Author photoAndrej Sárközi 24.01.2023 17:25

Dlhá cesta malej bytovky. Kramárska Rezidencia Medici čaká na zelenú k výstavbe

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Na bratislavských Kramároch získa nové využitie ďalší nezastavaný pozemok. Stať sa tak malo už pred rokmi, vznik projektu Rezidencia Medici však bol na určitú dobu otázny. Nachádzať sa má v lokalite, kde sú miestni citliví na akúkoľvek novú zástavbu. Voči tomuto zámeru sa však nepostavili len obyvatelia.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Kramáre nie sú extrémne husto zastavanou oblasťou Bratislavy, napriek tomu každý nový projekt vzbudzuje vášne a záujem. Jedným z takých je aj zámer plánovaný spoločnosťou WM Development na Vlárskej ulici. Tá navrhla vybudovanie rezidenčného komplexu na pozemku, ktorý zo severnej strany hraničí s projektom Nová Vlárska od J&T Real Estate, z východu sú to ubytovne Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, zo západnej strany sa nachádza nevyužitý pozemok a z juhu je situovaná ulica. 

Zmienky o plánoch zastavať lokalitu pri Vlárskej ulici siahajú už do začiatku roka 2017, kedy bola žiadosť predložená mestskej časti Nové Mesto. O rok neskôr vydala mestská časť stanovisko, že projekt je v súlade s územným plánom. V roku 2021 získal Bytový dom – Rezidencia Medici stavebné povolenie.

Vzniknúť tu mal šesťpodlažný bytový dom s doplnkovou občianskou vybavenosťou. Stavba mala mať 4 nadzemné podlažia (NP) a dve v podzemí. Na nadzemných podlažiach investor navrhol 9 bytov, z toho prvé podlažie mali tvoriť dva trojizbové a jeden dvojizbový, druhé podlažie jeden trojizbový a jeden štvorizbový, tretie NP malo disponovať dvomi dvojizbovými bytmi a na štvrtom sa mal nachádzať jeden trojizbový a jeden štvorizbový byt. Stavba mala obsahovať aj najvyššie technické podlažie. 

V druhom podzemnom podlaží bolo navrhnutých 31 parkovacích miest – 19 samostatných státí a 14 parkovacích miest malo byť riešených formou zakladačov. Nachádzať sa tu mali aj kobky pre jednotlivé byty, kočikáreň či výťah. V prvom podzemnom podlaží boli navrhované prenajímateľné priestory pre špecializované zdravotnícke účely – poradne zdravia, vstupná hala, schodisko, výťah, miestnosť pre upratovačku a átrium.

Súčasťou projektu mali byť aj sadové úpravy pozemku, prístup a príjazd do objektu chcel investor zabezpečiť vjazdom do podzemnej garáže, novými prístupovými chodníkmi smerom ku Vlárskej ulici a ku výstavbe spoločnosti FORESPO (teda k Novej Vlárskej - FORESPO je SPV JTRE). Projektovú dokumentáciu projektu vypracovala architektonická kancelária MS Arch pod vedením architektky Moniky Šutej. 

Zdalo sa, že projektu už k výstavbe nič nebráni. V októbri roku 2022 však bol stavebnému úradu doručený návrh Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), ktorý sa týkal obnovy územného konania, ukončeného vydaným rozhodnutím z roku 2019. Stavebný úrad týmto rozhodnutím umiestnil stavbu bytového domu na príslušných pozemkoch. 

V tomto návrhu sa zdravotnícka inštitúcia ohradila nielen voči danému rozhodnutiu o umiestnení stavby, ale aj voči stavebnému úradu. „Ak by Stavebný úrad vykonal miestne zisťovanie v lokalite plánovanej výstavby, nepochybne by dospel k záverom, že technická dokumentácia stavebníka vo vzťahu k bytovému domu (ubytovne) takmer na hranici dvoch susediach pozemkov nezodpovedá reálnemu stavu,” uvádza NÚSCH. Podľa ústavu stavba priamo zasahuje do práv a zákonom chráneným záujmom obyvateľov ubytovne. NÚSCH rovnako vo svojom stanovisku uviedol, že Rezidencia Medici je viac ako o dva metre vyššia od Ubytovne Vlárska číslo 9. 

Predmetný pozemok na výstavbu projektu Rezidencia Medici. Zdroj: Google StreetView


Aj napriek tomu, že toto odvolanie nepodala inštitúcia včas – teda pred vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ústav argumentoval najmä závažným pochybením zo strany stavebného úradu. Podľa NÚSCH miestny stavebný úrad: „.. nepreskúmal dokumentáciu k stavbe podľa § 62 ods. 1, písm. b) Stavebného zákona s ohľadom na účinky ohrozenia novej stavby na verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými právnymi predpismi, najmä ohrozenia práv a oprávnených záujmov dotknutého účastníka stavebného konania.”

Navrhovateľ tohto stanoviska taktiež poukazoval na fakt, že developer nepredložil žiadne dokumenty, ktoré by legitímne preukázali, že umiestnením stavby nedôjde k trvalému obmedzeniu užívania ubytovne NÚSCH. Národný ústav pripomína, že navrhovaná stavba sa nachádza v blízkosti vzletového a približovacieho priestoru pre heliport Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Predpokladá sa teda vysoké hlukové zaťaženie s prevádzkou aj počas nočných hodín. „Stavebný úrad pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby nevykonal miestne zisťovanie,” argumentoval NÚSCH. 

Dnes vydal miestny stavebný úrad oznámenie o začatí konania o povolení obnovy územného konania, ktorého predmetom bolo umiestnenie projektu Rezidencia Medici. Stavebný úrad v ňom vyzýva NÚSCH, aby odstránil nedostatok svojho októbrového podania do siedmich dní odo dňa doručenia. Stavebný úrad teda naráža na neskoré podanie tohto návrhu.

„V podanom návrhu navrhovateľa chýba bližšia špecifikácia dňa, prípadne skutočnosti, ktoré by bez najmenších pochybností osvedčili, že návrh navrhovateľa je podaný včas, rešpektujúc plynutie subjektívnej lehoty podľa § 63 ods. 3 správneho poriadku. Z obsahu návrhu nie je zrejmé, kedy presne získal navrhovateľ vedomosť o dôvode obnovy,” uvádza stavebný úrad. Ten vo svojom aktuálnom oznámení zároveň rozhodol, že prerušuje konanie o povolení obnovy územného konania do momentu, kým nedôjde k doplneniu podania.

Keďže navrhovateľ, teda Národný ústav srdcových a cievnych chorôb nepodal návrh včas, čo aj sám priznal, odstránenie tejto chyby je nereálne. Investor tak možno nebude musieť prejsť obnoveným územným konaním, čo by otvorilo cestu k realizácii Rezidencie Medici v dohľadnej budúcnosti. 

Ak sa tak stane, novostavba doplní postupne sa zahusťujúce Kramáre. V susedstve plánovanej rezidencie sa nachádza aj spomenutý rezidenčný projekt Nová Vlárska, dokončený v roku 2019. Jeho realizácia bola spojená s kontroverziou, keď sa robotníci stali terčom streľby z blízkej zástavby. Médiá vtedy naznačovali, že kriminálny čin bol spojený práve s odporom voči stavebným prácam. 

Nespokojní občania sa musia pravdepodobne pripraviť na to, že sa tu rozostavia ďalšia bytovka. NÚSCHu sa nepodarilo podať písomné náležitosti včas, čo sa ukázalo z jeho pohľadu ako zásadná chyba. Ústav narazil, v čoho dôsledku bude jeho okolie prechádzať ďalšími zmenami. Či budú lokalite škodiť alebo nebudú mať žiaden zásadný negatívny dopad, ukáže až budúcnosť. 

 

AKTUALIZÁCIA: Projekt má k dispozícii právoplatné stavebné povolenie. Jeho výstavbe tak v súčasnosti už v podstate nič nebráni. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube