Author photoAdrian Gubčo 21.11.2019 17:00

V areáli Novej Cvernovky vznikne nový park

Kreatívne centrum Nová Cvernovka už nejakú dobu mení bývalú chemickú priemyslovku na unikátny ostrov kultúrnych a kreatívnych aktivít. Budovy školy a susedného internátu prechádzajú postupnou modernizáciou, no verejný priestor v okolí v podobe veľkého parku prešiel len menšími úpravami. To sa však teraz mení s predstavením vízie nového parku, ktorý ďalej oživí a skvalitní aktivity centra.

Zdroj: 2021 + LABAK

Zdroj: 2021 + LABAK

Cieľom iniciátorov rekonštrukcie, Nadácie Nová Cvernovka, ktorá koordinuje premenu školského areálu na kreatívne centrum, je stabilizácia funkcií jeho jednotlivých častí a vybudovať infraštruktúru pre jeho celoročnú prevádzku. Zároveň sa má areál viac otvoriť verejnosti, čím sa má zároveň prekonať mentálna bariéra medzi širokou verejnosťou a komunitou „Cvernovkárov“, teda umelcami a kreatívcami spojenými s činnosťou centra.

Celkový rozsah riešeného územia je 8,2-tisíc metrov štvorcových, ide o plochy pred budovami a v priestore medzi Novou Cvernovkou a areálom priemyselného podniku Palma. Do veľkej miery dobrovoľníckym spôsobom bolo zatiaľ zrealizované čistenie areálu, orezy stromov, boli vybudované dočasné chodníky a v parku začali postupne pribúdať funkcie: detské ihrisko, letná terasa, pódium, terasa cukrárne alebo verejná sauna, inštalovaný tu bol aj pavilón a rozrastá sa komunitná záhrada.

Doterajšie skúsenosti poslúžili architektom z kancelárie 2021, ktorí v Novej Cvernovke aj sídlia, spoločne s ateliérom LABAK, k vytvoreniu štúdie novej podoby parku.

 

Rozdelenie parku na jednolivé zóny. Zdroj: 2021 + LABAK

 

Detaily novej podoby parku

Návrh priestorového rozčlenenia parku a príslušných funkcií vyplýva zo základného definovania cieľových skupín, ktoré majú priestor predovšetkým využívať. Okrem samotných cvernovkárov a ich detí k ním patria aj návštevníci súčasného a budúceho kultúrneho programu, návštevníci jednotlivých gastronomických prevádzok, ľudia naviazaní na coworkingové centrum, vrátane detí, a v neposlednom rade lokálni obyvatelia všetkých vekových skupín.

Široká skupina ľudí, ktorí majú park využívať, súvisí so snahou urobiť z územia skutočne verejný priestor v pravom slovazmysle. Z tohto dôvodu sa má odstrániť plot okolo areálu, ktorého časť má byť prístupná 24 hodín denne, čo sa týka najmä koridoru medzi Račianskou ulicou a budovami Novej Cvernovky. Poloverejná časť bude medzi Novou Cvernovkou a Palmou, kde bude prebiehať program, resp. sa tu budú nachádzať funkcie pod väčším dohľadom (detské ihrisko, sauna, pódium, atď.), preto bude oplotená nižším múrikom a v noci strážená. Privátnym priestorom ostáva Komunitná záhrada, ktorá bude mať vlastný režim.

Verejná časť areálu bude mať zelený a otvorený charakter. Vybudované budú nové pešie spojenia a existujúce budú čiastočne rozšírené. Vzniknúť ma dvojica trávnatých lúk, z ktorých jedna bude mať formu retenčnej nádrže. Po obvode týchto plôch vo väzbe na chodníky bude zriadené sedenie. Návrh taktiež počíta s rozsiahlou výsadbou, v hlavnému vchodu do Cvernovky má napríklad viesť čerešňová alej. Nová alej vznikne aj súbežne s Račianskou ulicou.

Poloverejnej čast areálu bude dominovať jednak zväčšené detské ihrisko v kruhu na mieste súčasného ihriska, kde majú byť osadené viaceré originálne autorské (teda nie typové) prvky, ale najmä hlavný spoločenský priestor v ďalšom kruhu. Tneto priestor bude naproti bočnému vchodu do Cvernovky, bude mať teda prístup do Skrytého baru, bistra Dvanásť duší a do sály. Kruhová forma umožňuje variabilné umiestnenie prvkov po obvode, kým centrálny koridor ostáva zachovaný. Naproti východu z budovy má byť umiestnené fixné pódium, pribudnúť by mala sprcha k saune, letná kuchyňa s barom, svadobný pavilón či modlitebňa. Stoličky majú byť podobné ako tie, ktoré sa osádzajú v centre mesta v rámci projektu Sadni si!

Dôležité je ešte pripomenúť, že návrh ráta s novým riešením dopravy a pohybu po areáli. Na Račianskej ulici by malo zaniknúť parkovanie na chodníku a nahradené by malo byť umiestnením obojsmernej cyklotrasy, ktorá bude od cesty oddelená živým plotom. Na druhej strane sa počíta aj s vytvorením zálivu pre vykládku tovaru, ktorý bude naproti hlavnému vchodu do Novej Cvernovky, príp. so zrušením jedného pruhu na Račianskej.

Rozvoj aktivít v areáli Novej Cvernovky si bude vyžadovať vytvorenie nových vchodov a prístupov do jednotlivých objektov, ako aj trás naprieč parkom. Nový vstup napríklad vznikne pri vchode do Centra performatívnych umení (internátu). Autori pripomínajú, že sa pri navrhovaní peších trás snažili minimalizovať podiel nepriepustných plôch.

 

Koncert na terase v parku. Zdroj: 2021 + LABAK

 

Realizácia

Podoba parku vychádza zo spolupráce s miestnou komunitou, ale aj obyvateľmi okolia vo forme participatívneho plánovania. Vznik a angažovanie kancelárií ako 2021 a LABAK však bolo možné vďaka grantovej podpore zo strany partnerov Novej Cvernovky.

Štúdia by teraz mala slúžiť ako podklad pre zisk ďalších prostriedkov zo strany verejného, ale aj súkromného sektora, čo má pomôcť projekcii aj samotnej realizácii. Podporu zatiaľ deklarovala mestská časť Bratislava – Nové Mesto, do ktorej katastra Nová Cvernovka patrí.

Čo sa týka samotného priebehu realizácie, v závislosti od dostupnosti prostriedkov sa navrhuje postupné osádzanie a zhotovovanie prvkov. Ako prvé by sa mohlo upraviť detské ihrisko, následne kultúrno-spoločenský priestor pred vstupom do sály, nástupný priestor pred hlavným vstupom do Novej Cvernovky (Školy), prípadne by sa mohla zrevitalizovať zeleň a odstrániť nepotrebné chodníky.

Náročnejšie úpravy, napríklad odstránenie plotu, vybudovanie cyklotrasy či zriadenie drop-off zóny (zálivu pre vykladanie), si budú vyžadovať zložitejšie povoľovanie, preto ich príprava potrvá dlhšie.

 

Detské ihrisko. Zdroj: 2021 + LABAK

 

Význam

Otvorenie areálu a aktívnejšie rozšírenie programu Novej Cvernovky aj do okolitého priestoru výrazne zvýši jej atraktivitu a pritiahne ešte viac návštevníkov, čo je pre úspech konceptu kreatívneho centra zásadné. To takýmto spôsobom dokáže aj lepšie komunikovať svoju náplň a zmysel, a síce podporu kultúry a kreativity, čo nemá len spoločenský, ale aj veľmi dôležitý ekonomický efekt.

Dá sa predpokladať, že už teraz má kreatívne centrum dosah na atraktivitu lokality, ktorá zažíva oživenie investičnej aktivity – vo vzdialenosti len niekoľko stoviek metrov rastú hneď dva projekty, Pod VinicouGuthaus, pričom najmä druhý z nich prichádza so štandardom, ktorý môže vyzerať v štvrti pomerne vzdialenej od centra mesta a v dotyku s priemyselnými areálmi ako nadsadený. V kontexte budúceho vývoja – v čom má Nová Cvernovka zásadnú úlohu – to však môže byť strategická investícia. Ďalší rozvoj kreatívnej zóny hodnotu prostredia len zvýši.

Ekonomický význam Novej Cvernovky sa však neodráža len v developmente, ale má celomestský dosah. Inovácie a myšlienky, ktoré tu vznikajú, pôsobia ako katalyzátor ďalších aktivít – v pôvodnej Cvernovke napríklad vyrástli viacerí významní umelci, PR agentúry alebo architekti. V Novej Cvernovke sa k tomu pridajú mimovládne organizácie, nové gastronomické koncepty a umelecké disciplíny, ktoré zatiaľ nemali v Bratislave adekvátny priestor pre prezentáciu. Vďaka kontaktom so zahraničím a umožnením ubytovania zahraničných autorov rastie medzinárodný presah nielen kultúrneho centra, ale aj Bratislavy ako takej.

Popri tomto netreba zabúdať ani na fakt, že Nová Cvernovka je spojená so snahou o prehĺbenie spoločenskej výmeny, rozvoj demokracie a posilnenie tolerancie. Viaceré štúdie a mnohí poprední experti - medzi nimi najmä najznámejší odborník na mestskú kreativitu Richard Florida - potvrdili, že medzi úrovňou otvorenosti mesta a jeho ekonomickou výkonnosťou existuje veľmi tesná korelácia (a v tomto prípade platí, že súvis je kauzálny). Rozvoj verejného priestoru v areáli je preto logický a správny. 

Neustále napredujúca a postupne sa vyvíjajúca revitalizácia Novej Cvernovky ukazuje, že v okrajovej časti širšieho centra Hlavného mesta vzniká výnimočný projekt, ktorý sa každým rokom stáva čoraz dôležitejším miestom na kultúrnej a spoločenskej mape metropoly, Slovenska, ale aj širšieho regiónu. Keď k tomu pridáme príbeh zdola vybudovanej iniciatívy, ktorá síce po troškách, ale s o to väčším zápalom buduje niečo s tak veľkým potenciálnym dosahom, črtá sa dielo, ktoré bude na dlhé roky inšpiráciou pre mnohé mestá v Európe aj vo svete.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: 2021 + LABAK
  • Zdroj: 2021 + LABAK
  • Zdroj: 2021 + LABAK
  • Axonometria - pred, bez stromov. Zdroj: 2021 + LABAK
  • Axonometria - pred, so stromami. Zdroj: 2021 + LABAK
  • Axonometria - po, bez stromov. Zdroj: 2021 + LABAK
  • Axonometria - po, so stromami. Zdroj: 2021 + LABAK
  • Rozčlenenie na zóny. Zdroj: 2021 + LABAK

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube