Author photoAdrian Gubčo 21.10.2021 16:22

Poslanci schválili Zmeny a doplnky Územného plánu 07

Bratislavské Mestské zastupiteľstvo dnes urobilo významný krok k ďalšiemu rozvoju Bratislavy. Po vyše roku od posledného balíka boli schválené tzv. Zmeny a doplnky 07, ktoré môžu do mesta priniesť mnoho zmien. Okrem vytýčenia nových území, pre ktoré sa budú spracúvať územné plány zón, zaradenia strategických dokumentov v oblasti zmeny klímy do územnoplánovacích politík či regulácie reklamného smogu sa metropola posunula aj v otázke riešenia električky na Pribinovej ulici.

Nová električková trať na Pribinovej je o čosi bližšie k realite. Zdroj: J&T Real Estate

Nová električková trať na Pribinovej je o čosi bližšie k realite. Zdroj: J&T Real Estate

Aktuálny Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy pochádza z roku 2007, odkedy bol niekoľkokrát aktualizovaný. Účelom plánu je definovať rozvojové plány mesta v podobe nastavenia formy a regulatívov využitia mestského územia. Výkresy v kombinácii s textovou správou pomáhajú presne definovať funkciu pre každý pozemok v meste, stanovujú kritériá ich využitia alebo určujú polohu líniových stavieb či verejnoprospešnej vybavenosti. Keďže sa priebežne menia ekonomické aj spoločenské podmienky, rovnako ako potreby mesta, plány sa musia postupne prispôsobovať. Pre tento účel sa prijímajú zmeny a doplnky (ZaD) územného plánu.

To je aj prípad Bratislavy, ktorá prešla v posledných desaťročiach mimoriadnym vývojom. Územný plán bol síce schválený a vošiel do platnosti v roku 2007, príprava sa však spustila už v roku 1996. Od roku 2007 bol vo forme zmien a doplnkov aktualizovaný päťkrát. V priebehu dneška prišli na rad šieste (ZaD 04 boli nakoniec zrušené, preto ide o ZaD 07). Tak ako v minulosti, aj tentokrát išlo o balík viacerých, tematicky odlišných úprav. Ide o niektoré zo zmien, ktoré aktuálne vedenie mesta, spoločne s mestskými časťami, považovalo za najakútnejšie.

Nové ZaD tak prinášajú významné zmeny v záväznej aj smernej časti Územného plánu, a to najmä v textovej časti. Tematicky ich možno rozdeliť do viacerých častí – ide najmä o oblasť životného prostredia a adaptácie na zmenu klímy, reklamných stavieb, rozvoja mestských častí, dopravy, ako aj opravu niektorých chýb zo ZaD 06.

V prípade životného prostredia mesto napríklad plánuje posilniť ochranu vybraných lokalít, napríklad vinohradnícku a poľnohospodársku krajinu v Rači, revitalizovať odvodňovacie kanály vo vinohradoch, alebo podporovať zahusťovanie na rozdiel od zaberania voľnej krajiny. V spolupráci s mestskými časťami sa majú lepšie chrániť niektoré zelené lokality – napríklad Kochova záhrada, parčík na Americkom námestí alebo Slovanské nábrežie. Súvisí to so snahou o zlepšenie možností adaptácie mesta na zmenu klímy. Klimatická zmena je prvýkrát v texte Územného plánu definovaná a text plánu odkazuje na prijaté strategické materiály.

Lepšie sú definované aj princípy odpadového hospodárstva. Špecifikujú sa nové lokality pre zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, keďže sa mesto musí pripraviť na povinné triedenie a zhodnocovanie kuchynských odpadov z domácností.

S prioritami súčasného vedenia Hlavného mesta mimoriadne súvisí oblasť regulácie reklamného smogu. Územný plán tak bude po novom prísnejšie posudzovať umiestnenie a podobu reklamných stavieb s ohľadom na ich polohu. Nové pravidlá umiestňovania reklamných stavieb majú priniesť úbytok vizuálneho smogu aj skvalitnenie formy reklamnej prezentácie. Mesto je rozdelené na štvoricu zón, pričom prvé dve zóny, zahŕňajúce historické jadro mesta a jeho centrum, sa masívnejšej reklamy zbavia takmer úplne. Reklama by nemala ani zakrývať architektúru, narúšať významné priehľady a pohľady alebo byť príliš blízko kultúrnych pamiatok. 

Téma rozvoja mestských častí zahŕňa predovšetkým určenie nových území, pre ktoré sa majú pripraviť územné plány zón (ÚPZ). ÚPZ umožňujú spodrobniť reguláciu, nastavenú „veľkým“ územným plánom, a v praxi takúto dokumentáciu tvoria predovšetkým mestské časti. Spravidla sa pripravujú v lokalitách, kde sa očakáva veľký investičný rozvoj a ktorý chcú mestské časti lepšie usmerňovať. Nových lokalít pribudlo hneď niekoľko, vďaka čomu by mala byť ÚPZ pokrytá podstatná časť Bratislavy.

Asi najviac sledovaná však bola téma dopravy. Dôvodom je fakt, že do Územného plánu je konečne zanesená uvažovaná električková trať, ktorá prepojí Petržalskú a Ružinovskú radiálu koridorom po Pribinovej a Košickej ulici. Popri tom má prejsť aj po Námestí M. R. Štefánika pred novou budovou Slovenského národného divadla, čo vyvoláva u časti verejnosti veľký odpor. Magistrát sa však obhajuje akútnou potrebou riešiť dopravnú situáciu v novom centre Bratislavy a analýzou, z ktorej dané vedenie trate vyplynulo ako najlepšie.

Napokon, v prípade pripomienok, vyplývajúcich zo ZaD 06, je dôležité rezervovanie plochy pre vodojem Veľká lúka a ďalšie úpravy technickej infraštruktúry, zmena polohy jednej z križovatiek na D2 pri Čunove alebo zapracovanie špecifických požiadaviek v oblasti ochrany prírody v niektorých mestských častiach.

 

Hlavné mesto preskúmalo viacero alternatív vedenia električkovej trate v downtowne, za najlepšiu určilo trať po Pribinovej. V Územnom pláne bude zanesená aj možnosť ochádzky SND v prípade podujatí pred budovou. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Ako sa zmeny prejavia na tvári Bratislavy

Diskusie k ZaD 07 boli pomerne rozsiahle a k návrhu zmien a doplnkov prišlo aj množstvo pripomienok. K danej podobe balíku zmien sa negatívne postavila aj časť poslancov a poslankýň Mestského zastupiteľstva. Kľúčovou témou bolo samozrejme vedenie električkovej trate po Pribinovej ulici, čo viacero zastupiteľov označilo za nevhodnú alternatívu. Poukazovali pritom na analýzu mesta, ktorá nezohľadnila možnosť vedenia trate po Landererovej, prípadne žiadali zaniesť do Územného plánu aj vedenie trate po Mlynských nivách.

Napriek tomu bolo hlasovanie o ZaD 07 prekvapivo hladké a zmeny prešli veľkou väčšinou. Zastupitelia sa prakticky jednohlasne pozitívne postavili k regulácii reklamy v meste aj návrhom na vytýčenie nových lokalít pre prípravu územných plánov zón. O veľkom úspechu hovoria najmä tí poslanci, ktorí otvorene podporili vedenie električkovej trate v danej podobe, a spokojný je nepochybne aj Magistrát, ktorý takto dosiahol veľké víťazstvo. Vo všeobecnosti je ale výsledok hlasovania dobrou správou najmä pre Bratislavu.

Otvorili sa tak možnosti pre skvalitnenie života v meste, zlepšenie jeho podoby, lepšiu prípravu na klimatické zmeny či nakladanie s odpadmi, a teoreticky aj pre lepšie nastavenie rozvoja niektorých lokalít. Na druhej strane si ale netreba predstavovať, že zmena Územného plánu znamená, že viaceré nové zámery získali povolenie a pôjdu čoskoro do výstavby, rovnako ani to, že hneď po vstupe ZaD do platnosti začne vo veľkom miznúť reklamný smog. Územné plány hovoria o regulácii a víziách, teda o limitoch a možnostiach. V praxi tak môže trvať ešte roky, kým budú zmeny viditeľné.

Týka sa to aj kontroverznej električky. Hlavné mesto týmto získalo určitú formu potvrdenia, že vznik trate je vo verejnom záujme, a môže začať s prípravou ďalších krokov. Na ich konci bude stavebné povolenie a následná výstavba. Ešte pred spustením procesov však musí získať súhlas všetkých vlastníkov pozemkov v trase električky. A práve v tom je kameň úradu – Slovenské národné divadlo a Ministerstvo kultúry, ktoré kontrolujú priestor pred SND, sú zásadne proti. To by mohlo projekt zastaviť. 

Vedenie Hlavného mesta teraz síce získalo silný argument, napriek tomu však bude musieť protistranu presvedčiť, že trať nijako nenaruší organizáciu podujatí v budove, kvalitu zvuku a napokon ani verejný priestor. Magistrát avizoval, že v spolupráci s medzinárodnou skupinou expertov nájde najvhodnejšie riešenie. Ak si ale divadelníci „postavia hlavu“, bude potrebné hľadať iné spôsoby, ako ich presvedčiť. Vznik trate v dohľadnej dobe nie je vôbec istý.

Podobná situácia platí v prípade reklamy. Magistrát teraz môže podľa novej úpravy posudzovať žiadosti o umiestnenie nových reklamných stavieb. S tými staršími to bude zložitejšie, v praxi tak bude trvať roky, kým niektoré plochy zmiznú. Faktom však je, že sme sa po dnešku dostali na hranicu: nové bilboardy, megaboardy a iné zariadenia už pribúdať nebudú a do budúcna už budú len ubúdať – a to najmä v centre mesta. Bratislava tým mimoriadne opeknie. Hoci jej výzor trpí viacerými problémami, dve veci sú najväčšou jazvou: reklamný smog a divoké parkovanie na chodníkoch. Vďaka novej úprave sa slovenská metropola výzorom začne konečne posúvať od novokapitalistického východoeurópskeho mesta k štandardnému európskemu.

Určitú dobu si počkajú aj územné plány zón. Mnohé mestské časti majú ambiciózne plány, ako zaregulujú rozsiahle územia, problémom sú však ich vlastné kapacity, ktoré neumožňujú promptný vznik ÚPZ. Týka sa to nielen menších častí, ale aj tých najväčších, ako sú Ružinov či Petržalka, ktoré sa už roky neúspešne pokúšajú o vznik nových regulácií (týka sa na napríklad Mlynských Nív – Západ aj Východ, alebo Matadoru). Ďalší starostovia možno dúfajú, že vyhlásia nové lokálne stavebné uzávery, tu však môže byť proti Okresný úrad. Uzáveru totiž nemožno vyhlásiť len tak a musia byť na to presvedčivé dôvody. Lepšia regulácia sídliska, kde má vzniknúť ojedinelý developerský projekt, takým nie je.

Bez ohľadu na pomalé (na prvý pohľad) prejavovanie sa efektov územnoplánovacích zmien na tvári mesta, ide o veľmi dôležitú správu. Predtým totiž z legálneho hľadiska neexistovala ani možnosť, že by napríklad trať na Pribinovej a Košickej vznikla, výraznejšie sa zredukoval objem reklamy na cudzích ako mestských pozemkoch alebo sa lepšie nastavili pravidlá rozvoja niektorých území. Bratislava tak urobila významný krok vpred.

Problémom je, že týchto krokov musí spraviť ešte veľmi veľa.

 

Mesto potrebuje množstvo ďalších zmien Územného plánu, aby bolo pripravené na aktuálne výzvy. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Ďalšie zmeny a doplnky treba čo najskôr

Schválenie ZaD 07 znamená, že sa môžu urýchliť prípravy ďalšieho balíka úprav. Hlavné mesto má už v tomto prípade odlišnú stratégiu. Namiesto prijímania viacerých, tematicky odlišných zmien v jednom balíku, chce riešiť len príbuzné témy. Ďalšie Zmeny a doplnky 08 sa tak majú týkať nájomného bývania. Bratislava určí lokality, kde bude môcť posilniť funkciu bývania oproti občianskej vybavenosti alebo iným súčasným formám využitia. Zmena sa dotkne mestských aj súkromných pozemkov.

Magistrát si od toho sľubuje možnosť vzniku stoviek, možno až tisícok nájomných bytov. Okrem vlastných projektov totiž komunikuje s developermi, ktorí výmenou za zlepšenie podmienok pre rozvoj svojich schém odvedú časť bytov mestu. Najmä v prípade rozsiahlych zámerov, napríklad v Dúbravke, ide o dôležitú správu. Bratislava by mohla získať dosť bytov, ktoré by mohli pomôcť vyriešiť minimálne problém s bývaním pre reštituentov. Pre celkové zlepšenie dostupnosti bývania je to málo, stále je to však zlepšenie.

Tak ako v prípade električky, aj tento balík je ale vystavený určitej kritike. Táto pochádza od občanov aj zastupiteľov, ktorí kritizujú možnosť zahustenia, záber „zelene“, výstavbu v blízkosti vinohradov a podobne. V Petržalke alebo Dúbravke už prebiehajú petície. ZaD 08 sú momentálne v stave urbanistickej štúdie (teda podkladu pre zmenu územného plánu), ktorú sa snažilo mesto komunikovať pred verejnosťou. V tejto chvíli sa však nezdá, že by mnohých odporcov Magistrát alebo Metropolitný inštitút Bratislavy presvedčili.

ZaD 08 by pritom mali byť ešte z tých „jednoduchších“ zmien. K ďalším patrí výškové zónovanie (ZaD), kde zas možno očakávať horúce diskusie ohľadne určenia správnych výškových limitov. Zaujímať to bude nielen občanov, ale vo výraznej miere aj developerov, keďže to môže ovplyvniť viacero projektov naprieč celým mestom. V rámci ZaD 09 sa majú schvaľovať aj „zmeny vo verejnom záujme“, teda požiadavky, vyplývajúce z potrieb verejného sektoru. Zložité budú rokovania okolo ZaD 10 a ZaD 11. V prvom prípade sa bude rozhodovať o bežných developerských projektoch, v druhom o Novom Lide. Dá sa predpokladať, že hlasní budú najmä rozliční bojovníci proti developmentu.

Magistrát ešte v roku 2019 predpokladal, že príprava a následné schvaľovanie jednotlivých zmien pôjde rýchlo a bez zbytočných zdržaní. ZaD 07, teda dnes schválené úpravy, mali byť dokončené už na konci roka 2019. Ako sa ukazuje, ide o omnoho komplikovanejší proces a aj napriek usmerneniam Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré teraz umožňujú paralelnú prípravu ZaD, bratislavský Územný plán sa tak rýchlo aktualizovať nebude. Na mesto to má citeľné a negatívne dôsledky.

Bratislava sa dnes začína dostávať na hranu, čo sa týka dostupnosti dobre situovaných alebo verejnou dopravou vybavených pozemkov, vhodných pre vznik nových bytov. Namiesto toho má množstvo plôch, kde Územný plán predpisuje občiansku vybavenosť, resp. privysoký podiel vybavenosti. To všetko sa deje v situácii, kedy mesto potrebuje desiatky tisíc bytov, Magistrát priškrtil vydávanie kladných stanovísk pre apartmány a občianska vybavenosť je saturovaná veľkých počtom obrovských nákupných centier. Slovenská metropola je síce ekonomicky silná, sama si však pod sebou rúbe konár, lebo nie je schopná obyvateľom zabezpečiť také dobré podmienky pre rozvoj kvalitnejšieho života.

V dôsledku nízkej flexibility územného plánu, nedostatku bytov a ich vysokých cien totiž ľudia odchádzajú žiť na predmestia (alebo odchádzajú zo Slovenska úplne). S nimi odchádza potenciál pre oživenie ulíc, rozvoj lokálnej ekonomiky, efektívnejšie využívanie dopravnej a technickej infraštruktúry, podpora kultúry a v neposlednom rade aj daňové príjmy. Keďže pracovne alebo študijne sú títo obyvatelia na metropolu stále naviazaní, prinášajú so sebou dopravnú záťaž, využívanie infraštruktúry, na ktorú neprispievajú, zhoršovanie životného prostredia a ďalšie problémy. Nečudo, že sa v Bratislave tak darí nákupným centrám – všetky podmienky smerujú k tomu, aby sa stavali a boli využívané.

Poradiť by si s tým vedel dobrý, alebo aspoň aktuálny a flexibilný Územný plán. Ten dnes zúfalo chýba a nový nebude ešte minimálne desaťročie. Preto treba urobiť z prijímania zmien a doplnkov absolútnu prioritu, prekopať systém balíkov a začať vysvetľovať, prečo je potrebná ich dynamická príprava aj schvaľovanie. Pozitívne dôsledky zmien územného plánu sa prejavia až po nejakej dobe. Negatívne dopady ich pomalého prijímania však cítime už teraz, výrazne a všetci.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube