Author photoAndrej Sárközi 04.04.2023 14:14

Rázsochy zmení výstavba. Nemocnicu môže predbehnúť polyfunkčný súbor Rázsochy Residence

Lamač je mestskou časťou Bratislavy s tradičným zachovaným jadrom pôvodnej samostatnej obce. Sídlisko naň nadviazalo v podstate organicky a bez problémov. Rovnakou výzvou to je aj pre viaceré developerské projekty, ktoré sa dnes v Lamači pripravujú. Jedným z takých je nový polyfunkčný projekt Rázsochy Residence.

Zdroj: RULES Architekti

Zdroj: RULES Architekti

Lamač je súčasťou Bratislavy od roku 1946. Ide o obec s bohatou históriou, založenú v 16. storočí chorvátskymi kolonistami. V minulosti bola taktiež známa ako vinárska oblasť a poľnohospodárska a ovocinárska zásobáreň pre bratislavské trhy. Historické jadro pôvodného Lamača tvorí Vrančovičova ulica, sídlisková výstavba je zase sústredená severne na uliciach Studenohorská, Bakošova, Heyrovského a Na barine. Súčasťou Lamača sú aj miestne časti Podháj a Rázsochy. Práve v druhej menovanej je naplánovaný nový development - a štátna nemocnica to nie je.

Spoločnosť Rázsochy Residence, a.s., spojená s podikateľmi, v minulosti aktívnymi vo viacerých developerských projektoch (vrátane komplexu 2nity), tu navrhla polyfunkčný obytný súbor pod rovnakým názvom. Development len nedávno získal súhlasné záväzné stanovisko od Hlavného mesta a posunul sa tak k realizácii.

Polyfunkčný projekt Rázsochy Residence je naplánovaný v území, ohraničenom železničným koridorom Bratislava-Brno a zjazdom z Mosta Valentína Matrku v pokračovaní Harmincovej ulice na severozápadnej strane. Development bude rovnako susediť s obslužnou komunikáciou Pod Zečákom a areálom pripravovanej nemocnice Rázsochy. Pozemok je vedený ako kontinuálne svahovitý.

Celkovo sa tu budú nachádzať tri bytové domy (A1, A2, B), dva polyfunkčné bytové domy (D1, D2) a dva polyfunkčné objekty (C, E). Tieto stavby sú navrhnuté na spoločnej trojpodlažnej podzemnej podnoži so siedmimi vystupujúcimi nadzemnými blokmi. Tri bytové domy budú disponovať kapacitou 122 bytových jednotiek s 12 štúdiami. Bytový dom A1 bude mať päť nadzemných podlaží, ostatné dva objekty sú navrhnuté so šiestimi nadzemnými podlažiami. 

Polyfunkčný objekt C bude v komplexe Rázsochy Residence slúžiť ako zdravotnícke zariadenie do štvrtého nadzemného podlažia. Od piateho po posledné siedme je navrhovaná administratíva. Druhý polyfunkčný objekt E je zase navrhnutý ako zariadenie cestovného ruchu - penzión, pričom na druhom podzemnom podlaží sa má nachádzať materská škola. Na tomto podlaží bude umiestnené aj zázemie penziónu (reštaurácia, recepcia). Od prvého podzemného podlažia vyššie je naplánovaný vznik 72 ubytovacích jednotiek. Objekt E má dosahovať päť podlaží. 

Posledné dva polyfunkčné bytové domy (D1, D2) slúžia predovšetkým na rezidenčnú funkciu. V zámere je navrhnutých 60 bytov a 26 štúdií. Pri šesťpodlažnom objekte D1 sú v úrovni prvého podzemného podlažia naplánované štyri obchodné priestory s konštrukčnou výškou cez prvé podzemné a prvé nadzemné podlažie. V polyfunkčnom bytovom dome D2 bude rovnako umiestnený jeden obchodný priestor a stavba bude mať päť nadzemných podlaží. 

Na záujmovom území o výmere vyše 17-tisíc metrov štvorcových sa tak bude celkovo nachádzať 182 bytov a 38 štúdií. Štúdiá majú navrhované dispozičné riešenie bytov, avšak z dôvodov nevyhovujúceho svetlotechnického posúdenia ich nie je možné definovať ako byty.

V spoločných častiach podzemných podlaží je navrhovaná dvojpodlažná podzemná garáž, kde bude umiestnených 406 parkovacích miest, 24 stojísk bude na teréne. V podzemí sú situované aj pivničné kobky, technické zariadenie budov vrátane kotolní, skladové priestory, komunikačné priestory alebo spoločné domové vybavenie. V rámci stavby budú vybudované aj kryté stojany na bicykle.

Zdroj: RULES Architekti


Rázsochy Residence majú pôsobiť elegantným dojmom, čo sa developer snažil umocniť výberom architektonického štúdia. Autorom projektu je známa kancelária Rules Architekti. Nie je tak vylúčené, že development bude skutočne vzerať vcelku dobre a prostredie vhodne doplní. 

Z toho mála, čo je k dispozícii, je zrejmé, že v centrálnej časti súboru bude vytvorené malé námestie s vodnými prvkami a sadovými úpravami. Komplex bude mať aj parkovo upravený vnútroblok s retenčnou nádržou, stromami vysadenými priamo v zemi i v kvetináčoch či hernými prvkami pre deti. Viac detailov bude pravdepodobne zverejnených v dohľadnej dobe - s ohľadom na veľkosť projektu musí tento prejsť posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). 

V konečnom dôsledku tak môže ísť o vydarený projekt, ktorý si však ešte musí prejsť dlhým povoľovacím procesom. Musí pritom splniť mnoho podmienok, ktoré vydalo mesto vo svojom stanovisku. Magistrát žiada pri terénnych úpravách a osadzovaní stavieb v maximálnej miere rešpektovať konfiguráciu prírodného terénu, teda aby stavby boli v území prirodzene integrované a terén nebol umelo modelovaný. Mesto teda nechce, aby v tomto svahovitom území boli osádzané vysoké oporné systémy či vykonávané rozsiahle zemné práce. 

Magistrát taktiež žiada prehodnotiť situovanie materskej školy, ktorá sa v projekte nateraz nachádza v ochrannom pásme železníc. Túto funkciu je potrebné umiestniť do ťažiska obytného územia v nadväznosti na smer dochádzky rodičov do zamestnania a k ostatným druhom občianskej vybavenosti, teda k základným školám a zastávkam mestskej hromadnej dopravy. 

Ďalšie podmienky sú kladené v rámci riešenia dopravného vybavenia. Návrh nadradenej dopravnej obsluhy územia a objektov inžinierskych sietí pre celé rozvojové územie je riešený samostatnou projektovou dokumentáciou „Technická infraštruktúra Zidiny-Pod Zečákom“. Realizácia tejto stavby je tak nevyhnutnou podmienkou pre napojenie budúcej stavebnej činnosti Rázsochy Residence. Mesto pripomína, že vydanie stavebného povolenia na hlavné stavebné objekty stavby „Rázsochy Residence“ (bytové domy, plyfunkčné bytové domy a polyfunkčné objekty) podmieňuje vydaním stavebného povolenia na stavbu „Technická infraštruktúra Zidiny – Pod Zečákom“. Táto podmienka je uvedená aj pri vydaní územného rozhodnutia. 

Mesto tiež uvádza podmienky pri výške jednotlivých stavieb. Pozemky sú súčasťou územia, na ktoré je spracovaná dokumentácia Územný plán zóny Zečák, pričom zámer sa nachádza v sektore s určenou maximálnou podlažnosťou. Magistrát teda žiada upraviť výšky jednotlivých objektov v súlade s týmto územným plánom zóny. 

Development tak môže prejsť ešte citeľnými úpravami. V každom prípade, mestská časť smeruje k ďalšej zmene. Lamač v uplynulej dobe získal novootvorenú Nemocnicu Bory, ktorú ešte výhľadovo doplní nový zdravotnícky kampus, postupujú aj ďalšie časti etáp projektu Bory. Prestavbou prejde aj severný okraj Lamača a upraví sa podoba jej jadra revitalizáciou Vrančovičovej ulice. Z dopravných projektov možno vyzdvihnúť vybudovanie novej električkovej trate do Borov.

Lamač sa tak v čoraz väčšej miere integruje s mestom a jeho okraje ho aj začínajú pripomínať. Nový development Rázsochy Residence bude v tomto smere hrať dôležitú úlohu. Vytvorí nástup do územia, ktorému (pravdepodobne) raz bude dominovať nová nemocnica, prinesie sem funkcie, vrátane takých, ktoré podporia jej fungovanie, a sám snáď vytvorí most medzi mestom, lesoparkom a staršími časťami Lamača.

Kým sa tak však stane, prejde ešte niekoľko rokov strávených povoľovacími procesmi. Aj napriek tomu je možné, že nový polyfunkčný súbor bude realitou skôr, ako nemocnica.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: RULES Architekti
  • Zdroj: RULES Architekti

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube