YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 19.07.2022 13:14

Boj o električkovú trať pred SND pokračuje, aktivisti navrhujú alternatívnu trasu

Hlavné mesto v posledných týždňoch oficiálne spustilo povoľovací proces k projektu novej električkovej trate na Pribinovej ulici. Ide o kontroverzný plán – zámer má mnohých odporcov, predovšetkým zo strany časti kultúrnej obce. A práve Ministerstvo kultúry potvrdilo svoj odmietavý postoj a spoločne s aktivistami navrhuje alternatívne vedenie trate.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Električková trať, ktorá má v budúcnosti spojiť Petržalskú a Ružinovskú električkovú radiálu, má podľa koncepcie mesta viesť po Pribinovej, Košickej a Miletičovej ulici. Obslúžiť tak má rozvíjajúcu sa zónu nového centra Bratislavy – bratislavský downtown, kde pribúdajú obytné súbory, kancelárske komplexy a nákupné centrá. Podľa odhadov bratislavského Magistrátu sa tu bude po ukončení výstavby všetkých projektov denne pohybovať 200-tisíc ľudí. To si vyžaduje dobudovanie kapacitných systémov verejnej dopravy, v tomto prípade električkovej trate.

Navrhované trasovanie bolo vytypované ako najvhodnejšie pre obsluhu kľúčových zdrojov návštevnosti v lokalite – predovšetkým zóny Eurovea City s nákupnou galériou, Klingerky, ako aj nových developmentov v Zóne Chalupkova a výhľadovo aj v Zimnom prístave. Zvolená bola najpriamejšia trasa po Pribinovej popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND). Mesto pritom dané vedenie trasy podrobilo analýze, z ktorej vyplynulo, že ide o najvhodnejšiu alternatívu. Chcelo sa tým vyhnúť pochybnostiam aj obvineniam, že chce pomôcť lokálnemu developerovi. Projekt je totiž založený na vízii spoločnosti J&T Real Estate.

Plány mesta sa nestretli s nadšením u časti verejnosti, združenej predovšetkým okolo SND. Medzi odporcov električkovej trate v danej podobe sa zaradila aj ministerka kultúry Natália Milanová, ktorá je v tomto prípade kľúčovým hráčom – trať má totiž prechádzať po pozemkoch v správe ministerstva a SND. Verejnosť má obavy z hluku, vibrácií, ako aj narušenia verejného priestoru. Odmietavé postoje nezmenilo ani stanovisko expertov, podľa ktorých je možné trať vybudovať bez negatívnych vplyvov na prevádzku divadla.

Magistrát to nezastavilo. Trať popred SND, ako aj slučku okolo budovy (využívaná má byť počas organizácie podujatí na námestí pred divadlom) zanieslo do Územného plánu, podpísalo memorandum o spolupráci s JTRE, čo má pomôcť pri príprave a realizácii projektu, a rozbehlo proces posudzovania projektu na životné prostredie (EIA). Hlavné mesto predpokladá, že trať by sa mohla v optimistickom prípade začať stavať už o dva roky.  

Ministerstvo kultúry však kontruje. Nielenže opakovane odmieta projekt, teraz prichádza v spolupráci s aktivistami aj s vlastnou víziou, ako by sa dalo umiestnenie električkovej trate v lokalite riešiť.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Situácia plánovaného vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Situácia plánovaného vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Ako vysvetlila v rámci dnešnej tlačovej konferencie ministerka kultúry Natália Milanová, projekt novej trate pred SND v nej vyvoláva obavy z jeho fungovania, ako aj z narušenia verejného priestoru – pešej zóny Námestia M.R. Štefánika. Tie sú založené aj na skúsenostiach z prevádzky električiek v blízkosti iných kultúrnych objektov. Preto sa Ministerstvo kultúry SR negatívne postavilo k zmene Územného plánu, vrátane návrhu kompromisnej trate okolo SND. Takisto kritizuje, že Magistrát ministerstvu nepredložil štúdiu uskutočniteľnosti ani neposúdil predpoklad zvýšených nákladov v dôsledku protihlukových a protivibračných opatrení.

Ministerstvo kultúry chce preto dať urobiť nezávislý posudok, ktorý zanalyzuje vplyv prevádzky električiek. V spolupráci s aktivistami zároveň N. Milanová predstavila víziu alternatívnej trate, ktorá má priniesť kvalitnú obsluhu bez negatívneho dosahu na SND. Nezabudla však dodať, že „podporí akúkoľvek trasu, ktorá neohrozí fungovanie SND, ktorá neohrozí kultúrny a umelecký zážitok návštevníkov a nedegraduje unikátny verejný priestor“. Chce preto otvoriť diskusiu k predloženej alternatívnej trati.

Prístup ministerstva ocenila riaditeľka SNG Alexandra Kusá, ktorá pripomenula, že výsledky nedávnej súťaže v Prahe na novú Vltavskú filharmóniu predpokladajú elimináciu dopravy v prospech verejného priestoru (čo, mimochodom, nie je pravda – filharmónia bude z troch strán obklopená električkami, v jej susedstve bude viesť železničná trať a pod objektom je stanica metra). Vyjadrila nádej, že Magistrát pod dojmom tejto súťaže zmení prístup k električke pred SND.

Aktivisti z radov dopravných odborníkov následne predstavili svoju víziu vedenia trate. Ako uviedli na začiatok, má ísť o jediné optimálne riešenie, pričom navrhnuté je v povrchovom aj podzemnom variante. Ich vízia umožňuje lepšiu obsluhu územia, ako magistrátny projekt. Do tvorby vlastnej alternatívy sa pustili kvôli obave, že električka bude podobne nevhodným zásahom, ako kedysi Most SNP.

V podrobnejšej prezentácii aktivisti predstavili vedenie trate, ktoré má viesť po Pribinovej, Olejkárskej a Landererovej ulici, odkiaľ zabočí na Košickú. Autori tak upravili pôvodný plán, kde trať viedli naprieč pozemkom developera a USA. V jednom z variantov je v úseku medzi budovou Eurovea Central 3 a Klingerkou II (teda v dĺžke asi 800 metrov) vedená podzemím. Navrhované sú štyri zastávky, pričom vzdialenosti medzi nimi sú do 300 metrov, vďaka čomu má byť dosiahnutá lepšia obsluha územia. Aktivisti odporúčajú mimoúrovňové riešenie, teda s podzemným vedením trate hĺbenej zhora.

Popri zdôraznení výhod svojej koncepcie nezabudli ani na kritiku aktuálne preferovaného riešenia. Za veľký problém považujú podmienky počas realizácie električkovej trate. Prvou komplikáciou má byť zakladanie telesa trate, pričom hrozí narušenie vane a prienik podzemnej vody. Druhou je dĺžka realizácie. Ďalším nedostatkom je hluk počas stavebných prác. Upozorňujú aj na riziko pozastavenia prác, podobne ako sa to deje v súčasnosti pri výstavbe električkovej trate v Petržalke. Pripomenuli aj prítomnosť sietí, ktoré sa nachádzajú na Pribinovej (východne od SND) a ktoré treba prekladať. Prezentáciu ukončili porovnaním s tunelovým projektom z Brna.

Aktivisti budú teraz pravdepodobne zbierať pre svoju víziu verejnú podporu. Napokon, téma električky pred SND v posledných týždňoch opäť ožíva, čo vedie k zvýšenej aktivite jej odporcov. Iným podnetom je vyhlásenie priestoru pred divadlom za súčasť uvažovaného ochranného pásma pamiatok v prístave. Do budúcna by tak malo byť nemožné obraz priestoru narušiť traťou.

 

Návrh aktivistov do istej miery kopíruje modrú variantu vedenia trate. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Najnovšie snahy ministerstva i aktivistov by azda bolo možné označiť za sympatické – keďže odporcovia projektu aspoň prichádzajú s čímsi konkrétnym – avšak oneskorené. Protinávrh mal byť predstavený a diskusia k nemu mala prebehnúť predtým, ako bola trať na Pribinovej zanesená do Územného plánu. Keďže mesto funguje na princípe zastupiteľskej demokracie, treba rešpektovať, že zmena plánu potvrdená Mestským zastupiteľstvom vyjadruje verejný záujem.

Samotný projekt aktivistov, najmä v mimoúrovňovom variante, možno označiť za – mierne povedané – naivný a nereálny. Prezentácia odborníkov akoby zabúdala na to, že s každým tunelom je spojený aj zárez, do ktorého je trať vložená a ktorý musí mať určitý sklon, aby po ňom mohla električka do tunela vojsť a potom z neho zase vyjsť. V praxi to bude znamenať dlhú a neestetickú bariéru v rámci Pribinovej ulice a Košickej ulice, podobne, ako ňou je vstup do podzemných garáží centra Nivy v strede Mlynských nív. Ak je argumentom ochrana verejného priestoru, potom je zvláštne, že autori neváhajú deštruovať verejný priestor inde.

Pripomienky by bolo možné mať aj k návrhu osadenia zastávok, ktoré sú naozaj blízko. Štandardne sa odporúča mať v centre mesta zastávky vo vzdialenosti približne 400 metrov od seba. V projekte aktivistov sú v takej tesnej vzdialenosti, že nemá absolútne žiaden význam, že návrhová rýchlosť trate je 50 kilometrov za hodinu. Skôr sa zdá, že autori chceli úporne dokázať, že zlepšia obsluhu lokality vo väčšej miere ako mestom rozvíjaný návrh.

Prezentovaný projekt narába s ďalšími pochybnými argumentami, ktoré dokáže odhaliť aj laik. Narábať komplikáciami iného projektu je smiešne, upozorňovať na podzemnú vodu, akoby experti, pripravujúce podobné dopravné stavby boli nesvojprávni, tiež. Argumentácia inžinierskymi sieťami je tiež otázna – celá východná časť Pribinovej je v prestavbe, pričom developer hovorí o príprave na vznik električkovej trate, preto možno prezentovaná schéma nie je vôbec aktuálna. Hluk počas výstavby je snáď úplne prirodzený a teoreticky riešiteľný v podmienkach stavebného povolenia. K otázkam cien sa asi netreba vyjadrovať. 

Výsledkom tejto iniciatívy bude len zapĺňanie verejnej debaty niečím, čo možno ani nestojí za hlbšiu diskusiu. Teoreticky to však môže mať dopad na realizáciu trate, pokiaľ sa Ministerstvo kultúry bude kŕčovito držať nereálneho riešenia a odmietať akýkoľvek kompromis.

Tým by v tomto prípade mohla byť architektonická súťaž, ktorá by navrhla vhodný spôsob osadenia električkovej trate do verejného priestoru námestia tak, aby bolo možné garantovať jeho bezbariérovosť a vysokú kvalitu. Spojená by bola s technickými riešeniami, ktoré by zároveň zabezpečili nehlučnú prevádzku bez výraznejších vibrácií. V porote by mohli byť zastúpení experti z Magistrátu aj reprezentanti aktivistov, aby sa zabezpečila nestrannosť kompetície a vysoká kvalita výsledkov.

Faktom ostáva, že priama trať po Pribinovej je jediným realistickým riešením, ako doviesť do tejto časti mesta a v dohľadnom čase električku. Ide zároveň aj o najperspektívnejší spôsob, ako zlepšiť dopravnú situáciu a nové centrum napojiť na iné bratislavské štvrte. Nekonečné diskusie a boje, ktoré vedú len k polarizácii, metropolu k zlepšeniu situácie neposunú. Jediným spôsobom je len výstavba. Kedy a či k nej dôjde, však ostáva naďalej otázkou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Nekonečný príbeh pokračuje. Ministerstvo kultúry poukazuje na škodlivosť električky pred SND

28.11.2022 15:33:28 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších, ale aj najkontroverznejších dopravných projektov v Bratislave je napojenie nového centra mesta na električkovú sieť. Hlavné mesto navrhuje vedenie trate po Pribinovej a Košickej ulici, Ministerstvo kultúry a Slovenské národné divadlo (SND) je však proti. Prechádzajúce električky budú údajne rušiť predstavenia a narúšať verejný priestor Námestia M.R. Štefánika.

Čítať viac

Električka v downtowne je opäť o čosi bližšie, projekt vstúpil do povoľovania

06.07.2022 12:50:44 Adrian Gubčo

Bratislava napreduje v procese prípravy električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici. Po zanesení projektu do Územného plánu a dohode o spolupráci s developerom J&T Real Estate pristúpila k spusteniu povoľovacieho procesu. Zámer sa dostal do posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a je otvorený pripomienkam verejnosti.

Čítať viac

Bratislava bude na príprave trate pred SND spolupracovať s JTRE

08.06.2022 16:31:06 RED

Bratislava sa pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou SND na Pribinovej ulici, spojí s developerom J&T Real Estate (JTRE). Ten má v priľahlom okolí rozpracovaných viacero investičných projektov. Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo podpísal v uplynulých dňoch so spoločnosťou memorandum o spolupráci.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave električky pred SND

13.01.2022 17:47:37 Adrian Gubčo

Bratislava pomaly napreduje v príprave vzniku novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú ulicu. Hoci je trať už zanesená do Územného plánu, časť verejnosti a lokálnych aktérov má aj naďalej výhrady k vedeniu popred novú budovu SND. Mesto preto vyberá dodávateľa, ktorý uskutoční meranie hluku a vibrácií priestorov SND na základe simulácií prechodu električky.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Experti potvrdzujú, že električka pred SND jeho prevádzku nenaruší

04.03.2021 14:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto už má k dispozícii stanovisko odborníkov k zámeru výstavby električkovej trate na Pribinovej ulici v priestore pred novou budovou Slovenského národného divadla. Podľa medzinárodnej skupiny expertov, ktorá hodnotila možnosti technického riešenia trate, je možné túto stavbu postaviť a prevádzkovať tak, aby nemala negatívne dopady na okolie.

Čítať viac

Odpor aktivistov voči električke pred SND sa stupňuje

26.01.2021 12:04:04 Adrian Gubčo

Príbeh novej električkovej trate v lokalite Pribinovej ulice píše ďalšiu kapitolu. Po poslednom kroku mesta, ktoré trať, spájajúcu Petržalku s Ružinovom cez Pribinovu a Košickú vložilo do pripravovaných Zmien a doplnkov Územného plánu 07, urobili ďalší ťah aj odporcovia zámeru. Aktivisti, medzi ktorými je viacero známych odborníkov, predstavili argumenty proti trati aj alternatívu jej vedenia.

Čítať viac

Eurovea II rastie, jej obsluha ostáva otázna

18.11.2020 11:35:26 Adrian Gubčo

S postupom prác na výstavbe Eurovea II je čoraz zrejmejší enormný rozsah tohto projektu. Spoločne s ostatnými pripravovanými zámermi v oblasti, známymi ako Eurovea City, tak vznikne mimoriadne aktívne srdce nového centra Bratislavy. Napriek tomu sa neustále vedú diskusie o umiestnení električkovej trate, pričom kameňom úrazu je striedmo využívaný priestor pred SND.

Čítať viac

Mesto navrhlo kompromis pri električke pred SND

06.11.2020 17:35:38 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR navrhla kompromisné riešenie situácie električkovej trate po Pribinovej. Trať by mala podľa nového variantu viesť aj slučkou okolo novej budovy Slovenského divadla. K tomuto kroku mesto donútil odpor predovšetkým zo strany Ministerstva kultúry, to však nepodporilo ani kompromisný návrh.

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

J&T Real Estate vyjadrilo podporu električke po Pribinovej

14.07.2020 10:12:00 Adrian Gubčo

Budúcnosť vedenia električkovej siete cez nové centrum Bratislavy je dnes asi najhorúcejšou rozvojovou témou v meste. Hlavné mesto, vedomé si mimoriadnych dopravných problémov, ktoré vyvolá masívny development v oblasti, sa po analýze rozhodlo pre vybudovanie trate po Pribinovej a Košickej, s čím nesúhlasia viacerí aktivisti a časť kultúrnej obce. S obhajobou zámeru teraz vystúpila spoločnosť JTRE, ktorá myšlienku vybudovať trať navrhla ako prvá.

Čítať viac

Trať v downtowne je ohrozená, mestu hrozí dopravný kolaps

02.07.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Na začiatku minulého týždňa sa konalo ďalšie zo stretnutí k zámeru výstavby novej električkovej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu, ktorá by obslúžila významnú časť rastúceho bratislavského downtownu. Proti projektu sa postavila časť kultúrnej obce, diskusie však ku žiadnemu kompromisu neprišli. Navyše, postoj Ministerstva kultúry vedie debatu do slepej uličky, čo by znamenalo totálny dopravný kolaps centrálnej Bratislavy.

Čítať viac

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

22.04.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Čítať viac

Osobnosti vyzývajú proti električke pred SND, pomáhajú si manipulatívnymi vizualizáciami

12.12.2019 11:45:00 Adrian Gubčo

Mesiac po predstavení rozhodnutia Hlavného mesta o trasovaní prvej z električkových tratí cez nové centrum mesta sa objavuje iniciatíva skupiny osobností z kultúrneho prostredia, ktorá žiada vylúčenie trate spred Slovenského národného divadla. Iniciátori vyzývajú na konštruktívnu diskusiu, pri argumentácii však prehliadajú dáta a využívajú manipulatívne vizualizácie.

Čítať viac

Nová električková trať povedie po Pribinovej

29.10.2019 17:32:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Bratislava - hlavné mesto SR už pozná odpoveď, ako bude v budúcnosti viesť električková trať cez nové centrum metropoly. Na základe porovnania viacerých variantných riešení sa ako najlepšie ukazuje vedenie trate po Pribinovej ulici, popred Slovenské národné divadlo.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhodnocuje električkovú trať cez Eurovea City

03.07.2019 13:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy potvrdzuje svoj záujem na čo najskoršej výstavbe električkovej trate, ktorú navrhol developer J&T Real Estate vybudovať v rámci zóny Eurovea City, vrátane jej prepojenia na ružinovskú radiálu. V preverovaní sú aktuálne dve varianty vedenia trate.

Čítať viac

Prezentácia električkového okruhu po Pribinovej a Košickej ulici

12.09.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred týždňom spoločnosť J&T Real Estate (JTRE) odprezentovala prepracovaný koncept električkového okruhu, ktorý by mal prepojiť petržalskú električkovú radiálu s ružinovskou vedením cez vznikajúce nové centrum mesta. Po prvotných informáciách prinášam aj detaily z prezentácie.

Čítať viac

J&T Real Estate približuje podobu električkovej trate na Pribinovej a Košickej ulici

05.09.2018 16:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate dnes na tlačovej konferencii predstavil konkrétnejšiu podobu plánovanej električkovej trate, ktorá spojí nábrežné projekty v rámci vízie Eurovea City s električkovými radiálami v Petržalke či Ružinove. Projekt má podporu Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube