Author photoSimona Schreinerová 04.08.2023 10:48

Problém na každom metri: Čo verejnosti prekáža na električke na Pribinovej a Košickej

Napojenie nového centra mesta na električkovú sieť patrí k najdôležitejším, ale zároveň aj k najkontroverznejším projektom v Bratislave. Kým Hlavné mesto má v pláne viesť novú trať po Pribinovej a Košickej, Ministerstvo kultúry, Slovenské národné divadlo (SND), ale aj časť verejnosti je zásadne proti. Čo presne odporcom prekáža, ukázalo posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Okresný úrad v Bratislave nedávno vydal rozhodnutie z procesu EIA, podľa ktorého sa bude zámer ďalej posudzovať. Znamená to, že ide do tzv. veľkej EIA, v ktorej by sa mal navrhovateľ, Hlavné mesto, do určitej miery vysporiadať s pripomienkami dotknutých orgánov a verejnosti k zámeru. Najmä sa však bude musieť riadiť rozsahom hodnotenia, ktoré vydá okresný úrad. Z reakcií úradu na pripomienky je už teraz takmer jasné, čo by mala veľká EIA obsahovať.

Rozhodne sa nevyhne spracovaniu vibroakustickej štúdie, hlukovému posúdeniu, dopravno-kapacitnému posúdeniu ani návrhu opatrení na elimináciu hluku a vibrácií. Okrem toho bude zrejme potrebné rozpracovať aj ďalšie varianty realizácie. V zámere EIA boli spracované dva, v ďalšej dokumentácií tak pribudne minimálne jeden ďalší.

Pripomienok bolo doručené obrovské množstvo. Napríklad podľa Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) navrhované umiestnenie električkovej trate naprieč Pribinovou likviduje funkčnosť a zámer pešej zóny, ako aj architektonickú kvalitu verejného priestoru. Podľa MK SR zaplní trakčné vedenie, stĺpy a koľajisko priestor pred SND, ktorý tak nebude môcť byť využívaný napríklad na kultúrne aktivity. Okrem toho má trať narušovať aj autorským zákonom chránené zadefinované urbanistické a architektonické hodnoty. Z hľadiska hodnoty za peniaze sa podľa pripomienky nehodnotil vplyv na verejný priestor a kultúru.   

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Situácia vedenia trate na Pribinovej ulici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / EIA
  • Situácia vedenia trate na Košickej ulici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / EIA

Ministerstvo sa obáva poškodenia suterénu garáží, čo by podľa neho mohlo viesť k zatekaniu a znehodnocovaniu stavby, čím by boli ohrozené prevádzkové možnosti inštitúcie SND. Problémom má byť aj zrušenie 130 parkovacích miest pre zamestnancov a návštevníkov SND bez adekvátnej náhrady a výrub zelene. Ministerstvo žiada vypracovanie ďalšieho variantného riešenia, ktoré by nemalo negatívny dopad na prevádzku divadla. Okresný úrad túto pripomienku akceptoval a tak sa určite objaví v rozsahu hodnotenia.

Okrem iného ministerstvo žiada aj vyhodnotenie časovej obsadenosti námestia električkami, teda koľko času strávi električka na námestí v špičkových hodinách. Vizualizácie žiadajú doplniť o pohľad z východu divadla smerom na námestie a zo stredu námestia na divadlo pri prejazde električky. Vo všetkých variantoch riešenia by mali byť podľa MK SR zachované všetky parkovacie miesta v garáži. Podľa nich je parkovisko plne využívané viac ako 700 zamestnancami a 1.500 návštevníkmi denne.  

Pripomienky SND sa vo veľkej miere zhodujú s pripomienkami MK SR. Argumentom proti zrušeniu parkovacích miest je zo strany SND aj to, že pre starších, hedikepovaných, detských divákov a divákov z rôznych regiónov Slovenka to môže byť až diskvalifikačné.

V čase, kedy je väčšina vozidiel bratislavskej MHD nízkopodlažná a mesto sa snaží záchytnými parkoviskami a parkovacou politikou znížiť množstvo individuálnej dopravy smerujúcej do centra, znie tento argument prinajmenšom zvláštne. Rovnako ako argument, že sa ľudia z dôvodu nedostupnosti automobilom „odnaučia“ chodiť do divadla. Naostatok, v susedstve divadla je obrovské parkovisko nákupného centra s tisíckami parkovacích miest. 

Svoje pripomienky Okresnému úradu doručili aj developeri projektov v okolí. Smart City Office (teda donedávna HB Reavis), má za to, že realizácia električkovej trate obmedzí výstavbu a zhorší životné prostredie všetkých užívateľov pozemkov, zvýši prašnosť, hlučnosť aj dopravné zaťaženia územia. Prakticky rovnaké pripomienky prišli aj od Smart City Bridge, Smart City Parking, Twin City, Stanica Nivy, Nivy Tower a Messer Tatragas, čo sú taktiež firmy, napojené na developera, ktorý sa už medzičasom z tejto lokality stiahol.

 

Najväčší odpor vyvoláva vedenie trate popred SND. Zdroj: J&T Real Estate

 

Pripomienky zaslala v hojnom počte aj verejnosť

K zámeru EIA má možnosť vyjadriť sa každý, kto sa cíti byť projektom dotknutý, a tak prišli aj pripomienky od občanov. Niekto chce byť účastníkom konania a byť informovaný o vývoji, iní prišli aj s dobre mienenými návrhmi. Väčšina obyvateľov, alebo aspoň tých, ktorí sa vyjadrili k zámeru, sa však stotožňuje s postojom MK SR a SND. Niektorí z nich zašli ešte ďalej.

Niekoľko občanov nesúhlasí „...s ďalším zahusťovaním dopravy na Košickej či už vplyvom novej električkovej trate v Bratislave, úsek Košická alebo nelogicky uprednostňovaním cyklotrás na frekventovanej Košickej a Páričkovej pričom paralelne ide po Trenčianskej chránená cykloradiála, a to aj na úkor úbytku parkovacích miest alebo sekundárnym efektom, ktorým je potom výrub drevín vzhľadom na proporciu ulice.“ Dokonca žiadajú aj zdôvodniť a výpočtom preukázať potrebu ďalšej cyklotrasy na Košickej v úseku Mlynské Nivy – Miletičova, súbežne vedenej s cyklotrasou na Trenčianskej.

Problémom tak pre niektorých občanov nie je len električková trať, ale aj cyklotrasy. Podľa tejto skupiny občanov by mala byť električková trať vedená po Karadžičovej ulici s napojením na Krížnu. Okrem toho žiadajú zdôvodniť potrebu navrhovanej činnosti v danej lokalite, a to aj napriek tomu, že toto zdôvodnenie je v zámere EIA pomerne obšírne vysvetlené.

Hlavným argumentom potreby realizácie električkovej trate je podľa EIA rozšírenie možnosti HMD, čím sa zabezpečí lepšia obslužnosť územia a zároveň sa posilní postavenie električkovej dopravy ako nosného systému MHD. Pre časť verejnosti je zrejme stále vyššou prioritou niekoľko desiatok parkovacích miest ako rozvoj ekologickej verejnej dopravy alebo cyklotrás v hlavnom meste.

Ďalšou z pripomienok verejnosti je žiadosť o vypracovanie redukovania autobusovej dopravy po Páričkovej a Košickej ako jedno z opatrení na zmiernenie záťaže na životné prostredie, ak sa presadzuje električka ako ďalší a ekologickejší druh hromadnej dopravy. Občania nevidia dôvod, aby Košická mala za úlohu absorbovať všetky druhy hromadnej dopravy a ešte aj cyklotrasu. V prípade realizácie električkovej trate žiadajú o úplné vylúčenie autobusovej dopravy.

Iní občania však žiadajú presný opak, teda zachovanie autobusovej dopravy spojmi 68 a 50. Zaujímavá je aj požiadavka o zadefinovanie maximálnej povolenej hmotnosti električkovej súpravy, vrátane prepravujúcich sa osôb na jednej trati, a tiež v prípade priameho styku s protiidúcou električkovou súpravou. 

Dotknutí sa celkom logicky cítia najmä obyvatelia Košickej, ktorá je dnes zaťažená automobilovou dopravou. Viacero pripomienok, či už od dotknutých inštitúcií alebo verejnosti, je určite relevantných. Podľa vyjadrenia okresného úradu v rozhodnutí EIA ich zaradí do rozsahu hodnotenia, vďaka čomu sa s nimi bude potrebné v ďalších stupňoch vysporiadať. Už teraz je ale jasné, že sa nedá vyhovieť všetkým. 

Eliminácia negatívneho vplyvu hluku a vibrácií na prevádzku divadla sú nepochybne vhodné opatrenia, ktoré by mali byť súčasťou posudkov aj správy o hodnotení. Riešenie niektorých námietok však nie je v kompetencii okresného úradu, takže verejné diskusie na tému električkovej trate budú určite pokračovať ďalej.

 

Situácia vedenia trate na Pribinovej ulici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR / EIA

 

Riešenie pre nové centrum

Vznik električkovej trate v downtowne, teda v rozvíjajúcom sa novom komerčnom centre mesta, je strategickým záujmom Bratislavy. Ide o dôsledok radikálneho nárastu návštevnosti lokality – predpokladá sa, že o niekoľko rokov by sa tu mohlo vyskytovať až 200-tisíc ľudí denne – v kombinácii s trendami v rozvoji individuálnej automobilovej dopravy. Pokiaľ by nevznikla alternatíva v podobe kapacitnej a segregovanej hromadnej dopravy, hrozil by dopravný kolaps.

Konkrétnu víziu výstavby trate prvýkrát predložil už developer J&T Real Estate v roku 2017 a priblížil v roku 2018. Práve JTRE sa v prevažnej miere podieľa na transformácii územia. Okrem JTRE sú však v oblasti prítomní aj ďalší významní investori s veľkými developmentami.

Hlavné mesto sa k plánu postavilo v princípe pozitívne, po zmene vedenia Magistrátu na konci roka 2018 sa však rozhodlo koncepciu developera zanalyzovať a porovnať s potenciálnymi alternatívami. Ako z prieskumu vyplynulo, navrhované vedenie – po Pribinovej a Košickej ulici – je najvýhodnejšou formou vedenia električkovej trate v tejto časti Bratislavy. Tento projekt je navyše developerom podporený aj finančne a logisticky.

Navrhovaná dvojkoľajná trať s rozchodom 1.000 milimetrov medzi Šafárikovym námestím a zastávkou Saleziáni bude mať dĺžku 2,808 kilometra. S ohľadom na kritiku SND a MK SR mesto navyše navrhlo aj obchádzku divadla - tzv. prevádzkovú opciu - ktorá bude zahŕňať ďalších 480 metrov trate a využívaná bude počas kultúrnych podujatí na námestí. 

Na trati je navrhovaných šesť zastávok (Nové SND, Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie, Miletičova), časť z nich bude združená s inými druhmi verejnej dopravy. Prevádzková rýchlosť trate bude 50 kilometrov za hodinu s výnimkou úseku pred SND, kde bude s ohľadom na výsledky hlukovej štúdie znížená približne na 15 kilometrov za hodinu. Trať bude riešená ako pevná jazdná dráha, na Pribinovej s dlažbou, na Košickej so zeleňou (pravdepodobne pôjde o rozchodníky) s výnimkou zastávok, kde bude betónový povrch. Zastávky budú mať dĺžku 66 metrov, šírku minimálne 1,7 metra, budú bezbariérové a pri čisto električkových zastávkach v takej výške, aby bol možný komfortný nástup do električky.

Električková trať a jej zastávky zásadne zmenia podobu viacerých priestranstiev, vrátane ulíc a námestí. Tieto získajú charakter mestských bulvárov (najmä Košická) a získajú kvalitnú dopravnú obsluhu. Projekt má priniesť aj rozsiahly rozvoj cyklodopravy. 

Odhadované náklady na celý projekt sú približne 40 miliónov eur. Developer JTRE sa v rámci dohody s mestom zaviazal k finančnej podpore vo výške 1 milión eur pre projekciu a 7,9 milióna eur pre realizáciu (alternatívne 10 miliónov, ak pôjde o daňový výdavok). Zvyšok financií by mal byť v prevažnej miere hradený z eurofondov. V rozhovoroch to potvrdzuje aj primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Dokumentácia pôvodne predpokladala realizáciu už v rokoch 2024 až 2026. V rámci dohody s investorom sa stanovili určité míľniky, ako aj podmienka, podľa ktorej by sa mal projekt začať realizovať najneskôr do šiestich rokov (dnes už len do piatich). V opačnom prípade stratí memorandum platnosť a developer svoju podporu stiahne. 

S ohľadom na tvrdý odpor viacerých strán, vrátane kľúčového MK SR a SND, sú tieto termíny extrémne optimistické. MK SR ako vlastník časti pozemkov musí s realizáciou súhlasiť, hoci trať je už zanesená v Územnom pláne. Bez toho ostane električka len snom - a spolu s ňou aj nádej, že sa rozvíjajúci bratislavský downtown bude dať obslúžiť kapacitnou, spoľahlivou, ekologickou a rýchlou verejnou dopravou. Táto časť mesta bude odsúdená na obsluhu autami, čo je v absolútnom rozpore s trendami moderných európskych miest. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube