Author photoAdrian Gubčo 29.10.2019 17:32

Nová električková trať povedie po Pribinovej

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Ide o variantu, ktorú prvýkrát predložil developer J&T Real Estate ako súčasť dopravné riešenia v zóne Eurovea City a v nadväzaujúcich oblastiach popri Košickej ulici. Nová spojka by mala prepojiť Šafárikovo námestie, Pribinovu ulicu, projekty Klingerka a Klingerka II, Stanicu Nivy a trhovisko Miletičova, v ktorého blízkosti sa trať napojí na Ružinovskú radiálu.

Takýmto spôsobom bude možné vytvoriť akýsi električkový okruh cez staré aj nové centrum Bratislavy a uvažovať o výstavbe ďalších tratí cez Prievoz alebo po Prístavnej smerom do Podunajských Biskupíc. Zároveň sa tým zvýši odolnosť električkovej siete voči prípadným nehodám a výlukám.

Developer sa zaviazal, že je na trať ochotný finančne aj projekčne prispieť. Dané vedenie trate sa ukázalo ako najvýhodnejšie aj na základe analýzy, ktorú si nechal vypracovať. Hlavné mesto po zmene vedenia v novembri 2018 deklarovalo, že podporí ten variant, ktorý sa ukáže ako najvýhodnejší po nezávislej analýze.

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

Podľa primátora Hlavného mesta Matúša Valla je v blízkej dobe očakávaných v zóne takmer 200-tisíc návštevníkov denne a doprava sa jasne ukazuje ako najväčší potenciálny problém. Zatiaľ sa však v zóne jednostranne preferuje automobilová doprava. Električka predstavuje najkapacitnejší systém a preto je zrejmé, že je nutné budovať v downtowne električkové trate.

Hlavným kritériom pri voľbe optimálneho vedenia trate bola možnosť napojenia na iné radiály, vrátane budúcej Biskupicko-vrakunskej radiály (zatiaľ v dvoch variantách, buď po Prístavnej alebo Mlynských nivách, pričom druhá z týchto alternatív je preferovaná), čo znamená, že musí prechádzať určitými kľúčovými bodmi. To vylučuje vedenie trate po Dunajskej a Mlynských nivách, ako aj trať po Dostojevského rade, ktoré tieto body nekrižujú.

Na základe toho mesto pracovalo so štyrmi alternatívami, ktoré sa snažilo podporiť štyrmi nezávislými analýzami. Popri tom zvažovalo ďalšie kritériá, presnejšie dopravno-technické prekážky a realizovateľnosť, dopravnú obslužnosť, investičné a prevádzkové náklady, verejný priestor a čas realizácie.

Zváženie týchto kritérii vylúčilo vedenie trate po Dostojevského rade, kde by električka ochromila fungovanie vnútorného mestského okruhu, ktorý je v každom prípade nutný pre fungovanie dopravy v Bratislave. Komplikáciou by bolo aj obmedzenie križovatky s Landererovou ulicou. Z hľadiska dopravy je problém aj vedenie po Landererovej, ktorá je nosnou komunikáciou, ako aj križovatka s Košickou. Vylúčené je aj vedenie po Čulenovej, ktorá má slúžiť pre obsluhu Eurovea City. Mesto zvažovalo aj variant slučka, ktorý by obchádzal SND, bol by však závislý od Čulenovej.

Z pohľadu dopravnej obslužnosti sa ukazuje taktiež Pribinova lepšie, keďže jazdná doba je najnižšia a obslúži najväčší počet ľudí.

V prípade investičných nákladov je treba zvažovať dĺžku trate, obstaranie pozemkov a náklady na výstavbu. V tomto ohľade je Pribinova najlacnejšia, trať bude stáť 18,3 miliónov po križovatku s Prístavnou, v čom treba zarátať aj nižšiu cenu za obstarávanie pozemkov, keďže v ceste stoja len pozemky Slovenského národného divadla, resp. štátu. Úsek trate medzi Prístavnou a Saleziánmi bude stáť ďalších 21,8 miliónov eur. 

Kritickou sa tak stáva otázka verejného priestoru. Mesto v tomto smere zrealizovalo analýzu pohybu ľudí, ktorá ukazuje, že priestor priamo pred divadlom nie je chodcami tak vyťažovaný. Zakomponovanie električky sa tak stáva témou vhodného dizajnového a architektonického vloženia trate do prostredia. Príklady zo zahraničia podľa primátora dokazujú, že včlenenie tratí do mestského prostredia je možné bez toho, aby trať bola bariérou.

Nakoniec, trať po Pribinovej je možné zrealizovať aj najskôr zo všetkých variánt. Mesto očakáva, že v optimistickom prípade by mohla byť prevádzka na trati byť spustená už v roku 2024, pri ostatných variantách nie skôr ako v roku 2026. 

Primátor tak zhŕňa, že vedenie po Pribinovej sa ukazuje ako najlepšie. Obchádza dopravno-technické prekážky v území, má najkratšiu jazdnú dobu, odvezie najviac ľudí, pridáva nový koridor pre verejnú dopravu, je najtichšie, umožňuje najrýchlejšiu realizáciu a vychádza najlacnejšie.

Hlavné mesto tak bude pokračovať v ďalších krokoch, aby sa realizácia tejto trate zrealizovala. 

 

Vízia Beth Galí s vizuálom budúcej Pribinovej. Zdroj: J&T Real Estate

 

Z debaty vyplnulo viacero ďalších faktov. Predpokladaný interval na trati je na úrovni 4-6 minút, viesť by tadiaľto mali dve linky, spájajúce Karlovu Ves s Ružinovom a Petržalku s Ružinovom. Mesto určite pre obsluhu nakúpi viacero nových električiek. Financovanie celého projektu trate zatiaľ nie je ujasnené, mesto však ráta s tým, že minimálne developer J&T Real Estate na realizáciu prispeje. Odhadované náklady sú na úrovni približne 39,7 miliónov eur.

Prezentácia sa prioritne venovala vedeniu cez Pribinovu, v prípade Košickej ulice sa pravdepodobne mesto prikloní k vedeniu trate v stredovom koridore. Ulica bude v režime 1+1 s pozdĺžnym parkovaním, čo si vyžiada odstránenie niekoľkých stromov. Obojsmerná cyklotrasa bude vedená popri projekte Zwirn. Špeciálne kvôli škole na Novohradskej ulici bude pravdepodobne zriadené rýchloobrátkové parkovanie, zo zastávky pri škole bude zároveň najlepšie prístupná aj autobusová stanica.

Z diskusie vyplynula aj kritika, podľa ktorej je možné rozšíriť Landererovu ulicu alebo že štúdia nezohľadňuje rozvoj územia či nároky na rešpekt k chodcom. Mesto však oponuje, že analýzy už s týmto rozvojom uvažovali a o dizajnových veciach nie je rozhodnuté. Kritici pripomenuli, že Pamiatkový úrad SR pripravuje vyhlásenie ochrannej zóny Národných kultúrnych pamiatok v Zimnom prístave, pričom trať by bola podľa všetkého v rozpore s touto ideou.  

V diskusii zaznel aj príspevok akademickej architektky Húsenicovej, ktorá považuje za vhodný prístup vedenie trate podzemím v kľúčovom priestore popred SND, čo podporil aj architekt Bauer, spoluautor budovy SND, ktorý pripomína technickú náročnosť realizovania trate po povrchu. Primátor však vysvetlil, že takéto vedenie trate by vytvorilo v území ďalšie masívne bariéry, splnomocnenec primátora pre územný rozvoj Juraj Šujan podotkol, že treba vnímať nielen verejný priestor námestia, ale aj ulice. Samotný vplyv trate na verejný priestor – či ho rozbíja alebo zatraktívňuje – je podľa J. Šujana do veľkej miery subjektívne vnímaný.

Hlavné mesto pracuje s električkou ako s vlastným projektom, nepreberá teda projekt, ktorý už má pripravený developer J&T Real Estate a podľa posledných informácií je takmer v stave dokumentácie pre územné rozhodnutie. Podľa primátora nebude potrebné pre električkovú trať meniť Územný plán.

V debate zaznel ešte väčší počet podnetov a názorov, z ktorých vyplýva, že nezanedbateľná časť odborníkov aj laickej verejnosti sa s plánom vedenia električky po Pribinovej stotožňuje. Podľa reakcií viacero divákov presvedčili dostupné dáta a kontroverzie sa týkajú prakticky výlučne debaty o verejnom priestore. Vedenie Hlavného mesta prisľúbilo, že téme sa bude aktívne venovať a v tomto smere zorganizuje viacero verejných stretnutí. Na Magistráte problematiku koordinuje samostatná pracovná skupina.

 

Trať pomôže k vytvoreniu nového mestského okruhu v rámci koľajovej dopravy v Bratislave. Zdroj: J&T Real Estate

 

Rozhodnutie Hlavného mesta v tomto prípade treba jednoznačne uvítať. Vedenie trate po Pribinovej ulici je najlogickejšie a najlepšie obslúži oblasť, kde sa budú denne pohybovať desaťtisíce návštevníkov, napriek tomu téma vyvoláva kontroverzie, nielen kvôli blízkosti SND, ale aj kvôli faktu, že projekt prvýkrát predložil developer, ktorý nemá v Bratislave najlepší imidž.

Realitou však je, že masívne komerčné centrum v tejto časti metropoly vznikne bez ohľadu na to, či sa to niekomu pozdáva alebo nie, pričom toto centrum treba nevyhnutne dopravne odľahčiť, resp. zreorganizovať. V tomto kontexte je potrebné sa ponukou developera, ktorá sa ukázala pre mesto ako výhodná, zaoberať. Električková trať je totiž trvalou hodnotou, ktorá pomôže nielen Eurovea City, ale aj oveľa väčšej časti Bratislavy.

Hlavné mesto teraz bude musieť presvedčiť kritikov, že električka nemusí predstavovať hrozbu pre Slovenské národné divadlo, čo sa odrazí najmä vo vysokej kvalite verejného priestoru v dotyku s kultúrnou inštitúciou. Výhodou je prítomnosť silného mena – architektky Beth Galí a jej kancelárie BB+GG, ktorá je viac než kompetentná takýto priestor navrhnúť. BB+GG spolupracuje s developerom na návrhu verejných priestorov v Eurovea City.

Električkové trate sú, resp. dokážu byť silnými mestotvornými prvkami, ktoré na seba viažu život a zhodnocujú oblasti, kde sa nachádzajú. Zvlášť to platí v prípadoch husto zastavaných centier miest, kde nemajú električkové trate charakter akýchsi železničných tratí, ale sú zakomponované do verejného priestoru. Najlepšia príležitosť pre vynikajúce riešenie je práve Pribinova ulica.

Bratislava rozšíri svoju električkovú sieť a konečne pridá trať v novom centre mesta, kde bola doterajšia absencia tohto typu dopravy zásadným problémom. Aj vďaka tomu sa z električiek môže skutočne stať nosný systém verejnej dopravy, ktorý prispeje k zníženiu počtu ľudí cestujúcich autami, kým počet cestujúcich verejnou dopravou sa môže zásadne zvýšiť.

V záujme mesta by tak mala byť horúčkovitá aktivita na tomto projekte, tak, aby bol dokončený čím skôr. Bratislava potrebuje nové trate, inak svoje problémy v doprave nevyrieši. Spojnica Šafárikovho námestia a Saleziánov cez Pribinovu a Košickú je v tomto ohľade kľúčová a po dnešku možno povedať, že aj veľmi reálna. Downtown sa konečne stane plnohodnotnou súčasťou mesta a jeho skutočným novým centrom.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube