YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 21.10.2020 11:11

Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na zhotoviteľa druhej etapy Petržalskej radiály

V priebehu tohto týždňa sa konečne spustila súťaž na zhotoviteľa pokračovania električkovej trate v Petržalke, kľúčového projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave. Hlavné mesto musí vybrať zhotoviteľa čím skôr, aby stihlo novú dopravnú líniu zrealizovať čo najskôr. Projekt má byť dokončený do konca roka 2023.

Petržalská radiála, alebo Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, je kľúčovou dopravnou osou, ktorá má by kostrou verejnej dopravy na najväčšom bratislavskom sídlisku. Historicky sa v koridore, kde trať vznikne, uvažovalo nad umiestnením metra, neskôr ľahkého metra, rýchloelektričky, až sa nakoniec rozhodlo o vybudovaní klasickej električkovej trate. Tá má aktuálne už k dispozícii niektoré z kľúčových povolení a v riešení je aj zabezečenie financovania. Ostáva tak predovšetkým vysúťažiť dodávateľa.

Mesto rozbehlo súťaž v najvyšší čas. Ukončenie procesu očakáva v septembri 2021, na čo sa hneď spustí výstavba. Na tú bude mať zhotoviteľ v zmysle súťažných podkladov 27 mesiacov, čo znamená, že trať by mala byť dokončená v novembri 2023. Ukončenie prác ešte pred koncom roka je nutnou podmienkou, ak chce mesto projekt prefinancovať z fondov EÚ v programovom období 2014-2020, kde platí, že prijímateľ môže projekt dokončiť do troch rokov od konca obdobia.

Nido

Práve tesné termíny boli zdrojom pochybností, či mesto projekt stíha zrealizovať, a to aj zo strany Ministerstva dopravy a výstavby  SR – mesto sa omeškalo o 1,5 mesiaca kvôli chýbajúcej finálnej dokumentácii. Zhotoviteľ tak musí byť vybratý čím skôr bez zbytočných prieťahov. Magistrát si na realizátora stavby určil viacero podmienok, ktoré preukážu jeho skúsenosti s podobným typom stavieb. Ponuky sa budú predkladať do 30.11.2020, kedy sa budú aj otvárať. Celková odhadovaná hodnota zákazky je vo výške 90,6 milióna eur bez DPH.

Za túto cenu zhotoviteľ vybuduje dvojkoľajnú električkovú trať v dĺžke 3,78 kilometrov, na ktorej sa bude nachádzať sedem zastávok. Nový úsek sa napojí na dokončenú časť trate pri zastávke Jungmannova – ktorá sa zruší, resp. stane občasnou – a zakončený bude v priestore Janíkovho dvora. Trať bude celá vedená na úrovni terénu. Predmetom zákazky je aj súbežná cyklistická trasa s parametrami cyklodiaľnice, priečne cyklotrasy a priečne cestné komunikácie.

 

Štandardná zastávka. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR via SkyscraperCity

 

Hlavné mesto venovalo zvýšenú pozornosť riešeniu podoby zastávok, trate a ich bezprostredného okolia. Ako konštatuje Útvar Hlavnej architektky, za desaťročia, počas ktorých sa v koridore pre trať nič nedialo, sa tento priestor etabloval ako územie prírodného charakteru. Nový projekt chce do neho vstúpiť citlivým spôsobom a byť s krajinou v súlade.

Tomu zodpovedá forma riešenia architektonických aspektov trate, definovaná v dizajnmanuáli trate, ktorý je súčasťou dokumentácie pre výber zhotoviteľa. Mesto vníma zastávky ako uzlové priestory mobility v území a dôležitý priestor sociálnej interakcie. Dizajn tak musí byť príjemný, bezbariérový, prispievať k zvýšeniu bezpečnosti a reagovať na klimatické zmeny. Celá Petržalská radiála bude mať jednotný štýl a výraz.

Základným výrazovým prostriedkom pri riešení trasy či mobiliáru bude využívanie svetlých pastelových farieb, ktoré reagujú na prírodný charakter okolia. Dôvodom je aj snaha o zabránenie prehrievaniu povrchov a vzniku tepelných ostrovov. Nová vizuálna identita tak bude jedinečná pre Petržalku a nebude nasledovať príklad iných zrekonštruovaných tratí či radiál (napríklad Karloveskej či tratí v Rači a na Americkom námestí, hoci tieto sú hodnotené vysoko).

Cestujúci tak môžu očakávať vydláždené povrchy zastávok, a to veľkoformátovou betónovou dlažbou v svetlých tónoch, v prípade priechodov cez trať o niečo tmavších. Varovné a signálne pásy budú tmavohnedé alebo hnedé, v kontraste voči ostatným povrchom. Obrubníky budú realizované za použitia prírodného kameňa, nástupné hrany zo žuly. Zo žuly bude riešená aj styková plocha zastávkového priestoru s chodníkmi či zeleňou. Koľajiská budú zelené (rozchodník), s okolitou zeleňou budú spojené bez prerušenia.

Čo sa týka vybavenia zastávky, každá bude mať individuálne riešený prístrešok, ktorý bude prispôsobený tomu, či bude osadený na električkovej alebo autobusovej zastávke. Prístrešok bude z modulového systému, takže sa bude môcť jednoducho rozširovať. Niektoré prístrešky budú jednostranné, ďalšie však aj obojstranné, ak budú zdieľané so zastávkami autobusov. Obsahovať budú integrovaný panel s automatom na lístky, informačnou tabuľou a košom na odpad (zmes aj plast). Strecha prístreškov bude zelená. Pozitívom je, že zábradlia na zastávkach nebudú už v žiadom prípade riešené v bielo-červenej farbe. Zastávky by mali obsahovať aj picie fontánky.

K ďalším vhodným riešeniam patrí zjednotenie stĺpov s trakčným vedením a osvetlením, popri cyklotrase sa však budú nachádzať aj na mieru prispôsobené stĺpy verejného osvetlenia. Trakčné vedenie bude vedené v osi koľaje, v križovatkách bude umiestnené medzi traťou a súbežnou cyklotrasou. Cykloinfraštruktúre je venovaný široký priestor, k novinkám v rámci Bratislavy (okrem samotných dimenzií cyklotrasy) patrí osadenie držadiel či opierok pri vyčkávacích priestoroch (pred priechodmi) alebo košov naklonených tak, aby cyklisti mohli do nich hádzať odpad za jazdy.  

V neposlednom rade, veľký priestor bude venovaný zeleni. Tá má tvoriť okolie koridoru a na električkovom násype (ktorý má byť čiastočne rozvoľnený) budú umiestňované stromy, aby sa zmiernil zásah trate do krajiny. Kontakt zelených a spevnených plôch bude vo všeobecnosti riešený bez obrubníkov a v blízkosti križovatiek bude mesto osadzovať záhony trvaliek. Výsadbe zelene má byť prispôsobené aj umiestnenie technickej infraštruktúry.

V rámci dokumentácie možno nájsť aj niekoľko vizualizácií nových zastávok. Ich podoba pôsobí na prvý pohľad pomerne rozpačito, podľa všetkého však ešte nie je vizuálna stránka celkom uzavretá. Riešenie celej radiály aj po architektonickej stránke je správnym krokom, hoci existujú náznaky, že aj toto viedlo k prieťahom pri spracovávaní dokumentácie. V takom prípade sa mohla táto téma azda riešiť aj v inej fáze prípravy projektu.

 

Prestupná zastávka na Bosákovej (Farského). Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR via SkyscraperCity

 

Pre mesto aj Petržalku ide každopádne o enormne dôležitý zámer. Z celomestského hľadiska sa na električkovú sieť vo väčšej miere napojí najľudnatejšie sídlisko, ktorého obyvatelia dostanú rýchlu a pohodlnú alternatívu spojenia s centrom Bratislavy či inými štvrťami, a to ekologickým spôsobom. Pre Petržalku to znamená zásadný krok k dobudovaniu základnej dopravnej kostry, ako aj k transformácii centrálnej osi, kde má vzniknúť spoločenské srdce mestskej časti.

Celý koridor pozdĺž Chorvátskeho ramena a električkovej trate má byť totiž doplnený novými funkciami, vybavenosťou a upravený tak, aby tu vznikol kvalitný mestský priestor s líniovým parkom, mestským bulvárom, službami, pracoviskami či novým bývaním. Petržalke doteraz chýba skutočné centrum, čo by sa mohlo čoskoro zmeniť. Po dokončení trate a následnom developmente sa skvalitnia priečne väzby (aj vďaka novým premosteniam Chorvátskeho ramena, ktoré majú byť dokončené do konca roka 2023 a riešené súťažami organizovanými MIBom), zníži sa závislosť na automobiloch, vytvoria sa lepšie podmienky pre rozvoj lokálnej ekonomiky a zvýši sa miera sociálneho mixu.

Bratislava po takmer piatich desaťročiach od prvého rozhodnutia dobuduje zásadnú dopravnú os (resp. šiestich, ak rátame aj súťaž na Petržalku, kde sa tento koridor určil) a dokončí prvú mestskú radiálu od zmeny režimov. Zároveň sa konečne vytvoria predpoklady pre zásadné dobudovanie sídliska, ku ktorému nikdy nedošlo. Petržalka sa až v najbližších rokoch stane, takpovediac, plnohodnotnou súčasťou metropoly.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Bežná zastávka. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR via SkyscraperCity
  • Bežná zastávka. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR via SkyscraperCity
  • Zastávka na Bosákovej s prestupom na autobus. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR via SkyscraperCity
  • Zastávka na Bosákovej s prestupom na autobus. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR via SkyscraperCity
  • Zastávka Janíkov dvor. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR via SkyscraperCity
  • Zastávka Janíkov dvor. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR via SkyscraperCity
  • Trasa električky. Zdroj: iMHD.sk

Súvisiace články

Pomalá cesta k novej trati. Pozrite sa, ako pokračujú práce na Petržalskej radiále

25.03.2023 14:27:34 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy Nosného systému Mestskej hromadnej dopravy – teda Petržalskej električkovej radiály – je najväčším investičným projektom Hlavného mesta. Z pohľadu Magistrátu má byť jej skoré dokončenie najväčšou prioritou. Výstavba je však spojená s odkladmi, spomalením prác a pochybnosťami. Len v poslednej dobe možno sledovať aké-také zvýšenie dynamiky výstavby.

Čítať viac

Pochybnosti rastú. Prevádzka na Petržalskej radiále sa nemusí spustiť ani na budúci rok

21.03.2023 08:35:10 Adrian Gubčo

Len donedávna ešte bratislavský Magistrát ubezpečoval, že projekt druhej etapy Nosného systému MHD, teda predĺženia električkovej radiály v Petržalke, stihne sprevádzkovať do konca roka 2023. Dnes už pripúšťa, že to o mnoho mesiacov neskôr. Ani to však nemusí byť definitívny termín, minimálne podľa starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka Jána Hrčku.

Čítať viac

Peniaze zabezpečené: Bratislava podpísala zmluvu o poskytnutí prostriedkov pre Petržalskú radiálu

02.03.2023 16:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava definitívne získala potrebné prostriedky pre dokončenie výstavby druhej etapy nosného systému MHD v Bratislave, teda Petržalskej električkovej radiály. Zástupcovia hlavného mesta a Ministerstva dopravy SR dnes podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Hrozby o prepadnutí peňazí na realizáciu sa tým rozplývajú.

Čítať viac

Krôčik po krôčiku: Na Petržalskej električkovej radiále začína realizácia kľúčovej stavby

10.02.2023 09:52:21 Andrej Sárközi

Dramatické zvraty okolo výstavby predĺženia električkovej trate v Petržalke - Petržalskej radiály - boli pre projekt príznačné najmä v minulom roku. V tom súčasnom sa už práce na stavbe pohli, hoci stále pomaly. Rozostavaná trať mení centrálnu Petržalku spolu s tým, ako sa budujú dôležité časti stavby. O jednej z nich aktuálne informoval Magistrát Hlavného mesta.

Čítať viac

Nezruinuje Bratislavu. Mesto získa financie na predĺženie Petržalskej radiály

03.02.2023 11:34:06 Adrian Gubčo

Eurofondy na predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor, by mohli potvrdiť vo februári. Hlavné mesto je totiž pred podpisom zmluvy o nenávratný finančný príspevok (NFP). Vyplýva to z vyjadrení, ktoré Ministerstvo dopravy SR poskytlo pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR).

Čítať viac

Pochybnosti ohľadne petržalskej električky: Kedy sa naozaj sprevádzkuje?

23.01.2023 11:37:40 Adrian Gubčo

Výstavba predĺženia električkovej trate v Petržalke pomaly postupuje. Hoci tempo nie je v súčasnosti dramatické, predsa len vidno určité pokroky v stavebných prácach. Napriek tomu sa vyskytujú pochybnosti o tom, či sa stihne trať dokončiť a sprevádzkovať v avizovanom termíne. Myslený pritom nie je pôvodne plánovaný koniec roka 2023 a dokonca ani prvá polovica roka 2024.

Čítať viac

Začína sa črtať. Rozostavaná trať pomaly mení centrálnu Petržalku

19.01.2023 15:39:25 Adrian Gubčo

Petržalská električková radiála je stíhaná problémami a omeškaniami, napriek tomu krok po kroku napreduje. Budúca hlavná os verejnej dopravy na najväčšom slovenskom sídlisku a v najľudnatejšej mestskej časti Bratislavy pomaly získava rysy. Zhotoviteľ realizuje stavebné objekty, ktoré vytvoria priestor pre trať aj súvisiacu infraštruktúru. Kedy bude ale dokončená, ostáva aj naďalej tajomstvom.

Čítať viac

Petržalská električka opäť mešká. Mesto uvažuje nad ráznym krokom

13.12.2022 11:06:55 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Výstavba predĺženia Petržalskej radiály, teda druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislavy, je od začiatku spojená s problémami. Prakticky už od začiatku výstavby približne pred rokom sa realizácia potýka s meškaním. V lete bola stavba dokonca úplne utlmená, no na konci leta bola podpísaná nová zmluva, ktorá mala obnoviť práce. Teraz sa problémy vyskytli opäť.

Čítať viac

Pokrok na petržalskej trati: Výstavba mosta cez Chorvátske rameno postupuje, vyžiada si to obmedzenia

27.11.2022 11:18:09 Andrej Sárközi

Budovanie druhej etapy Petržalskej električkovej radiály napreduje. Napriek problémom v minulosti dnes práce postupujú rýchlo a citeľne zasahujú život na najväčšom bratislavksom sídlisku. Stavebník – Hlavné mesto SR Bratislava - včera spustil obchádzkovú trasu, ktorá umožní uvoľnenie priestoru pre výstavbu dôležitého premostenia cez Chorvátske rameno. 

Čítať viac

Viditeľný pokrok. Električková trať v Petržalke začína naberať kontúry

17.11.2022 19:50:00 Andrej Sárközi

Diskutovanejší verejný projekt pravdepodobne v Bratislave nenájdete. Druhá etapa budovania Petržalskej električkovej radiály si prešla viacerými problémami, práce na stavbe však teraz reálne postupujú. Budúca nosná línia mestskej hromadnej dopravy na najväčšom bratislavskom sídlisku naberá čoraz reálnejšie kontúry.

Čítať viac

Vysoké tempo, málo informácií: Kedy bude dokončená Petržalská radiála, nevie ani mestská časť

11.10.2022 10:25:06 Andrej Sárközi

Príbeh dlhší ako Remarquove romány a prepletenejší ako detektívky od Agathy Christie. Dramatické zvraty okolo Petržalskej radiály sú známe už asi každému – od oneskoreného spustenia výstavby, cez poľavenie prác na stavenisku až po takmer úplné prerušenie výstavby na celej radiále pre infláciu.

Čítať viac

Kľúčový dopravný projekt sa konečne rozbehol: Práce na električkovej trati v Petržalke postupujú

26.09.2022 11:37:31 RED

Napínavý príbeh s početnými peripetiami okolo Petržalskej električkovej radiály pokračuje. Od polovice augusta 2022, keď primátor hlavného mesta Matúš Vallo oznámil po mesiacoch stavebného ticha obnovenie prác na výstavbe jej predĺženia, sa veci konečne pohli z miesta. Termín dokončenia na konci roka 2023 však ostáva aj naďalej nereálny. 

Čítať viac

Konečne dobré správy: Mesto oznámilo, kedy sa obnovia práce na výstavbe električkovej trate v Petržalke

09.08.2022 16:50:48 Adrian Gubčo

Hlavné mesto po niekoľkomesačnom útlme obnovuje práce na výstavbe Petržalskej električkovej radiály. Najvýznamnejší investičný projekt Bratislavy v posledných rokoch bol takmer úplne pozastavený kvôli významnému nárastu cien materiálov, v dôsledku čoho konzorcium zhotoviteľov odmietlo pokračovať v stavebných prácach. Rokovania s mestom trvali niekoľko týždňov, teraz však primátor Matúš Vallo oznamuje, že sa konečne našlo riešenie.

Čítať viac

Nekonečný príbeh pokračuje: mesto zlyháva v obnovení výstavby električky v Petržalke

05.08.2022 12:33:51 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Ani na začiatku augusta nebadať na stavbe predĺženia Petržalskej električkovej radiály vyššiu aktivitu. Jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je už niekoľko mesiacov utlmený, čo má byť dôsledkom neúmerného zdražovania materiálov a súvisiacej neochoty zhotoviteľa pokračovať v prácach. Kľúčom k obnoveniu výstavby je podpis dodatku k zmluve zo strany Hlavného mesta, ktorý by tento problém riešil.

Čítať viac

Prestrelka Magistrátu a MIRRI pokračuje, výstavba električky v Petržalke naďalej stagnuje

27.06.2022 15:02:09 RED

Nikoho neteší pohľad na stavenisko bez stavebného ruchu. Dvojnásobne to platí v prípade momentálne najdôležitejšieho a kľúčového dopravného projektu v Bratislave – predĺženia električkovej trate po južný okraj Petržalky. Stavebné práce na ňom už dlhšie poľavujú a časový sklz oproti pôvodnému harmonogramu sa zväčšuje.

Čítať viac

Výstavba Petržalskej radiály sa dostáva do čoraz väčšieho meškania, stavebné práce poľavujú

03.06.2022 16:09:43 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší a najväčší mestský investičný projekt v posledných rokoch čelí komplikáciám. Druhá etapa petržalskej radiály má byť dokončená a prevádzkyschopná do konca roka 2023, napriek tomu je aktivita na stavenisku minimálna. Podľa Hlavného mesta situáciu ovplyvňuje masívna inflácia a s tým súvisiaci nárast cien a energií, ako aj nezhody v konzorciu. Vedie to až k úvahám o ohrození financovania stavby z eurofondov.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa pomaly rozbieha

08.02.2022 11:37:50 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pomaly rozbieha stavebné práce na druhej etape Nosného systému MHD, teda Petržalskej radiále. Nová električková trať, ktorá prepojí súčasnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovým dvorom, vzniká v koridore, pôvodne určenom pre metro. V týchto dňoch zanikajú posledné zvyšky po jeho výstavbe, aby boli čoskoro nahradené novou traťou.

Čítať viac

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Bratislava oficiálne spustila výstavbu električkovej trate v Petržalke

22.11.2021 18:36:30 Adrian Gubčo

Hlavné mesto odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18.11. oficiálne odštartovalo výstavbu druhej etapy projektu druhej etapy Nosného systému MHD, resp. predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Realizácia sa naštartovala po dlhej príprave s niekoľkoročným meškaním. Hlavné mesto chce prevádzku na predĺženej trati spustiť ešte pred koncom roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

04.11.2021 15:12:13 Adrian Gubčo

Projekt druhej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, teda predĺženie Petržalskej radiály, sa konečne posúva do fázy výstavby. Hlavné mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, ktorému do 15 dní odovzdá stavenisko. Prvé práce by sa tak mohli rozbehnúť ešte v novembri. Podľa mesta majú prvé električky po trati premávať na konci roka 2023.

Čítať viac

Hlavné mesto čoskoro podpíše zmluvu na výstavbu električky v Petržalke

25.10.2021 16:20:47 Adrian Gubčo

V týchto dňoch by mala byť konečne podpísaná zmluva na výstavbu druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Informoval o tom primátor Hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo s tým, že víťaz verejného obstarávania, Združenie MHD Petržalka, má v priebehu dneška dodať podpísanú zmluvu, na čo ju podpíše aj mesto. Otvára sa tým cesta k spusteniu výstavby dlhoočakávaného projektu.

Čítať viac

Stihne sa dokončiť Petržalská radiála načas?

11.10.2021 18:08:04 Adrian Gubčo

Minulý týždeň sa opäť zablýskalo okolo projektu výstavby druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Spôsobené to bolo vyjadrením vicepremiérky a ministerky pre investície a regionálny rozvoj Veroniky Remišovej, ktorá zapochybovala o reálnosti dokončenia projektu načas. Pochybnosti naznačil aj minister dopravy Andrej Doležal. Magistrát vidí za kritikou politiku.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavuje výsledok verejného obstarávania na zhotoviteľa druhej etapy petržalskej radiály

22.07.2021 17:30:05 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava vyhodnotil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke – teda petržalskej električkovej trate. Momentálne najväčší dopravný projekt, zameraný na verejnú dopravu, má spojiť Jungmannovu ulicu s Janíkovym dvorom. Ponuka víťazného uchádzača musí ešte prejsť povinnými kontrolami, kým sa spustí samotná výstavba.

Čítať viac

Výstavba električkovej trate v Petržalke sa môže spustiť v roku 2022

10.06.2021 17:05:53 Adrian Gubčo

Výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Petržalke, teda predĺženia petržalskej radiály, sa môže v horšom prípade spustiť až v roku 2022. Pripustil to primátor Bratislavy Matúš Vallo v rámci pondelňajšej verejnej diskusie k projektu Domino. Na projekt práve prebieha verejné obstarávanie, pričom prebieha kontrola ponúk od jednotlivých uchádzačov.

Čítať viac

Ponuky na zhotovenie druhej etapy Petržalskej radiály boli uzavreté, realizácia môže byť ďaleko

24.03.2021 10:27:00 Adrian Gubčo

DOPLNENÉ V priebehu včerajška bolo ukončené predkladanie cenových ponúk v rámci verejného obstarávania na vybudovanie druhej etapy Nosného systému MHD, teda pokračovania električkovej trate v Petržalke. Ponuky predložilo 8 uchádzačov, pričom mesto ich bude teraz vyhodnocovať. Podľa zistení Denníka E však v tomto procese hrozia komplikácie.

Čítať viac

Hlavné mesto pripúšťa omeškanie električky v Petržalke

28.01.2021 09:57:58 Adrian Gubčo

Už o niečo dva týždne by sa mali odovzdávať ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby druhej etapy Nosného systému MHD – teda predĺženia električkovej radiály. Harmonogram priebehu obstarávania a realizácie je nastavený tak tesne, že je celkom možné, že sa projekt nestihne dokončiť do sľúbeného konca roka 2023. Magistrát preto pripravuje krízový scenár.

Čítať viac

Stihne sa postaviť električková trať v Petržalke?

07.01.2021 09:30:00 Adrian Gubčo

Jedným z najdôležitejších rozvojových zámerov Hlavného mesta na najbližšie roky je výstavba druhej etapy Nosného systému MHD v Bratislave – teda predĺženia Petržalskej električkovej radiály. Keďže ide o projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie, mesto musí stihnúť trať dobudovať do konca roka 2023. Je to reálne?

Čítať viac

Ako sa bude rozvíjať električková sieť v Bratislave?

20.10.2020 12:15:10 Adrian Gubčo

V metropole sa aktuálne dokončuje veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály či rekonštruuje úsek trate na Americkom námestí. V príprave sú aj modernizácie ďalších radiál a opravy iných úsekov. Aká je ale situácia s výstavbou úplne novej infraštruktúry a rozšírením električkových tratí do nových lokalít? Pozrime si prehľad aktuálneho stavu známych alebo uvažovaných projektov.

Čítať viac

Predĺženie petržalskej električkovej radiály má stavebné povolenie

29.06.2020 08:33:00 Adrian Gubčo

Príprava výstavby asi najdôležitejšieho aktuálneho projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave dosiahla ďalší dôležitý míľnik: Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal stavebné povolenie pre druhú etapu Petržalskej radiály, ktorá prepojí dnešnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom. Povolenie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Čítať viac

Projektová dokumentácia druhej etapy Petržalskej radiály je dokončená, čoskoro by sa mala začať súťaž na zhotoviteľa

22.05.2020 11:25:00 Adrian Gubčo

Asi najdôležitejší pripravovaný projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave – druhá etapa Nosného systému MHD, lepšie známa ako pokračovanie Petržalskej radiály – sa krok po kroku blíži k začiatku výstavby. V priebehu apríla projektant odovzdal dokumentáciu pre realizáciu stavby, čo je prakticky posledný krok pred štartom súťaže na zhotoviteľa a následnou výstavbou.

Čítať viac

Druhá časť petržalskej električky žiada o stavebné povolenie

08.08.2019 10:25:00 Adrian Gubčo

Jeden z najočakávanejších dopravných projektov v metropole za posledné desaťročia je o krok bližšie k plnému dokončeniu. Hlavné mesto požiadalo petržalský Stavebný úrad o stavebné povolenie k predĺženiu petržalskej električkovej radiály, teda k tzv. druhej etape Nosného systému MHD. Do spustenia výstavby však ešte ostávajú približne dva roky.

Čítať viac

Územné rozhodnutie pre petržalskú električku je potvrdené

10.05.2019 08:28:00 Adrian Gubčo

Enormne dôležitý projekt predĺženia petržalskej električkovej radiály, tzv. II. Etapa Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (MS MHD), získal jedno z kľúčových povolení. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala mestská časť Petržalka ešte v októbri 2018, voči nemu sa však odvolalo viacero účastníkov. Okresný úrad však odvolania zamietol a rozhodnutie tak získalo právoplatnosť.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube