Author photoAdrian Gubčo 06.07.2022 12:50

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Vznik električkovej trate v downtowne, teda v rozvíjajúcom sa novom komerčnom centre mesta je strategickým záujmom Bratislavy. Ide o dôsledok radikálneho nárastu návštevnosti lokality – predpokladá sa, že o niekoľko rokov by sa tu mohlo vyskytovať až 200-tisíc ľudí denne – v kombinácii s trendami v rozvoji individuálnej automobilovej dopravy. Pokiaľ by nevznikla alternatíva v podobe kapacitnej a segregovanej hromadnej dopravy, hrozil by dopravný kolaps. Naostatok, nová trať vhodne doplní električkovú sieť Bratislavy a umožní jej ďalšiu expanziu.

Konkrétnu víziu výstavby trate prvýkrát predložil už developer J&T Real Estate v roku 2017. Práve JTRE sa v prevažnej miere podieľa na transformácii územia. Postupne realizuje mohutnú schému Eurovea City, tvorenú bytmi, kanceláriami alebo rozšírením nákupného centra, v príprave je aj druhá a tretia etapa Klingerky, taktiež s vysokou mierou polyfunkcie. Súčasťou týchto projektov budú dve najvyššie budovy v metropole. Okrem JTRE sú však v oblasti prítomní aj ďalší významní investori s veľkými developmentami.

Hlavné mesto sa k plánu postavilo v princípe pozitívne, po zmene vedenia Magistrátu na konci roka 2018 sa však rozhodlo koncepciu developera zanalyzovať a porovnať s potenciálnymi alternatívami. Ako z prieskumu vyplynulo, navrhované vedenie – po Pribinovej a Košickej ulici – je najvýhodnejšou formou vedenia električkovej trate v tejto časti Bratislavy. Okrem iného, tento projekt by bol developerom podporený aj finančne.

Plány mesta sa nestretli s nadšením u všetkých. Odpor sa objavil najmä u časti kultúrnej obce, ktorá považuje vedenie električkovej trate v danom koridore za problematické. Komplikáciou je predovšetkým tesný dotyk s novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa časti umelcov, prechádzajúce električky by narúšali predstavenia v divadle. Ďalším nedostatkom má byť narušenie verejného priestoru Námestia M.R. Štefánika, ktoré trať „presekne“. SND deklarovalo svoj záujem tento priestor využívať na exteriérové predstavenia. Spory nie sú doteraz zažehnané.

Napriek tomu Magistrát pokračuje v príprave projektu. K otázke dopadu na predstavenia v SND zvolal pracovnú skupinu, pričom zastúpení experti konštatovali, že trať je možné realizovať aj bez negatívneho impaktu. Ako kompromisné riešenie v prípade exteriérových podujatí navrhol okrem priamej trate aj realizáciu obchádzkovej trate, ktorá by obišla budovu a bola využívaná počas predstavení. Napokon na konci minulého roka túto víziu zaniesol do Územného plánu v rámci Zmien a doplnkov 07.

Dnes má mesto v rukách aj konkrétnejšiu dokumentáciu, ktorá je súčasťou posudzovania zámeru na Ministerstve životného prostredia. Nepochybne ide aj o dôsledok spolupráce s developerom – ten mal totiž dokumentáciu pre územné rozhodnutie pripravenú už pred niekoľkými rokmi. Materiály, predložené na posudzovanie, prezrádzajú ďalšie detaily o tomto významnom a zároveň kontroverznom zámere.

 

Trať na Košickej ulici. Zdroj: J&T Real Estate

 

Ako vyplýva z projektu, navrhovaná dvojkoľajná trať s rozchodom 1000 milimetrov bude mať 2,808 kilometra, kým obchádzka SND („prevádzková opcia“) 480 metrov. Trať bude začínať na Šafárikovom námestí, kde sa napojí na existujúcu trať, smerujúcu do Petržalky, ako aj na Petržalskú radiálu za Umelkou. Odtiaľto bude viesť po severnej strane Pribinovej, kde je západne od SND navrhovaná zastávka s pracovným názvom Nové SND. Odtiaľto sa bude rozdvojovať na trať pred divadlom a poza divadlo.

Východne od divadla, medzi projektami Eurovea IIGanz House, je plánovaná druhá zastávka, nazvaná Eurovea. Cestujúci budú mať prakticky priamy prístup do nákupnej galérie, keďže východný koniec zastávky sa bude dotýkať námestia pred vstupom do galérie. Samotná Eurovea je výškovo prispôsobená vedeniu trate, aby táto mohla mimoúrovňovým krížením prejsť popod Most Apollo a stočiť sa na východnú stranu Košickej ulice, smerom k areálu Ryba, kde sa plánuje kancelársky projekt. Tu bude pokračovať popri ulici a za križovatkou s Prístavnou vyústi do rovnomennej zastávky. Riešená bude ako zdieľaná s existujúcou zastávkou MHD. Nachádzať sa bude priamo pod plánovanou administratívnou vežou Klingerky III. Pri moste Apollo prejde úpravou protipovodňová ochrana.

Ďalšia zastávka – Košická – vznikne za križovatkou s Mlynskými nivami. Opäť bude riešená ako združená, pričom na nej budú zastavovať autobusy smerujúce na Trnavské mýto. Na teleso trate sa dostanú ešte pred križovatkou s Mlynskými nivami. Za zastávkou sa trať presunie do stredového pásu Košickej. Obojsmerná združená zastávka je plánovaná na Dulovom námestí, odkiaľ bude trať pokračovať k trhovisku Miletičova.

Tu sa navrhuje variantné riešenie zastávky. V prvom variante bude zastávka, predbežne nazývaná Trhovisko Miletičova, umiestnená približne na mieste súčasnej autobusovej a trolejbusovej zastávky. V takom prípade bude čiastočne zdieľaná so spojmi, smerujúcimi na Trnavské mýto. Električka by následne zastavovala na zastávke Saleziáni. V druhom variante bude zastávka umiestnená pri severnom vchode do trhoviska, na odbočovacej vetve do Ružinova. Slúžila by tak len spojom, ktoré smerujú do Ružinova. V oboch variantoch dôjde k čiastočnému záberu trhoviska, keďže trať bude vedená na severovýchodnom okraji trate. Preferovaný je prvý variant.

Prevádzková rýchlosť trate bude 50 kilometrov za hodinu s výnimkou úseku pred SND, kde bude s ohľadom na výsledky hlukovej štúdie znížená približne na 15 kilometrov za hodinu. Trať bude riešená ako pevná jazdná dráha, na Pribinovej s dlažbou, na Košickej so zeleňou (pravdepodobne pôjde o rozchodníky) s výnimkou zastávok, kde bude betónový povrch. Zastávky budú mať dĺžku 66 metrov, šírku minimálne 1,7 metra, budú bezbariérové a pri čisto električkových zastávkach v takej výške, aby bol možný komfortný nástup do električky.

Projekt má priniesť aj rozsiahlu prestavbu viacerých ulíc, ktoré získajú nové cyklotrasy. Podmienky pre cyklistov sa majú radikálne zlepšiť na Pribinovej, kde budú segregované trasy na západnej aj východnej strane ulice, na Košickej za križovatkou s Mlynskými nivami, kde vybuduje úsek cyklotrasy pri Zwirne developer YIT Slovakia a ostávajúci úsek mesto, ako aj na Miletičovej. Tu sa cyklotrasy napoja na plánované úseky na Záhradníckej. Čo sa týka Košickej medzi Landererovou a Mlynskými nivami, tu by mala údajne pribudnúť cyklotrasa v rámci výstavby na západnej strane ulice.

Odhadované náklady na celý projekt sú približne 40 miliónov eur. Developer JTRE sa v rámci dohody s mestom zaviazal k finančnej podpore vo výške 1 milión eur pre projekciu a 7,9 milióna eur pre realizáciu (alternatívne 10 miliónov, ak pôjde o daňový výdavok). Zvyšok financií by mal byť v prevažnej miere hradený z eurofondov.

Dokumentácia predpokladá realizáciu už v rokoch 2024 až 2026. Ide o vcelku optimistický termín, v rámci dohody s investorom sa však stanovili určité míľniky, ako aj podmienka, podľa ktorej by sa mal projekt začať realizovať najneskôr do šiestich rokov. V opačnom prípade stratí memorandum platnosť a developer svoju podporu stiahne.

 

Nový koľajový okruh môže dramaticky zvýšiť konkurencieschopnosť električkovej dopravy. Zdroj: J&T Real Estate

 

Prípadná realizácia projektu prinesie v lokalite nového centra mesta obrovské zmeny. Električková trať a jej zastávky zásadne zmení podobu viacerých priestranstiev, vrátane ulíc a námestí. Tieto získajú charakter mestských bulvárov (najmä Košická) a získajú kvalitnú dopravnú obsluhu. Zabudnúť nemožno na významné zlepšenie úrovne pešej a cyklistickej dopravy a redukciu priestoru pre individuálnu automobilovú dopravu. Bratislava sa tak bude vyvíjať v súlade so súčasnými trendmi, typickými pre najvyspelejšie mestá.

Vznik trate, najmä v okolí SND, prinesie aj výraznú redukciu počtu parkovacích miest. Len na parkovisku severne od budovy zanikne asi 130 stojísk, ďalšie budú pravdepodobne odstránené v rámci budovania trate popred budovu. Nároky na zmiernenie vplyvu vibrácií a hluku si totiž vyžiadajú prestavbu podzemných priestorov divadla pod námestím, kde sú umiestnené aj parkovacie plochy. Jednou z alternatív riešenia je odstránenie časti suterénu a presun parkovania do Eurovey (druhou náročná prestavba suterénu).

Každopádne, realizácia trate prinesie výrazné zlepšenie dostupnosti divadla, Eurovey, Klingerky a ďalších častí Ružinova. Tieto lokality by mali byť vynikajúco napojené na Ružinov, Petržalku, ale aj na centrum mesta. Otvorí sa totiž možnosť vzniku novej okružnej linky, ktorá by prepájala jednotlivé mestské radiály. Dá sa preto súhlasiť s autormi dokumentácie, že sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť električkovej dopravy. S ohľadom na dopravnú situáciu v Bratislave je to nanajvýš potrebné.

Ako totiž vyplýva z analýz, dopravné zápchy v slovenskej metropole sú najhoršie zo všetkých hlavných miest východnej Európy. Na základe dát aplikácie Waze je na tom Bratislava horšie ako hocijaké blízke mesto (vrátane Prahy, Budapešti, Varšavy, Bukurešti, Sofie alebo dokonca Moskvy). Najbližšie je k Bratislave Vilnius, ktorý pritom nemá električky.

O potrebnosti tohto projektu nemožno pochybovať. Na zažehnanie odporu to však stačiť nebude. Stále totiž ešte ostáva vyriešiť kľúčový problém – nesúhlas SND a Ministerstva kultúry. Keďže ide o vlastníkov pozemkov, majú silu zámer v podstate úplne znegovať. V tejto chvíli sa nezdá, že by zo svojej pozície ustupovali.

Napriek povoľovaniu projektu sa tak môže nová kľúčová električková trať stať realitou až za veľmi dlhú dobu. Pre Bratislavu je to obrovský problém – na vysokokapacitný koľajový systém v novom centre mesta bolo už včera neskoro. Akékoľvek meškanie zvyšuje pravdepodobnosť, že sa do dokončenia trate (ktorá sama navyše nie je spásonosná) metropola dočká ešte nejedného dopravného kolapsu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Situácia - úsek na Pribinovej ulici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Situácia - úsek na Košickej ulici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube