YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 10.12.2019 11:30

Súťaž na rekonštrukciu Námestia SNP a Kamenného námestia štartuje

Hlavné mesto dneškom vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia. „Erbový“ projekt aktuálneho vedenia mesta má priniesť radikálne zvýšenie kvality verejného priestoru v centre Bratislavy a prvýkrát na Slovensku zavádza do praxe princíp tzv. súťažného dialógu, v rámci ktorého sa bude súťažný návrh postupne ladiť tak, aby zodpovedal nárokom mesta.

Zdroj: Živé námestie

Zdroj: Živé námestie

Súťaž je reakciou na nevyhovujúci stav, ktorým sa tento centrálny mestský verejný priestor vyznačuje, a to aj napriek jeho historickému a spoločenskému významu. Okrem toho sa tu nachádza aj významný uzol verejnej dopravy a niekoľko významných historických či architektonických pamiatok. Široká verejnosť je nespokojná so stavom námestia, preto mesto považuje za prioritu nastaviť realistický scenár regenerácie územia.

Pre tento účel vedenie mesta, resp. Metropolitný inštitút Bratislavy, zvolilo koncept súťažného dialógu, aby sa zabezpečilo dokonalé skĺbenie požiadaviek mesta a súťažného návrhu. Ide o prvú takúto súťaž na Slovensku, inšpiráciou bola nedávna súťaž na revitalizáciu Karlovho námestia v Prahe. Netradičnosť formátu si vyžiadala aj určitý odklad štartu súťaže, keďže jej musela prispôsobiť svoje stanovy Slovenská komora architektov, ktorá verejné súťaže overuje.

V zmysle stanoveného postupu tak z prihlásených tímov komisia vyberie štyri, ktoré budú na základe zaslaných podkladov pôsobiť najspôsobilejšie. V rámci úvodnej konferencie im MIB predstaví územie a jeho problémy, pričom tímy budú musieť po dvoch mesiacoch predstaviť komisii, expertom a lokálnym aktérom svoje úvodné koncepty. Po ich hodnotení dostanú ďalšie dva mesiace na dopracovanie, pričom takto prepracované návrhy už bude komisia hodnotiť. Posledným krokom bude cenová ponuka, pričom bude porovnávaná s kvalitou výstupu (kvalita bude mať väčšiu váhu), z čoho vzíde definitívny víťaz, ktorý bude oslovený pre ďalšiu prácu na návrhu, vrátane realizačného projektu.

Na základe tohto modelu MIB predstavil aj harmonogram, podľa ktorého by v polovici januára mali jednotlivé tímy predložiť žiadosť o účasť v súťaži a do polovice feburára zaslať svoje profesijné portfóliá. Ešte v priebehu februára budú vybraté tímy, postupujúce do druhého kola, na prelome apríla a mája budú prezentovať prvé koncepcie. Finálne koncepcie budú odhalené na konci júna, definitívny víťaz bude ohlásený v júli 2020.

Súťaž bude medzinárodná a disponuje aj mimoriadne kvalitnou medzinárodnou porotou, kde majú okrem predstaviteľov Bratislavy (vrátane samotného primátora, čo nie je bežné) či Starého Mesta zastúpenie architekti z Česka, Slovinska, Rakúska či Francúzska. Okrem toho, návrhy budú v určitom štádiu posudzovať aj ďalší prizvaní experti či lokálni aktéri, t.j. zástupcovia tu sídliacich inštitúcií a prevádzok. Malo by ísť približne o 30 odborníkov.

Hlavné mesto si od súťaže sľubuje zisk precízne pripraveného a kvalitného konceptu, ktorý dokonale odpovie na výzvy v území a vytvorí realistický plán revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia tak, aby sa realizácia stihla ešte pred jeseňou 2022. Z tohto dôvodu nastavilo na slovenské pomery aj vysoko motivačné ceny – 20-tisíc eur získa každý tím, ktorý postúpi do druhého kola. Ambíciou je však pritiahnuť aj zahraničné kolektívy, preto sú podmienky súťaže zverejnené v slovenčine i angličtine.

Už vo februári tak uvidíme, či podmienky súťaže a samotná výzva premeniť kľúčový bratislavský verejný priestor prilákala dostatok kvalitných záujemcov. Ide pravdepodobne o najväčšiu a najprecíznejšie pripravenú architektonickú súťaž organizovanú Hlavným mestom od Nežnej revolúcie.

 

Mapa riešeného územia. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Pozornosť, ktorú mesto venuje tejto súťaži, je mimoriadna, hoci dôvody sú pochopiteľné. Námestie SNP a Kamenné námestie majú v kontexte Bratislavy úplne jadrovú polohu, tvoria kľúčový verejný zhromažďovací priestor spojený s historickými udalosťami a aktuálne aj miesto, kde sa križujú takmer všetky smery nosnej verejnej dopravy. Už takmer storočie je plocha mienená ako srdce mesta, čomu zodpovedá vysoká koncentrácia najreprezentatívnejších architektúr z obdobia Prvej republiky.

Zásadný je aj význam priestoru pri pohľade na lokálnu mierku. Námestie SNP prepája stredoveké historické jadro mesta s východnými časťami centra v okolí Obchodnej ulice a Dunajskou štvrťou a je centrálnou časťou hlavnej severojužnej mestskej osi z Hlavnej železničnej stanice cez Štefánikovu, Hodžovo námestie, Námestie SNP, Štúrovu a do Petržalky.

Preriešenie Námestia SNP tak bolo témou už pre predchádzajúce vedenie mesta, ktoré začalo s viacerými organizáciami pracovať na projekte Živé námestie, ktorý mal byť akousi nultou fázou súťaže. Jeho cieľom bol zisk lokálnych dát a zrealizovanie participačného procesu, ktorého výstupy poslúžia ako podklady pre súťaž. Okrem toho prišla iniciatíva aj so sériou menších, rýchlych zásahov, „quick wins“, ktoré mali dočasne zlepšiť stav územia a zvýšiť pobytový potenciál pred jeho komplexnou premenou.

Nová kvalita verejného priestoru však má byť radikálne vyššia. MIB pripomína, že aktuálne pracuje na vytvorení nových prinícpov pre verejné priestory v metropole, ktoré sa majú napĺňať pri budúcich úpravách, pričom Námestie SNP a Kamenné námestie majú byť jednými z prvých priestranstiev, ktoré budú tieto princípy demonštrovať.

K týmto zásadám patrí silný dôraz na priestorovú identitu mesta a miesta (genius loci, rešpekt k histórii, kultúre a prírode, odstraňovanie vizuálneho smogu, atď.), udržateľnú mobilitu (pešiak na prvom mieste), životné prostredie (výber priepustných a odolných materiálov, integrovanie zelene a i.), zdravie a bezpečnosť (redukcia škodlivých vplyvov hluku, znečistenia či osvetlenia, sociálna a vizuálna kontrola), sociálna inklúzia (bezbariérovosť, osádzanie špecifických prvkov mobiliáru atď.) a v neposlednom rade funkčnosť a ekonomická návratnosť.

S prihliadnutím na tieto faktory budú architekti riešiť rozsiahle územie od Hurbanovho námestia po hrany budov pri vyústení Dunajskej do Námestia SNP a fasádu komplexu Prior. Popritom budú musieť preriešiť okolie pamätníku SNP, nájsť novú formu využitia priestorov pred Starou tržnicou, vrátane podzemných priestorov (skladov tržnice či archeologických nálezísk) a prestrešenia nálezov kaplnky sv. Jakuba. Nájsť sa má aj nová forma prezentácie pôdorysu kostola sv. Vavrinca. Nakoniec, v spodnej časti námestia budú musieť architekti nájsť vhodný budúci model pre vybudovanie podzemnej garáže, ktorá raz má v tomto území vzniknúť.

Je zrejmé, že ide o veľmi komplexné a náročné zadanie, pre ďalší rozvoj centra mesta a kvality života v Bratislave ako celku je však úplne zásadné, aby bola úroveň Námestia SNP aj Kamenného námestia maximálna.

 

V rámci súťaže bude preriešená aj podoba pamätníka SNP

 

Hlavné mesto a MIB teraz musí urobiť maximum pre to, aby nalákalo čo najviac ateliérov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Je celkom možné, že súťaž sa stretne s ohlasom v Česku, pre pritiahnutie architektov zo vzdialenejších krajín však bude potrebné aktívne súťaž promovať na medzinárodných weboch a fórach.

Možnosť totálne transformovať jeden z najvýznamnejších, ak nie najvýznamnejší verejný priestor v hlavnom meste európskeho štátu, je mimoriadne prestížnou záležitosťou, ktorú majú zvyčajne na starosti najpoprednejšie ateliéry – tak, ako to bolo v prípade Prahy, Londýna alebo Moskvy. Teraz prichádza s podobnou výzvou aj Bratislava. Nové Námestie SNP sa má stať pýchou slovenskej metropoly. Kvalita návrhov tomu snáď bude zodpovedať.

 

Viac o súťaži na oficiálnom webe Hlavného mesta.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Nová podoba Námestia SNP a Kamenného námestia je konečne odhalená

07.04.2021 15:20:29 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Hlavné mesto po dlhom čakaní dnes konečne vyhlásilo výsledky súťažného dialógu na riešenie podoby Námestia SNP a Kamenného námestia. Dvojica centrálnych verejných priestranstiev je napriek svojej polohe mimoriadne zanedbaná, po jednej z najväčších súťaží v posledných rokoch by sa však mali zásadne zmeniť. Výsledky sa sľubovali už minulý rok v lete, z rozličných dôvodov však bolo ich zverejnenie posúvané.

Čítať viac

Súťaž na Námestie SNP a Kamenné námestie vstupuje do druhého kola, známe sú postupujúce tímy

17.04.2020 18:29:00 Adrian Gubčo

Najväčšia verejná architektonická súťaž posledného obdobia a prvý súťažný dialóg v Bratislave vstupuje do druhého kola. Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil štvoricu tímov, ktoré predložili najkvalitnejšie portfóliá a budú pracovať na návrhu budúcnosti Námestia SNP a Kamenného námestia. Vo všetkých prípadoch ide o renomované zahraničné ateliéry.

Čítať viac

Hlavné mesto vyčistilo Treskoňovu ulicu od áut

15.11.2019 15:57:00 Adrian Gubčo

Realizácia iniciatívy Živé námestie pokračuje ďalším malým, ale dôležitým krôčikom: Od parkujúcich áut bola vyčistená podstatná časť Treskoňovej ulice v dotyku s bratislavskou Kunsthalle. Nový verejný priestor bude slúžiť na prezentáciu umeleckých aktivít v tejto inštitúcii a prispeje k humanizácii okolia Námestia SNP.

Čítať viac

Hlavné mesto zrealizovalo úpravu Klobučníckej, ďalšie zmeny prídu čoskoro

09.10.2019 14:38:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pokračuje v tzv. „quick wins“, teda v rýchlych zásahoch, ktoré majú zlepšiť kvalitu verejných priestorov na Námestí SNP a v jeho okolí. Úpravami prešla časť Klobučníckej ulice, v blízkej dobe sa očakáva realizácia ďalších zmien, ako aj vyhlásenie súťaže na komplexnú premenu celého územia.

Čítať viac

Kedy bude Klobučnícka ulica pre ľudí?

05.08.2019 15:20:00 Adrian Gubčo

Keď v priebehu mája predstavilo Hlavné mesto aktuálny postup na projekte Živé námestie, prisľúbilo, že už v priebehu júna začne realizovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu úrovne verejného priestoru na Námestí SNP a jeho okolí. Prvým zásahom malo byť skvalitnenie pešieho pohybu na Klobučníckej ulici.

Čítať viac

Hlavné mesto pokračuje v projekte Živé námestie

17.05.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Dve centrálne bratislavské verejné priestranstvá – Námestie SNP a Kamenné námestie – spoločne s priľahlými ulicami sa čoskoro začnú výraznejšie meniť. Hlavné mesto pokračuje v realizácii projektu Živé námestie, ktorého cieľom je zatraktívniť tieto plochy a pripraviť pôdu pre vyhlásenie architektonickej súťaže na komplexnú revitalizáciu územia.

Čítať viac

Živé námestie sa stáva realitou

23.01.2019 08:40:00 Adrian Gubčo

V máji minulého roka bola po komplexnom participačnom procese predstavená iniciatíva Živé námestie, ktorá si kladie za cieľ zásadne zlepšiť stav Námestia SNP a Kamenného námestia, dvoch kľúčových verejných priestranstiev v úplnom centre Bratislavy. Okrem prípravy podkladov pre architektonickú súťaž priniesla aj sériu rýchlych riešení, ktoré sa postupne začínajú realizovať.

Čítať viac

Dôstojnejšia pripomienka SNP

29.08.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Dnes si pripomíname jednu z najvýznamnejších udalostí slovenskej histórie. Pri tejto príležitosti by som rád vyjadril nádej, že už v blízkej budúcnosti - ideálne už budúci rok - budeme môcť výročie Slovenského národného povstania oslavovať v dôstojnejších podmienkach na Námestí SNP.

Čítať viac

Ešte raz o Živom námestí

14.05.2018 08:15:00 Adrian Gubčo

Pred necelými dvoma týždňami sa odhalili výsledky dlhej práce iniciatívy Živé námestie, ktorá má smerovať k revitalizácii Námestia SNP a priľahlej časti Kamenného námestia a Treskoňovej ulice. Vzbudilo to množstvo reakcií, čo je vzhľadom na význam týchto verejných priestranstiev oprávnené. Mnohé však boli negatívne, čo však vyplývalo viac z nepochopenia cieľov a aktivít projektu, ako z neho samotného.

Čítať viac

Pripravuje sa obnova Námestia SNP

02.05.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia iniciatívy Živé námestie, na ktorej pracujú organizácie Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI v spolupráci s architektonickými kanceláriami 2021 a LABAK, a partnerstvom Bratislava - hlavné mesto SR, dnes predstavili víziu postupnej transformácie Námestia SNP a súvisiacej časti Kamenného námestia. Projekt je výsledkom rozsiahleho participačného procesu.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube