Author photoAdrian Gubčo 11.01.2021 10:37

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Zdroj: Kašovský Kostka Architekti

Zdroj: Kašovský Kostka Architekti

„Námestie“ je dnes pomerne zanedbanou a nesúrodou plochou, ktorá je využívaná najmä na venčenie psov a detské hry. Tieto aktivity sú v občasnom vzájomnom konflikte. Spevnené plochy – chodníky – sú nedostačujúce a nerešpektujú prirodzené línie pešieho pohybu, čo dosvedčujú vychodené cestičky v tráve. Stav školského ihriska zas nezodpovedá súčasným nárokom.

Aj na základe týchto východísk sa mestská časť rozhodla pre vypracovanie architektonickej štúdie, ktorá si kladie za cieľ pripraviť podklady pre takú revitalizáciu územia, ktorá by značne zvýšila jeho rekreačný potenciál a vymedzila priestor pre jednotlivé aktivity. To má byť spojené s doplnením mobiliáru, dobudovaním infraštruktúry a výsadbou novej zelene. Miera a charakter zásahov sa bude prispôsobovať jednotlivým plochám – vymedzené totiž boli tri územia: námestie, školský areál a priľahlá zelená plocha. Celkový rozsah územia je 1,7 ha.

Advertising

Mestská časť pre vypracovanie štúdie oslovila architektonickú kanceláriu Kašovský Kostka Architekti, ktorá vypracovala elaborát, bližšie prezentujúci plány v území. Vo svojej analýze poukázali architekti na viacero problémov. Okrem zlého stavu plôch alebo cestičiek cez trávnik sem patrí aj nedostatočné využitie priestoru, zvyšky pôvodných konštrukcií ešte z čias výstavby sídliska, nekvalitné verejné osvetlenie alebo nevhodne vysadená zeleň.

Nové riešenie má všetky tieto nedostatky prekonať. K najvýraznejším zásahom bude patriť prebudovanie a rozšírenie súčasnej diagonálnej osi, doplnenie druhej na mieste vychodeného chodníka, lepšie prepojenie areálu základnej školy s parkom cez nový portál, doplnenie zelene, vytvorenie oploteného psieho výbehu („apOrt“) alebo revitalizácia školského ihriska, spojená so vznikom nového workoutového ihriska („spOrt“) a tartanovej dráhy. Architekti navrhli výsadbu približne 50 nových stromov a v strede parkovej plochy vybudovanie „pavilOnu“, ktorý by slúžil pre organizáciu menších podujatí. Priestor má byť prepojený s blízkym ovocným sadom, realizovaným Magistrátom.

Štúdia je doplnená vizualizáciami, ktoré naznačujú, že charakter územia by sa výrazne zmenil – Šrobárovo námestie by napríklad nemalo podobu veľkej otvorenej plochy, premenil by sa na park s intenzívnou výsadbou stromov. Navrhovaný mobiliár je moderný a tak ako v názvoch jednotlivých prvkov, aj v jeho podobe sa nesie motív písmena „O“. Vízia architektov však bude konfrontovaná ešte s názormi lokálnej verejnosti.

Zámer bol totiž predstavený na verejnom stretnutí, kde prítomní občania deklarovali vôľu vynechať pavilón z projektu – pravdepodobne sa obávali zvýšenia hluku a atraktivity parku. Samospráva však proces hodnotí ako úspešný. „Som rada, že v Petržalke vznikne už tento rok ďalší kvalitný verejný priestor, ktorý bude určený najmä na rekreáciu a šport,“ uvádza vicestarostka Hrehorová. „Pozitívne tiež hodnotím aj záujem a zapojenie miestnych obyvateľov, ktorí sa o revitalizáciu zaujímajú a prišli na stretnutia. Verím, že sa nám podarilo nájsť zhodu na tom, ako nakoniec bude Šrobárovo námestie a jeho okolie vyzerať.“

Revitalizácia by sa mala realizovať po etapách. V prvej sa majú rozširovať chodníky, pribudnúť a vymeniť mobiliár, zriadiť psí výbeh a umiestniť pitná fontánka či workoutové  ihrisko v areáli školy. Obnova tartanovej dráhy je súčasťou až ďalšej etapy. Mestská časť na revitalizáciu alokovala zatiaľ 200-tisíc eur, čo je pomerne málo. Práce sa majú spustiť do konca roka 2021.

 

Uvažovaný pavilón sa možno po odpore verejnosti realizovať nebude. Zdroj: Kašovský Kostka Architekti

 

Koncepcia novej podoby Šrobárovho námestia je adekvátna s prihliadnutím na fakt, že nejde v skutočnosti o žiadne námestie (a v tomto smere by bolo vhodné uvažovať o zmene názvu priestranstva). Myšlienka obnovy dnes zanedbaných plôch je v princípe správna. Trochu problematické je, keď sa rozvoj parkových plôch považuje za nástroj v boji proti developmentu – a tak to je aj v tomto prípade.

V lokalite bola totiž kedysi plánovaná výstavba. V priestore „námestia“, teda lichobežníkového pozemku severne od materskej školy na Macharovej ulici sa v minulosti uvažovalo nad vznikom projektu Vista Tower, ktorý rátal so vznikom 18-podlažnej rezidenčnej veže so službami v parteri. Tzv. priľahlá zelená plocha (podľa štúdie revitalizácie Šrobárovho námestia) by ostala nedotknutá, resp. by sa tu zrealizovala revitalizácia parkových plôch. V kontexte Petržalky by výšková dominanta v tomto území problémom nebola.

Zámer sa však stretol s odporom verejnosti, tak, ako to je v Petržalke takmer so všetkým. Odmietnutie pavilónu, kde by mohli prebiehať školské predstavenia alebo komunitné podujatia, je len ďalším potvrdením pravidla. Niekedy sa takmer zdá, že najväčšou bariérou vo vyššej kvalite života v Petržalke a vyššej úrovni lokálneho prostredia sú jej obyvatelia.

Advertising

Čísla hovoria jasnou rečou. Z celkovej plochy sídliska 911,05 ha je zastavaných len niečo vyše 73 ha, vďaka čomu je Petržalka najredšie zastavaným sídliskom v Bratislave (resp. po sídlisku Podhradie, to však nebolo nikdy dokončené). Mestská časť disponuje obrovskými voľnými plochami, ale nedostatkom prostriedkov na to, aby bola schopná sa o ne dobre postarať. Za službami treba nezriedka ďaleko cestovať, vďaka čomu je Petržalka napriek relatívne vysokej hustote zaľudnenia zaplavená autami. Aj napriek tomu sú snahy o zlepšenie opakovane odmietané nemalou časťou miestnej populácie.

Táto situácia by sa dala považovať za paradoxnú. Popularita Petržalky je spojená skôr s kombináciou prvkov, ktoré nesúvisia priamo so stavebnou vrstvou mestskej časti (dostupnosť do centra, zeleň, možnosti pre športovanie na hrádzi alebo Veľkom Draždiaku) a zvykom. Pre akúkoľvek diskusiu o humanizácii Petržalky je to však riziko, čo ukázal aj proces prípravy urbanistickej štúdie pre Centrálnu rozvojovú os.

Toto sídlisko je z dnešného pohľadu urbanistickým omylom, ktorý je takmer vo všetkých veciach v rozpore so súčasnými predstavami o tvorbe vyspelých a udržateľných miest. Nanešťastie, perspektíva toho, že by sa to v budúcnosti (a to aj v horizonte desiatok rokov) výraznejšie zmenilo, je nereálna. Petržalka sa v blízkej dobe obmedzí skôr na podobné malé projekty, ako je revitalizácia Šrobárovho námestia, a podstatná časť rozvoja (azda s výnimkou Petržalka City, ktorého podoba ale ostáva zatiaľ otázna) sa udeje v okrajových polohách, kde sa plánujú projekty ako Slnečnice, Nesto alebo Nové Lido. Centrá života tak budú na periférii, čo je aj v kontexte Bratislavy netradičné.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Kašovský Kostka Architekti
  • Zdroj: Kašovský Kostka Architekti
  • Zdroj: Kašovský Kostka Architekti
  • Zdroj: Kašovský Kostka Architekti
  • Zdroj: Kašovský Kostka Architekti
  • Zdroj: Kašovský Kostka Architekti
  • Zdroj: Kašovský Kostka Architekti
  • Zdroj: Kašovský Kostka Architekti
  • Zdroj: Kašovský Kostka Architekti

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube