Author photoAdrian Gubčo 26.06.2019 08:58

Staré Mesto schválilo Manuál pre Panenskú

Zastupitelia v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na včerajšom zastupiteľstve konečne schválili tzv. Manuál verejných priestorov pre Panenskú a okolie, teda akýsi návod, ako majú vyzerať exteriérové plochy v Evanjelickej štvrti. Pôvodne sa o manuáli hlasovalo ešte v minulom volebnom období, kedy poslanci tento materiál prekvapivo nepodporili.

Zdroj: Ateliér Urban

Zdroj: Ateliér Urban

Manuál spracoval kolektív pod vedením architekta Ľudovíta Urbana a ateliéru Urban. Cieľom práce bolo zjednotiť výraz verejných priestorov v lokalite, stanoviť ich usporiadanie a jasne vymedziť priestor pre jednotlivé skupiny jeho užívateľov. Zároveň bolo jeho účelom vytvoriť určitý návod aj pre iné štvrte v Starom Meste, hoci s prihliadnutím na miestne špecifiká.

Východiskom pre spracovanie manuálu bola iniciatíva mestskej časti zrekonštruovať Panenskú ulicu, aktívna miestna komunita však žiadala koncepčnejšie riešenie. Materiál bol do veľkej miery výsledkom participácie, ktorá určila vnímanie oblasti a naznačila niekoľko zásadných zistení, ktoré sa stali podkladom pre jeho finálny koncept.

V rámci neho su stanovené základné podmienky členenia ulíc. K ním napríklad patrí preferencia pešieho pohybu pred parkovaním, nutnosť tvorby chodníkov aspoň na jednej strane ulice v šírke 2,5 metra, osádzanie dlažby z prírodného (žuly) alebo umelého kameňa, nutnosť prídlažby a kamenných obrubníkov, určenie pobytových plôch, parkovanie výlučne v parkovacích pásoch a iné. Cieľom manuálu je aj opätovne využiť staršiu dlažbu, ktorá sa môže nachádzať pod neskôr nanesenými vrstvami asfaltu.

Materiál pracuje aj s rozdelením ulíc tak, aby tieto neboli nadmieru zaťažené parkovaním a tranzitom, preto žiada ukľudnenie časti Panenskej a Podjavorinskej ulice a vo väčšej miere reorganizovanie dopravy na Zochovej, príp. Kozej. Zároveň by mala byť umožnená protismerná jazda cyklistov. Vozovka a chodníky na Panenskej a Podjavorinskej by mali byť na jednej úrovni.

S posilnením pobytového charakteru ulíc by malo dôjsť k redukcii parkovania, počet parkovacích miest by sa mal znížiť z dnešných 307 (parkovacích kariet je však vydaných až 488) na 291. Predpokladom k redukcii parkovania je Parkovacia politika.

Manuál sa venuje aj zeleni, nová výsadba v podobe stromov by mala pribudnúť najmä v oblastiach s medzvojnovou a povojnovou zástavbou, k výsadbe stromoradí sú navrhnuté Zochová, Štetinová alebo časť Kozej. Výsadba by mala pribudnúť aj na mieste parkoviska pri Konventnej, prípadne na Zámockej ulici.

Nakoniec, materiál stanovuje rámcové podmienky pre osádzanie mobiliáru, správu verejného priestoru alebo osadenie technickej infraštruktúry. Pripomína nutnosť kultivácie reklamy, resp. označení prevádzok, ako aj nevyhnutnosti dobrého osvetlenia ulíc, ktoré však zároveň nie je neestetickou prekážkou vo verejnom priestore.

 

Situácia Manuálu s vymedzenýmm územím a určenými plochami pre pobyt či výsadbu. Zdroj: Ateliér Urban

 

Manuál pre Panenskú a okolie nie je technickou normou, ale len rámcovou koncepciou, ktorú však poslanci svojim hlasovaním označili za záväznú pre mestskú časť. Pri akýchkoľvek investíciách v území tak už musí Staré Mesto prihliadať na tento manuál a implementovať jeho odporučenia do praxe. Kvalita materiálu sa tak musí teraz potvrdiť v reálnych situáciách.

S väčšinou odporučení z manuálu sa však dá dobre stotožniť a patria k absolútnym princípom, ako má vyzerať verejný priestor v centre mesta. Napriek tomu poslanci v minulosti hlasovali proti jeho návrhu, upozorňujúc na procesné nedostatky a absentujúce riešenia v prospech cyklistov.

Manuál tak musel prejsť dopracovaním a až teraz bol schválený, hoci ani v tomto prípade nešlo o celkom hladké schválenie a niekoľko zastupiteľov sa zdržalo hlasovania. Tak ako predtým, aj teraz považujem prvotné odmietnutie materiálu za kontroverzné, našťastie však zastupiteľstvo potvrdilo svoj všeobecný sľub a nakoniec ho schválilo.

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto má prvý manuál tvorby verejných priestranstiev v Bratislave, čím sa zaraďuje k príkladu Prešova a čiastočne Hlohovca, ktoré už svoje manuály a stratégie majú. Staromestský manuál snáď nebude posledný. Ako bolo spomenuté vyššie, materiál bol napísaný tak, aby bol s určitými modifikáciami použiteľný aj v iných častiach centra mesta, teraz tak bude záležať od úspešnosti realizácie prvých krokov (ak k tomu v dohľadnej dobe príde), či je aj reálne použiteľný.

Okrem tohto manuálu pripravuje vlastný materiál aj súkromný investor, developer J&T Real Estate, pre svoju zónu Eurovea City, zahŕňajúci územie medzi Dostojevského radom, Landererovou a Košickou ulicou a nábreží Dunaja. Tento spracúva významná španielska (katalánska) architektka Beth Galí so svojou kanceláriou BB+GG, cieľom je vytvoriť z Eurovea City skutočné centrum mesta so špičkovou úrovňou verejného priestoru.

Najväčšie očakávania však vyvoláva celomestský manuál, ktorý je jednou z priorít aktuálneho vedenia mesta. Materiál by mal byť v gescii Metropolitného inštitútu Bratislavy a podľa mojich informácií, aktuálne sa skladá tím, ktorý by ho mal realizovať, pričom plánom je podstatnú časť prác vykonať ešte v priebehu tohto roka. Zatiaľ nie je známa forma manuálu – náš najznámejší vzor z Prahy totiž predstavuje len jednu z podôb, ktorá je nezáväzným dokumentom, narozdiel od iných miest.

Všetky tieto snahy sú snáď odrazom skutočne rastúceho záujmu o úroveň verejného priestoru v Bratislave. Ten je v Hlavnom meste v zúfalom stave, čo je dané najmä totálnou kapituláciou pred tlakom parkovania a automobilovej dopravy. Tá má v stave bez akejkoľvek regulácie na mesto devastačný účinok, čo je v Bratislave cítiť.

Či už je aj slovenská metropola pripravená na zmenu myslenia, sa ukáže čoskoro. Pre zvýšenie kvality verejného priestoru v meste, nastavenie základných hraníc slušnosti a scivilizovanie spoločného prostredia a majetku nestačí totiž robiť len pekné manuály, ale aj prijať konkrétne kroky. Tým prvým a najzásadnejším je Parkovacia politika, o ktorej sa bude hlasovať už zajtra.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube