YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 12.12.2019 11:45

Osobnosti vyzývajú proti električke pred SND, pomáhajú si manipulatívnymi vizualizáciami

Mesiac po predstavení rozhodnutia Hlavného mesta o trasovaní prvej z električkových tratí cez nové centrum mesta sa objavuje iniciatíva skupiny osobností z kultúrneho prostredia, ktorá žiada vylúčenie trate spred Slovenského národného divadla. Iniciátori vyzývajú na konštruktívnu diskusiu, pri argumentácii však prehliadajú dáta a využívajú manipulatívne vizualizácie.

Zdroj: Iniciatíva Stojíme pri kultúre

Zdroj: Iniciatíva Stojíme pri kultúre

Výzva na zachovanie pešej zóny pred SND“ je aktivitou skupiny osobností z kultúrneho, umeleckého, architektonického a aktivistického prostredia. Medzi ľuďmi podpísanými pod textom výzvy sú herci, výtvarníci, ekologickí aktivisti, politici a niekoľko architektov. Text bol zverejnený na sociálnych sieťach aj vo viacerých médiách viac ako mesiac po prezentovaní uprednostňovaného variantu vedením Hlavného mesta.

Podľa signatárov výzvy, rozhodnutie mesta je vnímané so znepokojením, keďže zavedenie verejnej dopravy by zásadne narušilo potenciál a jedinečnosť verejného priestoru pred SND, dokonca by ho električková trať „znásilnila“ a degradovala. Autori ďalej píšu, že dopady na rozvoj Bratislavy budú negatívne. Dáta, ktoré dokazujú výhodnosť tejto varianty, sú údajne technokratické a nemôžu byť určujúcim faktorom pri posudzovaní trate v špecifickom a vzácnom urbanistickom prostredí.

Podpísané osobnosti žiadajú vylúčenie plánovanej električkovej dopravy spred SND, a jej osadenie v priestore širšieho územia nového centra mesta Bratislavy tak, aby predovšetkým nenarušilo súčasný stav pešej zóny na Námestí M.R.Štefánika. K významným podporovateľom patrí napríklad jeden zo spoluautorov budovy SND, Peter Bauer, ale aj Ingrid Konrad, Hlavná architektka mesta Bratislava, ktorá bola súčasťou pracovnej skupiny k novej električke.

 

Známe je riešenie trate v dotyku s Eurovea II, nie však pred SND. Zdroj: J&T Real Estate

 

Ide o ďalšie dejstvo v zápalistej diskusii ohľadne zámeru expanzie bratislavskej električkovej siete do priestoru bratislavského downtownu. V tom aktuálne prebieha masívna výstavba, pričom najväčšie projekty budú ešte len dokončené. V najbližších rokoch v lokalite pribudnú tisíce nových obyvateľov a desaťtisíce návštevníkov – ak máme dať na odhad Hlavného mesta, mohlo by to byť dokonca až 200-tisíc ľudí denne, čo je približne 40% obyvateľov Bratislavy v jednej relatívne malej časti metropoly.

To všetko bude realitou už okolo roku 2025, čo zvyšuje tlak na riešenie dopravnej situácie. V území sa zatiaľ nenachádza žiadna kapacitná električková trať, dokonca nie je žiadna ani oficiálne naplánovaná. Hlavné mesto, napriek tomu, že development v území je očakávaný už viac ako dekádu, doteraz nebolo schopné pripraviť koncept rozvoja električkovej siete, ktorý by zahŕňal aj túto čast Bratislavy.

Aj z tohto dôvodu prevzali plánovaciu iniciatívu developeri. Prvým bol developer HB Reavis, ktorý sa pohrával s ideou visutej elektrickej dráhy (lanovkou), o niečo neskôr však prišlo JTRE s ďaleko realistickejšou víziou rozšírenia električkovej siete cez Pribinovu a Košickú ulicu s napojením na Petržalskú a Ružinovskú radiálu. V snahe o čo najpriamejšie vedenie je trať navrhnutá popred Slovenské národné divadlo a integrovaná do zreorganizovanej ulice. Dané riešenie by zabezpečilo najlepšiu dostupnosť kľúčových cieľov v zóne Pribinova, ktorá bude zásadnou časťou nového downtownu.

V rámci prezentovania zámeru developer vypracoval štúdiu, na základe ktorej argumentoval, že daná trasa je najlepšia pre riešenie dopravy v danej časti mesta. Analýzu malo posúdiť Hlavné mesto, po voľbách však došlo k výmene a nové vedenie Magistrátu sa rozhodlo vypracovať celkom novú a nezávislú analýzu.

Na jej základe bolo porovnávaných viacero variantov, aby sa podarilo vyhnúť najkritizovanejšej časti trate – priestoru pred SND, voči ktorého premene sa časť kultúrnej obce stavala aj predtým. Už v predstihu bolo vylúčené trasovanie po Dostojevského rade a cez križovatku s Landererovou, lebo by sa zásadne narušila dopravná kapacita hlavného vnútromestského okruhu. Takisto vedenie po Landererovej by výrazne zmenšilo obmedzený dopravný priestor, viedlo k výraznejším zápcham na ťahu z Mostu Apollo a zhoršilo komfort ulice pre chodcov. Nereálne je aj spätné vedenie trate po Čulenovej ulici, ktorá je príliš úzka. 

To zúžilo možnosti vyhnutia sa trate SND na štyri varianty, z ktorých sa ako najlepšia a najmenej konfliktná ukázala verzia vedenia trate pokiaľ možno čo najpriamejšie cez Pribinovu ulicu. Ďalšie dokazovanie pomocou exaktných odhadov jazdných dôb, obslužnosti, dopadov na okolie, záberu súkromných pozemkov, hluku alebo investičných nákladov hrá ďalej v prospech Pribinovej. Vďaka tomu je aj najskoršie realizovateľná, a to už možno do roku 2024, kým pri ostatných variantoch je dátum stanovený na rok 2026 a neskôr. Naostatok, podporu tomuto vedeniu trate prisľúbil developer, a to v nemalej miere (hovorí sa o približne desiatich miliónoch eur).

Keďže dáta hovoria jasne o najvhodnejšej forme vedenia električiek, na diskusiu ostáva len jeden faktor: charakter a kvalita verejného priestoru po implementovaní trate do Pribinovej ulice a Námestia M.R.Štefánika.  

 

Viuzalizáciu zo strany odporcov trate považujem za manipulatívnu. Zdroj: Iniciatíva Stojíme pri kultúre

 

Iniciátori výzvy si očividne uvedomujú, že v tomto ohľade sú na tenkom ľade, preto sa snažia znížiť význam objektívnych faktorov označovaním za "technokraciu". Namiesto toho zdôrazňujú kvalitu verejných priestranstiev, hoci bez relevantných podkladov tvrdia, že električka jednoznačne prispeje k zdevastovaniu územia a k vytvoreniu bariéry. Hoci ešte neexistuje presná podoba vedenia trate ani riešenie verejného priestoru, autori už vedia, že sa naruší estetika námestia.

Aby tento názor, prezentovaný ako fakt, ilustrovala kultúrna obec pre širokú verejnosť, vypomohla si nahrubo pripravenou vizualizáciou, kde stoja viaceré električky v rade za sebou, čím tvoria bariéru v území. Ignorovaný je fakt, že takáto situácia nikdy nenastane, keďže električky majú námestím len prechádzať a nie tu stáť, navrhovaná rýchlosť je 10 kilometrov za hodinu, a určite tu nemá byť taká hustota premávky, aby boli vozidlá v rade za sebou. Navyše, čo treba zdôrazniť, mesto podľa známych informácií ešte nie je tak ďaleko, aby poznalo také detaily, ako je umiestnenie a forma trakčného vedenia, krytu trate, dokonca ani presnej polohy trate. Preto hodnotím narábanie s vizualizáciami, kde ani nie je uvedené, že ide o ilustratívnu predstavu, ako hrubú manipuáciu.

Vedenie Hlavného mesta v rámci svojej prezentácie ukázalo, že existuje viac než dosť príkladov, ktoré dokazujú, že električková trať nemusí byť žiadnou bariérou v území, práve naopak, pri vhodnom dizajne je vysoko mestotvorným prvkom. Príklady z blízkeho zahraničia – Viedne alebo Brna, ale koniec-koncov aj priamo z Bratislavy, kde je električková trať katalyzátorom života na Obchodnej ulici napriek tomu, že kvalita detailu je už pomerne zlá, dokazujú, že sa démonizuje niečo, čo je v zahraničí priamo využívané ako nástroj skvalitňovania verejných priestranstiev (viď nové trate v centrách francúzskych alebo austrálskych miest).

Príde mi zváštne, že iniciatíva, ktorej súčasťou sú viacerí architekti, má problém predstaviť si riešenie, ktoré by bolo bezkonfliktné, lebo globálna skúsenosť ukazuje, že také riešenia existujú. Takisto mi príde viac než nezodpovedné vynášať súdy o kvalite verejných priestranstiev bez toho, aby existovalo čokoľvek konkrétne, o čom sa dá baviť.

Podporovatelia pripomínajú, že mesto týmto ide proti vlastným stratégiám, napríklad Urbanistickej štúdie Pribinova z roku 2003, v ktorej sa počítalo so vznikom zeleného bulváru bez električky. Odhliadnuc od faktu, že urbanistické štúdie nie sú záväzné, argumentovať rokom 2003, kedy sa ešte stále rátalo s tým, že dopravu aj v tejto časti Bratislavy bude riešiť metro, je nešťastné. Okrem toho, viaceré podmienky v meste sa zásadne zmenili, čo je predpokladom pre aktualizáciu starých vízií (koniec-koncov, aj územné plány by mali prechádzať aktualizáciami každých päť rokov).

V týchto demagogických argumentoch zaniká aj jediná relevantná pripomienka odporcov, a síce že trať nie je v Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy. Skutočne, všetky projekty musia byť v súlade s týmto plánom, jeho súčasťou je ešte stále riešenie dopravy na princípe metra, ale žiadna z uvažovaných električkových tratí v novom centre mesta. Toto bude potrebné urýchlene zmeniť, keďže ani v Územnom genereli dopravy nebola daná trať zvažovaná.

Každopádne, ak osobnosti vyzývajú k zodpovednému uchopeniu budúceho rozvoja lokality a mesta ako takého, snaha o znegovanie najreálnejšej formy riešenia verejnej dopravy v downtowne ide priamo proti tejto výzve.

 

Vizualizácie sú pripravené tak, aby vyvolávali pocit bariéry, hoci nie je známe presné riešenie trate, podoba verejného priestoru a nereálne je aj zobrazenie dvoch električiek za sebou. Zdroj: Iniciatíva Stojíme pri kultúre

 

Záverom, celá situácia poukazuje nielen na konkrétny problém v rámci mesta, ale aj na hlbšie nedostatky bratislavskej a slovenskej spoločnosti. Už desaťročia sa najmä zo strany intelektuálnej elity volá po tom, aby pri rozhodovaní a formovaní verejných politík nevládli pocity, ale dáta a dôkazy. Jednotlivé plány treba konfrontovať s objektívnymi analýzami a na ich základe konať. Riešenie budúcnosti električkovej trate v downtowne je vzorovým príkladom takéhoto „evidence-based“ rozhodnutia.

Aj v tomto prípade prišiel na začiatku developer s víziou, ktorú síce doplnil v jeho prospech svedčiacimi argumentami, mesto sa však zodpovedne rozhodlo pre vlastnú analýzu. Zvažované boli viaceré možné alternatívy a po komplexnom uvážení všetkých zásadných faktorov sa prijalo rozhodnutie, ktoré možno nie je populárne, ale vychádza objektívne najlepšie. Subjektívne vnímateľné veci, ako je aj dopad na verejný priestor, sú predmetom ďalšieho rozpracovania a diskusie.

Napriek tomu sa presne zo strany skupiny, ktorá by mala vítať osvietený prístup k riešeniu problémov, ozýva najhlasnejšia kritika. Namiesto nepochybne dôležitej diskusie o konkrétnej forme osadenia električky v priestore sa hľadá spôsob, ako celý plán, ktorý sa nezhoduje s postojom organizátorov výzvy, potopiť. V pozorovateľovi to môže vyvolať dojem, že iniciatíva je maximálne pokrytecká (ak samozrejme nestoja za odporom iné dôvody, napríklad fakt, že trať súvisí aj s developerskými aktivitami).

Bohužiaľ sa zdá, že sa opäť ukazuje na Slovensku bežný falošný prístup k správaniu sa vo verejnom priestore. Navonok všetci podporujeme ochranu prírody, len pokiaľ to nenarúša náš komfort. Chceme, aby nedochádzalo k zániku lesov, napriek tomu cestujeme na lyžovačky, sme za plynulejšiu dopravu v mestách, ale vadí nám spoplatnenie parkovania a buspruhy, žiadame lepšie parky a námestia, ale problematické je minimálne zvýšenie daní z nehnuteľností, podporujeme výstavbu električkových tratí, ale vadí nám jej osadenie v blízkosti, hoci sa ukazuje ako najlepšie.

Tento prístup sa do veľkej miery opakuje naprieč spoločnosťou. Ťažko povedať, či to je dedičstvo totality, po ktorej sa musíme opäť učiť o našej zodpovednosti v demokracii, alebo jednoducho slovenskou záľubou v populistických riešeniach a neschopnosťou hľadať kompromisy. Smutné však je, že úroveň vzdelania očividne nemá na podobné správanie až taký zásadný vplyv. Pri pohľade na blízku budúcnosť, kedy bude s ohľadom na vybublávajúcu civilizačnú krízu potrebné prijať ďalšie zásadné a nepopulárne rozhodnutia, to vedie k pesimizmu.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Nekonečný príbeh pokračuje. Ministerstvo kultúry poukazuje na škodlivosť električky pred SND

28.11.2022 15:33:28 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších dopravných projektov v Bratislave je napojenie nového centra mesta na električkovú sieť. Hlavné mesto navrhuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej ulici, Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo (SND) je však proti. Prechádzajúce električky budú údajne rušiť predstavenia a narúšať verejný priestor Námestia M.R. Štefánika.

Čítať viac

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

19.07.2022 13:14:58 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Čítať viac

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

06.07.2022 12:50:44 Adrian Gubčo

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Čítať viac

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

08.06.2022 16:31:06 RED

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

13.01.2022 17:47:37 Adrian Gubčo

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

04.03.2021 14:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Čítať viac

Odpor aktivistov voči električke pred SND sa stupňuje

26.01.2021 12:04:04 Adrian Gubčo

Príbeh novej električkovej trate v lokalite Pribinovej ulice píše ďalšiu kapitolu. Po poslednom kroku mesta, ktoré trať, spájajúcu Petržalku s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú vložilo do pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu 07, urobili ďalší ťah aj odporcovia zámeru. Aktivisti, medzi ktorými je viacero známych odborníkov, predstavili argumenty proti trati aj alternatívu jej vedenia.

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Mesto navrhlo kompromis pri električke pred SND

06.11.2020 17:35:38 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR navrhla kompromisné riešenie situácie električkovej trate po Pribinovej. Trať by mala podľa nového variantu viesť aj slučkou okolo novej budovy Slovenského divadla. K tomuto kroku mesto donútil odpor predovšetkým zo strany Ministerstva kultúry, to však nepodporilo ani kompromisný návrh.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

J&T Real Estate vyjadrilo podporu električke po Pribinovej

14.07.2020 10:12:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť vedenia električkovej siete cez nové centrum Bratislavy je dnes asi najhorúcejšou rozvojovou témou v meste. Hlavné mesto, vedomé si mimoriadnych dopravných problémov, ktoré vyvolá masívny development v oblasti, sa po analýze rozhodlo pre vybudovanie trate po Pribinovej a Košickej, s čím nesúhlasia viacerí aktivisti a časť kultúrnej obce. S obhajobou zámeru teraz vystúpila spoločnosť JTRE, ktorá myšlienku vybudovať trať navrhla ako prvá.

Čítať viac

Trať v downtowne je ohrozená, mestu hrozí dopravný kolaps

02.07.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Na začiatku minulého týždňa sa konalo ďalšie zo stretnutí k zámeru výstavby novej električkovej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by obslúžila významnú časť rastúceho bratislavského downtownu. Proti projektu sa postavila časť kultúrnej obce, diskusie však ku žiadnemu kompromisu neprišli. Navyše, postoj Ministerstva kultúry vedie debatu do slepej uličky, čo by znamenalo totálny dopravný kolaps centrálnej Bratislavy.

Čítať viac

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

22.04.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

03.07.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Čítať viac

Prezentácia električkového okruhu po Pribinovej a Košickej ulici

12.09.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) odprezentovala prepracovaný koncept električkového okruhu, ktorý by mal prepojiť petržalskú električkovú radiálu s ružinovskou vedením cez vznikajúce nové centrum mesta. Po prvotných informáciách prinášam aj detaily z prezentácie.

Čítať viac

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

05.09.2018 16:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube