Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 09.01.2020 15:50

Verejný priestor sa v roku 2019 zmenil málo, veľké zmeny sa len chystajú

Rok 2018 bol charakteristický veľkým počtom rekonštrukcií a zmien v centrálnych častiach mesta, ktoré priniesli novú podobu námestí, ulíc a promenád. Hoci išlo do veľkej miery o predvolebné aktivity, nastavené boli určité očakávania od ďalšieho vývoja. Čo sa reálne podarilo a aké zmeny by mohli nastať v blízkej dobe?

Article Big

Väčšina aktivít prebiehala v priebehu uplynulého roka v centre mesta, ak nerátam malú (ale značne podarenú) intervenciu pri vstupe do Martinského cintorína. Tieto zásahy však v prevažnej miere nemali podobu väčších, komplexnejších rekonštrukcií, ale skôr lokálnych úprav, ktoré mali zmeniť celkovú filozofiu využitia priestoru. Išlo čiastočne aj o prípravy na väčšie revitalizácie v budúcnosti.

Úvod roka patril dokončeniu projektu ešte z minulého obdobia – rekonštrukcii úseku Blumentálskej ulice medzi Floriánskym námestím a Vazovovou. Forma rekonštrukcie, kedy bol zásadne pozmenený spôsob parkovania, sa stretla s odporom časti verejnosti, na ktorý sa snažilo vedenie mestskej časti reagovať kladne. Ešte väčší bol však odpor podporovateľov rekonštrukcie voči jej pozastaveniu, miestne zastupiteľstvo tak rozhodlo o pokračovaní projektu v pôvodnej podobe. Daný úsek Blumentálskej je dnes v mnohom ukážkovým príkladom toho, ako majú vyzerať normálne mestské ulice.

Gro ostatných zásahov priebiehalo v lete v okolí Námestia SNP a bolo naviazané na projekt Živé námestie, teda iniciatívu Hlavného mesta a niekoľkých združení, smerujúcu k revitalizácii Námestia SNP a Kamenného námestia a k vyhláseniu architektonickej súťaže. Projekt teraz zastrešil novovzniknutý Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý pripravuje jednotlivé intervencie – „quick wins“ – a medzičasom už vyhlásil aj súťaž, resp. súťažný dialóg, na komplexnú transformáciu územia.

K Živému námestiu sa pridáva ešte zmena na Komenského námestí, komornom mestskom priestore, kde sa za bývalého vedenia mesta pripravovala revitalizácia v podobe výstavby masívnej prenosnej konštrukcie. Daný projekt som považoval za prehnaný, s čím sa stotožnil aj MIB. Ten tu namiesto toho zrealizoval sériu menších opatrení, ktorými sa má zvýšiť pobytová kvalita priestoru a postupne aj zmeniť identita, keďže doteraz bolo územie vnímané ako akási „čierna diera“ bez úžitku. Na Komenského námestie sa má vyhlásiť v dohľadnej dobe architektonická súťaž. Na môj podnet, aby bola do súťaže zaradená aj Jesenského ulica, MIB zatiaľ nereagoval.

Okrem týchto zásahov Hlavné mesto iniciovalo ešte jednu aktivitu, ktorá výrazne pomohla pri zobytnení niektorých verejných priestranstiev. Išlo o projekt Sadni si!, teda prenosné stoly a stoličky, voľne osadené v rámci niektorých bratislavských verejných priestranstiev (Primaciálne námestie, Námestie SNP, Komenského námestrie, Vajanského nábrežie). Ich popularita je značná, pričom náklady sú minimálne. V budúcnosti sa má ich počet a lokality, kde budú využité, rozšíriť.

Svoj diel práce vykonala aj mestská organizácia Mestské lesy, ktorá zrealizovala viacero úprav v Bratislavskom lesoparku, okrem populárnych lokalít Železná studienka či Kamzík aj v blízkosti horárne v Krasňanoch a v prehliadanom lese na kopci Sitina. Prehľad aktivít sa nachádza v tomto blogu.

 

Komenského námestie sa zmenilo z prázdnej plochy na pobytový priestor vďaka jednoduchej intervencii

 

V závere roka bolo zrealizovaných niekoľko menších úprav. V rámci iniciatívy Živé námestie bola napríklad dokončená premena Klobučníckej ulice, kde sa zrušilo parkovanie na južnej strane ulice a nahradilo sa kombináciou stromov v kochlíkoch a peším koridorom, kým na Hurbanovom námestí boli dosadené nové stromy. Na Treskoňovej ulici, pri Kunsthalle, sa rozšíril priestor pre peších, ktorý bude zároveň využívaný na exteriérové výstavy. Rozšírenie priestoru pre peších nadväzuje na rovnaký zásah na Námestí SNP, kde sa redukovalo parkovanie. K nedávnym zmenám patrí ešte oprava dlažby pri pamätníku SNP, ktorú zrealizovala mestská organizácia Marianum

V uplynulých týždňoch bola dokončená aj výraznejšia investičná akcia v podobe obnovy parčíka na križovatke Karadžičovej a Záhradníckej ulice. O tejto rekonštrukcii som informoval aj predtým. V parčíku bola vymenená dlažba, upravená zeleň a doplnený mobiliár. Projekt vypracovalo magistrátne Oddelenie tvorby mestskej zelene, cena je 98-tisíc eur.

Posledným realizovaným projektom sú menšie úpravy na nároží Židovskej a Skalnej ulice, kde bol zazelenený priestor transformovaný, aby vznikol múrik s možnosťou sedenia, bola dosadená zeleň a v priebehu tohto roka bude doplnená dlažba. Projekt je najväčšou investičnou akciou mestskej časti Staré Mesto do verejného priestoru v roku 2019, ak nerátam dokončenie Blumentálskej a rekonštrukciu Propeleru.

 

Menšie úpravy verejného priestoru na Židovskej a Skalnej ulici sú najväčšou vlastnou investičnou akciou akuálneho vedenia Starého Mesta v roku 2019

 

Ukazuje sa tak, že napriek výraznému zdôrazňovaniu potreby kvalitnejšieho verejného priestoru, zmeny skutočne neboli také výrazné a na väčšie projekty si treba počkať na najbližšie obdobie. Zásadné revitalizácie na úrovni Hlavného mesta, ak rátam len verejné projekty, sa síce neočakávajú ani v roku 2020, predpokladaný je však rozbeh viacerých architektonických súťaží a ďalšie pokračovanie v iniciatíve Živé námestie.

Tá by mala už v jarných mesiacoch priniesť vyrovnanie povrchu chodníkov na Námestí SNP a Treskoňovej ulici, ako aj vznik detského ihriska na rozhraní Námestia SNP a Kamenného námestia. Zlepšiť sa má dopravné značenie v oblasti, čo uľahčí pohyb cyklistom i chodcom, keďže automobily už budú parkovať vhodnejším spôsobom. Okrem toho, na Dunajskej sa majú inštalovať stromy v kvetináčoch a na Námestí SNP stĺpiky, ktoré budú brániť vjazdu automobilov a zlepšovať bezpečnosť chodcov. V neposlednom rade sa očakáva zlepšenie osvetlenia v oblasti.

 

Dokončená premena Klobučníckej ulice, kde bolo zrušené parkovanie na južnej strane ulice

 

Svoje projekty pripravuje aj mestská časť Staré Mesto. Prvým z nich sú menšie úpravy v parčíku na Americkom námestí, pozostávajúce z revitalizácie zelene, realizácie nového povrchu chodníka, inštalácie mobiliáru alebo výsadby kvetov. Staré Mesto na projekt získalo grant, autorom návrhu je priamo vedenie mestskej časti – vicestarosta a architekt Miroslav Vrábel. Doteraz už prebehli určité úpravy zelene a inštalácia automatickej závlahy.

V dotyku s týmto parčíkom sa pripravujú zmeny v súvislosti s rekonštrukciou električkovej trate na Americkom námestí a ešte výraznejšie zásahy v horizonte niekoľkých rokov, keď sa spustí modernizácia Ružinovskej radiály. Tá má okrem úprav koľajníc priniesť aj vznik prestupného terminálu alebo komplexnú revitalizáciu Krížnej ulice. Podľa mojich informácii, uzavretá nie je ešte ani otázka „Schlosserovej spojky“, električkovej trate cez areál nemocnice, čo by značne ovplyvnilo fungovanie a vzhľad územia.

Staré Mesto tvrdí, že projekt je s Hlavným mestom koordinovaný, je však na debatu, či si celé územie – vrátane blízkeho Floriánskeho námestia – nezasluhuje veľkú architektonickú súťaž. Takisto je proces vzniku súčasného návrhu netransparentný a pre samosprávu na úrovni, aká sa očakáva od roku 2020, nevhodný. Ak už chcelo Staré Mesto realizovať „quick wins“, malo to byť po podobnom procese, aký prebehol pri Námestí SNP, hoci prispôsobenom mierke územia.

Že Staré Mesto plánuje zlepšenia obstarávať pomerne zvláštnym spôsobom, nasvedčuje aj druhý projekt, ktorým je rekonštrukcia Panenskej ulice, vychádzajúca už z existencie Manuálu pre Panenskú a okolie. Mestská časť vyhlásila pred Vianocami súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, a to ešte skôr, ako získala autora návrhu – treba totiž pripomenúť, že Manuál nepredstavuje žiaden definitívny návrh alebo štúdiu, ide len o predstavenie princípov. Preto bola namieste obava, že zákazku získa inžinierska firma bez vzťahu k architektúre.

Našťastie, víťazom obstarávania sa stal architekt Ľudovít Urban, ktorý zhotovil aj Manuál, takže výsledok by mal dopadnúť dobre. Pre získanie finálnej podoby Panenskej sa má ešte údajne organizovať občianska participácia.

 

V parčíku na Americkom námestí sa budú v roku 2020 realizovať zmeny, na debatu je, či by nemala s modernizáciou električkovej trate prísť výraznejšia transformácia územia

 

Pri diskusii o Manuáli pre Panenskú a okolie treba pripomenúť, že v podstate najzásadnejším krokom k lepšej kvalite verejných priestranstiev v meste má byť v tomto roku vznik mestského Manuálu tvorby verejných priestorov, dlhoočakávaného a dlho žiadaného dokumentu, ktorý už postupne získava svoju formu a podobu.

Podľa mojich informácií nebude vyzerať podobne ako pražský, prípadne prešovský manuál, teda ako veľký dokument s príkladmi dobrej a zlej praxe, a nevznikne ani celý naraz. Jeho vývoj bude postupný a materiál dopĺňaný, čím bude lepšie reagovať na aktuálne otázky, ktoré intervencie do verejného priestoru vyvolávajú.

Vznikne tak akýsi katalóg, ktorý sa bude venovať jednotlivým aspektom mestského exteriéru, a to v pomerne detailnej podobe. Úvodom do Manuálu bude akýsi Manifest verejného priestoru, ktorý bude založený na niektorých princípoch, naznačených už v Pláne Bratislava, teda programovom dokumente vedenia Hlavného mesta. Následne budú postupne rozpracovávané jednotlivé témy. Prvou časťou Manuálu bude pravdepodobne Manuál asfaltovania, ktorý je pred dokončením.

Jednotlivé časti materiálu budú následne využívané pri jednotlivých projektoch mesta – napríklad Manuál asfaltovania sa použije už v rámci tohtoročných opráv ciest, ktoré majú byť kvalitatívne na vyššej úrovni, ako v minulosti. Ďalšie časti dokumentu sa budú modelovo testovať na iných úpravách v meste. Zmieňovaná Krížna ulica napríklad predstavuje ideálne miesto, kde už možno výstupy materiálu využiť.

Bratislavský Manuál tvorby verejných priestranstiev tak bude viac pripomínať londýnsky model, ktorý v praxi veľmi dobre funguje. Nepochybne užitočnou bola aj (zlá) pražská skúsenosť, kde sa podarilo naplno implementovať miestny materiál až po piatich rokoch jeho existencie pri vzniku tzv. Múzejnej oázy pri Národnom múzeu.

 

Bratislava pripravuje Manuál tvorby verejných priestranstiev. Krížna ulica, kde sa pripravuje jej komplexná revitalizácia od fasády k fasáde, je ideálnym miestom pre jeho implementáciu a testovanie

 

Zdá sa tak, že konečne sa blíži obdobie, kedy bude bratislavský verejný priestor riešený koncepčne a s dôrazom na kvalitatívnu aj ekonomickú efektívnosť. Napomáhať tomu budú koncepčné materiály a architektonické súťaže, a postupne aj konkrétne realizácie, využívajúce nové podklady. Na veľké projekty ešte bude potrebné pravdepodobne istú dobu čakať, aj menšie zásahy však môžu rýchlo a výrazne zlepšiť zážitok z mesta.

Úspech mestských projektov snáď podnieti aj mestské časti, aby sa téme intenzívnejšie venovali a postupovali rovnako koncepčne – ideálne, aby všetky kroky konzultovali s MIBom, ktorý má byť v tomto smere ultimátnou autoritou. Rozdrobenosť správy mesta totiž vyvoláva obavy, aby bola naprieč celou Bratislavou dosiahnutá rovnaká (alebo náležitá) kvalita.

Rok 2020 ukáže, či existuje vôľa ku konštruktívnej snahe o zlepšenie úrovne mesta. Predpoklady pre to po veľmi dlhej dobe skutočne existujú.  

Galéria

  • Upravená Treskoňova ulica
  • Opravená dlažba pred pamätníkom SNP
  • Dokončená úprava Klobučníckej ulice
  • Novovysadené stromy na Hurbanovom námestí
  • Zásahy na Židovskej ulici, čoskoro tu pribudne sedenie
  • Zásahy na nároží Židovskej a Skalnej ulice
  • Americké námestie dnes
  • Budúca podoba Amerického námestia. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • Krížna ulica sa bude komplexne transformovať, očakávaný je vyšší podiel zelene alebo vznik cyklotrasy

Súvisiace články

Aké projekty chystá Hlavné mesto na rok 2020?

02.01.2020 13:33:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto vstupuje do roku 2020 už so schváleným rozpočtom, ktorý definuje ciele Bratislavy pre najbližšie obdobie. Finálnu podobu rozpočtu ovplyvnil očakávaný nižší rast príjmov, nárast mzdových a prevádzkových nákladov a snaha udržať zadĺženie mesta v prijateľnej úrovni, nezohľadňuje však ešte zvýšenie dane z nehnuteľností. Každopádne, dané nastavenie umožňuje financovať viacero projektov, ktorými bude mesto žiť v najbližšom období.

Čítať viac

Súťaž na rekonštrukciu Námestia SNP a Kamenného námestia štartuje

10.12.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto dneškom vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia. „Erbový“ projekt aktuálneho vedenia mesta má priniesť radikálne zvýšenie kvality verejného priestoru v centre Bratislavy a prvýkrát na Slovensku zavádza do praxe princíp tzv. súťažného dialógu, v rámci ktorého sa bude súťažný návrh postupne ladiť tak, aby zodpovedal nárokom mesta.

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube