Author photoAndrej Sárközi 03.04.2023 14:11

Novou nemocnicou to nekončí: V Boroch vznikne zdravotnícky kampus, kraj mu dáva zelenú

Nemocnica Bory je otvorená, prví pacienti prichádzajú dnešným dňom a Bratislava získala prvú veľkú súkromnú nemocnicu. Investor, spoločnosť Penta Investments, zariadenie oficiálne sprevádzkovala ku koncu minulého týždňa. Rozvoj zdravotníckej funkcie v lokalite sa však nekončí. Posúva sa totiž aj zámer medicínskeho kampusu, spoluiniciovaného Bratislavským samosprávnym krajom.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

V priebehu apríla roku 2022 Penta Hospitals spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU) ohlásili plány na vybudovanie zdravotníckeho kampusu, teda výučbového a vedecko-výskumného centra v susedstve Nemocnice Bory. Kraj plánuje zabezpečiť realizáciu výstavby a následné prevádzkovanie centra, Penta Hospitals International zase za symbolickú hodnotu poskytne vhodný pozemok a bude vo svojich priestoroch uskutočňovať pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov.

V Bratislavskom kraji je podľa BSK dlhodobo najnižší počet absolventov stredných zdravotníckych škôl v rámci celého Slovenska. Preto je nevyhnutným krokom pre riešenie tohto problému optimalizácia a racionalizácia siete stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a koncept SMART škôl. Tento koncept predstavuje školy 21. storočia, ktorých súčasťou má byť aj medicínsky kampus – integrované špecializované vzdelávacie centrum. 

Zámer sa aktuálne posunul v podobe malého, ale dôležitého kroku. Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na zastupiteľstve v posledný marcový deň schválili ideový zámer Zdravotníckeho kampusu Bory. Kraj teraz bude pokračovať s prípravou architektonickej štúdie spolu s dokumentáciou pre stavebný zámer, ktorá bude obsahovať podklady pre posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) a návrh rozpočtu. Projektový zámer má byť predložený na schválenie Zastupiteľstvu BSK najneskôr do konca roka 2023. Kraj však rovnako prichádza aj s novými informáciami o kampuse. 

Galéria

 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Autor: Nino Belovič / YIM.BA

„Zdravotnícky kampus pri Nemocnici Bory bude najmodernejšie výučbové a vedecko-výskumné centrum 21. storočia. Takúto kvalitu môžeme dosiahnuť len vybudovaním úplne novej infraštruktúry pre stredné zdravotnícke školy. Určite to nedosiahneme menšími ani čiastkovými investíciami v rámci existujúcich stredných zdravotníckych škôl na Strečnianskej a Záhradníckej ulici,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Kampus Bory bude založený na výhodnej strategickej polohe v rozvojovej lokalite mesta, v priamom prepojení na Nemocnicu Bory, diaľnicu D2, D1 a D4 a s dopravnou dostupnosťou z hraničných obcí okresov BSK v rozmedzí 30-50 minút autom. Navyše, s ohľadom na predpokladaný rok potenciálneho spustenia prevádzky kampusu (po roku 2027), sú v lokalite Bory plánované ďalšie významné dopravné projekty, či už zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy alebo štátu, ako sú napríklad električková trať alebo terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP).

„Takýto kampus bude mať komplexnú infraštruktúru postavenú na princípoch zelených a energeticky efektívnych opatrení, digitalizácie a inkluzívneho vzdelávania. Mimo vzdelávacieho procesu bude škola slúžiť komunite na športové, kultúrne alebo spoločenské účely,“ doplnila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová. 

Podľa nej má mať stredná škola, predovšetkým odborného zamerania, regionálny až nadregionálny charakter. Obzvlášť v Bratislavskom kraji môže byť v rámci procesu optimalizácie školskej siete budovaním kampusov alebo vytváraním centier excelentnosti veľkou výhodou. 

 

Umiestnenie v rámci Borov. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

„Kampus v absolútne blízkej dostupnosti novej Nemocnice Bory je príležitosťou pre zabezpečenie najvyššej kvality praktického vyučovania. Avšak ani tá ho nedokáže odborne ani kapacitne zabezpečiť pre všetkých žiakov vo všetkých odboroch, dokonca ani pre nosný odbor praktická sestra,” vysvetľuje riaditeľka odboru stratégii, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Nemocnicu Bory treba podľa Barbory Lukáčovej vnímať vo vzťahu k stredoškolskému vzdelávaniu najmä ako nového poskytovateľa praktického vyučovania s novými technológiami či postupmi. „Avšak ako jediná nemocnica takéhoto štandardu na Slovensku nemôže byť jediným poskytovateľom praktického vyučovania. Pre komplexnú prípravu zdravotníckych pracovníkov uplatniteľných v akomkoľvek zdravotníckom zariadení v SR je nevyhnutné zabezpečenie praktického vyučovania aj na iných pracoviskách, teda v rámci štátnych a iných súkromných zariadení, najmä na území mesta Bratislava,” uzatvára.

Podľa Bratislavského samosprávneho kraja prinesie kampus inovatívny a absolútne nový pohľad na systém a fungovanie vzdelávania v stredných odborných školách. To všetko v úzkom prepojení na vysokoškolské vzdelávanie.

Inovatívny prístup sa uplatňuje v rámci vnútorného dispozičného usporiadania školských budov. Upúšťa sa od rozdeľovania učební na kmeňové a odborné. Namiesto toho sa postavia multifunkčné priestory s kvalitným vybavením. V rámci budovania špecializovaných odborných učební a laboratórií sa uvažuje o ich umiestnení v simulačnom centre s materiálno-technickým vybavením, spĺňajúcim kvalitatívne štandardy pre výučbu simulačnými metódami. 

V rámci budovania zázemia pre pedagógov bude vytvorený spoločný a otvorený „lounge". Upustí sa od budovania samostatných kabinetov pre každého učiteľa. Takéto multifunkčné dispozičné usporiadanie je inšpirované zahraničím a vytvára prostredie pre aplikáciu moderných prístupov k vzdelávaniu, zodpovedajúcich 21. storočiu, a vie flexibilnejšie reagovať na zmeny spojené s prípadnými reformami.

Ambíciou BSK je teda vybudovať najmodernejšiu a najkvalitnejšiu vzdelávaciu inštitúciu v rámci výchovy zdravotníckeho personálu a centrum celoživotného vzdelávania. Župa tak chce spraviť pre všetky akreditované zdravotnícke odbory v sústave študijných a učebných odborov na úrovni stredoškolského vzdelávania okrem odborov asistent výživy, masér a diplomovaný fyzioterapeut, ktoré budú súčasťou Kampusu zdravia a športu v Petržalke.

Obidva stredoškolské kampusy sa budú obsahovo aj špecializáciou líšiť. Svojou infraštruktúrou a materiálno-technickým vybavením však budú vytvárať priestor na vzájomnú spoluprácu, synergické prepájanie aktivít a komplexný rozvoj zdravotníctva.

Budúci kampus v Boroch by mal vytvoriť zázemia pre klinické odbory (Praktická sestra, Zdravotnícky záchranár, Diplomovaná všeobecná sestra, Sanitár) či technické odbory (Zdravotnícky laborant, Farmaceutický laborant, Očný optik, Ortopedický technik, Zubný asistent, Zubný technik). Jeho kapacita by mala byť na úrovni 1.200-1.600 žiakov, pričom počty študentov v jednotlivých odboroch budú reflektovať odhadovanú potrebu trhu práce a trend demografického vývoja. 

Nosným študijným odborom bude odbor praktická sestra, ktorý je najnedostatkovejším. V rámci kampusu sa tiež ráta s vytvorením nového študijného odboru, ktorého cieľom je pripravovať budúcich študentov medicíny na vysokých školách. Išlo by o prepojenie všeobecného vzdelávania na gymnáziách a odborného vzdelávania na stredných odborných školách, kedy v prípade zdravotníckeho kampusu by absolventi takéhoto odboru získali v predmetoch biológia, chémia a fyzika vzdelanie na úrovni absolventa gymnázia. Zároveň by absolvovali odborné predmety zdravotníckych škôl a nadobudli tak základné zručnosti nevyhnutné pre výkon zdravotníckeho povolania.

Nová Nemocnica Bory je otvorená. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Bratislavský samosprávny kraj priblížil aj víziu simulačného centra. To prinesie úplne nové štandardy, technológie a postupy v rámci odbornej prípravy zdravotníkov. „Ide o akúsi cvičnú nemocnicu, ktorá zreálňuje podmienky a vybavenie skutočnej nemocnice, kde sa žiaci, študenti a zdravotnícki pracovníci stretnú s kompletnou ponukou metód simulačnej medicíny, ako napríklad virtuálni pacienti. Ide o PC program, ktorý simuluje scenáre z reálnej klinickej praxe. Žiaci zisťujú anamnézu, vykonávajú fyzikálne vyšetrenia a robia diagnostiku,” informuje BSK. 

Študenti budú mať k dispozícii aj trenažéry nácviku manuálnych zručností, či pokročilé pacientske simulátory, ktoré dokážu s vysokou vierohodnosťou simulovať rôzne fyziologické a patologické procesy v ľudskom organizme. Takéto centrum umožní aj nácvik tzv. soft skills, ako sú komunikácia s pacientom, kolegami, tímovú spoluprácu či samotný proces v rámci diagnostiky aj liečby. Počas výučby žiak nadobudne zručnosti, ktoré mu umožnia realizovať koncept komplexného manažmentu zdravotného stavu pacienta s rôznymi ochoreniami.

V konečnom dôsledku tak pôjde o zariadenie, ktoré v hlavnom meste i na Slovensku nemá obdoby. Bratislava sa môže takto postupne "predrať" k lepšej kvalite zdravotnej starostlivosti, pričom prvý veľký krok k tomuto cieľu dosiahlo mesto vybudovaním a nedávnym otvorením Nemocnice Bory súkromným investorom.

Na rade by tak mal byť štát, no ten v tomto smere zlyháva. Nová univerzitná nemocnica na Rázsochách zostáva aj po desaťročiach naďalej utópiou. Zatiaľ sa zdá, že v podpore infraštruktúry zdravotníctva je na tom oveľa lepšie súkromný sektor a po novom aj samosprávny kraj. Skóre je teda dva nula, pričom na remízu to v dohľadnej dobe nevyzerá. 

 

(BSK, SITA, YIM.BA)

Fotografie Nemocnice Bory z 29.3.2023. Pozrite si jej výstavbu vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube