Author photoAdrian Gubčo 01.02.2021 14:12

Plány mestských častí na rok 2021: Vnútorné mesto

Bratislavské mestské časti boli v priebehu roka 2020, rovnako ako Hlavné mesto, výrazne zasiahnuté pandémiou koronavírusu COVID-19. Ekonomické dôsledky pandémie a súvisiacich opatrení sa negatívne odrazili na rozpočtoch i rozvojových plánoch viacerých z nich. Napriek tomu plánujú v priebehu tohto roka realizáciu viacerých investícií.

Ružinovská plaváreň. Zdroj: Ateliér 3A / A1 Architecture

Ružinovská plaváreň. Zdroj: Ateliér 3A / A1 Architecture

V tejto chvíli už majú mestské časti schválené svoje rozpočty na rok 2021, v rámci ktorých sú predstavené aj investičné priority samospráv. Pohľady do kapitálových rozpočtov naznačujú, že viaceré z nich sa chcú sústrediť predovšetkým na vzdelávanie, ako aj na sociálne služby a v menšej miere na verejný priestor.

Štandardne platí, že mestské časti nedisponujú masívnymi zdrojmi, preto mnohokrát nejde o veľké projekty. Napriek tomu viaceré investície, predovšetkým do vzdelávania, sú už veľmi potrebné a reagujú na investičný dlh, príp. na problémy s nedostatkom kapacít. Treba taktiež pripomenúť, že kompetencie mestských častí sú obmedzené a niektoré problémy riešiť nedokážu – príkladom je školstvo, kde mestské časti zodpovedajú za materské a základné školy, kým stredné sú už v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja.

Stopka Stopka Stopka Stopka

Preto sa môže zdať, že projekty mestských častí majú len obmedzený rozsah a neprinášajú komplexné riešenia niektorých problémov, najmä v doprave, rozvoji verejných priestranstiev, výstavbe nových nájomných bytov a podobne. To je však dôsledok súčasného prerozdelenia kompetencií. Mestské časti sa dokážu sústrediť len na lokálne témy, čo je koniec-koncov štandardne najväčšia mierka, na aké majú finančné možnosti. Výnimku predstavujú projekty financované z eurofondov, tých je však tiež len menší počet.

V tomto článku sa pozrieme na projekty, pripravované štyrmi najľudnatejšími mestskými časťami najbližšie k centru mesta.

 

Petržalka

Mestská časť Petržalka je najľudnatejšou mestskou časťou v Bratislave, vďaka čomu má jeden z najvyšších rozpočtov (nie však najvyšší – ten má Ružinov). Pre rok 2021 bude operovať s vyrovnaným rozpočtom, kde sú príjmy aj výdavky na úrovni 51,4 milióna eur, z toho na kapitálové výdaje pôjde takmer 6,2 milióna eur.

Mestská časť zverejnila samostatný investičný plán, ktorý prehľadne zobrazuje všetky plánované projekty, ktoré by sa mali v priebehu tohto roka podporiť. Najväčšou položkou je, neprekvapivo, vzdelávanie, na ktoré Petržalka vyčlenila až 2,6 milióna eur. V priebehu tohto roka sa tak budú realizovať veľké rekonštrukcie napríklad na Černyševského, kde vznikne nová kuchyňa, na Nobelovom námestí sa opraví kanalizácia, a viac ako 777-tisíc eur pôjde na obnovu odborných učební naprieč školami. Na Turnianskej sa za vyše 400-tisíc eur rozšíria kapacity materskej školy, na piatich materských školách sa z rovnakého dôvodu prebudujú školnícke byty.

Mestská časť by okrem toho rada vybudovala nové športovisko s bežeckou dráhou a multifunkčným ihriskom na základnej škole na Lachovej, za 260-tisíc eur chce vybudovať časť cyklotrasy O4 (od Prístavného mosta cez Májovú, Furdekovu až po Rusovskú cestu), za 150-tisíc obnoví 6 detských ihrísk a 200-tisíc investuje na obnovu komunikácií. Zateplený bude Dom kultúry Zrkadlový háj za 100-tisíc eur. Na školy, športoviská či chodníky pôjde aj 205-tisíc eur z poslaneckých priorít.

Advertising

Z pohľadu budúceho rozvoja mestskej časti je dôležité, že mestská časť vyčlenila financie na dopracovanie urbanistickej štúdie Kapitulský dvorarchitektonickú súťaž na Námestie republiky (osobne mi tu chýba aj dokončenie ÚPZ Matador, kde sa pripravuje rozsiahly development). Takisto sú vyčlenené prostriedky na obnovu Šrobárovho námestia a projektové dokumentácie pre materskú školu na Hrobákovej či Domov sociálnych služieb na Osuského. Pripraviť sa má aj projekt na rekonštrukciu trhoviska na Mlynarovičovej.

Veľkou položkou je odkúpenie budovy od ZSE na Ulici Ondreja Štefanka spolu s vypracovaním dokumentácie pre jej rekonštrukciu – mestská časť plánuje objekt využívať ako priestor pre referát správy verejných priestranstiev, teda ako svoju údržbovú základňu. Na tento účel plánuje vyčleniť až 1,42 milióna eur.

 

Petržalka chce tento rok zrevitalizovať Šrobárovo námestie. Zdroj: Košovský Kostka Architekti

 

Ružinov

Mestskú časť Ružinov by sme pre tento rok mohli označiť za najbohatšiu mestskú časť Bratislavy, čo odzrkadľujú rozpočtované príjmy a výdaje na úrovni 62,8 milióna eur. Kapitálové výdaje sú naplánované vo výške až 17,4 milióna eur, čo je nezvykle vysoké číslo. Nanešťastie ide skôr o anomáliu, keďže Ružinov sa odhodlal pre tento rok na masívne investície do svojich školských budov, ale aj na výstavbu garážových domov a rekonštrukcie ciest.

Najväčšiu položku predstavujú školy, kde plánuje Ružinov reagovať na veľké problémy s obmedzenými kapacitami existujúcich školských objektov. Rekonštrukciami tak prejdú školy na Ostredkovej a Medzilaboreckej, pričom druhá dostane aj nové pavilóny, ktoré sem prinesú dodatočné priestory. Prvý projekt počíta s financiami na úrovni dva milióny eur, druhý s troma miliónmi.

Veľkou kapitolou ružinovského rozpočtu sú investície do bývania a občianskej vybavenosti, čo zahŕňa rekonštrukciu obecných bytov, opravu detských ihrísk, ale predovšetkým výstavbu parkovacích domov za 4 milióny eur. Materiál nešpecifikuje, kde všade by mali vzniknúť, pôjde však o konštrukčne jednoduché typizované stavby, ktoré majú riešiť problémy s parkovaním na sídliskách.

Ružinov plánuje v roku 2021 veľa investovať aj do svojho majetku, rekonštruovať sa má požiarna zbrojnica, opravou prejde prízemie budovy miestneho úradu a terasy pred objektom, a obnoví sa aj policajná stanica na Listovej. Vyše dva milióny sa budú investovať do cestnej dopravy, rekonštruovať sa majú početné cesty a chodníky vo všetkých častiach Ružinova (celkovo až 25 ulíc – bolo by vynikajúce, keby už boli podľa Manuálu verejných priestorov a ulice na Trnávke či v Prievoze sa inšpirovali podobou Kovorobotníckej). Pozitívom je, že si mestská časť chce pripraviť aj zásobník projektov do budúcna, okrem opráv ciest aj na obnovu trhovísk na Bachovej a Herlianskej, Domy kultúry v Prievoze a na Trnávke, na radnicu v Prievoze a na areál na Vietnamskej.

K menším projektom patrí realizácia cyklotrasy na Sedmokráskovej či dokumentácia pre cyklotrasu na Ulici Figuša Bystrého. Obnoviť sa majú priestory knižnice Ružinov (kde pripomínam výzvu, na základe ktorej sa knižnice dajú meniť súťažami), osvetlenie na zimnom štadióne a zrealizujú sa aj rozličné úpravy v miestnom Domove dôchodcov a Ružinovskom domove seniorov.

Mestská časť zároveň potvrdzuje, že plánuje pokračovať vo svojom „ikonickom“ projekte – výstavbe novej plavárne pri zimnom štadióne. Na tento projekt bude využitá dotácia Úradu vlády SR, financovať by sa mala pravdepodobne projektová dokumentácia – hoci najideálnejšia by bola architektonická súťaž.

 

Nová plaváreň v Ružinove má mať celomestský význam. Zdroj: Ateliér 3A / A1 Architecture

 

Staré Mesto

Mestská časť Staré Mesto navrhuje svoj rozpočet pre rok 2021 ako mierne schodkový (bežný rozpočet je však vyrovnaný), no po zarátaní finančných operácií ako mierne prebytkový. Výdavky by mali prekročiť 28 miliónov eur, z toho 1,3 milióna eur je určených na kapitálové výdaje.

Nejde o veľké prostriedky, zvlášť s ohľadom na význam mestskej časti, ktorá by mala byť výstavnou skriňou Bratislavy. Výsledkom tak je len veľmi malý rozsah projektov, aj to väčšinou vo forme spoluúčasti, keďže výraznejšie financie budú tiecť z rozličných fondov a grantov. Príkladom sú najväčšie projekty mestskej časti na rok 2021, ku ktorým patrí spoluúčasť pri nadstavbe základnej školy na Dubovej (135-tisíc eur), spoluúčasť pri predĺžení cyklotrasy na Blumentálskej ulici za 45-tisíc eur (definitívna podoba ulice ešte nie je známa) alebo participácia na projektoch vodozádržných opatrení na Hlbokej ceste a Jakubovom námestí (60-tisíc eur).

200-tisíc eur mestská časť zainvestuje do rekonštrukcií havarijných stavov komunikácií, chodníkov a uličnej infraštruktúry, 150-tisíc na havarijné stavy v bytoch a nebytových priestoroch a ďalších 150-tisíc na havarijné stavy v školách či predškolských zariadeniach. Projektové dokumentácie za 100-tisíc eur sa vypracujú pre zámer rozšírenia kapacít na materskej škole na Myjavskej, nadstavby na škole na Mudroňovej a i. Opravami prejdú čitáreň na Paulínyho a Staromestská knižnica na Panenskej 1. Staré Mesto zainvestuje aj 95-tisíc eur do rekonštrukcie detského ihriska v Prezidentskej záhrade.

Treba povedať, že na exponovanú a politicky a spoločensky významnú mestskú časť, ako Staré Mesto, je tento výpis veľmi obmedzený a chýbajú v ňom zásadné projekty: napríklad revitalizácia Zóny Panenská v zmysle existujúceho manuálu, komplexné rekonštrukcie ulíc a iných verejných priestorov alebo aj riešenie hanebného stavu sídla Miestneho úradu. Zároveň treba povedať, že väčšina prostriedkov, určených na kapitálové výdaje – až milión eur – pochádza z Poplatku za rozvoj, preto je čo-to možné realizovať len vďaka masívnemu developmentu v niektorých častiach Starého Mesta (najmä v zóne Chalupkova).

Mestská časť pripomína, že ju vyčerpala výstavba Domova sociálnych služieb na Dobšinského ulici, ale aj keby bol kapitálový rozpočet bohatší o 1,4 milióna eur, ktoré išli do DSS, stále je to na Staré Mesto málo. Nanešťastie, po období relatívneho rozvoja a dynamických zmien sa mestská časť posúva do stagnácie - snáď len dočasnej. Staré Mesto by malo svojou úrovňou nastavovať latku aj pre iné mestské časti.

 

Nadstavba školy na Dubovej ulici. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj    

 

Nové Mesto

Mestská časť Nové Mesto uzatvára zoznam štvorice veľkých „vnútorných“ mestských častí, pričom zároveň patrí k tým, ktoré rozpočet schválili ako posledné. Pre rok 2021 bude Nové Mesto operovať s vyše 30 miliónmi eur, na kapitálové výdaje určilo 6,5 milióna.

Z tohto kapitálového rozpočtu je až 5,9 milióna eur určených na miestne komunikácie a investičné akcie. Na cestnú dopravu pôjde 526-tisíc eur, v čom je napríklad odstránenie Snežienky alebo nadchodu pri Palme, vybudovanie parkovacích miest na Nobelovej (resp. ich dofinancovanie) alebo rezidenčné parkovanie na Bielom Kríži. Takmer 400-tisíc pôjde na ochranu životného prostredia v podobe vodozádržných opatrení na základnej a materskej škole Odborárska. V podkapitole Rozvoj obcí predstavujú najväčšie položky rekonštrukcia parku na Račianskom mýte, do ktorej pôjde vyše pol milióna eur (ale bude sa žiadať aj o nenávratnú finančnú pomoc), realizácia Final parku na Vlárskej a Rozvodnej, vytvorenie projektu pre nový EKO-podnik a vznik detského ihriska na Bielom kríži.

Tradične veľkú položku predstavujú investície do vzdelávania (2,7 milióna eur) a sociálnych služieb (vyše 1,2 milióna eur). Aj Nové Mesto chce rozširovať kapacity základných a materských škôl, napríklad na Odborárskej, Legerského (MŠ), Teplickej (MŠ) či Vihorlatskej. Zrealizovať by sa mali detské jasle na Vihorlatskej, zrekonštruovať sa má kúrenie na Kalinčiakovej a pripraviť dokumentácia pre dobudovanie športového areálu. Dokumentácia sa pripraví aj pre rekonštrukciu jedálne školy a škôlky na Cádrovej s možnou nadstavbou. V prípade sociálnych služieb sa očakávajú úpravy v Domove seniorov na Kalinčiakovej a Centre včasnej intervencie na Makovického.  

Okrem týchto projektov má mestská časť naplánované menšie investície do športovísk na Riazanskej (Školak klub), do kultúry v podobe obnovy interiéru DK na Vajnorskej 21 a zrekonštruovať chce bytové domy na Bojnickej. Až 221-tisíc eur je alokovaných na prípravu územnoplánovacej dokumentácie, financovaná bude príprava desiatich územných plánov zón, ako aj štúdia realizovateľnosti Územného generelu dopravy.

 

Nové Mesto čaká úprava parku na Račianskom mýte. Zdroj: Bratislava - Nové Mesto / EIA

 

Zhrnutie

Ako vidno z tohto výpisu, rozvoj školstva je jednoznačnou prioritou mestských častí, pričom vzdelávanie tvorí najväčšiu položku aj pri bežných výdavkoch. Spolu so zabezpečovaním časti sociálnej starostlivosti ide o najdôležitejšiu kompetenciu lokálnych samospráv. Smolou Bratislavy je, že možnosti prijímania eurofondov na projekty rozvoja škôl sú obmedzené, preto sú rekonštrukcie mnohokrát zahŕňané do iných cieľov, napríklad zlepšovania energetickej hospodárnosti škôl a podobne.

Výsledkom je, že mestské časti mnohokrát bojujú skôr s riešením havarijných stavov, ako by riešili strategický rozvoj školských objektov a zlepšovanie konkurencieschopnosti bratislavského školstva. Pre metropolu je to rizikom: kvalitu života aj výhľad ďalšieho rozvoja mesta a spoločnosti do veľkej miery ovplyvňuje úroveň škôl, vzdelávania a práca s talentom žiakov. V Spojených štátoch je kvalita škôl jedným z kľúčových faktorov rozvoja suburbií (školy sú tu spravidla lepšie, preto sa sem sťahujú ľudia so záujmom o lepšie vzdelanie detí - a s ekonomickými možnosťami), do budúcna bude úroveň zariadení – alebo vôbec ich dostupnosť, čo je prípad materských škôl - rozhodovať o mnohom aj u nás.

Nanešťastie, problémy sa netýkajú len vzdelávania, ale aj ostatných oblastí. Zanedbané sú spravidla aj zariadenia pre seniorov, verejné priestory, cesty, zeleň alebo nájomné byty v správe mestských častí, kým príprava územnoplánovacích podkladov bojuje s nedostatkom kapacít – hlavne ľudských. Bolo by nesprávne hovoriť, že verejné zariadenia len upadajú, takisto by ale nemala verejnosť z bohatého výpisu menších projektov podľahnúť ilúzii, že sa všetko zlepšuje.

Aktuálny stav vytvára ideálne pole pre diskusiu o efektivite nakladania s verejnými financiami a o kompetenciách. Náznak, že by sa mohli mestské časti zrušiť, bol starostkami a starostami síce ihneď torpédovaný, táto možnosť by však mala aj naďalej ostať na stole. Bratislava spolu s jej mestskými časťami v skutočnosti nie je bohaté mesto a preto musí prísne zvažovať, do čoho investuje prostriedky. Zdvojovanie viacerých aktivít (napr. správa verejných priestorov) a nešetrné narábanie s ľudskými kapacitami, kedy je malý počet kvalitných odborníkov rozložený naprieč viacerými úrovňami samosprávy, situácii neprospieva.

O to citeľnejšie to je, ak príde náhly šok – ako pandémia – a zasiahne do prípravy rozpočtov. Možné dôsledky aktuálneho vývoja, kedy zaniklo množstvo podnikov, deti nemajú plnohodnotný prístup ku vzdelaniu a mnohé dôležité a strategické projekty sa odkladajú, vyvolávajú navyše obavy z ďalšieho vývoja. Mesto bude potrebovať zmenu prístupu vo viacerých oblastiach. Nastavenie samosprávy je jednou z nich.

Výpis plánovaných projektov by mohol byť oveľa dlhší a komplexnejší. Pri súčasných pomeroch je to však reálne len málo.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube