Author photoAdrian Gubčo 10.12.2020 17:41

Nové Mesto chce obnoviť park na Račianskom mýte

Mestská časť Nové Mesto pred niekoľkými dňami oznámila, že plánuje v dohľadnej dobe zrevitalizovať park na Račianskom mýte. Pomerne veľká zelená plocha je dnes zanedbaná a nezodpovedá dostatočne súčasným nárokom na kvalitný a klimaticky udržateľný verejný priestor. Mestská čast bude park obnovovať s architektmi, ktorí vyhrali v súťaži v roku 2013.

Situácia novej podoby revitalizácie. Zdroj: Bratislava - Nové Mesto / EIA

Situácia novej podoby revitalizácie. Zdroj: Bratislava - Nové Mesto / EIA

Vízia revitalizácie parku sa rozvíja už od začiatku minulej dekády, pričom konkrétnejšiu podobu získala v roku 2013, kedy Nové Mesto vyhlásilo architektonickú súťaž. V tej zvíťazila kancelária 2ka landscape architects v spolupráci s Marko&Placemakers. Porota aj mestská časť vtedy ocenila citlivosť a komornosť zásahov do pôvodnej architektúry parku, ako aj rešpektovanie originálneho zónovania priestoru. Návrh zároveň umožňoval práce realizovať po častiach, aby neboli verejné rozpočty príliš zaťažené.

Napriek tomu sa obnova parku nikdy nespustila. Problémom neboli ani tak financie, ako komplikácie ohľadne vlastníckych vzťahov a správy priestorov. Časť parku bola v správe Magistrátu, kým zvyšok mali rozdelené rímsko-katolícka cirkev a cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Na mieste parku sa totiž v minulosti nachádzali cintoríny, ktoré boli v 60-tych rokoch 20. storočia odstránené, aby uvoľnili miesto pre nové riešenie križovatky a park. Po revolúcii sa pozemky cirkvám prinavrátili. 

Nido

Napriek tomu bol v roku 2015 predstavený projekt obnovy zadnej časti parku, v blízkosti Mikovíniho ulice, ktorý sa nerealizoval. Predmetom revitalizácie malo byť územie v okolí detského ihriska alebo športových ihrísk, ako aj miestneho gastronomického zariadenia (Koliesko). Okolia fontány s ružovými záhonmi sa projekt netýkal, hoci ešte ide o priestor vo vlastníctve mesta.

Situácia sa mení až teraz, kedy Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine. Ide o súčasť priorít Európskej komisie, ktorá na obdobné projekty alokovala dostupné priestriedky. Nové Mesto určilo ako vhodný projekt práve revitalizáciu parku na Račianskom mýte, pričom zásahy majú zvýšiť práve schopnosť územia zadržať zrážkovú vodu. Obnova má vyjsť na 1,24 milióna eur, mestská časť z toho bude financovať takmer 62-tisíc (teda 5%).

Hlavným cieľom projektu je asanácia existujúcich spevnených plôch (chodníkov, detských ihrísk či obrubníkov) a ich nahradenie takými materiálmi, ktoré podporujú vsakovanie vody. Okrem toho sa majú zrealizovať aj vodozádržné opatrenia, čoho súčasťou budú dažďové záhrady, sadové úpravy alebo nové pochôdzne plochy. Park je rozdelený na sedem sektorov – stavebných objektov – kde sa budú realizovať jednotlivé zásahy.

V rámci ihriska Jama a okolia (v okolí sochy Vesmír) – SO 01 – sa napríklad odstránia asfaltové plochy a nahradia gumeným vodopriespustným povrchom, vhodným pre detské ihriská, ako aj novými hracími prvkami a cyklotrasou. Chodníky budú z vodopriepustného betónu a v rámci sadových úprav vznikne dažďová záhrada. Z tohto materiálu budú väčšinou aj ostatné chodníky v parku. Gumenný podklad (EPDM) a dažďovú záhradu (na mieste basketbalového ihriska) získa aj multifunkčné ihrisko pri Mikovíniho ulici. Bude tu možné hrať malý futbal, 2x streetball, volejbal a tenis.

Ďalšia zóna sa nazýva Pod Lipovou alejou (SO 04), kde vznikne ihrisko pre najmenšie deti s preliezkami, pódiom, ďalekohľadom alebo pieskoviskami. V časti pre deti nad tri roky má byť vodný prvok, pumpa spolu s fontánkou na pitie. V zóne Fitness lúka (SO 05) budú chodníky z mlatu a vznikne tu nové schodisko z Mikovíniho ulice. Trávnik bude nahradený kvitnúcou lúkou a pobytovým trávnikom, v rámci mobiliáru pribudnú posilňovacie stroje.

Výraznejšou zmenou prejde aj letná terasa pohostinstva Koliesko (SO 06). Súčasný asfaltový povrch bude nahradený mlatom, na terase vznikne šachový stolík, hojdacie siete či stojany na bicykle. Nad terasou bude pergola s konštrukciou pre popínavé rastliny a girlandové osvetlenie a v trávniku za pohostinstvom polder. Nakoniec, posledným stavebným objektom je Ružová záhrada, kde sa zmení povrch chodníkov a nanovo sa vysadia záhony trvaliek, ruží či kríkov.

Miestne zastupiteľstvo na svojom ostatnom rokovaní schválilo podanie žiadosti o nenávratný príspevok. Dokumentáciu vypracovala 2ka landscape architects, teda víťazní autori pôvodného projektu. Presný dátum realizácie nie je ešte v tejto chvíli známy.

 

Podoba revitalizácie Parku na Račianskom mýte v zmysle architektonickej súťaže z roku 2013. Zdroj: Marko&Placemakers, 2ka landscape architects

 

Prípadná revitalizácia parku je nesporným pozitívom, hoci treba pripomenúť, že od dokonalosti má zámer ďaleko. V prvom rade, zmodernizovaná bude len časť parku, podstatné územie vo vlastníctve cirkvi ostane v súčasnej podobe. Výsledok, kedy bude jeden park pozostávať zo zrekonštruovanej a zanedbanej časti, bude pôsobiť komicky. Nové riešenie parku treba jednoznačne realizovať v celku, inak budú prínosy – okrem oficiálneho, teda zlepšiť vodopriespustnosť územia – len obmedzené.

Druhým problémom je vzdialenie sa od výsledkov súťaže z roku 2013. Víťazný projekt bol síce pomerne jednoduchý, napriek tomu by z tohto územia urobil na bratislavské pomery ikonický park – atraktívne miesto v súlade so súčasnými trendmi rozvoja verejných priestranstiev. Z existujúceho zámeru nie je jasné, či sa naplnia predstavy o celoročnej funkčnosti, variabilite, spontánnosti užívania či vzniku nového dôležitého priestoru pre komunitu, ktorá dnes park využíva čoraz menej.

Súčasné parky už nepotrebujú len zeleň a chodníky s lavičkami pre prechádzky, nanajvýš doplnené detským ihriskom či výbeho pre psy. Ide o komplexné zariadenie, ktoré je treba doplniť športoviskami, gastronomickými zariadeniami v obstojnej kvalite a kvantite a s kvalitným napojením na okolie či iné zelené plochy, aby sa zaradili do siete zelených verejných priestranstiev. Zmeniť sa musí forma výsadby a potrebné je aj zvýšenie inkluzivity priestoru – aby sa napríklad na športoviskách necítili komfortne len mladí muži, ale aj ženy či dievčatá.

V tomto smere by preto bolo potrebné stanoviť určité štandardy a hierarchizáciu parkov, ktorá by priniesla zadefinovanie nutnej vybavenosti pre zabezpečenia prevádzky parku. Park na Račianskom mýte má potenciál mať veľký význam pre širšiu komunitu (hoci asi sotva má celomestský význam), čo si vyžaduje napríklad aj určitú kapacitu parkovacích miest pre návštevníkov. Pri rekreačných zónach celobratislavského významu je absencia dodatočnej vybavenosti citeľná veľmi silno (čo je vidno pri situácii s parkovaním na Železnej studničke).

Za predpokladu, že ale budú v budúcnosti všetky kvalitatívne kritériá splnené, Račianske mýto bude humánnejší priestor ako dnes. Dopomôže k tomu nielen upravený park, ale aj zrekonštruovaná električková zastávka, ktorá by sa mala opravovať v roku 2021. V rámci modernizácie sa rozšíri zastávkový priestor, zlepší bezpečnosť a zvýši komfort cestujúcej verejnosti. Hlavné mesto už s prvými opatreniam na zlepšenie pešieho pohybu chodcov začalo, kedy zrušilo odbočenie zo Šancovej na Račiansku a v budúcom roku dobuduje aj chodník pre peších (hoci nie je vylúčené, že sa odbočenie v úspornejšej podobe obnoví).

Najdôležitejším opatrením, smerujúcim k jeho ukľudneniu a zlepšeniu, by však bola výstavba Severnej tangenty, ktorá by prevzala významnú časť dopravy z Račianskej či Šancovej. Tá však ostáva hudbou vzdialenej budúcnosti...

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Situácia novej podoby revitalizácie. Zdroj: Bratislava - Nové Mesto / EIA
  • Situácia novej podoby revitalizácie. Zdroj: Bratislava - Nové Mesto / EIA
  • Pôvodný projekt zo súťaže na park na Račianskom mýte. Zdroj: Marko&Placemakers, 2ka landscape architects

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube