Author photoAdrian Gubčo 19.07.2022 13:14

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Električková trať, ktorá má v budúcnosti spojiť Petržalskú a Ružinovskú električkovú radiálu, má podľa koncepcie mesta viesť po Pribinovej, Košickej a Miletičovej ulici. Obslúžiť tak má rozvíjajúcu sa zónu nového centra Bratislavy – bratislavský downtown, kde pribúdajú obytné súbory, kancelárske komplexy a nákupné centrá. Podľa odhadov bratislavského Magistrátu sa tu bude po ukončení výstavby všetkých projektov denne pohybovať 200-tisíc ľudí. To si vyžaduje dobudovanie kapacitných systémov verejnej dopravy, v tomto prípade električkovej trate.

Navrhované trasovanie bolo vytypované ako najvhodnejšie pre obsluhu kľúčových zdrojov návštevnosti v lokalite – predovšetkým zóny Eurovea City s nákupnou galériou, Klingerky, ako aj nových developmentov v Zóne Chalupkova a výhľadovo aj v Zimnom prístave. Zvolená bola najpriamejšia trasa po Pribinovej popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND). Mesto pritom dané vedenie trasy podrobilo analýze, z ktorej vyplynulo, že ide o najvhodnejšiu alternatívu. Chcelo sa tým vyhnúť pochybnostiam aj obvineniam, že chce pomôcť lokálnemu developerovi. Projekt je totiž založený na vízii spoločnosti J&T Real Estate.

Plány mesta sa nestretli s nadšením u časti verejnosti, združenej predovšetkým okolo SND. Medzi odporcov električkovej trate v danej podobe sa zaradila aj ministerka kultúry Natália Milanová, ktorá je v tomto prípade kľúčovým hráčom – trať má totiž prechádzať po pozemkoch v správe ministerstva a SND. Verejnosť má obavy z hluku, vibrácií, ako aj narušenia verejného priestoru. Odmietavé postoje nezmenilo ani stanovisko expertov, podľa ktorých je možné trať vybudovať bez negatívnych vplyvov na prevádzku divadla.

Magistrát to nezastavilo. Trať popred SND, ako aj slučku okolo budovy (využívaná má byť počas organizácie podujatí na námestí pred divadlom) zanieslo do Územného plánu, podpísalo memorandum o spolupráci s JTRE, čo má pomôcť pri príprave a realizácii projektu, a rozbehlo proces posudzovania projektu na životné prostredie (EIA). Hlavné mesto predpokladá, že trať by sa mohla v optimistickom prípade začať stavať už o dva roky.  

Ministerstvo kultúry však kontruje. Nielenže opakovane odmieta projekt, teraz prichádza v spolupráci s aktivistami aj s vlastnou víziou, ako by sa dalo umiestnenie električkovej trate v lokalite riešiť.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Situácia plánovaného vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Situácia plánovaného vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Ako vysvetlila v rámci dnešnej tlačovej konferencie ministerka kultúry Natália Milanová, projekt novej trate pred SND v nej vyvoláva obavy z jeho fungovania, ako aj z narušenia verejného priestoru – pešej zóny Námestia M.R. Štefánika. Tie sú založené aj na skúsenostiach z prevádzky električiek v blízkosti iných kultúrnych objektov. Preto sa Ministerstvo kultúry SR negatívne postavilo k zmene Územného plánu, vrátane návrhu kompromisnej trate okolo SND. Takisto kritizuje, že Magistrát ministerstvu nepredložil štúdiu uskutočniteľnosti ani neposúdil predpoklad zvýšených nákladov v dôsledku protihlukových a protivibračných opatrení.

Ministerstvo kultúry chce preto dať urobiť nezávislý posudok, ktorý zanalyzuje vplyv prevádzky električiek. V spolupráci s aktivistami zároveň N. Milanová predstavila víziu alternatívnej trate, ktorá má priniesť kvalitnú obsluhu bez negatívneho dosahu na SND. Nezabudla však dodať, že „podporí akúkoľvek trasu, ktorá neohrozí fungovanie SND, ktorá neohrozí kultúrny a umelecký zážitok návštevníkov a nedegraduje unikátny verejný priestor“. Chce preto otvoriť diskusiu k predloženej alternatívnej trati.

Prístup ministerstva ocenila riaditeľka SNG Alexandra Kusá, ktorá pripomenula, že výsledky nedávnej súťaže v Prahe na novú Vltavskú filharmóniu predpokladajú elimináciu dopravy v prospech verejného priestoru (čo, mimochodom, nie je pravda – filharmónia bude z troch strán obklopená električkami, v jej susedstve bude viesť železničná trať a pod objektom je stanica metra). Vyjadrila nádej, že Magistrát pod dojmom tejto súťaže zmení prístup k električke pred SND.

Aktivisti z radov dopravných odborníkov následne predstavili svoju víziu vedenia trate. Ako uviedli na začiatok, má ísť o jediné optimálne riešenie, pričom navrhnuté je v povrchovom aj podzemnom variante. Ich vízia umožňuje lepšiu obsluhu územia, ako magistrátny projekt. Do tvorby vlastnej alternatívy sa pustili kvôli obave, že električka bude podobne nevhodným zásahom, ako kedysi Most SNP.

V podrobnejšej prezentácii aktivisti predstavili vedenie trate, ktoré má viesť po Pribinovej, Olejkárskej a Landererovej ulici, odkiaľ zabočí na Košickú. Autori tak upravili pôvodný plán, kde trať viedli naprieč pozemkom developera a USA. V jednom z variantov je v úseku medzi budovou Eurovea Central 3 a Klingerkou II (teda v dĺžke asi 800 metrov) vedená podzemím. Navrhované sú štyri zastávky, pričom vzdialenosti medzi nimi sú do 300 metrov, vďaka čomu má byť dosiahnutá lepšia obsluha územia. Aktivisti odporúčajú mimoúrovňové riešenie, teda s podzemným vedením trate hĺbenej zhora.

Popri zdôraznení výhod svojej koncepcie nezabudli ani na kritiku aktuálne preferovaného riešenia. Za veľký problém považujú podmienky počas realizácie električkovej trate. Prvou komplikáciou má byť zakladanie telesa trate, pričom hrozí narušenie vane a prienik podzemnej vody. Druhou je dĺžka realizácie. Ďalším nedostatkom je hluk počas stavebných prác. Upozorňujú aj na riziko pozastavenia prác, podobne ako sa to deje v súčasnosti pri výstavbe električkovej trate v Petržalke. Pripomenuli aj prítomnosť sietí, ktoré sa nachádzajú na Pribinovej (východne od SND) a ktoré treba prekladať. Prezentáciu ukončili porovnaním s tunelovým projektom z Brna.

Aktivisti budú teraz pravdepodobne zbierať pre svoju víziu verejnú podporu. Napokon, téma električky pred SND v posledných týždňoch opäť ožíva, čo vedie k zvýšenej aktivite jej odporcov. Iným podnetom je vyhlásenie priestoru pred divadlom za súčasť uvažovaného ochranného pásma pamiatok v prístave. Do budúcna by tak malo byť nemožné obraz priestoru narušiť traťou.

 

Návrh aktivistov do istej miery kopíruje modrú variantu vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Najnovšie snahy ministerstva i aktivistov by azda bolo možné označiť za sympatické – keďže odporcovia projektu aspoň prichádzajú s čímsi konkrétnym – avšak oneskorené. Protinávrh mal byť predstavený a diskusia k nemu mala prebehnúť predtým, ako bola trať na Pribinovej zanesená do Územného plánu. Keďže mesto funguje na princípe zastupiteľskej demokracie, treba rešpektovať, že zmena plánu potvrdená Mestským zastupiteľstvom vyjadruje verejný záujem.

Samotný projekt aktivistov, najmä v mimoúrovňovom variante, možno označiť za – mierne povedané – naivný a nereálny. Prezentácia odborníkov akoby zabúdala na to, že s každým tunelom je spojený aj zárez, do ktorého je trať vložená a ktorý musí mať určitý sklon, aby po ňom mohla električka do tunela vojsť a potom z neho zase vyjsť. V praxi to bude znamenať dlhú a neestetickú bariéru v rámci Pribinovej ulice a Košickej ulice, podobne, ako ňou je vstup do podzemných garáží centra Nivy v strede Mlynských nív. Ak je argumentom ochrana verejného priestoru, potom je zvláštne, že autori neváhajú deštruovať verejný priestor inde.

Pripomienky by bolo možné mať aj k návrhu osadenia zastávok, ktoré sú naozaj blízko. Štandardne sa odporúča mať v centre mesta zastávky vo vzdialenosti približne 400 metrov od seba. V projekte aktivistov sú v takej tesnej vzdialenosti, že nemá absolútne žiaden význam, že návrhová rýchlosť trate je 50 kilometrov za hodinu. Skôr sa zdá, že autori chceli úporne dokázať, že zlepšia obsluhu lokality vo väčšej miere ako mestom rozvíjaný návrh.

Prezentovaný projekt narába s ďalšími pochybnými argumentami, ktoré dokáže odhaliť aj laik. Narábať komplikáciami iného projektu je smiešne, upozorňovať na podzemnú vodu, akoby experti, pripravujúce podobné dopravné stavby boli nesvojprávni, tiež. Argumentácia inžinierskymi sieťami je tiež otázna – celá východná časť Pribinovej je v prestavbe, pričom developer hovorí o príprave na vznik električkovej trate, preto možno prezentovaná schéma nie je vôbec aktuálna. Hluk počas výstavby je snáď úplne prirodzený a teoreticky riešiteľný v podmienkach stavebného povolenia. K otázkam cien sa asi netreba vyjadrovať. 

Výsledkom tejto iniciatívy bude len zapĺňanie verejnej debaty niečím, čo možno ani nestojí za hlbšiu diskusiu. Teoreticky to však môže mať dopad na realizáciu trate, pokiaľ sa Ministerstvo kultúry bude kŕčovito držať nereálneho riešenia a odmietať akýkoľvek kompromis.

Tým by v tomto prípade mohla byť architektonická súťaž, ktorá by navrhla vhodný spôsob osadenia električkovej trate do verejného priestoru námestia tak, aby bolo možné garantovať jeho bezbariérovosť a vysokú kvalitu. Spojená by bola s technickými riešeniami, ktoré by zároveň zabezpečili nehlučnú prevádzku bez výraznejších vibrácií. V porote by mohli byť zastúpení experti z Magistrátu aj reprezentanti aktivistov, aby sa zabezpečila nestrannosť kompetície a vysoká kvalita výsledkov.

Faktom ostáva, že priama trať po Pribinovej je jediným realistickým riešením, ako doviesť do tejto časti mesta a v dohľadnom čase električku. Ide zároveň aj o najperspektívnejší spôsob, ako zlepšiť dopravnú situáciu a nové centrum napojiť na iné bratislavské štvrte. Nekonečné diskusie a boje, ktoré vedú len k polarizácii, metropolu k zlepšeniu situácie neposunú. Jediným spôsobom je len výstavba. Kedy a či k nej dôjde, však ostáva naďalej otázkou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube