámer by tak mal byť zanesený do Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy v rámci tzv. Zmien a doplnkov 07, ktorých prerokovanie v mestskom zastupiteľstve sa očakáva v priebehu jesene 2021. Dovtedy sa má preveriť aj potenciál financovania z fondov EÚ. Developer JTRE sa zaviazal, že realizáciu trate podporí sumou 10 miliónov eur, ak však eurofondy prefinancujú celú trať, aj tak mestu tieto prostriedky poukáže.

Kedy by mohla byť trať skutočne zrealizovaná, dnes nie je známe. Optimistická vízia, prezentovaná mestom pred rokom, že projekt pôjde do výstavby už v rokoch 2022-2024 je však nereálna. Ak sa aj podarí prekonať problémy v priestore Pribinovej, očakávam, že trať bude dokončená najskôr okolo roku 2026. V tom čase už bude pravdepodobne dobudovaná významná časť bratislavského downtownu, a to bez koľajovej dopravy. Tejto časti mesta aj celej vnútornej Bratislavy tak hrozí totálny dopravný kolaps.

 

Kľúčová trať na Pribinovej ulici naráža na odpor časti verejnosti, čo môže ohroziť jej realizáciu. Zdroj: J&T Real Estate

 

Prievozská radiála

Od realizácie trate po Košickej je do veľkej miery závislá aj vízia Prievozskej radiály s víziou pokračovania do Podunajských Biskupíc, resp. Vrakune. Bez jej vzniku totiž bude chýbať spojka, na ktorú by sa táto radiála napájala. Hlavné mesto sa napriek tomu analyzovaniu možného vedenia tejto trate už seriózne venuje a v priebehu tejto jesene malo odhaliť analýzu potenciálneho vedenia trate po Mlynských nivách alebo po Prístavnej.

„Mesto sa rozhodne na základe výsledkov analýzy, ktorá okrem nájdenia najvhodnejšieho variantu dopravného riešenia bude zároveň jedným z územno-plánovacích podkladov. Ide tu o dlhodobejší proces,“ hovorí Katarína Rajčanová, no pripúšťa, že sa už formuje názor mesta, kadiaľ by mohla trať viesť. „Predbežne sa ako dopravne výhodnejšia javí trasa cez Mlynské nivy, keďže už v I. etape výstavby obslúži husto zastavané územie s vysokým podielom vybavenosti, najmä administratívy.“

Analýza rieši aj iné aspekty trate. Mesto dnes napríklad hľadá ideálne miesto pre umiestnenie P+R parkoviska v blízkosti vyústenia rýchlostnej cesty R7 do Bratislavy tak, aby sa dalo dobre prestupovať na električku. Takisto ani nie je definitívne rozhodnuté, či sa na konci Kazanskej ulice medzi Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami trať stočí k uvažovanému TIOP (Terminál integrovanej osobnej prepravy) Vrakuňa alebo k ŽST Podunajské Biskupice, hoci logickejšie znie prvá možnosť.

K ďalším problematickým bodom patrí otázka stočenia trate od Mlynských nív k Slovnaftu a jej vedenie v oblasti križovatky Prievoz a Nového Ružinova. Témou je aj riešenie ulice Mlynské nivy. Developer HB Reavis pripravil schému nového riešenia uličného profilu, ktorý teraz Magistrát posudzuje. „Áno, mesto má predstavu, že z ulice vznikne bulvár so širokými chodníkmi, cyklotrasou i stromovými alejami. Na návrhoch v súčasnosti pracuje Metropolitný inštitút Bratislavy,“ potvrdzuje hovorkyňa.

Tento bulvár nadviaže na aktuálne dokončovanú rekonštrukciu ulice v úseku pred Stanicou Nivy. Výhľadovo sa má trať nachádzať aj tu, odkiaľ by cez Dunajskú pokračovala do historického centra, kde sa napojí na existujúce trate. V tomto však Magistrát nemá odpoveď. Z kuloárnych informácií vyplýva, že vôľa riešiť túto trať je dnes minimálna, jednak kvôli práve dokončenej rekonštrukcii ulice, ako aj kvôli vysokým finančným nákladom.

 

Vo vizualizáciách budúceho developmentu v okolí Mlynských nív sa už objavuje možná budúca električková trať. Zdroj: YIT Slovakia / Sadovsky & Architects

 

Predĺženia tratí

Okrem výstavby úplne nových električkových tratí Hlavné mesto pripravuje viaceré predĺženia, z ktorých je aktuálne najmä presmerovanie Ružinovskej radiály k budúcemu TIOP Ružinov a predĺženie Dúbravskej radiály k TIOP Bory a ďalej do vznikajúcej štvrte Bory. Existencia týchto úsekov by umožnila zlepšenie prestupov a mobility v rámci celej Bratislavy, ale aj jej metropolitného regiónu.

Mesto je v oboch prípadoch zatiaľ ďaleko od realizácie, v dohľadnej dobe však bude ma snáď k dispozícii aspoň poklady pre konkrétne rozhodnutie, ako budú jednotlivé trate vyzerať. V prípade TIOPu Ružinov sa už pracuje na štúdii, ktorá rieši nielen dopravné, ale aj architektonické aspekty. „Aktuálne sa pracuje na dopravno-technicko-urbanisticko-architektonickej štúdii, ktorá navrhne najvhodnejší variant vedenia električkovej trate a zároveň pripraví podklad pre zmenu územného plánu v tejto veci,“ špecifikuje Katarína Rajčanová.

V praxi to znamená, že do realizácie je ešte niekoľko rokov. TIOP by mohol byť v optimálnom prípade realitou v roku 2023, dovtedy neočakávam, že by bola električková trať už hotová. Výhodou je aspoň fakt, že by v okolí TIOPu mohol vzniknúť príjemný verejný priestor, hoci samotný terminál, riešený ŽSR, bude pravdepodobne veľmi utilitárny, keďže štátna firma na kvalitu svojich projektov veľmi nedbá.

Pri Boroch je situácia obdobná. Aj tu sa očakáva vznik terminálu približne v roku 2023, električková trať však ešte pripravená s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. „Mesto dostalo niekoľko variantov možného vedenia električkovej trate, aktuálne tieto varianty prehodnocuje, na základe čoho vyberie najvhodnejšiu alternatívu aj v súvislosti s umiestnením TIOPu v tejto oblasti,“ zhŕňa hovorkyňa.

Jedným z týchto variantov by malo byť aj vedenie trate na estakáde ponad železnicu. Aj napriek klesaniu terénu v priestore Lamačskej brány to je absolútne prehnaná myšlienka, hoci logický dôsledok neschopnosti ŽSR, ktoré by muselo privoliť k podkopaniu svojej trate. K tomuto je nutná prísna koordinácia jednotlivých aktérov, čo situáciu mesta výrazne sťažuje.

 

Priestor v okolí budúceho TIOP Ružinov prejde veľkými zmenami, najvýraznejšou bude dovedenie električkovej trate z Ružinovskej ulice. Zdroj: Google Maps

 

Tangenciála Tomášikova

Kým predchádzajúce trate sú viac alebo menej realistické, tangenciála po Tomášikovej, hoci je súčasťou Územného generelu dopravy, je asi najvzdialenejšou víziou v rámci tohto výpisu. Napriek tomu ide o dôležitý projekt, lebo by umožnil prepojenie Račianskej, Vajnorskej a Ružinovskej radiály, výhľadovo aj Prievozskej či dokonca Petržalskej. Tým by sa rozvinuli nové väzby v rámci mesta, odľahčili radiály a zvýšila sa odolnosť bratislavskej električkovej siete voči prevádzkovým obmedzeniam v dôsledku nehôd.

Mesto však zatiaľ ide skôr cestou ľahšieho odporu. Podľa Michala Dekánka z Dopravného podniku Bratislavy, ktorý hovoril o plánoch mesta v relácii Živé mesto_FM, mesto bude nateraz analyzovať len prepojenie Vajnorskej a Ružinovskej radiály, teda najjednoduchší úsek trate. Tu netreba riešiť prekonanie zastavaných území alebo taký odpor verejnosti.

V prípade spojenia Račianskej a Vajnorskej radiály je totiž témou, či bude trať vedená po Riazanskej alebo po predĺženej Tomášikovej – toto predĺženie však treba vybudovať, pričom súčasťou projektu budú aj masívne asanácie. Predĺženie Tomášikovej je súčasťou Územného plánu a v dohľadnej dobe by sa mala spustiť akási nultá fáza projektu v podobe výstavby novej križovatky s Vajnorskou, inak však ide o vzdialený projekt.

Ešte nepravdepodobnejšie je pokračovanie smerom na Prievozskú radiálu, kde by trať viedla popred rodinné domy, čo sa určite stretne s obrovským odporom miestnych obyvateľov. Verejný sektor zatiaľ nemá mechanizmy ani vôľu, aby dokázal aj projekty vo verejnom záujme ubrániť voči výraznejším protestom. Prepojenie na Petržalku je závislé od nového premostenia Dunaja, čo je v súčasnosti nereálne.

Napriek tomu je pre maximalizáciu účinku tangenty pravdepodobne potrebná výstavba v plnom rozsahu, o čom svedčia aj dáta z Územného generelu dopravy. S ohľadom na iné plánované investície však bude každopádne riešenie čohokoľvek na Tomášikovej otázkou pravdepodobne až pre 30-te roky tohto storočia.

 

Budúce centrum Ružinova by mohlo susediť s veľkou električkovou križovatkou, ak sa vybuduje električková tangenta na Tomášikovej ulici. Zdroj: MiddleCap

 

Záver

Pred vyše dvoma rokmi som písal obdobný článok, kde som bol nútený konštatovať, že Bratislava robí pre rozvoj električkovej siete len málo. Dnes je výhľad o niečo optimistickejší. O niekoľko týždňov budú dokončené všetky tohtoročné modernizácie a rekonštrukcie tratí, po ktorých bude mať mesto v prevádzke celú sieť, pričom viditeľná časť tratí a zastávok bude na dobrej úrovni.

Napriek pozitívam však bude musieť mesto zabrať, aby posilnilo význam električiek, pritiahlo nových cestujúcich a znížilo dopravnú záťaž zo strany individuálnej automobilovej dopravy. Hoci sú električky nosným systémom verejnej dopravy, stále nezabezpečujú väčšinu výkonov a neobsluhujú mnohé štvrte, čo je obzvlášť kritické v rozvojových územiach na Mlynských Nivách. Rozvoj siete v tejto oblasti je absolútnou prioritou, čo musí mesto jasnejšie vysvetliť.

Takisto je mimoriadne dôležité, aby Bratislava zvládla zrealizovať predĺženie Petržalskej radiály včas. Vyhlásenie ministra dopravy, ktorý pohrozil, že ak sa ukáže, že mesto projekt nestíha, tak financie presunie na iné projekty – napríklad nákup vozidiel aj v iných mestách – by malo byť budíčkom pre mestských manažérov. Tento projekt si vyžaduje špičkové vedenie, lebo len v takom prípade sa stihne uskutočniť bez rizík, že časť financií prepadne.

Problémom minulosti bolo snívanie o metre, neskôr to bolo zneužívanie rozvoja električkovej siete v prospech politického marketingu. Dnes existuje vízia, zo strany mnohých zodpovedných aj vôľa a snaha, komplikáciou je však kombinácia idealizmu (premietnutá do dlhých úprav petržalského projektu v snahe o lepší verejný priestor, hoci tieto sa dali riešiť ako zmena stavby pred dokončením) a neskúsenosti, resp. neschopnosti (nedodanie potrebných podkladov pre vydanie stavebného povolenia). V stávke je však priveľa.

Bratislava má všetko pre to, aby bola lepším, udržateľnejším a dostupnejším mestom. Ako to však býva, všetko môže zlyhať na ľudskom pochybení. Platí to v mnohých oblastiach, električková doprava je byť jedným z nich. Naraziť môžu aj najlepšie vízie. Vedenie mesta tak teraz musí teraz robiť všetko – skutočne všetko – pre to, aby sa podarilo tieto plány dostať do takej fázy, že ich včasné dokončenie bude istotou a nie zdrojom problémov a frustrácie.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Pochybnosti rastú. Prevádzka na Petržalskej radiále sa nemusí spustiť ani na budúci rok

21.03.2023 08:35:10 Adrian Gubčo

Len donedávna ešte bratislavský Magistrát ubezpečoval, že projekt druhej etapy Nosného systému MHD, teda predĺženia električkovej radiály v Petržalke, stihne sprevádzkovať do konca roka 2023. Dnes už pripúšťa, že to o mnoho mesiacov neskôr. Ani to však nemusí byť definitívny termín, minimálne podľa starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka Jána Hrčku.

Čítať viac

Peniaze zabezpečené: Bratislava podpísala zmluvu o poskytnutí prostriedkov pre Petržalskú radiálu

02.03.2023 16:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava definitívne získala potrebné prostriedky pre dokončenie výstavby druhej etapy nosného systému MHD v Bratislave, teda Petržalskej električkovej radiály. Zástupcovia hlavného mesta a Ministerstva dopravy SR dnes podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Hrozby o prepadnutí peňazí na realizáciu sa tým rozplývajú.

Čítať viac

Krôčik po krôčiku: Na Petržalskej električkovej radiále začína realizácia kľúčovej stavby

10.02.2023 09:52:21 Andrej Sárközi

Dramatické zvraty okolo výstavby predĺženia električkovej trate v Petržalke - Petržalskej radiály - boli pre projekt príznačné najmä v minulom roku. V tom súčasnom sa už práce na stavbe pohli, hoci stále pomaly. Rozostavaná trať mení centrálnu Petržalku spolu s tým, ako sa budujú dôležité časti stavby. O jednej z nich aktuálne informoval Magistrát Hlavného mesta.

Čítať viac

Nezruinuje Bratislavu. Mesto získa financie na predĺženie Petržalskej radiály

03.02.2023 11:34:06 Adrian Gubčo

Eurofondy na predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor, by mohli potvrdiť vo februári. Hlavné mesto je totiž pred podpisom zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP). Vyplýva to z vyjadrení, ktoré Ministerstvo dopravy SR poskytlo pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR).

Čítať viac

Pochybnosti ohľadne petržalskej električky: Kedy sa naozaj sprevádzkuje?

23.01.2023 11:37:40 Adrian Gubčo

Výstavba predĺženia električkovej trate v Petržalke pomaly postupuje. Hoci tempo nie je v súčasnosti dramatické, predsa len vidno určité pokroky v stavebných prácach. Napriek tomu sa vyskytujú pochybnosti o tom, či sa stihne trať dokončiť a sprevádzkovať v avizovanom termíne. Myslený pritom nie je pôvodne plánovaný koniec roka 2023 a dokonca ani prvá polovica roka 2024.

Čítať viac

Začína sa črtať. Rozostavaná trať pomaly mení centrálnu Petržalku

19.01.2023 15:39:25 Adrian Gubčo

Petržalská električková radiála je stíhaná problémami a omeškaniami, napriek tomu krok po kroku napreduje. Budúca hlavná os verejnej dopravy na najväčšom slovenskom sídlisku a v najľudnatejšej mestskej časti Bratislavy pomaly získava rysy. Zhotoviteľ realizuje stavebné objekty, ktoré vytvoria priestor pre trať aj súvisiacu infraštruktúru. Kedy bude ale dokončená, ostáva aj naďalej tajomstvom.

Čítať viac

Petržalská električka opäť mešká. Mesto uvažuje nad ráznym krokom

13.12.2022 11:06:55 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Výstavba predĺženia Petržalskej radiály, teda druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislavy, je od začiatku spojená s problémami. Prakticky už od začiatku výstavby približne pred rokom sa realizácia potýka s meškaním. V lete bola stavba dokonca úplne utlmená, no na konci leta bola podpísaná nová zmluva, ktorá mala obnoviť práce. Teraz sa problémy vyskytli opäť.

Čítať viac

Nekonečný príbeh pokračuje. Ministerstvo kultúry poukazuje na škodlivosť električky pred SND

28.11.2022 15:33:28 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších dopravných projektov v Bratislave je napojenie nového centra mesta na električkovú sieť. Hlavné mesto navrhuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej ulici, Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo (SND) je však proti. Prechádzajúce električky budú údajne rušiť predstavenia a narúšať verejný priestor Námestia M.R. Štefánika.

Čítať viac

Pokrok na petržalskej trati: Výstavba mosta cez Chorvátske rameno postupuje, vyžiada si to obmedzenia

27.11.2022 11:18:09 Andrej Sárközi

Budovanie druhej etapy Petržalskej električkovej radiály napreduje. Napriek problémom v minulosti dnes práce postupujú rýchlo a citeľne zasahujú život na najväčšom bratislavksom sídlisku. Stavebník – Hlavné mesto SR Bratislava - včera spustil obchádzkovú trasu, ktorá umožní uvoľnenie priestoru pre výstavbu dôležitého premostenia cez Chorvátske rameno. 

Čítať viac

Viditeľný pokrok. Električková trať v Petržalke začína naberať kontúry

17.11.2022 19:50:00 Andrej Sárközi

Diskutovanejší verejný projekt pravdepodobne v Bratislave nenájdete. Druhá etapa budovania Petržalskej električkovej radiály si prešla viacerými problémami, práce na stavbe však teraz reálne postupujú. Budúca nosná línia mestskej hromadnej dopravy na najväčšom bratislavskom sídlisku naberá čoraz reálnejšie kontúry.

Čítať viac

Vysoké tempo, málo informácií: Kedy bude dokončená Petržalská radiála, nevie ani mestská časť

11.10.2022 10:25:06 Andrej Sárközi

Príbeh dlhší ako Remarquove romány a prepletenejší ako detektívky od Agathy Christie. Dramatické zvraty okolo Petržalskej radiály sú známe už asi každému – od oneskoreného spustenia výstavby, cez poľavenie prác na stavenisku až po takmer úplné prerušenie výstavby na celej radiále pre infláciu.

Čítať viac

Kľúčový dopravný projekt sa konečne rozbehol: Práce na električkovej trati v Petržalke postupujú

26.09.2022 11:37:31 RED

Napínavý príbeh s početnými peripetiami okolo Petržalskej električkovej radiály pokračuje. Od polovice augusta 2022, keď primátor hlavného mesta Matúš Vallo oznámil po mesiacoch stavebného ticha obnovenie prác na výstavbe jej predĺženia, sa veci konečne pohli z miesta. Termín dokončenia na konci roka 2023 však ostáva aj naďalej nereálny. 

Čítať viac

Konečne dobré správy: Mesto oznámilo, kedy sa obnovia práce na výstavbe električkovej trate v Petržalke

09.08.2022 16:50:48 Adrian Gubčo

Hlavné mesto po niekoľkomesačnom útlme obnovuje práce na výstavbe Petržalskej električkovej radiály. Najvýznamnejší investičný projekt Bratislavy v posledných rokoch bol takmer úplne pozastavený kvôli významnému nárastu cien materiálov, v dôsledku čoho konzorcium zhotoviteľov odmietlo pokračovať v stavebných prácach. Rokovania s mestom trvali niekoľko týždňov, teraz však primátor Matúš Vallo oznamuje, že sa konečne našlo riešenie.

Čítať viac

Nekonečný príbeh pokračuje: mesto zlyháva v obnovení výstavby električky v Petržalke

05.08.2022 12:33:51 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Ani na začiatku augusta nebadať na stavbe predĺženia Petržalskej električkovej radiály vyššiu aktivitu. Jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je už niekoľko mesiacov utlmený, čo má byť dôsledkom neúmerného zdražovania materiálov a súvisiacej neochoty zhotoviteľa pokračovať v prácach. Kľúčom k obnoveniu výstavby je podpis dodatku k zmluve zo strany Hlavného mesta, ktorý by tento problém riešil.

Čítať viac

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

19.07.2022 13:14:58 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Čítať viac

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

06.07.2022 12:50:44 Adrian Gubčo

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Čítať viac

Prestrelka Magistrátu a MIRRI pokračuje, výstavba električky v Petržalke naďalej stagnuje

27.06.2022 15:02:09 RED

Nikoho neteší pohľad na stavenisko bez stavebného ruchu. Dvojnásobne to platí v prípade momentálne najdôležitejšieho a kľúčového dopravného projektu v Bratislave – predĺženia električkovej trate po južný okraj Petržalky. Stavebné práce na ňom už dlhšie poľavujú a časový sklz oproti pôvodnému harmonogramu sa zväčšuje.

Čítať viac

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

08.06.2022 16:31:06 RED

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Čítať viac

Výstavba Petržalskej radiály sa dostáva do čoraz väčšieho meškania, stavebné práce poľavujú

03.06.2022 16:09:43 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší a najväčší mestský investičný projekt v posledných rokoch čelí komplikáciám. Druhá etapa petržalskej radiály má byť dokončená a prevádzkyschopná do konca roka 2023, napriek tomu je aktivita na stavenisku minimálna. Podľa Hlavného mesta situáciu ovplyvňuje masívna inflácia a s tým súvisiaci nárast cien a energií, ako aj nezhody v konzorciu. Vedie to až k úvahám o ohrození financovania stavby z eurofondov.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa pomaly rozbieha

08.02.2022 11:37:50 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pomaly rozbieha stavebné práce na druhej etape Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiále. Nová električková trať, ktorá prepojí súčasnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovým dvorom, vzniká v koridore, pôvodne určenom pre metro. V týchto dňoch zanikajú posledné zvyšky po jeho výstavbe, aby boli čoskoro nahradené novou traťou.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

13.01.2022 17:47:37 Adrian Gubčo

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Bratislava oficiálne spustila výstavbu električkovej trate v Petržalke

22.11.2021 18:36:30 Adrian Gubčo

Hlavné mesto odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18.11. oficiálne odštartovalo výstavbu druhej etapy projektu druhej etapy Nosného systému MHD, resp. predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Realizácia sa naštartovala po dlhej príprave s niekoľkoročným meškaním. Hlavné mesto chce prevádzku na predĺženej trati spustiť ešte pred koncom roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

04.11.2021 15:12:13 Adrian Gubčo

Projekt druhej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, teda predĺženie Petržalskej radiály, sa konečne posúva do fázy výstavby. Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, ktorému do 15 dní odovzdá stavenisko. Prvé práce by sa tak mohli rozbehnúť ešte v novembri. Podľa mesta majú prvé električky po trati premávať na konci roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto čoskoro podpíše zmluvu na výstavbu električky v Petržalke

25.10.2021 16:20:47 Adrian Gubčo

V týchto dňoch by mala byť konečne podpísaná zmluva na výstavbu druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Informoval o tom primátor Hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo s tým, že víťaz verejného obstarávania, Združenie MHD Petržalka, má v priebehu dneška dodať podpísanú zmluvu, na čo ju podpíše aj mesto. Otvára sa tým cesta k spusteniu výstavby dlhoočakávaného projektu.

Čítať viac

Stihne sa dokončiť Petržalská radiála načas?

11.10.2021 18:08:04 Adrian Gubčo

Minulý týždeň sa opäť zablýskalo okolo projektu výstavby druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Spôsobené to bolo vyjadrením vicepremiérky a ministerky pre investície a regionálny rozvoj Veroniky Remišovej, ktorá zapochybovala o reálnosti dokončenia projektu načas. Pochybnosti naznačil aj minister dopravy Andrej Doležal. Magistrát vidí za kritikou politiku.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa druhej etapy petržalskej radiály

22.07.2021 17:30:05 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava vyhodnotil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke – teda petržalskej električkovej trate. Momentálne najväčší dopravný projekt, zameraný na verejnú dopravu, má spojiť Jungmannovu ulicu s Janíkovym dvorom. Ponuka víťazného uchádzača musí ešte prejsť povinnými kontrolami, kým sa spustí samotná výstavba.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa môže spustiť v roku 2022

10.06.2021 17:05:53 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke, teda predĺženia petržalskej radiály, sa môže v horšom prípade spustiť až v roku 2022. Pripustil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v rámci pondelňajšej verejnej diskusie k projektu Domino. Na projekt práve prebieha verejné obstarávanie, pričom prebieha kontrola ponúk od jednotlivých uchádzačov.

Čítať viac

Ponuky na zhotovenie druhej etapy Petržalskej radiály boli uzavreté, realizácia môže byť ďaleko

24.03.2021 10:27:00 Adrian Gubčo

DOPLNENÉ V priebehu včerajška bolo ukončené predkladanie cenových ponúk v rámci verejného obstarávania na vybudovanie druhej etapy Nosného systému MHD, teda pokračovania električkovej trate v Petržalke. Ponuky predložilo 8 uchádzačov, pričom mesto ich bude teraz vyhodnocovať. Podľa zistení Denníka E však v tomto procese hrozia komplikácie.

Čítať viac

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

04.03.2021 14:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Čítať viac

Hlavné mesto pripúšťa omeškanie električky v Petržalke

28.01.2021 09:57:58 Adrian Gubčo

Už o niečo dva týždne by sa mali odovzdávať ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD – teda predĺženia električkovej radiály. Harmonogram priebehu obstarávania a realizácie je nastavený tak tesne, že je celkom možné, že sa projekt nestihne dokončiť do sľúbeného konca roka 2023. Magistrát preto pripravuje krízový scenár.

Čítať viac

Odpor aktivistov voči električke pred SND sa stupňuje

26.01.2021 12:04:04 Adrian Gubčo

Príbeh novej električkovej trate v lokalite Pribinovej ulice píše ďalšiu kapitolu. Po poslednom kroku mesta, ktoré trať, spájajúcu Petržalku s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú vložilo do pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu 07, urobili ďalší ťah aj odporcovia zámeru. Aktivisti, medzi ktorými je viacero známych odborníkov, predstavili argumenty proti trati aj alternatívu jej vedenia.

Čítať viac

Stihne sa postaviť električková trať v Petržalke?

07.01.2021 09:30:00 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších rozvojových zámerov Hlavného mesta na najbližšie roky je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Keďže ide o projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, mesto musí stihnúť trať dobudovať do konca roka 2023. Je to reálne?

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Mesto navrhlo kompromis pri električke pred SND

06.11.2020 17:35:38 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR navrhla kompromisné riešenie situácie električkovej trate po Pribinovej. Trať by mala podľa nového variantu viesť aj slučkou okolo novej budovy Slovenského divadla. K tomuto kroku mesto donútil odpor predovšetkým zo strany Ministerstva kultúry, to však nepodporilo ani kompromisný návrh.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa druhej etapy Petržalskej radiály

21.10.2020 11:11:00 Adrian Gubčo

V priebehu tohto týždňa sa konečne spustila súťaž na zhotoviteľa pokračovania električkovej trate v Petržalke, kľúčového projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Hlavné mesto musí vybrať zhotoviteľa čím skôr, aby stihlo novú dopravnú líniu zrealizovať čo najskôr. Projekt má byť dokončený do konca roka 2023.

Čítať viac

J&T Real Estate vyjadrilo podporu električke po Pribinovej

14.07.2020 10:12:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť vedenia električkovej siete cez nové centrum Bratislavy je dnes asi najhorúcejšou rozvojovou témou v meste. Hlavné mesto, vedomé si mimoriadnych dopravných problémov, ktoré vyvolá masívny development v oblasti, sa po analýze rozhodlo pre vybudovanie trate po Pribinovej a Košickej, s čím nesúhlasia viacerí aktivisti a časť kultúrnej obce. S obhajobou zámeru teraz vystúpila spoločnosť JTRE, ktorá myšlienku vybudovať trať navrhla ako prvá.

Čítať viac

Trať v downtowne je ohrozená, mestu hrozí dopravný kolaps

02.07.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Na začiatku minulého týždňa sa konalo ďalšie zo stretnutí k zámeru výstavby novej električkovej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by obslúžila významnú časť rastúceho bratislavského downtownu. Proti projektu sa postavila časť kultúrnej obce, diskusie však ku žiadnemu kompromisu neprišli. Navyše, postoj Ministerstva kultúry vedie debatu do slepej uličky, čo by znamenalo totálny dopravný kolaps centrálnej Bratislavy.

Čítať viac

Predĺženie petržalskej električkovej radiály má stavebné povolenie

29.06.2020 08:33:00 Adrian Gubčo

Príprava výstavby asi najdôležitejšieho aktuálneho projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave dosiahla ďalší dôležitý míľnik: Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal stavebné povolenie pre druhú etapu Petržalskej radiály, ktorá prepojí dnešnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom. Povolenie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Čítať viac

Projektová dokumentácia druhej etapy Petržalskej radiály je dokončená, čoskoro by sa mala začať súťaž na zhotoviteľa

22.05.2020 11:25:00 Adrian Gubčo

Asi najdôležitejší pripravovaný projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave – druhá etapa Nosného systému MHD, lepšie známa ako pokračovanie Petržalskej radiály – sa krok po kroku blíži k začiatku výstavby. V priebehu apríla projektant odovzdal dokumentáciu pre realizáciu stavby, čo je prakticky posledný krok pred štartom súťaže na zhotoviteľa a následnou výstavbou.

Čítať viac

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

22.04.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Čítať viac

Osobnosti vyzývajú proti električke pred SND, pomáhajú si manipulatívnymi vizualizáciami

12.12.2019 11:45:00 Adrian Gubčo

Mesiac po predstavení rozhodnutia Hlavného mesta o trasovaní prvej z električkových tratí cez nové centrum mesta sa objavuje iniciatíva skupiny osobností z kultúrneho prostredia, ktorá žiada vylúčenie trate spred Slovenského národného divadla. Iniciátori vyzývajú na konštruktívnu diskusiu, pri argumentácii však prehliadajú dáta a využívajú manipulatívne vizualizácie.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Druhá časť petržalskej električky žiada o stavebné povolenie

08.08.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších dopravných projektov v metropole za posledné desaťročia je o krok bližšie k plnému dokončeniu. Hlavné mesto požiadalo petržalský Stavebný úrad o stavebné povolenie k predĺženiu petržalskej električkovej radiály, teda k tzv. druhej etape Nosného systému MHD. Do spustenia výstavby však ešte ostávajú približne dva roky.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

03.07.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Čítať viac

Územné rozhodnutie pre petržalskú električku je potvrdené

10.05.2019 08:28:00 Adrian Gubčo

Enormne dôležitý projekt predĺženia petržalskej električkovej radiály, tzv. II. Etapa Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (MS MHD), získal jedno z kľúčových povolení. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala mestská časť Petržalka ešte v októbri 2018, voči nemu sa však odvolalo viacero účastníkov. Okresný úrad však odvolania zamietol a rozhodnutie tak získalo právoplatnosť.

Čítať viac

Prezentácia električkového okruhu po Pribinovej a Košickej ulici

12.09.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) odprezentovala prepracovaný koncept električkového okruhu, ktorý by mal prepojiť petržalskú električkovú radiálu s ružinovskou vedením cez vznikajúce nové centrum mesta. Po prvotných informáciách prinášam aj detaily z prezentácie.

Čítať viac

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

05.09.2018 16:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube