YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 07.01.2021 09:30

Stihne sa postaviť električková trať v Petržalke?

Jedným z najdôležitejších rozvojových zámerov Hlavného mesta na najbližšie roky je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Keďže ide o projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, mesto musí stihnúť trať dobudovať do konca roka 2023. Je to reálne?

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Výstavba trate mala pôvodne priamo nadviazať na dokončenie prvej etapy, teda úseku medzi Šafárikovym námestím a Bosákovou ulicou, resp. zastávkou Jungmannova. Išlo o náročnejšiu časť projektu, keďže jeho súčasťou bolo aj premostenie Dunaja prostredníctvom nového Starého mosta. Preto sa očakávalo, že príprava výstavby už nebude taká náročná a čoskoro po ukončení prvej etapy v roku 2016 sa začne aj s druhou tak, aby bola v roku 2020 dokončená.

To sa však nestalo a termín dokončenia druhej etapy sa posúval – najprv sa hovorilo o roku 2021, neskôr sa začal otvorene komunikovať aktuálny termín, teda koniec roka 2023. V tomto prípade ide o hraničnú dobu, keďže pri projektoch hradených z fondov EÚ v Programovacom období 2013-2020 platí pravidlo N+3, teda projekty musia byť dokončené do troch rokov od skončenia obdobia. V opačnom prípade sa musia hľadať nové formy financovania.

Advertising

Hlavné mesto tak muselo zintenzívniť prípravy na výstavbu projektu. V decembri 2018 bola na Magistrát zaslaná dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá bola mestom následne pripomienkovaná. V máji 2019 projekt získal právoplatné územné rozhodnutie, na konci júna 2019 bola podaná žiadosť o stavebné povolenie na mestskú časť Petržalka. Na ostatné orgány (Špeciálny stavebný úrad a BSK) bola táto žiadosť podaná až v januári 2020.

Mesto však nedodalo na Petržalku kompletnú dokumentáciu a v súvislosti s pandémiou sa konania začali neskôr aj na BSK či na Okresnom úrade. Chýbala aj kompletná dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS), ktorú požadovalo Ministerstvo dopravy, kľúčový podklad pre spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Voči prvému stavebnému povoleniu, ktoré projektu udelila mestská časť v júni 2020, sa navyše odvolala dvojica subjektov. Všetky tieto komplikácie viedli k posunu štartu VO.

To sa spustilo až v októbri 2020, pričom sa predpokladá, že bude v ideálnom prípade trvať približne jeden rok. Medzičasom, vydané boli stavebné povolenia aj zo strany Špeciálneho stavebného úradu (voči ktorému však prišlo odvolanie), Okresného úradu alebo Bratislavského samosprávneho kraja. Na posudzovaní EIA sú ešte určité zmeny v DRS a Hlavné mesto pracuje na žiadosti o udelenie nenávratného finančného príspevku z OP Integrovaná infraštruktúra. Tento proces by mal byť ukončený v lete 2021.

Za daných okolností (a za predpokladu, že VO na zhotoviteľa prebehne bez akýchkoľvek komplikácií) by sa tak výstavba trate mohla spustiť ešte pred koncom tohto roka. Aktuálny harmonogram ráta s realizáciou stavby medzi augustom/septembrom 2021 až októbrom 2023, pričom do užívania by trať mohla byť odovzdaná v decembri 2023.

Tento termín je teoreticky dosiahnuteľný, ak však nastanú akékoľvek problémy, mohlo by to znamenať odsun dokončenia trate. Čo to bude znamenať pre Bratislavu?

 

Kladom projektu majú byť nové integrované zastávky so zelenými strechami. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Hlavné mesto síce neustále prízvukuje, že termín do konca roka 2023 stíha, nepriamo však začalo pripúšťať možnosť, že sa stavba v tomto termíne skutočne dokončiť nemusí. Ako povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo v rozhovore s novinárkou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, ak sa aj nestihne trať dobudovať do konca roka 2023, nebude to problém, keďže EÚ prepláca financie priebežne a zo strany EK existuje vôľa hľadať alternatívne riešenie situácie. Skúsenosti, získané počas modernizácie Karloveskej radiály, zas majú pomôcť zoptimalizovať stavebné procesy.

To znamená, že ak sa aj verejné obstarávanie skomplikuje a natiahne, mesto napriek všetkému rozbehne realizáciu a začne s budovaním trate od Jungmannovej po Janíkov dvor. Trať tak nemusí byť dodaná v sľúbenom termíne do konca roka 2023 – tak, ako sa to stalo v podstate aj pri prvej etape. Tú bolo nutné dobudovať do konca roka 2015 (v Programovacom období 2007-2013 bolo pravidlo N+2), otvorená však bola až v lete 2016. Formálne môže mesto aj druhú etapu zadeklarovať ako ukončenú, hoci premávka bude spustená neskôr alebo budú prebiehať dokončovacie práce.

Hľadať zodpovedného je v tomto prípade náročné. (Prípadné) Meškanie je spôsobené viacerými faktormi, od pomalej prípravy v minulom období, cez pandémiu, dlhé pripomienkovanie na Magistráte v súčasnom období a nedostatočnú dokumentáciu, až po odvolania (hoci niektoré, napríklad zo strany Petržalka City, by boli pri lepšej príprave odvrátiteľné). Paradoxne, ide v princípe o jednoduchý projekt v prostredí, ktoré je na výstavbu ideálne pripravené, rovnako ako dopravná sieť v Petržalke a model financovania.

Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 90,5 milióna eur. Presná cena vzíde z verejného obstarávania, pričom ponuky sa budú otvárať v polovici januára. Ďalšie mesiace budú venované kontrole víťaznej ponuky.

 

Aktuálny harmonogram realizácie projektu. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Aby Magistrát podporil svoje presvedčenie o skorom štarte výstavby a pripravil verejnosť, v priebehu decembra 2020 vyznačil líniu budúcej trate priamo na mieste výstavby v Petržalke vo forme drevených kolíkov. Na týchto kolíkoch sú zobrazené umiestnenia zastávok, časová vzdialenosť do centra alebo atribúty trate (napríklad jej zelený povrch alebo prepravná kapacita). Mesto konečne zriadilo aj jednoduchú informačnú podstránku o projekte.

Táto stránka zdôrazňuje klady projektu, ku ktorým patrí zlepšenie spojenia južnej Petržalky s centrom, zvýšenie kapacity verejnej dopravy, zlepšenie prestupov medzi električkami a autobusmi, rozvoj zelene, vznik súbežnej cyklotrasy alebo skvalitnenie komfortu verejných priestorov a zastávkových priestorov. V rámci nového úseku vznikne sedem električkových zastávok a štyri nové či opravené premostenia.

Advertising

Bližšie podrobnosti boli v uplynulých dňoch zverejnené aj v rámci zmieňovanej zmeny v DRS, ktorá je na posudzovaní EIA. V zmysle týchto úprav by sa mali napríklad optimalizovať niektoré pešie ťahy a rozšíriť plochy pre peších, rozšíriť zelené plochy, plochy koľajísk na zastávkach zazeleniť, a projektovo bol ošetrený aj správny rast stromov vďaka využitiu systému koreňových buniek („treeparkerov“). Okrem toho sa upravili polohy autobusových zastávok, aby sa zlepšili prestupy. Doriešené boli aj polohy priečnych cyklotrás. V neposlednom rade, skvalitniť sa má infraštruktúra v obratisku, s výhľadom výstavby vozovne električiek v oblasti.

Projekt má navyše priniesť aj zlepšenie úrovne pešej dopravy aj v kontexte sídliska ako takého. V rámci vyvolaných investícií sa má vybudovať štvorica nových peších a cyklistických lávok cez Chorvátske rameno. Ich dizajn má byť predmetom architektonicko-dizajnovej súťaže a budú prepájať trať s okolitou zástavbou, ako aj rozvíjať rekreačný potenciál okolia ramena. K navrhovaným lokalitám patrí okolie zastávky Bosákova, dvojica bude smerovať k zastávke Gessayova (naproti Petržalka City a pri workoutovom ihrisku), a Veľký Draždiak. Premostenia by mali byť taktiež dokončené do konca roka 2023.

 

Po výstavbe náročnejšieho úseku prvej etapy sa očakávalo, že druhá etapa sa naštartuje skôr, nestalo sa však tak

 

Hlavné mesto si od dokončenia projektu sľubuje výrazné zvýšenie kvality života a dopravy v najľudnatejšej mestskej časti, ktorá takto získa rýchle a kapacitné spojenie do centra mesta. Zatiaľ len málo zdôrazňovaným, no nemenej dôležitým dôsledkom bude aj aktivácia rozvoja tzv. Centrálneho rozvojového koridoru, teda širokého nezastavaného pásu okolo koridoru električky, kde už desaťročia platí stavebná uzávera. Výhľadovo by tu však malo vzniknúť centrum Petržalky s uzlovými priestormi v kontakte so zastávkami električiek.

Výstavba trate je strategickým projektom, ktorý výrazne ovplyvní budúcnosť mestskej časti a s ohľadom na jej význam ide aj o absolútnu investičnú prioritu pre bratislavskú samosprávu. Prípadný neúspech projektu alebo masívne komplikácie, ktoré by viedli k tomu, že Bratislava by musela preplácať väčšiu časť nákladov, by tak boli pre mesto mimoriadnym problémom.

Ešte v priebehu jari by sa mohlo ukázať, či bude zámer úspešný – v závislosti od počtu ponúk alebo prípadných námietok uchádzačov verejného obstarávania. Mesto ospravedlňovalo dlhú prípravu obstarávania prípravou jeho kvalitného nastavenia, aby nemohli byť vznesené žiadne pochybnosti. Výsledkom však je, že časová rezerva na dokončenie projektu je v zmysle harmonogramu naozaj veľmi tesná. Skúsenosti nielen z Bratislavy ukazujú, že verejné projekty majú navyše mnohokrát tendenciu meškať.

Petržalská radiála tak bude témou roka 2021. Všetko nasvedčuje tomu, že mesto pripravilo projekt, ktorý nebude len dopravnou líniou, ale aj vhodným dotvorením a obohatením verejného priestoru Petržalky. Na najdôležitejšiu otázku – či sa tento zámer stihne včas aj zrealizovať – však ostáva odpoveď v tejto chvíli nejasná.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Harmonogram realizácie projektu. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Trasa električkovej trate. Zdroj: iMHD.sk

Súvisiace články

Pochybnosti rastú. Prevádzka na Petržalskej radiále sa nemusí spustiť ani na budúci rok

21.03.2023 08:35:10 Adrian Gubčo

Len donedávna ešte bratislavský Magistrát ubezpečoval, že projekt druhej etapy Nosného systému MHD, teda predĺženia električkovej radiály v Petržalke, stihne sprevádzkovať do konca roka 2023. Dnes už pripúšťa, že to o mnoho mesiacov neskôr. Ani to však nemusí byť definitívny termín, minimálne podľa starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka Jána Hrčku.

Čítať viac

Peniaze zabezpečené: Bratislava podpísala zmluvu o poskytnutí prostriedkov pre Petržalskú radiálu

02.03.2023 16:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava definitívne získala potrebné prostriedky pre dokončenie výstavby druhej etapy nosného systému MHD v Bratislave, teda Petržalskej električkovej radiály. Zástupcovia hlavného mesta a Ministerstva dopravy SR dnes podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Hrozby o prepadnutí peňazí na realizáciu sa tým rozplývajú.

Čítať viac

Krôčik po krôčiku: Na Petržalskej električkovej radiále začína realizácia kľúčovej stavby

10.02.2023 09:52:21 Andrej Sárközi

Dramatické zvraty okolo výstavby predĺženia električkovej trate v Petržalke - Petržalskej radiály - boli pre projekt príznačné najmä v minulom roku. V tom súčasnom sa už práce na stavbe pohli, hoci stále pomaly. Rozostavaná trať mení centrálnu Petržalku spolu s tým, ako sa budujú dôležité časti stavby. O jednej z nich aktuálne informoval Magistrát Hlavného mesta.

Čítať viac

Nezruinuje Bratislavu. Mesto získa financie na predĺženie Petržalskej radiály

03.02.2023 11:34:06 Adrian Gubčo

Eurofondy na predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor, by mohli potvrdiť vo februári. Hlavné mesto je totiž pred podpisom zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP). Vyplýva to z vyjadrení, ktoré Ministerstvo dopravy SR poskytlo pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR).

Čítať viac

Pochybnosti ohľadne petržalskej električky: Kedy sa naozaj sprevádzkuje?

23.01.2023 11:37:40 Adrian Gubčo

Výstavba predĺženia električkovej trate v Petržalke pomaly postupuje. Hoci tempo nie je v súčasnosti dramatické, predsa len vidno určité pokroky v stavebných prácach. Napriek tomu sa vyskytujú pochybnosti o tom, či sa stihne trať dokončiť a sprevádzkovať v avizovanom termíne. Myslený pritom nie je pôvodne plánovaný koniec roka 2023 a dokonca ani prvá polovica roka 2024.

Čítať viac

Začína sa črtať. Rozostavaná trať pomaly mení centrálnu Petržalku

19.01.2023 15:39:25 Adrian Gubčo

Petržalská električková radiála je stíhaná problémami a omeškaniami, napriek tomu krok po kroku napreduje. Budúca hlavná os verejnej dopravy na najväčšom slovenskom sídlisku a v najľudnatejšej mestskej časti Bratislavy pomaly získava rysy. Zhotoviteľ realizuje stavebné objekty, ktoré vytvoria priestor pre trať aj súvisiacu infraštruktúru. Kedy bude ale dokončená, ostáva aj naďalej tajomstvom.

Čítať viac

Petržalská električka opäť mešká. Mesto uvažuje nad ráznym krokom

13.12.2022 11:06:55 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Výstavba predĺženia Petržalskej radiály, teda druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislavy, je od začiatku spojená s problémami. Prakticky už od začiatku výstavby približne pred rokom sa realizácia potýka s meškaním. V lete bola stavba dokonca úplne utlmená, no na konci leta bola podpísaná nová zmluva, ktorá mala obnoviť práce. Teraz sa problémy vyskytli opäť.

Čítať viac

Pokrok na petržalskej trati: Výstavba mosta cez Chorvátske rameno postupuje, vyžiada si to obmedzenia

27.11.2022 11:18:09 Andrej Sárközi

Budovanie druhej etapy Petržalskej električkovej radiály napreduje. Napriek problémom v minulosti dnes práce postupujú rýchlo a citeľne zasahujú život na najväčšom bratislavksom sídlisku. Stavebník – Hlavné mesto SR Bratislava - včera spustil obchádzkovú trasu, ktorá umožní uvoľnenie priestoru pre výstavbu dôležitého premostenia cez Chorvátske rameno. 

Čítať viac

Viditeľný pokrok. Električková trať v Petržalke začína naberať kontúry

17.11.2022 19:50:00 Andrej Sárközi

Diskutovanejší verejný projekt pravdepodobne v Bratislave nenájdete. Druhá etapa budovania Petržalskej električkovej radiály si prešla viacerými problémami, práce na stavbe však teraz reálne postupujú. Budúca nosná línia mestskej hromadnej dopravy na najväčšom bratislavskom sídlisku naberá čoraz reálnejšie kontúry.

Čítať viac

Vysoké tempo, málo informácií: Kedy bude dokončená Petržalská radiála, nevie ani mestská časť

11.10.2022 10:25:06 Andrej Sárközi

Príbeh dlhší ako Remarquove romány a prepletenejší ako detektívky od Agathy Christie. Dramatické zvraty okolo Petržalskej radiály sú známe už asi každému – od oneskoreného spustenia výstavby, cez poľavenie prác na stavenisku až po takmer úplné prerušenie výstavby na celej radiále pre infláciu.

Čítať viac

Kľúčový dopravný projekt sa konečne rozbehol: Práce na električkovej trati v Petržalke postupujú

26.09.2022 11:37:31 RED

Napínavý príbeh s početnými peripetiami okolo Petržalskej električkovej radiály pokračuje. Od polovice augusta 2022, keď primátor hlavného mesta Matúš Vallo oznámil po mesiacoch stavebného ticha obnovenie prác na výstavbe jej predĺženia, sa veci konečne pohli z miesta. Termín dokončenia na konci roka 2023 však ostáva aj naďalej nereálny. 

Čítať viac

Konečne dobré správy: Mesto oznámilo, kedy sa obnovia práce na výstavbe električkovej trate v Petržalke

09.08.2022 16:50:48 Adrian Gubčo

Hlavné mesto po niekoľkomesačnom útlme obnovuje práce na výstavbe Petržalskej električkovej radiály. Najvýznamnejší investičný projekt Bratislavy v posledných rokoch bol takmer úplne pozastavený kvôli významnému nárastu cien materiálov, v dôsledku čoho konzorcium zhotoviteľov odmietlo pokračovať v stavebných prácach. Rokovania s mestom trvali niekoľko týždňov, teraz však primátor Matúš Vallo oznamuje, že sa konečne našlo riešenie.

Čítať viac

Nekonečný príbeh pokračuje: mesto zlyháva v obnovení výstavby električky v Petržalke

05.08.2022 12:33:51 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Ani na začiatku augusta nebadať na stavbe predĺženia Petržalskej električkovej radiály vyššiu aktivitu. Jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je už niekoľko mesiacov utlmený, čo má byť dôsledkom neúmerného zdražovania materiálov a súvisiacej neochoty zhotoviteľa pokračovať v prácach. Kľúčom k obnoveniu výstavby je podpis dodatku k zmluve zo strany Hlavného mesta, ktorý by tento problém riešil.

Čítať viac

Prestrelka Magistrátu a MIRRI pokračuje, výstavba električky v Petržalke naďalej stagnuje

27.06.2022 15:02:09 RED

Nikoho neteší pohľad na stavenisko bez stavebného ruchu. Dvojnásobne to platí v prípade momentálne najdôležitejšieho a kľúčového dopravného projektu v Bratislave – predĺženia električkovej trate po južný okraj Petržalky. Stavebné práce na ňom už dlhšie poľavujú a časový sklz oproti pôvodnému harmonogramu sa zväčšuje.

Čítať viac

Výstavba Petržalskej radiály sa dostáva do čoraz väčšieho meškania, stavebné práce poľavujú

03.06.2022 16:09:43 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší a najväčší mestský investičný projekt v posledných rokoch čelí komplikáciám. Druhá etapa petržalskej radiály má byť dokončená a prevádzkyschopná do konca roka 2023, napriek tomu je aktivita na stavenisku minimálna. Podľa Hlavného mesta situáciu ovplyvňuje masívna inflácia a s tým súvisiaci nárast cien a energií, ako aj nezhody v konzorciu. Vedie to až k úvahám o ohrození financovania stavby z eurofondov.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa pomaly rozbieha

08.02.2022 11:37:50 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pomaly rozbieha stavebné práce na druhej etape Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiále. Nová električková trať, ktorá prepojí súčasnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovým dvorom, vzniká v koridore, pôvodne určenom pre metro. V týchto dňoch zanikajú posledné zvyšky po jeho výstavbe, aby boli čoskoro nahradené novou traťou.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Bratislava oficiálne spustila výstavbu električkovej trate v Petržalke

22.11.2021 18:36:30 Adrian Gubčo

Hlavné mesto odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18.11. oficiálne odštartovalo výstavbu druhej etapy projektu druhej etapy Nosného systému MHD, resp. predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Realizácia sa naštartovala po dlhej príprave s niekoľkoročným meškaním. Hlavné mesto chce prevádzku na predĺženej trati spustiť ešte pred koncom roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

04.11.2021 15:12:13 Adrian Gubčo

Projekt druhej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, teda predĺženie Petržalskej radiály, sa konečne posúva do fázy výstavby. Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, ktorému do 15 dní odovzdá stavenisko. Prvé práce by sa tak mohli rozbehnúť ešte v novembri. Podľa mesta majú prvé električky po trati premávať na konci roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto čoskoro podpíše zmluvu na výstavbu električky v Petržalke

25.10.2021 16:20:47 Adrian Gubčo

V týchto dňoch by mala byť konečne podpísaná zmluva na výstavbu druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Informoval o tom primátor Hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo s tým, že víťaz verejného obstarávania, Združenie MHD Petržalka, má v priebehu dneška dodať podpísanú zmluvu, na čo ju podpíše aj mesto. Otvára sa tým cesta k spusteniu výstavby dlhoočakávaného projektu.

Čítať viac

Stihne sa dokončiť Petržalská radiála načas?

11.10.2021 18:08:04 Adrian Gubčo

Minulý týždeň sa opäť zablýskalo okolo projektu výstavby druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Spôsobené to bolo vyjadrením vicepremiérky a ministerky pre investície a regionálny rozvoj Veroniky Remišovej, ktorá zapochybovala o reálnosti dokončenia projektu načas. Pochybnosti naznačil aj minister dopravy Andrej Doležal. Magistrát vidí za kritikou politiku.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa druhej etapy petržalskej radiály

22.07.2021 17:30:05 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava vyhodnotil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke – teda petržalskej električkovej trate. Momentálne najväčší dopravný projekt, zameraný na verejnú dopravu, má spojiť Jungmannovu ulicu s Janíkovym dvorom. Ponuka víťazného uchádzača musí ešte prejsť povinnými kontrolami, kým sa spustí samotná výstavba.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa môže spustiť v roku 2022

10.06.2021 17:05:53 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke, teda predĺženia petržalskej radiály, sa môže v horšom prípade spustiť až v roku 2022. Pripustil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v rámci pondelňajšej verejnej diskusie k projektu Domino. Na projekt práve prebieha verejné obstarávanie, pričom prebieha kontrola ponúk od jednotlivých uchádzačov.

Čítať viac

Ponuky na zhotovenie druhej etapy Petržalskej radiály boli uzavreté, realizácia môže byť ďaleko

24.03.2021 10:27:00 Adrian Gubčo

DOPLNENÉ V priebehu včerajška bolo ukončené predkladanie cenových ponúk v rámci verejného obstarávania na vybudovanie druhej etapy Nosného systému MHD, teda pokračovania električkovej trate v Petržalke. Ponuky predložilo 8 uchádzačov, pričom mesto ich bude teraz vyhodnocovať. Podľa zistení Denníka E však v tomto procese hrozia komplikácie.

Čítať viac

Hlavné mesto pripúšťa omeškanie električky v Petržalke

28.01.2021 09:57:58 Adrian Gubčo

Už o niečo dva týždne by sa mali odovzdávať ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD – teda predĺženia električkovej radiály. Harmonogram priebehu obstarávania a realizácie je nastavený tak tesne, že je celkom možné, že sa projekt nestihne dokončiť do sľúbeného konca roka 2023. Magistrát preto pripravuje krízový scenár.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa druhej etapy Petržalskej radiály

21.10.2020 11:11:00 Adrian Gubčo

V priebehu tohto týždňa sa konečne spustila súťaž na zhotoviteľa pokračovania električkovej trate v Petržalke, kľúčového projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Hlavné mesto musí vybrať zhotoviteľa čím skôr, aby stihlo novú dopravnú líniu zrealizovať čo najskôr. Projekt má byť dokončený do konca roka 2023.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

Predĺženie petržalskej električkovej radiály má stavebné povolenie

29.06.2020 08:33:00 Adrian Gubčo

Príprava výstavby asi najdôležitejšieho aktuálneho projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave dosiahla ďalší dôležitý míľnik: Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal stavebné povolenie pre druhú etapu Petržalskej radiály, ktorá prepojí dnešnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom. Povolenie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Čítať viac

Projektová dokumentácia druhej etapy Petržalskej radiály je dokončená, čoskoro by sa mala začať súťaž na zhotoviteľa

22.05.2020 11:25:00 Adrian Gubčo

Asi najdôležitejší pripravovaný projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave – druhá etapa Nosného systému MHD, lepšie známa ako pokračovanie Petržalskej radiály – sa krok po kroku blíži k začiatku výstavby. V priebehu apríla projektant odovzdal dokumentáciu pre realizáciu stavby, čo je prakticky posledný krok pred štartom súťaže na zhotoviteľa a následnou výstavbou.

Čítať viac

Druhá časť petržalskej električky žiada o stavebné povolenie

08.08.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších dopravných projektov v metropole za posledné desaťročia je o krok bližšie k plnému dokončeniu. Hlavné mesto požiadalo petržalský Stavebný úrad o stavebné povolenie k predĺženiu petržalskej električkovej radiály, teda k tzv. druhej etape Nosného systému MHD. Do spustenia výstavby však ešte ostávajú približne dva roky.

Čítať viac

Územné rozhodnutie pre petržalskú električku je potvrdené

10.05.2019 08:28:00 Adrian Gubčo

Enormne dôležitý projekt predĺženia petržalskej električkovej radiály, tzv. II. Etapa Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (MS MHD), získal jedno z kľúčových povolení. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala mestská časť Petržalka ešte v októbri 2018, voči nemu sa však odvolalo viacero účastníkov. Okresný úrad však odvolania zamietol a rozhodnutie tak získalo právoplatnosť.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube