Author photoAndrej Sárközi 12.03.2023 13:00

Zlepšenie verejnej dopravy sa blíži. Mesto žiada o financie na modernizáciu Vajnorskej radiály

Pre Hlavné mesto je modernizácia a rozvoj električkových tratí prioritou už roky. Pri niektorých projektoch sa však vyskytli problémy pri projekcii či priamo pri výstavbe, čo oddialilo termíny a nakoniec aj narušilo ich financovanie. Týka sa to najmä Petržalskej radiály, ako sa však zdá, peniaze nielenže neprepadnú, ale využijú sa na iné projekty.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Obyvateľom mesta je téma rekonštrukcií a rozšírení električkových radiál v Bratislave dobre známa. Ako-tak úspešnú obnovu má za sebou Dúbravsko-Karloveská radiála, predĺženie električkovej trate už istý čas prebieha v Petržalke. V tomto prípade ale ide o komplikovanejší proces. Postupne u verejnosti silnelo tušenie, že dokončenie Petržalskej radiály sa nestihne dokončiť načas – do konca roka 2023. Dnes už tento fakt potvrdilo aj Hlavné mesto.

Z danej situácie vyplnuli obavy, plynúce z čerpania eurofondov. Keďže tieto mali byť preinvestované do konca roka, viacerí upozorňovali, že stavebné práce nemusia byť zafinancované. Hrozby o prepadnutí časti peňazí sa definitívne rozplynuli začiatkom marca tohto roka.

Hlavné mesto najprv definitívne získalo potrebné prostriedky pre dokončenie výstavby električky v Petržalke. Zástupcovia Magistrátu a Ministerstva dopravy SR podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej podpisom nastáva čerpanie eurofondov vo výške celkových oprávnených výdavkov v hodnote 86 miliónov eur. Všetky práce realizované do konca roka 2023 budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Daný model financovania umožňuje, aby nepreinvestované financie boli investované do iných projektov. Eurofondy tak neprepadnú a použijú sa na ďalšie zlepšenia verejnej dopravy, čo už v minulosti komunikoval aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. Mesto dnes žiada aj o nenávratný finančný príspevok na tieto projekty - najmä rekonštrukciu časti Vajnorskej radiály. V zámere národného projektu je členená na viaceré segmenty – od Kuchajdy po obratisko pri Železničnej stanici Nové Mesto, od Kuchajdy po Jurajov dvor a od zastávky Jurajov dvor po Zlaté piesky. 

Pri prvom menovanom segmente sú koľajnice staré presne polstoročie. Znížená je stabilita zádlažbových panelov, koľajnice sú výškovo aj bočne opotrebované, vrátane koľajových výhybiek v obratisku Nové Mesto, narušená je geometria a stabilita koľají a zdegradované sú aj drevené podvaly. Tridsať rokov majú koľaje v druhom menovanom úseku, pričom aj tu je viditeľné značné opotrebenie, ktoré je kritické aj pri poslednom úseku na Zlatých pieskoch, budovanom v roku 1989. 

Medzi Kuchajdou a Novým Mestom sa počíta s komplexnou modernizáciou koľajového spodku a zvršku s vybudovaním trate v podobe pevnej jazdnej dráhy. Tá bude disponovať možnosťou pojazďovania trate autobusovou dopravou. Medzi Kuchajdou a Zlatými pieskami má byť otvorený koľajový zvršok so štrkovým lôžkom v kombinácii s pevnou jazdnou dráhou na priecestiach a v obratisku. Medzi Jurajovým dvorom a Zlatými pieskami by mala byť podľa zámeru realizovaná „súvislá oprava trate“. 

Súčasťou modernizácie by mala byť aj oprava zastávok a ich mobiliáru. Možno očakávať riešenia ako pri nedávnych úpravách na Dúbravsko-karloveskej a Račianskej radiále v podobe betónovej dlažby, moderných prístreškov, bezbariérových úprav, ale aj elektronických odchodových tabúľ.

Mapa modernizácie Vajnorskej radiály. Zdroj: iMHD.sk

Podľa zámeru by v rámci nenávratného finančného príspevku chcelo mesto zrekonštruovať aj štvoricu meniarní. Pri meniarni Februárová vidí mesto hlavné nedostatky v trakčných transformátoroch a usmerňovačov, ale aj v zastaralosti jestvujúceho diaľkového ovládania meniarne. Nedostatočná je aj elektrická požiarna signalizácia, káblové rozvody, osvetlenia v rozvodni R660V, bleskozvod na budove meniarne, záložný zdroj – akumulátory a nabíjačky, či odsávacie ventilátory. Tieto nedostatky vidí Hlavné mesto aj pri meniarni Krasňany. Obnovou prejde aj meniareň Záhumenice a meniareň Dolné Hony, kde dôjde aj k posilneniu trakčných káblov. Táto obnova sa uskutoční aj v meniarniach Dolné Hony a Legionárska, v Ružovej doline dôjde k modernizácii káblovej siete. Pre spoľahlivosť verejnej dopravy (vrátane trolejbusov) tak pôjde o ďalšie dôležité aktivity. 

Zrealizovanie stavebných prác na električkových a trolejbusových tratiach bola vyčíslená na takmer 8 miliónov eur, pričom samotná rekonštrukcia Vajnorskej radiály bude stáť 30 miliónov eur. Na uskutočnenie prác v objektoch štyroch meniarní a posilnenie napájacích káblov v troch lokalitách je podľa dokumentácie určených vyše 13 miliónov eur. Financie sú vyčlenené aj na stavebný dozor, nachádzajú sa tu aj rezervy na nepredvídateľné finančné výdavky či mzdové výdavky. Celková suma nenávratného finančného príspevku tak dosahuje sumu 56.706.934,98 eur. 

Bratislava by sa mala čoskoro dočkať aj modernizácie Ružinovskej radiály, teda úseku medzi Americkým námestím v Starom Meste až po Chlumeckého v Ružinove. Trať pretína významné lokality – Krížnu ulicu, Trnavské mýto, Miletičovu, okolie Štrkovca, nemocnice v Ružinove a ďalšie. Je však už zastaralá, staršie úseky boli naposledy rekonštruované v roku 1990 s výnimkou úseku medzi Trnavským mýtom a zastávkou Líščie nivy. Tento úsek bol zmodernizovaný v roku 2008 (Trnavské mýto v roku 2010),

Rekonštrukcia sa mala pôvodne rozbehnúť už v roku 2022, čo sa však neuskutočnilo. Aktuálne prebieha územné konanie a paralelne s ním finalizuje mesto aj projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Realizácia by sa teda mohla spustiť v apríli 2024 a byť ukončená v októbri 2025. Podľa štátnej expertízy boli odhadované náklady viac ako 80 miliónov eur.

Električky tvoria nosný systém verejnej dopravy v Bratislave a podľa plánov Magistrátu ním majú byť aj v budúcnosti, kedy sa význam električkových tratí ešte zvýši. Zlý stav radiál i nástupíšť sa postupne mení. Pred mestom aj naďalej stojí obrovská úloha dokončiť ich modernizáciu. Dobrou správou je neprepadnutie finančných prostriedkov a možnosť ich ďalšieho využitia na iné projekty. Bratislava tak smeruje ku komplexnejšej a atraktívnejšej verejnej doprave, čo môže obyvateľov mesta konečne prilákať do MHD. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube