YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 06.07.2022 12:50

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Vznik električkovej trate v downtowne, teda v rozvíjajúcom sa novom komerčnom centre mesta je strategickým záujmom Bratislavy. Ide o dôsledok radikálneho nárastu návštevnosti lokality – predpokladá sa, že o niekoľko rokov by sa tu mohlo vyskytovať až 200-tisíc ľudí denne – v kombinácii s trendami v rozvoji individuálnej automobilovej dopravy. Pokiaľ by nevznikla alternatíva v podobe kapacitnej a segregovanej hromadnej dopravy, hrozil by dopravný kolaps. Naostatok, nová trať vhodne doplní električkovú sieť Bratislavy a umožní jej ďalšiu expanziu.

Konkrétnu víziu výstavby trate prvýkrát predložil už developer J&T Real Estate v roku 2017. Práve JTRE sa v prevažnej miere podieľa na transformácii územia. Postupne realizuje mohutnú schému Eurovea City, tvorenú bytmi, kanceláriami alebo rozšírením nákupného centra, v príprave je aj druhá a tretia etapa Klingerky, taktiež s vysokou mierou polyfunkcie. Súčasťou týchto projektov budú dve najvyššie budovy v metropole. Okrem JTRE sú však v oblasti prítomní aj ďalší významní investori s veľkými developmentami.

Hlavné mesto sa k plánu postavilo v princípe pozitívne, po zmene vedenia Magistrátu na konci roka 2018 sa však rozhodlo koncepciu developera zanalyzovať a porovnať s potenciálnymi alternatívami. Ako z prieskumu vyplynulo, navrhované vedenie – po Pribinovej a Košickej ulici – je najvýhodnejšou formou vedenia električkovej trate v tejto časti Bratislavy. Okrem iného, tento projekt by bol developerom podporený aj finančne.

Plány mesta sa nestretli s nadšením u všetkých. Odpor sa objavil najmä u časti kultúrnej obce, ktorá považuje vedenie električkovej trate v danom koridore za problematické. Komplikáciou je predovšetkým tesný dotyk s novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa časti umelcov, prechádzajúce električky by narúšali predstavenia v divadle. Ďalším nedostatkom má byť narušenie verejného priestoru Námestia M.R. Štefánika, ktoré trať „presekne“. SND deklarovalo svoj záujem tento priestor využívať na exteriérové predstavenia. Spory nie sú doteraz zažehnané.

Napriek tomu Magistrát pokračuje v príprave projektu. K otázke dopadu na predstavenia v SND zvolal pracovnú skupinu, pričom zastúpení experti konštatovali, že trať je možné realizovať aj bez negatívneho impaktu. Ako kompromisné riešenie v prípade exteriérových podujatí navrhol okrem priamej trate aj realizáciu obchádzkovej trate, ktorá by obišla budovu a bola využívaná počas predstavení. Napokon na konci minulého roka túto víziu zaniesol do Územného plánu v rámci Zmien a doplnkov 07.

Dnes má mesto v rukách aj konkrétnejšiu dokumentáciu, ktorá je súčasťou posudzovania zámeru na Ministerstve životného prostredia. Nepochybne ide aj o dôsledok spolupráce s developerom – ten mal totiž dokumentáciu pre územné rozhodnutie pripravenú už pred niekoľkými rokmi. Materiály, predložené na posudzovanie, prezrádzajú ďalšie detaily o tomto významnom a zároveň kontroverznom zámere.

 

Trať na Košickej ulici. Zdroj: J&T Real Estate

 

Ako vyplýva z projektu, navrhovaná dvojkoľajná trať s rozchodom 1000 milimetrov bude mať 2,808 kilometra, kým obchádzka SND („prevádzková opcia“) 480 metrov. Trať bude začínať na Šafárikovom námestí, kde sa napojí na existujúcu trať, smerujúcu do Petržalky, ako aj na Petržalskú radiálu za Umelkou. Odtiaľto bude viesť po severnej strane Pribinovej, kde je západne od SND navrhovaná zastávka s pracovným názvom Nové SND. Odtiaľto sa bude rozdvojovať na trať pred divadlom a poza divadlo.

Východne od divadla, medzi projektami Eurovea IIGanz House, je plánovaná druhá zastávka, nazvaná Eurovea. Cestujúci budú mať prakticky priamy prístup do nákupnej galérie, keďže východný koniec zastávky sa bude dotýkať námestia pred vstupom do galérie. Samotná Eurovea je výškovo prispôsobená vedeniu trate, aby táto mohla mimoúrovňovým krížením prejsť popod Most Apollo a stočiť sa na východnú stranu Košickej ulice, smerom k areálu Ryba, kde sa plánuje kancelársky projekt. Tu bude pokračovať popri ulici a za križovatkou s Prístavnou vyústi do rovnomennej zastávky. Riešená bude ako zdieľaná s existujúcou zastávkou MHD. Nachádzať sa bude priamo pod plánovanou administratívnou vežou Klingerky III. Pri moste Apollo prejde úpravou protipovodňová ochrana.

Ďalšia zastávka – Košická – vznikne za križovatkou s Mlynskými nivami. Opäť bude riešená ako združená, pričom na nej budú zastavovať autobusy smerujúce na Trnavské mýto. Na teleso trate sa dostanú ešte pred križovatkou s Mlynskými nivami. Za zastávkou sa trať presunie do stredového pásu Košickej. Obojsmerná združená zastávka je plánovaná na Dulovom námestí, odkiaľ bude trať pokračovať k trhovisku Miletičova.

Tu sa navrhuje variantné riešenie zastávky. V prvom variante bude zastávka, predbežne nazývaná Trhovisko Miletičova, umiestnená približne na mieste súčasnej autobusovej a trolejbusovej zastávky. V takom prípade bude čiastočne zdieľaná so spojmi, smerujúcimi na Trnavské mýto. Električka by následne zastavovala na zastávke Saleziáni. V druhom variante bude zastávka umiestnená pri severnom vchode do trhoviska, na odbočovacej vetve do Ružinova. Slúžila by tak len spojom, ktoré smerujú do Ružinova. V oboch variantoch dôjde k čiastočnému záberu trhoviska, keďže trať bude vedená na severovýchodnom okraji trate. Preferovaný je prvý variant.

Prevádzková rýchlosť trate bude 50 kilometrov za hodinu s výnimkou úseku pred SND, kde bude s ohľadom na výsledky hlukovej štúdie znížená približne na 15 kilometrov za hodinu. Trať bude riešená ako pevná jazdná dráha, na Pribinovej s dlažbou, na Košickej so zeleňou (pravdepodobne pôjde o rozchodníky) s výnimkou zastávok, kde bude betónový povrch. Zastávky budú mať dĺžku 66 metrov, šírku minimálne 1,7 metra, budú bezbariérové a pri čisto električkových zastávkach v takej výške, aby bol možný komfortný nástup do električky.

Projekt má priniesť aj rozsiahlu prestavbu viacerých ulíc, ktoré získajú nové cyklotrasy. Podmienky pre cyklistov sa majú radikálne zlepšiť na Pribinovej, kde budú segregované trasy na západnej aj východnej strane ulice, na Košickej za križovatkou s Mlynskými nivami, kde vybuduje úsek cyklotrasy pri Zwirne developer YIT Slovakia a ostávajúci úsek mesto, ako aj na Miletičovej. Tu sa cyklotrasy napoja na plánované úseky na Záhradníckej. Čo sa týka Košickej medzi Landererovou a Mlynskými nivami, tu by mala údajne pribudnúť cyklotrasa v rámci výstavby na západnej strane ulice.

Odhadované náklady na celý projekt sú približne 40 miliónov eur. Developer JTRE sa v rámci dohody s mestom zaviazal k finančnej podpore vo výške 1 milión eur pre projekciu a 7,9 milióna eur pre realizáciu (alternatívne 10 miliónov, ak pôjde o daňový výdavok). Zvyšok financií by mal byť v prevažnej miere hradený z eurofondov.

Dokumentácia predpokladá realizáciu už v rokoch 2024 až 2026. Ide o vcelku optimistický termín, v rámci dohody s investorom sa však stanovili určité míľniky, ako aj podmienka, podľa ktorej by sa mal projekt začať realizovať najneskôr do šiestich rokov. V opačnom prípade stratí memorandum platnosť a developer svoju podporu stiahne.

 

Nový koľajový okruh môže dramaticky zvýšiť konkurencieschopnosť električkovej dopravy. Zdroj: J&T Real Estate

 

Prípadná realizácia projektu prinesie v lokalite nového centra mesta obrovské zmeny. Električková trať a jej zastávky zásadne zmení podobu viacerých priestranstiev, vrátane ulíc a námestí. Tieto získajú charakter mestských bulvárov (najmä Košická) a získajú kvalitnú dopravnú obsluhu. Zabudnúť nemožno na významné zlepšenie úrovne pešej a cyklistickej dopravy a redukciu priestoru pre individuálnu automobilovú dopravu. Bratislava sa tak bude vyvíjať v súlade so súčasnými trendmi, typickými pre najvyspelejšie mestá.

Vznik trate, najmä v okolí SND, prinesie aj výraznú redukciu počtu parkovacích miest. Len na parkovisku severne od budovy zanikne asi 130 stojísk, ďalšie budú pravdepodobne odstránené v rámci budovania trate popred budovu. Nároky na zmiernenie vplyvu vibrácií a hluku si totiž vyžiadajú prestavbu podzemných priestorov divadla pod námestím, kde sú umiestnené aj parkovacie plochy. Jednou z alternatív riešenia je odstránenie časti suterénu a presun parkovania do Eurovey (druhou náročná prestavba suterénu).

Každopádne, realizácia trate prinesie výrazné zlepšenie dostupnosti divadla, Eurovey, Klingerky a ďalších častí Ružinova. Tieto lokality by mali byť vynikajúco napojené na Ružinov, Petržalku, ale aj na centrum mesta. Otvorí sa totiž možnosť vzniku novej okružnej linky, ktorá by prepájala jednotlivé mestské radiály. Dá sa preto súhlasiť s autormi dokumentácie, že sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť električkovej dopravy. S ohľadom na dopravnú situáciu v Bratislave je to nanajvýš potrebné.

Ako totiž vyplýva z analýz, dopravné zápchy v slovenskej metropole sú najhoršie zo všetkých hlavných miest východnej Európy. Na základe dát aplikácie Waze je na tom Bratislava horšie ako hocijaké blízke mesto (vrátane Prahy, Budapešti, Varšavy, Bukurešti, Sofie alebo dokonca Moskvy). Najbližšie je k Bratislave Vilnius, ktorý pritom nemá električky.

O potrebnosti tohto projektu nemožno pochybovať. Na zažehnanie odporu to však stačiť nebude. Stále totiž ešte ostáva vyriešiť kľúčový problém – nesúhlas SND a Ministerstva kultúry. Keďže ide o vlastníkov pozemkov, majú silu zámer v podstate úplne znegovať. V tejto chvíli sa nezdá, že by zo svojej pozície ustupovali.

Napriek povoľovaniu projektu sa tak môže nová kľúčová električková trať stať realitou až za veľmi dlhú dobu. Pre Bratislavu je to obrovský problém – na vysokokapacitný koľajový systém v novom centre mesta bolo už včera neskoro. Akékoľvek meškanie zvyšuje pravdepodobnosť, že sa do dokončenia trate (ktorá sama navyše nie je spásonosná) metropola dočká ešte nejedného dopravného kolapsu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Situácia - úsek na Pribinovej ulici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Situácia - úsek na Košickej ulici. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Súvisiace články

Nekonečný príbeh pokračuje. Ministerstvo kultúry poukazuje na škodlivosť električky pred SND

28.11.2022 15:33:28 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších dopravných projektov v Bratislave je napojenie nového centra mesta na električkovú sieť. Hlavné mesto navrhuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej ulici, Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo (SND) je však proti. Prechádzajúce električky budú údajne rušiť predstavenia a narúšať verejný priestor Námestia M.R. Štefánika.

Čítať viac

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

19.07.2022 13:14:58 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Čítať viac

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

08.06.2022 16:31:06 RED

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

13.01.2022 17:47:37 Adrian Gubčo

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

04.03.2021 14:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Čítať viac

Odpor aktivistov voči električke pred SND sa stupňuje

26.01.2021 12:04:04 Adrian Gubčo

Príbeh novej električkovej trate v lokalite Pribinovej ulice píše ďalšiu kapitolu. Po poslednom kroku mesta, ktoré trať, spájajúcu Petržalku s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú vložilo do pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu 07, urobili ďalší ťah aj odporcovia zámeru. Aktivisti, medzi ktorými je viacero známych odborníkov, predstavili argumenty proti trati aj alternatívu jej vedenia.

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Mesto navrhlo kompromis pri električke pred SND

06.11.2020 17:35:38 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR navrhla kompromisné riešenie situácie električkovej trate po Pribinovej. Trať by mala podľa nového variantu viesť aj slučkou okolo novej budovy Slovenského divadla. K tomuto kroku mesto donútil odpor predovšetkým zo strany Ministerstva kultúry, to však nepodporilo ani kompromisný návrh.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

J&T Real Estate vyjadrilo podporu električke po Pribinovej

14.07.2020 10:12:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť vedenia električkovej siete cez nové centrum Bratislavy je dnes asi najhorúcejšou rozvojovou témou v meste. Hlavné mesto, vedomé si mimoriadnych dopravných problémov, ktoré vyvolá masívny development v oblasti, sa po analýze rozhodlo pre vybudovanie trate po Pribinovej a Košickej, s čím nesúhlasia viacerí aktivisti a časť kultúrnej obce. S obhajobou zámeru teraz vystúpila spoločnosť JTRE, ktorá myšlienku vybudovať trať navrhla ako prvá.

Čítať viac

Trať v downtowne je ohrozená, mestu hrozí dopravný kolaps

02.07.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Na začiatku minulého týždňa sa konalo ďalšie zo stretnutí k zámeru výstavby novej električkovej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by obslúžila významnú časť rastúceho bratislavského downtownu. Proti projektu sa postavila časť kultúrnej obce, diskusie však ku žiadnemu kompromisu neprišli. Navyše, postoj Ministerstva kultúry vedie debatu do slepej uličky, čo by znamenalo totálny dopravný kolaps centrálnej Bratislavy.

Čítať viac

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

22.04.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Čítať viac

Osobnosti vyzývajú proti električke pred SND, pomáhajú si manipulatívnymi vizualizáciami

12.12.2019 11:45:00 Adrian Gubčo

Mesiac po predstavení rozhodnutia Hlavného mesta o trasovaní prvej z električkových tratí cez nové centrum mesta sa objavuje iniciatíva skupiny osobností z kultúrneho prostredia, ktorá žiada vylúčenie trate spred Slovenského národného divadla. Iniciátori vyzývajú na konštruktívnu diskusiu, pri argumentácii však prehliadajú dáta a využívajú manipulatívne vizualizácie.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

03.07.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Čítať viac

Prezentácia električkového okruhu po Pribinovej a Košickej ulici

12.09.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) odprezentovala prepracovaný koncept električkového okruhu, ktorý by mal prepojiť petržalskú električkovú radiálu s ružinovskou vedením cez vznikajúce nové centrum mesta. Po prvotných informáciách prinášam aj detaily z prezentácie.

Čítať viac

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

05.09.2018 16:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube