Author photoSimona Schreinerová 20.02.2024 14:03

Zamotaný príbeh pokračuje. Magistrát verí vo výstavbu trate v downtowne, pripravuje zverejnenie kľúčových argumentov

Zámer Bratislavy rozvíjať električkovú dopravu v novom centre mesta je známy už niekoľko rokov. Kým výstavba v downtowne napreduje, realizácia električkovej trate na Pribinovej a Košickej sa zasekla na námietkach verejnosti aj časti kultúrnej obce. Mesto už má v rukách kľúčový argument, ktorý má byť v blízkej dobe zverejnený.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Električková vetva Košická by mala prepájať Petržalskú a Ružinovskú radiálu prostredníctvom Pribinovej a Košickej ulice. Problémom je najmä úsek vedúci popred novostavbu Slovenského národného divadla (SND), čo sa divadlu ani Ministerstvu kultúry SR (MK SR), resp. bývalému vedeniu rezortu, nepozdávalo.

SND aj MK SR argumentovali vážnymi rizikami. Išlo najmä o nadmerný hluk a vibrácie, ktoré majú vznikať pri prevádzke električky a rušiť divadelné predstavenia alebo prácu súboru. Vtedajšie vedenie rezortu na ne upozornilo s odvolaním na výsledky odbornej vibroakustickej štúdie, ktorú si v tejto súvislosti nechalo vypracovať. Ministerstvo uprednostňovalo vedenie trate poza divadlo.

Mesto v minulosti zriadilo odbornú komisiu, ktorá mala preveriť možnosti technického riešenia trate, zabraňujúceho negatívnym vplyvom dopravy na fungovanie SND. Komisia bola zložená z odborníkov na akustiku, dopravné inžinierstvo a architektúru zo Slovenska, Česka, Poľska, Belgicka, Francúzska a Švajčiarska. Komisia konštatovala, že je možné zrealizovať trať bez nevhodných zásahov do činnosti divadla.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Uvažované vedenie trate. Zdroj: J&T Real Estate
  • Situácia vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Magistrát na trasovaní popred SND trvá, nakoľko podľa neho ide o najefektívnejšie riešenie, a to aj s pohľadu financovania. Začiatkom tohto roka mesto informovalo o tom, že má k dispozícií  štúdiu uskutočniteľnosti, posudzujúcej vplyv hluku a vibrácií trasy električkovej trate vedenej po Pribinovej ulici.

Výsledky štúdie však mesto chcelo najprv odprezentovať MK SR či zástupcom divadla. „V rámci korektnosti by sme radi výsledky štúdie odprezentovali najskôr zástupcom SND, ako aj ministerstva kultúry. Následne ich radi odprezentujeme verejnosti,“ skonštatoval Peter Bubla, hovorca Bratislavy.

Na štúdii uskutočniteľnosti pracoval bratislavský magistrát spolu so Slovenskou technickou univerzitou a tímom medzinárodných odborníkov od roku 2019. Posúdiť má vplyv trate z hľadiska hluku a vibrácií či statiku trasovania. Výsledky má podľa dohody predložiť ministerstvu kultúry, ktoré na ňu čaká, aby sa po jej preštudovaní rozhodlo, či prehodnotí alebo potvrdí svoje predchádzajúce stanovisko v danej veci.

Štúdia uskutočniteľnosti bude súčasťou správy o hodnotení, ktorá sa spracuje v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to z rozsahu hodnotenia, teda dokumentu obsahujúceho všeobecné aj špecifické podmienky pre ďalšie hodnotenie v procese EIA.

Okrem štúdie bude musieť v správe o hodnotení mesto popísať zabezpečenie opatrení na elimináciu nepriaznivých účinkov navrhovanej činnosti z hľadiska hluku a vibrácií aj doplniť vibroakustickú štúdiu. Tá by mala zohľadniť tiež stanoviská dotknutých orgánov a verejnosti.

V rámci správy o hodnotení sa má vyhodnotiť aj súlad navrhovanej činnosti s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy. Podmienkou je i rozpracovanie stanoviska mestskej časti Ružinov z hľadiska dopravy a prípadné neakceptovanie požiadaviek zdôvodniť.

Dokumentácia by mala navrhnúť a špecifikovať miesta úseku trate, kde bude koľajisko dotvorené vegetačnou vrstvou vhodnej extenzívnej vegetácie. Zeleň má byť uprednostňovaná v maximálnej možnej miere.

Správa o hodnotení bude obsahovať návrh a popis cyklistickej a pešej infraštruktúry s prihliadnutím na pripomienky v stanoviskách dotknutých orgánov a verejnosti v rámci zisťovacieho konania. Dokument sa bude venovať aj parkovacím miestam. Konkretizovať sa má záber existujúcich parkovacích státí, pričom sa má v maximálnej možnej miere zabezpečiť ich náhrada, resp. vyhodnotiť možnosti náhradného parkovania za zrušené miesta.

Súčasťou dokumentácie bude aj dopravno-kapacitné posúdenie. Zahŕňať má križovatky dotknuté navrhovanou činnosťou, pred a po jej realizácii, a vyhodnotenie kumulatívnych vplyvov na jestvujúcu osobnú a hromadnú dopravu v dotknutej lokalite. Celkovo je v rozsahu hodnotenia určených 26 špecifických podmienok.

 

Uvažované vedenie trate. Zdroj: J&T Real Estate

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie začalo ešte v júli 2022. Podľa prahových hodnôt definovaných v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie spadá navrhovaná činnosť do zisťovacieho konania, teda tzv. malej EIA. Okresný úrad však rozhodol, že sa nová električková trať bude posudzovať ďalej. Nepochybne sa tak stalo aj na základe množstva pripomienok doručených k zámeru a pomerne veľkého odporu kultúrnych inštitúcií a časti verejnosti.

Mesto by v súčasnosti malo pracovať na tom, aby bola správa o hodnotení podaná čo najskôr. Jej posudzovanie však môže trvať pokojne rok či dva, najmä ak bude pretrvávať nespokojnosť s mestom preferovaným riešením.

Mesto Bratislava bude s veľkou pravdepodobnosťou naďalej trvať na trasovaní trate po Pribinovej ulici popred novú budovu SND. Z hľadiska dopravnej obslužnosti územia či nákladovosti má ísť o najlepšie riešenie. Pokiaľ neustúpia ani odporcovia tohto riešenia, pripomienky a odvolania môžu byť súčasťou ďalšieho posudzovania.

Situáciu by mohla upokojiť práve štúdia uskutočniteľnosti, ktoré by mala ukázať, či je preferované riešenie naozaj optimálne. Zatiaľ nie je jasné, či bude zverejnená až so správou o hodnotení, alebo ju mesto verejnosti sprístupní skôr.

Momentálne je isté iba to, že realizácia novej električkovej trate bude meškať. V zisťovacom konaní bol termín začiatku realizácie odhadovaný na rok 2024 a výstavba mala trvať približne dva roky. Ak by sa mestu podarilo v tomto roku získať aspoň právoplatné rozhodnutie z EIA, dalo by sa to považovať za úspech.

Kým magistrát zvádza boj o električku s časťou verejnosti, rezortom kultúry aj SND, nové centrum Bratislavy sa postupne blíži k dopravnému kolapsu. Práve rozrastajúci sa downtown potrebuje koľajovú dopravu ako soľ. Podľa odhadov bratislavského Magistrátu sa v ňom po realizovaní všetkých projektov bude denne pohybovať až 200-tisíc ľudí.

Navrhnuté trasovanie by malo obslúžiť najmä tie miesta, kde sa predpokladá najvyššia návštevnosť, teda zónu Eurovea City s nákupnou galériou, komplex Downtown Yards, developmenty v Zóne Chalupkova, autobusovú stanicu a nákupné centrum Nivy a výhľadovo aj transformovaný Zimný prístav. Zahltenie nového centra automobilovou dopravou je presný opak toho, čo táto lokalita aj Bratislava ako celok potrebuje. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube