Author photoAdrian Gubčo 06.08.2023 14:14

Komplikácie nekončia. Vajnorská radiála má problém, jej dokončenie sa vzďaľuje

Modernizácia Vajnorskej električkovej radiály má priniesť komplexné zvýšenie kvality trate medzi Trnavským mýtom a Zlatými pieskami. Okrem zlepšenia parametrov trate, zvýšenia rýchlosti alebo väčšej spoľahlivosti sa predpokladá aj výrazné skvalitnenie dopravy pre cestujúcich, na časti Vajnorskej spojené s obnovou verejného priestoru. Táto vízia sa ale vzďaľuje.

Zdroj: Google StreetView, Nino Belovič / YIM.BA

Zdroj: Google StreetView, Nino Belovič / YIM.BA

Hlavné mesto prvýkrát ohlásilo plány na modernizáciu trate ešte v prvej polovici minulého desaťročia. V roku 2015 začalo zisťovacie konanie EIA, no už vtedy nastalo prvé meškanie, keď sa nepodarilo načas vypracovať projektovú dokumentáciu. Dôsledkom časového sklzu bola nemožnosť prefinancovať jej vypracovanie peniazmi z Operačného programu Doprava 2007 – 2013. Zhotoviteľom dokumentácie bol Dopravoprojekt.

V júli 2018 sa opäť spustila súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorá napokon trvala až do apríla 2020. Víťazom sa stal Dopravoprojekt. Dokumentáciu mal vypracovať do jari 2022, toho však nebol schopný – lehota sa predĺžila na leto 2023. Zapracovať mal pritom nové požiadavky mesta, vrátane rekonštrukcie Vajnorskej od fasády k fasáde, vybudovania obratiska na Zlatých pieskoch pre regionálne autobusy a i.

Kvôli pretrvávajúcemu meškaniu sa mesto rozhodlo aspoň pre jednoduchšiu modernizáciu časti trate, ktorá je v najhoršom stave. V úseku medzi Kuchajdou (Zátiším) a Zlatými pieskami sa má opraviť trať a upraviť zastávky. Projekt bude financovaný ešte z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Aj tu nastalo určité meškanie, nateraz sa ale predpokladá, že by sa práce mohli rozbehnúť už počas tohto mesiaca.

V prípade zvyšku radiály je situácia smutnejšia. Tu ešte mestu chýbajú zásadné povolenia. „Všetko bude záležať od toho, kedy bude možné získať územné rozhodnutie, ako aj od rozpočtových možností,“ špecifikuje Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. „Následne by sme začali s vysporiadaním chýbajúcich pozemkov a spracovaním dokumentácie pre stavebné povolenie.“

Problémom však je, že na to, aby mohlo mesto získať príslušné povolenia, potrebuje overiť súlad zámeru s Územným plánom. A tu nastali nečakané komplikácie.

Ako totiž vyplýva zo záväzného stanoviska, vydaného Magistrátom k projektovej dokumentácii od Dopravoprojektu, táto nie je v súlade s Územným plánom. Príslušné oddelenie Magistrátu vysvetľuje, že navrhovaný investičný zámer v predloženom riešení nezohľadnil viaceré požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia, cyklodopravy a hromadnej dopravy. Nie je v území skoordinovaný s dopravnými stavbami, ktoré už majú vydané právoplatné stavebné povolenie, resp. územné rozhodnutie, a ani s plánovaným dopravným projektom hlavných mestských komunikácií Hlavného mesta SR Bratislavy.

Pri bližšom pohľade, projektant neskoordinoval dokumentáciu s plánmi na predĺženie Tomášikovej ulice, pričom prestavba križovatky Tomášikovej s Vajnorskou už má právoplatné územné rozhodnutie. Nevzal do úvahy ani zámer Matrix Mall, ktorý má vydané stavebné povolenie, Lakeside Park 03 alebo uvažované riešenie cyklodopravy v susedstve nákupného centra Vivo!  Okrem toho dotknuté oddelenia Magistrátu dodali množstvo pripomienok, ktoré musí spracovateľ dokumentácie zapracovať.

Dopravoprojekt tak dodal – po obrovskom meškaní – nekvalitnú dokumentáciu, ktorú musí teraz prepracovať. Realizáciu to oddiali o ďalšie mesiace. Cestujúca verejnosť, ktorá dúfala, že do polovice tohto desaťročia bude môcť využívať kvalitnú trať, ktorá je srdcom atraktívneho a upraveného bulváru, má smolu. Nanešťastie, Dopravoprojekt je jednou z mála firiem v danom obore na trhu, takže s ním treba pracovať aj naďalej.

 

Zdroj: iMHD.sk

 

Pre podstatnú časť Bratislavy je modernizácia radiály v každom prípade kľúčová. Zabezpečuje obsluhu srdca Nového Mesta, priemyselno-skladovej zóny vo východnej časti Vajnorskej aj okolia Zlatých pieskov. Jej význam bude v budúcnosti rásť, keďže na Zlatých pieskoch sa očakáva zriadenie veľkého parkoviska P+R pre dochádzajúcich z predmestí, kým vo východnej časti Vajnorskej sa predpokladá rozvoj nových developmentov.

Predmetom projektu je komplexná prestavba trate v dĺžke viac ako 6,5 kilometra, čo zahŕňa aj odbočku k železničnej stanici Nové Mesto či vetvu do vozovne Jurajov dvor.

Zastávky majú ostať v rovnakých polohách, očakáva sa len úprava polohy niektorých nástupíšť - posun ľavého nástupišťa Nová doba bližšie ku križovatke a zmena usporiadania nástupíšť z polohy za sebou do polohy vedľa seba na zastávkach Magnetová, Jurajov dvor, Vajnorská a Shopping Palace. Okrem toho sa dve zastávky navrhujú ako združené (Kuchajda a Odborárska), ľavé nástupište na zastávke Shopping Palace bude ostrovného typu a na zastávke ŽST Nové Mesto sa v obratisku zmení smer pojazďovania električiek.

Dopravné riešenie sa zmení najmä v úseku medzi Trnavským mýtom a Bajkalskou. Tu sa zriadia cyklotrasy a pozdĺžne parkovacie pruhy umožnené redukciou dvojpruhového profilu komunikácie na jednopruhový v každom smere (čo je už čiastočne realitou). Inak sa plánujú len lokálne zmeny, napríklad rušenie autobusového zálivu na Magnetovej v smere z centra či prestavba križovatky Magnetovej a Bojnickej s ohľadom na cyklistickú dopravu.

Medzi Trnavským mýtom a Za kasárňou sa zmení podoba ulice, ktorá pokrýva rekonštrukciu celého uličného profilu od fasády po fasádu s čiastočným architektonickým pretvorením verejného priestoru. To prinesie výsadbu stromoradí, výstavbu parkovacích pruhov, cyklochodníkov a chodníkov a zjednotenie architektonického dizajnu úprav. Trať by mala byť v tomto úseku zazelenená.

Hlavné mesto očakáva, že realizáciou úprav sa stane električková doprava rýchlejšia, spoľahlivejšia a predovšetkým atraktívnejšia. Cestujúci zažijú vyšší komfort pri preprave aj pri čakaní na zastávke. Tieto majú byť širšie, atraktívnejšie, bezbariérové a vybavené elektronickými tabuľami s odchodmi spojov. Okrem toho sa zlepší technologická úroveň trate aj podmienky pre údržbu.

Kedy sa toto všetko stane realitou, je v tomto momente otázne. Hoci časť trate by mohla byť na dobrej úrovni už počas budúceho roka, pri celej radiále je odhadovanie dátumov problematické. Už teraz ale možno konštatovať, že od ohlásenia zámeru po jeho ukončenie prejde viac ako desaťročie. Pritom ide o obnovu existujúcej električkovej trate. V meste, ktoré potrebuje svoju sieť nielen opraviť, ale aj výrazne rozšíriť, to vyvoláva mimoriadne obavy.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube