Author photoAdrian Gubčo 23.07.2020 15:40

Staré Mesto predstavuje projekt revitalizácie Zóny Panenská

Ešte v minulom volebnom období sa v súvislosti so zamýšľanou obnovou Panenskej ulice pripravil v Bratislave unikátny dokument: Manuál tvorby verejných priestranstiev pre Panenskú a okolie. Po zmene vedenia sa na túto aktivitu našťastie nadviazalo a z manuálu sa teraz stáva skutočný podklad pre úpravy v oblasti. Staré Mesto v týchto dňoch ukázalo, ako si budúcnosť územia predstavuje.

Panenská. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

Panenská. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

Vypracovaniu Manuálu predchádzal záujem Starého Mesta o rekonštrukciu Panenskej ulice, ktorá tvorí srdce širšej zóny, známej aj ako Evanjelická štvrť. Mestská časť pôvodne neuvažovala nad koncepčnejším riešením, silná komunita, ktorá sa tu však nachádza (do veľkej miery aj vďaka podujatiu Dobrý trh, organizovanému združením Punkt), si participatívnejší a kvalitnejší prístup vyžiadala. Manuál bol tak vypracovaný ešte pred dvoma rokmi, autorom bol Ateliér Urban pod vedením architekta Ľudovíta Urbana.

Po určitých problémoch (Manuál sa najprv neschválil) bol nakoniec materiál schválený ako záväzný podklad pre rozvoj verejných priestorov v území. Ďalším krokom bolo vytvorenie samotnej projektovej dokumentácie pre konkrétny zámer rekonštrukcie jednotlivých ulíc. Oslovený bol opäť Ateliér Urban, popri príprave dokumentácie prebieha tretie kolo participácie, do ktorého sú zapojení zástupcovia lokálnych inštitúcií a aktérov v území, ako aj miestna a široká verejnosť (pozrite si prezentáciu zámeru).  

Staré Mesto aktuálne predpokladá, že finálna projektová dokumentácia by mohla byť odovzdaná v auguste a dotvorená bude ešte v septembri, keďže má v tomto čase prebehnúť dopravný prieskum. Následne pôjde projekt ako celok – teda obnova všetkých ulíc v zóne – do stavebného konania. Mestská časť tak získa hotový zámer, ktorý bude môcť po etapách následne aj realizovať.

Ako tento realizačný projekt vyzerá a čo by pre Evanjelickú štvrť mohol znamenať?

 

Križovatka pri Artfore. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

 

Ateliér Urban vychádzal už pri tvorbe Manuálu z kľúčových poznatkov z participácie a vďaka pokračovaniu v rozvoji vízie mohol na ne nadviazať aj pri projektovaní konkrétneho zámeru. K princípom patrila snaha o dopravné ukľudnenie zóny, zvýšenie rozsahu zelene, aktivácia chodníkov aj na iné účely, ako len tranzit, bezbariérovosť, bezpečnosť, redukcia prašnosti alebo lepšia reakcia na prívalové dažde.

To predurčilo konkrétne riešenia v jednotlivých uliciach, z ktorých niektoré budú upravované len čiastočne, iné však majú prejsť výraznými zmenami. Asi najvýraznejšia úprava sa dotkne Panenskej, ktorá je centrálnou ulicou zóny, nachádza sa tu najviac prevádzok a zo všetkých ulíc by sa mala rekonštruovať ako prvá. Zrušené by malo byť parkovanie na južnej strane ulice a jednotlivé povrchy budú vyrovnané, aby bol zaručený nerušený pohyb. Dané riešenie umožní silnejšiu aktivizáciu parteru, pričom prevádzky budú môcť zriaďovať letné terasy.

Upravia sa aj susedné uličky – parkovanie sa scivilizuje na Štetinovej, kde pribudne výsadba stromov pozdĺž Habermayerovho paláca. Na križovatke s Koziou sa rozšíria nárožia, križovatka samotná bude vyvýšená. Na spodnej časti Kozej sa zreguluje parkovanie a pribudnú ďalšie stromy. Výraznou premenou prejde vyústenie Konventnej popri Staromestskej (pred budovou Evanjelického lýcea), kde vznikne veľký pobytový priestor, ktorý by mohol byť doplnený umením. V piatej fáze sa opraví dnes veľmi zanedbaná, no romantická Lýcejná ulica.

Taktiež zanedbaná Zochova by sa mala upraviť v podobe redukcie parkovania na južnej strane, kde sa rozšíri chodník (pôvodne sa uvažovalo o cyklotrase, po pripomienkach Cyklokoalície sa táto presunie na Svoradovu a v oblasti budú len zmiešané zóny) a výsadba s parkovaním bude na severnej strane.

Ako posledná etapa by sa mala realizovať oprava Podjavorinskej, kde by sa mala umožniť taká regulácia parkovania, aby tu bolo možné usporadúvať dočasné aj trvalé eventy alebo exteriérové aktivity. V priestore pred základnou školou pribudne pravdepodobne obratisko, zabezpečený tu bude aj prístup do budovy bývalej nemocnice, ktorá prejde v dohľadnej dobe rekonštrukciou. Definitívne riešenie však bude založené na výsledkoch dopravného prieskumu a môže sa zmeniť.

Záverom, úpravou prejdú aj schodiská v oblasti, kde sa využijú pôvodné kamenné stupne.

 

Priestor pred Evanjelickým lýceom na Konventnej. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

 

Veľká pozornosť bola venovaná detailom. Z dnešných 14 stromov v oblasti sa má ich počet zvýšiť na 50, pričom boli vyberané také druhy, ktoré by boli estetické a v území prosperovali (platany, celtisy či hrušky), k čomu má dopomôcť aj riešenie priestoru pre korene. Na viacerých uliciach sa okrem toho umiestni mobilná zeleň alebo záhony. Chodníky – a aj parkovacie miesta – by mali byť vydláždené kameňom, prírodná kamenná dlažba bude tvoriť aj povrch Panenskej ulice. V ostatných uliciach by mohol byť na cestách asfaltobetón a žulová prídlažba.

Špecifickou kapitolou je samozrejme parkovanie, návrh ráta asi s pätinovou redukciou počtu parkovacích miest. Z 289 stojísk by sa mal ich počet znížiť na 240. Architekti navyše očakávajú, že do budúcna by sa mohol dopyt po parkovaní znižovať, takže uvoľnené priestory budú rýchlo menené na pobytové plochy – parklety.

Architekti plánujú doplniť do ulíc nový mobiliár, ktorý má byť štandardizovaný – Bratislava údajne plánuje prebrať dizajn prvkov mobiliáru z Prahy, kde sa svojho času konala veľká dizajnová súťaž. Na projekte čiastočne spolupracuje aj Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý rieši úpravy Pilárikovej ulice a zastávky na Zochovej, pričom sa dohodol s Prahou na prebratí jej prvkov mobiliáru (to by znamenalo, že Bratislava sa vzdala ambície ma vlastný dizajn. Hodnotím to ako mimoriadne sklamanie, zvlášť v kontexte obrovského množstva súťaží, medzi ktorými by táto bola jedna z najdôležitejších).

Čo sa týka znižovania bariérovosti, okrem vyvýšených priechodov a križovatiek sa uvažuje nad redukciou stĺpov verejného osvetlenia. V úzkych uličkách sa navrhuje umiestnenie svetiel na lankách nad ulicou, riešenie bežné v zahraničí a kedysi aj v Bratislave. Pamiatkari sú ochotní takéto riešenie akceptovať, súhlasiť však budú musieť vlastníci nehnuteľností.

 

Zochova - Juh. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

 

K projektu prišlo v rámci diskusie veľa pripomienok, najviac sa ich samozrejme týkalo parkovania a riešenia obratiska na Podjavorinskej, ale aj technických aspektov kanalizácie, problémov s prúdením podzemnej vody, druhov zelene, možného narúšania nočného kľudu, ak sa zvýši príťažlivosť štvrte, výberu materiálov, prípravy na elektromobilitu alebo umiestňovania elektroskríň.

Diskusia bola miestami emotívna a šírka tém bola taká, že otázky z online priestoru neboli zodpovedané, každopádne sa ale ukazuje, že zámer je vcelku dobre premyslený a kvalitný. Ako pripomenula starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, na viacero riešení – napríklad kde budú parkovacie miesta nahradené pobytovými zónami – sa treba pozerať ako na variant, ktorý sa bude prispôsobovať reálnemu dopytu. Témou diskusie je aj riešenie obracania sa na Podjavorinskej pred budovou školy, ktoré bude špecifikované po dopravnom prieskume.

Okrem toho, mnoho pripomienok vyplynulo aj z toho, že ľudia sa nezaujímali alebo nedostatočne informovali o zámere revitalizácie, prípadne sú apriori proti akýmkoľvek zmenám. V takom prípade pravdepodobne nemá zmysel hľadať nejaké „riešenie“, pokiaľ je cieľom zachovať status quo.

Evanjelická štvrť sa teda v dohľadnej dobe zmení (Panenskú predpokladám ešte pred voľbami), a to nepochybne k lepšiemu. Vzácna historická časť mesta, ktorá sa začala rozvíjať v 18. storočí a ktorá je spojená s pôsobením slovenských národných dejateľov, by mohla konečne získať civilizovanejší vzhľad, ulice by mohli dosiahnuť kvalitu, aká sa očakáva od centra mesta, a verejný priestor by mohol lepšie reagovať na súčasné výzvy a nároky. Výrazne sa zlepšia podmienky pre chôdzu, pobyt aj rozvoj podnikania.

O Bratislave sa hovorí, že má malé historické centrum, nie je to však celkom pravda, keďže sa ako jej centrum vníma iba pôvodné stredoveké jadro. Premenou Zóny Panenská sa táto centrálna historická časť mesta mentálne rozšíri, čím sa zmení aj obraz mesta ako takého. Oživenie ďalšej časti centra môže navyše prispieť k zvýšeniu tlaku na riešenie problému veľkej bariéry v podobe Staromestskej ulice, ktorá násilne predeľuje tieto dôležité časti Bratislavy.

Treba zároveň pripomenúť, že proces vzniku tohto Manuálu je výnimočný v celoslovenskom kontexte. Bolo by ideálne, aby presnejšie pravidlá rozvoja verejných priestranstiev v jednotlivých lokalitách vznikali aj naďalej – v Bratislave napríklad v lokalite medzi Hviezdoslavovym námestím, Jesenského a nábrežím, alebo vo vznikajúcom downtowne. Tieto podrobné lokálne materiály by boli zároveň v súlade s celomestským manuálom, ktorý postupne vzniká na Metropolitnom inštitúte.

Cesta k lepšiemu a rýchlejšie upravenému verejnému priestoru vedie práve cez takéto koncepčné (a následne dodržiavané) kroky. Zóna Panenská snáď bude len prvá medzi mnohými podobnými projektami.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Panenská. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Štetinova. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Križovatka pri Artfore. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Kozia - sever. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Kozie - Juh. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Konventná. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Zochova - sever. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Zochova - juh. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Podjavorinskej. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube