Author photoAdrian Gubčo 02.01.2020 13:33

Aké projekty chystá Hlavné mesto na rok 2020?

Hlavné mesto vstupuje do roku 2020 už so schváleným rozpočtom, ktorý definuje ciele Bratislavy pre najbližšie obdobie. Finálnu podobu rozpočtu ovplyvnil očakávaný nižší rast príjmov, nárast mzdových a prevádzkových nákladov a snaha udržať zadĺženie mesta v prijateľnej úrovni, nezohľadňuje však ešte zvýšenie dane z nehnuteľností. Každopádne, dané nastavenie umožňuje financovať viacero projektov, ktorými bude mesto žiť v najbližšom období.

Hlavné mesto sa chce aj naďalej zameriavať na projekty v oblasti zlepšenia dopravy, životného prostredia, lepšej údržby mesta a sociálnej starostlivosti. V rámci kapitálových výdavkov, ktoré sú určené na investičné projekty, je na tento rok alokovaných 99 miliónov eur, s perspektívou ďalšieho rastu vychádzajúceho zo zvýšených daní.

Podľa slov primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla majú byť tieto dodatočné príjmy plne investované do projektov skvalitnenia cestnej infraštruktúry, zlepšovania verejného priestoru, rozvoja zelenej infraštruktúry, príp. do výstavby nájomných bytov. Bratislava tak má napriek zhoršujúcemu sa ekonomickému výhľadu pokračovať vo svojom okrášľovaní a s ohľadom na plánované investície do údržby, nemala by ani počas tažších rokov pôsobiť tak zanedbaným dojmom, ako tomu bolo v nedávnej pokrízovej minulosti.

 

Dopravné projekty

Najvýraznejšou zložkou kapitálového rozpočtu je financovanie projektov v oblasti mobility a verejnej dopravy a verejnej infraštruktúry, kde plánuje mesto investovať až viac ako 82 miliónov eur.

Prvý program, teda mobilita a verejná doprava, zahŕňa predovšetkým transfery pre Dopravný podnik Bratislava, ktorý na rok 2020 pripravuje dvojicu rekonštrukcií električkových tratí – na Americkom námestí (3 milióny eur) a v Rači – Záhumeniciach (8,5 milióna eur), ktoré boli pôvodne plánované už pre rok 2019, z rozličných dôvodov sa ich však nepodarilo spustiť. V tejto chvíli sa však už DPB blíži k splneniu všetkých predpokladov pre úspešné odštartovanie prác a čaká sa najmä na priaznivejšie počasie.

Väčšiu položku predstavuje program verejná infraštruktúra, ktorej súčasťou je rozvoj cestnej infraštruktúry, cyklotrás, parkovísk, verejných priestranstiev, no najmä výstavba električkových tratí, resp. Nosného systému mestskej hromadnej dopravy. V tomto programe je alokovaných takmer 69 miliónov eur.

Z projektov v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry je plánované predovšetkým projektovanie rozšírenia Harmincovej ulice na štvorpruhovú komunikáciu s realizáciou v rokoch 2021-2022 v celkovej cene 5 miliónov eur, výstavba viacerých chodníkov a priechodov pre chodcov (Hlinická, Vlárska), zlepšenie podmienok pre chodcov na Račianskom mýte (pravé odbočenie zo Šancovej), rekonštrukcia podchodu Saratov v Dúbravke, oprava výťahu na Moste Apollo alebo rekonštrukcia vážne poškodeného mostu v Žabom majeri. Kvalita údržby sa má zlepšiť vďaka existencii nového Komunálneho podniku, na ktorého rozvoj pôjdu dva milióny eur s postupným rastom v ďalších rokoch.

Veľkú položku predstavujú cyklotrasy, do ktorých projekcie a následnej výstavby bude pre rok 2020 investovaných 470-tisíc eur (s ďalšími 400-tisíc na modernizáciu), v ďalších rokoch však výrazne viac (pre roky 2021 a 2022 sa ráta so šiestimi miliónmi). Príslušný magistrátny odbor je konečne personálne obsadený, preto sa predpokladá zvýšená dynamika rozvoja cyklodopravy, ktorá sa napriek očakávaniam v roku 2019 veľmi nezlepšila. V roku 2020 by sa mali opraviť trasy na Zdinách, Nobelovej-Peknej ceste, Kutlíkovej a Vrakunskej ceste.

Na parkoviská pôjde tento rok asi 2,7 milióna eur, z toho 1,3 je určených pre mestské časti na ich vlastné projekty. Hlavné mesto investuje ďalších 947-tisíc eur do mestského parkovacieho systému, čo sa týka konkétnych projektov, rozširovať sa budú parkoviská pri cintorínoch na Mramorovej a Kvetinárskej ulici a záchytné miesta na okrajoch mesta.

Najdôležitejšou skupinou investícií sú však električkové trate. Z 58 miliónov eur bude dokončená a dofinancovaná Modernizácia karlovesko-dúbravskej radiály, bude pokračovať projekt predĺženia Petržalskej radiály a budú sa pripravovať aj projekty modernizácie VajnorskejRužinovskej radiály. Okrem toho už mesto otvorene vyčleňuje peniaze na projekciu novej trate cez Pribinovu a Košickú ulicu vo výške 1,7 milióna do r. 2022. V príprave je preriešenie Račianskeho mýta, kde sa majú zlepšiť podmienky pre cestujúcu verejnosť, a nová trolejbusová trať z Patrónky na Riviéru, ktorej realizácia sa očakáva v roku 2022.

 

Nová električková trať po Pribinovej a Košickej ulici sa začne projektovať už tento rok. Zdroj: JTRE

 

Verejný priestor

Verejný priestor je predmetom činnosti viacerých kapitol – samotné projekty sú súčasťou kapitoly Verejná infraštruktúra, téme sa však venuje aj Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý je súčasťou kapitoly Efektívna a transparentná samospráva. Tieto zdroje sú však určené predovšetkým na organizáciu architektonických súťaží a následnú projekciu.

V prípade konkrétnych úprav verejných priestranstiev a zelene je naplánovaná revitalizácia Jurigovho námestia v Karlovej Vsi, pokračovanie projektu Živé námestie, a menšie úpravy na Komenského námestí. Viac pôjde do parkov a vnútroblokov, investície pôjdu do priestranstiev na Dulovom námestí, Legionárskej ulici, Radlinského, opravovať sa bude park okolo Horánskej studne v Dúbravke a do revitalizácie Sadu Janka Kráľa, ktorý je po novom v správe Hlavného mesta, pôjde 475-tisíc eur (plus ďalšie peniaze na údržbu).

V prípade aktivít MIBu vidíme, že mesto plánuje v roku 2020 organizovať alebo vyhlásiť minimálne deväť súťaží, ďalšie dve sú už navrhované pre rok 2021. Tieto súťaže by sa mali týkať Námestia SNP (už vyhlásená), Komenského námestia, Železnej studničky (vyhlásená), objektu pod Mostom SNP, Hrobu neznámeho vojaka (ktorý vznikne v parčíku medzi Leškovou a Námestím slobody pri Úrade vlády SR), kúpeľov Grössling, ako aj troch nájomných bytových domov na Techovskej (vyhlásená), Parkovej a veľká súťaž bude prebiehať na Šustekovej. Pre rok 2021 sa budú organizovať súťaže pre domy na Súhvezdnej a Bratskej. Okrem súťaží pôjdu nemalé peniaze aj na menšie zadania ako súčasť rámcovej dohody s architektonickými kanceláriami.

Niektoré z úprav verejných priestorov v tejto kapitole budú pravdepodobne spolufinancované z peňazí získaných na poplatku za rozvoj – celkovo ide o 1,5 milióna eur.

Určité kapitálové výdaje sú súčasťou rozpočtov mestských organizácií, Mestské lesy napríklad investujú do rekonštrukcie amfiteátra na Partizánskej lúke a náučných chodníkov. Zlepšenie verejného priestoru v podobe zvýšenia bezpečnosti prinesie aj nové osvetlenie okolo Chorvátskeho ramena.

 

Aj v roku 2020 bude pokračovať realizácia projektu Živé námestie, okrem toho však prebieha architektonická súťaž. Zdroj: Živé námestie

 

Rekonštrukcie nehnuteľného majetku

V roku 2020 sa budú v Bratislave rekonštruovať viaceré pamiatky a objekty v správe Hlavného mesta, pričom cieľom je zlepšenie energetickej efektívnosti, pracovných podmienok zamestnancov mesta, ale aj opätovné využitie niektorých priestorov pre sociálne služby – napríklad zabezepčenie náhradného bývania. Niektoré z týchto zámerov budú spolufinancované aj z prostriedkov Vlády SR v rámci nedávneho daru po výjazdovom rokovaní Vlády na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislavy.

V prípade pamiatok dôjde predovšetkým k rekonštrukcii Michalskej veže, ktorej neveľmi dobrý stav už začína byť viditeľný. Pôvodne sa oprava veže pripravovala už takmer pred dvomi rokmi, zastavila sa práve pre nedostatok financií. Rekonštrukcia čaká aj Dom u dobrého pastiera, známu rokokovú pamiatku na Židovskej ulici, alebo morálne zastaralé Múzeum antická Gerulata (mimochodom, pred časom sa na múzeum konala architektonická súťaž, ktorá síce nepriniesla víťaza, predstavuje ale dôležitý podnet pre mesto – azda by sa k nej zišlo vrátiť). Hlavné mesto plánuje okrem toho opraviť budovu ZUŠ na Panenskej ulici a rozvojových európskych projektov bude pokračovať obnova areálu Devínskeho hradu.

Čo sa týka ostatných objektov v správe Magistrátu, investovať sa bude aj priamo do jeho prevádzkových objektov – niektoré z nich dostanú nové výťahy a klimatizáciu (čo je nanajvýš potrebné, čo môžem ako bývalý zamestnanec potvrdiť), budova Novej radnice na Primaciálnom námestí navyše prejde rekonštrukciou za 500-tisíc eur – čo síce nie je veľa, nepochybne sa však zlepšia pracovné podmienky zamestnancov. Rekonštrukciou prejde budova na Uránovej 2, ktorá bude slúžiť pre účely ZUŠ na Exnárovej ulici.

V prípade ďalších budov je pripravovaná rekonštrukcia bývalého železničiarskeho objektu na Dopravnej ulici, ktorý mesto odkúpilo a zriadi u nájomné byty, vyše 100-tisíc eur pôjde do rekonštrukcie existujúcich voľných bytov Hlavného mesta. Bratislava zlepší podmienky vo svojich ubytovniach a zariadeniach sociálnych služieb (Domov seniorov Lamač, Do jesene života, Pri kríži, Fortúna) a veľkú investíciu predstavuje zlepšovanie energetickej efektívnosti budov, kde budú investované až tri milióny eur. Mesto predpokladá, že aj takto dosiahne zníženie emisií oproti roku 1990 od 20% (tento rok to má byť 20,74%).

 

Dom u dobrého pastiera sa v roku 2020 dočká rekonštrukcie

 

Záver

Bratislava si na tento rok naplánovala realizáciu viacerých dôležitých projektov, ktoré sú pre úspešné napredovanie mesta mimoriadne potrebné – modernizácie električkových radiál a príprava ďalších tratí je kľúčom k zlepšeniu dopravnej situácie, rozvoj cyklodopravy zlepší kvalitu životného prostredia a zdravia obyvateľov mesta, nové verejné priestory a opravené pamiatky mu dodajú vyššiu pobytovú kvalitu a nájomné byty pomôžu riešiť nevyhovujúcu situáciu časti najzraniteľnejších spoluobčanov, ale aj dôležitých zamestnancov. Napriek zhoršujúcemu sa ekonomickému výhľadu bude Bratislava pokračovať vo svojom rozvoji aj na úrovni verejného sektora.

Výpis cieľov, ktorý ešte nie je konečný, svedčí o skutočne silnej orientácii na vyššie zmienené témy, teda lepšiu dopravu, verejný priestor a zlepšenie sociálnej starostlivosti. Z tejto orientácie vyplývajú do budúcnosti veľké projektové priority, napríklad výsadba 10-tisíc stromov a drevín, realizácia rekonštrukcií verejných priestranstiev, predovšetkým komplexná transformácia Námestia SNP, ale aj ďalších, či rozostavanie a zisk 732 nájomných bytov. O dôležitosti daných zámerov netreba veľmi diskutovať, pri pohľade na aktuálny rozpočet je však zrejmé, že pri doterajších zdrojoch by ich bolo mimoriadne náročné realizovať.

Aj z tohto dôvodu malo zmysel nedávno ohlásené a už aj prijaté zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Bratislava mala dlhodobo mimoriadne nízke daňové zaťaženie nehnuteľností, čo po nedávnych legislatívnych zmenách na úrovni Vlády SR viedlo k hroziacemu kolapsu bežného fungovania mesta. Hoci sa dane percentuálne výrazne zvýšili, v praxi nepôjde o devastačné zaťaženie rozpočtov domácností, výmenou za to však v mestskom rozpočte za tri roky pribudne 36 miliónov eur, čo je dostatočná suma na riešenie mnohých lokálnych problémov.

Približne polovica tejto sumy by mala byť investovaná do rekonštrukcií ciest, a to už v zmysle nového manuálu asfaltovania, ktorý by mal zvýšiť kvalitu novoopravovaných komunikácií a z dlhodobejšieho hľadiska aj cenu. Zvyšná polovica pôjde do úprav verejných priestranstiev, ktorých návrhy pripraví MIB podľa vyššie vypísaných súťaží (celkovo sa hovorí o vyše 40 súťažiach).

Zvýšenie daní má v opodstatnených prípadoch – a toto je jeden z nich, lebo lepšie mesto sa zadarmo spraviť nedá – zmysel. Kritika je pochopiteľná, mesto však plánuje jednotlivé zámery verejne a transparentne odpočtovať. Na druhej strane, toto je možno zásadný bod, prečo si Hlavné mesto odnieslo výraznú kritiku verejnosti – tieto zámery mali byť komunikované už dopredu. Zlá komunikácia zvyšovania daní je výrazným zlyhaním PR odboru Magistrátu.

Aj takto môžu niekedy ambície naraziť na realitu, keďže kvalitná komunikácia je úplne kľúčová pri tak závažných a veľkých projektoch, ktoré sa v meste chystajú. Inak môže nastať nielen zlyhanie plánov, ale aj sklamanie verejnosti. Aj v minulom roku boli zámery, ktoré sa nenaplnili, napríklad rekonštrukcia tratí v Rači a na Americkom námestí, alebo sa dokonca mali kúpiť nové električky. Hoci dôvody boli viac či menej objektívne, musia byť vo všeobecnosti známe.

Ani v tomto roku neočakávam, že sa podarí naplniť všetky stanovené ciele, vo výsledku však považujem za pozitívne, že v určitých smeroch existujú dôvody pre optimizmus. Hoci nie bez chýb, súčasné vedenie mesta postupne zlepšuje aspoň jeho fyzický stav.

Ešte dôležitejšie je však skvalitnenie smerovania mesta ako takého. Táto veľmi náročná otázka je ale témou na úplne inú debatu a príspevok.

 

Výpis všetkých kapitálových výdajov mesta pre rok 2020 nájdete tu

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube