Author photoAdrian Gubčo 25.03.2021 14:42

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Ideové zásahy na Jurigovom námestí podľa kancelárie Arch Real. Zdroj: Karlova Ves

Ideové zásahy na Jurigovom námestí podľa kancelárie Arch Real. Zdroj: Karlova Ves

Prvá z nových súťaží by sa mala týkať Jurigovho námestia v Karlovej Vsi. Hlavné mesto spoločne s mestskou časťou Karlova Ves a MIBom plánuje obnovu dnes veľmi schátraného verejného priestoru od Adámiho až po Karloveskú ulicu. Námestie má niekoľko úrovní, zmodernizovať by sa mali všetky, vrátane lávky ponad Karloveskú. Na zámer prebehol už v roku 2019 menší participačný proces, výsledná podoba projektu by mala teda zohľadňovať aj požiadavky verejnosti.

„Cieľom komplexnej rekonštrukcie je naplniť potenciál tohto kľúčového verejného priestoru v rámci mestskej štvrte,“ hovorí Katarína Rajčanová, hovorkyňa Magistrátu. „Návrh by mal oživiť prázdne priestory. Vytvorí novú pobytovú kvalitu priestoru vytvorením kultivovaného, fungujúceho a dobre prístupného verejného priestoru. Námestie by malo byť plynulo a bezbariérovo napojené na hlavnú kompozičnú os, na zastávky verejnej dopravy, na jeho širšie okolie“. Prioritou je aj zmiernenie dosahu priestoru na klimatickú zmenu, keďže dnes je celé územie spevnené.

Požiadavkou tak bude realizácia vodozádržných opatrení, zásahov zameraných na zlepšenie mikroklímy a doplnenie vegetácie. Pred súťažou sa majú zrealizovať aj niektoré základné práce za účelom zlepšenia bezpečnosti územia. Na niektorých z nich sa už pracuje. Dátum vyhlásenia súťaže zatiaľ nie je presne známy, predpokladaný je v prvej polovici tohto roka.

Aj druhá očakávaná súťaž bude vyhlásená v spolupráci s mestskou časťou, tentokrát s Račou. Novú podobu by malo získať kultúrne stredisko na Žarnovickej ulici. Ide o málo hodnotnú stavbu zo začiatku 80-tych rokov 20. storočia, umiestnenú medzi pôvodnou zástavbou Rače a sídliskom. Dnes sa tu nachádza knižnica, klub seniorov, Klub matiek a konajú sa krúžky čo rozličné aktivity. Mestská časť vidí potenciál v relatívnej hustom osídlené v blízkosti kultúrneho centra, v dôsledku čoho by chcela budovu obnoviť.

MIB spolupracuje s Račou na príprave zadania pre súťaž, v čom chce využiť svoje doterajšie skúsenosti. Výsledkom kvalitného zadania by mal byť široký záujem architektov a dobré víťazné riešenie, zohľadňujúce požiadavky na moderné, funkčné a bezbariérové priestory. Vyhlásenie súťaže sa očakáva v priebehu leta, dokedy bude prebiehať zber podkladov, vrátane názorov verejnosti vo forme dotazníka. Na zber názorov ostávajú ešte tri dni.

Inštitút zatiaľ nešpecifikoval, aké ďalšie súťaže by mohli v priebehu tohto roka prebehnúť. Takmer naisto by sa však mohla zrealizovať ďalšia, súvisiaca s nájomným bývaním – tentokrát však pôjde o skutočne veľký projekt bývania na Šustekovej ulici v Petržalke. Otázna je súťaž na areál na Bazovej. V prípade verejných priestorov by sa teoreticky mohlo pristúpiť k súťaži na Sad Janka Kráľa a súvisiaci úsek nábrežia. Dobrou správou je v tomto prípade zakúpenie objektu, kde dlhé roky sídlil erotický salón. Dlhšie sa hovorí aj o súťaži na Hlavnú stanicu a Predstaničné námestie, toto si však zasluhuje dlhšiu prípravu, preto nepovažujem jej vyhlásenie v tomto roku za pravdepodobné, dokonca (bez náležitej prípravy) ani žiadúce.  

V tomto smere treba pripomenúť najvýznamnejšiu súťaž posledného obdobia, týkajúcu sa Námestia SNP a Kamenného námestia. Vyhlásenie výsledkov bolo sľubované už v lete minulého roka, no v dôsledku viacerých príčin, vrátane pandémie, nastalo zdržanie. Dodržať sa nepodarilo ani naposledy sľubované termíny predstavenia na začiatku tohto roka. Novým dátumom by najnovšie malo byť údajne obdobie po Veľkej noci. Na základe zdrojov YIM.BA má toto posúvanie objektívne dôvody, v každom prípade to však môže oddialiť budúcu realizáciu.

 

Kultúrne stredisko na Žarnovickej v Rači. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Našťastie, realizácia by mala byť menej komplikovaná v prípade série malých projektov zmien verejných priestorov, ktoré Hlavné mesto predstavilo už v priebehu minulého roka. Hoci sa doteraz podarilo z týchto intervencií dokončiť len minimum, v blízkej dobe by sa malo viacero zásahov konečne rozbehnúť. Príkladom je úprava parčíka na nároží Karadžičovej a Krížnej, na ktorej sa už pracuje. Štart ďalších projektov predpokladám v parku na Karloveskej a pravdepodobne na Legionárskej, kde má byť umiestnený parčík v susedstve novovysadených čerešní.

Ďalší aktuálne oznámený zámer sa týka plochy západne od zastávok verejnej dopravy pod Mostom SNP. Dnes ide o zanedbané miesto, kde dochádza ku koncentrácii ľudí s asociálnym správaním. MIB s príslušným oddelením Magistrátu však chce priestor spríjemniť a zrevitalizovať. Slúžiť k tomu má očistenie existujúcich betónových blokov, doplnenie sedenia, nahradenie zbytočne spevnených plôch trávnikom či doplnenie záhonov a drevín. Zachovaná ostane socha Zem-žena (1973) od Ľudmily Cvengrošovej, úpravou prejde fasáda objektu DPB (bude tu konštrukcia na popínavé rastliny) a nasvieti sa strom pri schodisku z mosta. Realizácia je očakávaná na jar tohto roku.

MIB nedávno predstavil niekoľko ďalších projektov, ktoré boli vybraté v spolupráci s mestskými časťami. Ide bez výnimky o dlhodobo prehliadané miesta, hoci v dotyku s frekventovanými zastávkami, inštitúciami či pešími ťahmi. Inštitút na tieto lokality „nasadí“ architektonické tímy, ktoré zvíťazili v súťaži na zmluvné ateliéry, teda partnerské kancelárie, ktorým budú stredne veľké zákazky zadávané priamo. Na každý projekt má byť vybraných viac tímov, ktoré budú následne cenovo súťažiť medzi sebou.

Obnovu okolia Domu služieb Dúbravka tak riešia kancelárie Atrium, Livinark a Arch&Crafts spoločne s architektom Štefanom Zahatňanským, rovnako ako verejný priestor na Odborárskom námestí v Starom Meste. GutGut s 2kou má riešiť plochu v blízkosti Vozovne Krasňany. Plural, Zerozero a Diervilla majú preriešiť verejný priestor na Kazanskej vo Vrakuni, a Studený Architekti, AK Závodný, Peter Stec a Terra Florida sa zamerajú na priestor Mudrochovej v Rači. Architekta zatiaľ nemá okolie vodnej plochy „Rohlík“ (teda Ružinovského jazera) v Ružinove.

Detaily jednotlivých zadaní prinášajú niekoľko zaujímavých informácií. Napríklad v prípade obnovy Odborárskeho námestia sa žiada zakomponovanie „Svetelného stĺpa“, objektu gotizujúcej vežičky, ktorá je zaujímavou pamätihodnosťou. Dôležité je, že celá plocha by sa mala vydláždiť žulovou dlažbou, pričom MIB žiada riešenie dlažby podľa „bratislavského vzoru“ – teda očividne v podobnom výzore, ako sa vyskytuje na pešej zóne v historickom jadre. Dlažba by mohla pripomínať aj nové dláždenie zástavby na Americkom námestí. S ohľadom na pripravovanú modernizáciu Ružinovskej radiály by sa tu tento materiál mohol objaviť vo väčšej miere.

V Rači by zas nové riešenie mohlo priniesť intenzívnejšie využitie Kozmickej fontány v parku na Mudrochovej (bezbariérový prístup), vytvorenie vodného prvku namiesto súčasného jarku, alebo vznik sedenia a lokálneho trhoviska na ploche medzi Miestnym úradom a Obchodným domom Račan, kde je dnes parkovisko. Úprava verejného priestoru pri Vozovni Krasňany zas prebehne na dve etapy, v druhej etape by mohla vzniknúť oddelená cyklotrasa.

Iniciatíva, v rámci ktorej významné architektonické kancelárie menia zanedbané verejné priestranstvá v mestských častiach, je chvályhodná. Doterajšie revitalizácie v okrajových častiach Bratislavy boli nezriedka prehliadkou toho, ako zbytočne míňať peniaze. Projekty navrhovali neznámi a slabí architekti, pravdepodobne dohodení po známosti. Predstava, že by na Kazanskej niečo realizoval Plural alebo Zerozero, bola neuveriteľná. Očakávané tak je viditeľné skvalitnenie aspoň niektorých priestranstiev.

Otázkou ostáva dátum realizácie jednotlivých zásahov. Keďže nejde o tak náročné projekty, finančné prostriedky by nemuseli byť problém. Väčšou komplikáciou je projektová príprava a s tým súvisiace termíny. V každom príprave očakávam dokončenie všetkých zámerov najneskôr v priebehu roka 2022.

 

Priestor pri Moste SNP, ktorý prejde úpravou. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Staronový riaditeľ Metropolitného inštitútu má ambiciózne plány, v rámci ktorých sa predpokladá organizácia 8-10 architektonických súťaží ročne, z toho 2 by mali byť určené pre mestské časti a 2 by sa mali týkať nájomných bytových domov. Pri verejných priestoroch by sa mali plánovať zmeny až pri 15 až 25 priestranstvách. V rámci svojej prezentácie vo výberovom konaní riaditeľ Ján Mazúr upozornil, že už teraz sa potýka s problémom veľkého tlaku na existujúce personálne kapacity, MIB sa bude teda musieť zmeniť aj v tomto, ak má ciele naplniť.

Je tak možné, že sa ešte viac posilní súčasný charakter inštitútu, ktorý sa venuje hlavne architektonickým otázkam. Dnes už pravdepodobne nemá zmysel riešiť, že pôvodné plány boli iné. Dané smerovanie organizácie nakoniec potvrdila aj odborná komisia, vyberajúca nového riaditeľa. MIB nepochybne prekonal veľkú medzeru, ktorá Bratislave chýbala, sľubovať si od neho ale odpoveď na otázku, ako sa bude slovenská metropola v budúcnosti vyvíjať, by bolo prehnané.

Nateraz tak ostáva tešiť sa z nových projektov a zrevitalizovaných verejných priestranstiev. Mesto sa stane modernejším, funkčnejším, zdravším či kultúrnejším, ale už nie dostupnejším, rozumnejším či rozhľadenejším (citujúc Plán Bratislava). K metropole so špičkovou kvalitou života ešte ostáva dlhá cesta, na ktorej robí Bratislava zatiaľ len detské krôčky.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube