Author photoAdrian Gubčo 26.09.2023 12:07

Magistrát prekvapil. Situácia okolo Vajnorskej radiály je zložitejšia, tvrdí projektant

Príprava komplexnej modernizácie Vajnorskej radiály postupne napreduje. Hlavné mesto má víziu prebudovania trate na kvalitnú električkovú trať s upraveným verejným priestorom v okolí. Už roky na tomto cieli intenzívne spolupracuje s projekčnou firmou DOPRAVOPROJEKT a.s. Bolo preto prekvapením, keď bolo na začiatku augusta záväzné stanovisko k zámeru, ktoré bolo negatívne.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Príprava modernizácie radiály prebieha už od polovice minulého desaťročia, keď sa začali úvodné práce na tvorbe vízie novej podoby radiály. Nové výzvy prišli po roku 2020, keď spoločnosť DOPRAVOPROJEKT a.s., ktorá už predtým na príprave zámeru robila, vyhrala novú súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Vedenie Hlavného mesta žiadalo zapracovanie nových požiadaviek, vrátane rekonštrukcie Vajnorskej ulice od fasády k fasáde, vybudovania obratiska na Zlatých pieskoch pre regionálne autobusy a i.

V auguste tohto roka bolo konečne zverejnené záväzné stanovisko k projektu. Prekvapivo bolo negatívne – mesto teda odmietlo svoj vlastný zámer. Podľa príslušného oddelenia Magistrátu predložené riešenie nezohľadnilo viaceré požiadavky z hľadiska verejného dopravného vybavenia, cyklodopravy a hromadnej dopravy. Nemalo byť skoordinované s dopravnými stavbami, ktoré už majú vydané právoplatné stavebné povolenie, resp. územné rozhodnutie, a ani s plánovaným dopravným projektom hlavných mestských komunikácií Hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre prípravu projektu by to znamenalo citeľnú komplikáciu. Magistrát žiadal od projektanta prepracovanie dokumentácie v zmysle pripomienok a následné opätovné predloženie materiálov na posúdenie. V praxi by to spomalilo prípravu o ďalšie mesiace.

Projekčná spoločnosť však upozorňuje, že situácia je omnoho komplikovanejšia a preto má aj výhrady k článku, ktorý sa v tomto smere na YIM.BA objavil. „Článok bol zverejnený predčasne, pretože vychádzal len zo záväzného stanoviska vydaného magistrátom,“ pripomína spoločnosť. Viaceré tvrdenia preto považuje za jednostranné a nepravdivé.

Autor týchto riadkov skutočne napísal, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie s ňou meškal, že bola nekvalitná a neskoordinovaná. Po vydaní článku oslovil DOPRAVOPROJEKT a.s., ktorý nemohol prezradiť všetky detaily. „Vzhľadom na to, že spoločnosť Dopravoprojekt a Hlavné mesto SR Bratislava spolu uzavreli dohodu o mlčanlivosti, ktorú sú povinné dodržiavať obidve zmluvné strany a keďže spoločnosť Dopravoprojekt si ctí svoje zmluvné záväzky s obchodnými partnermi, k Vašim otázkam nemôžeme poskytnúť detailné stanovisko, nakoľko nám náš zmluvný partner, Hlavné mesto SR Bratislava, nedovolilo reagovať na Vami položené otázky,“ priznáva firma. Napriek tomu ale odmieta, že by došlo z jej strany k pochybeniu.

Projektanti boli totiž pri príprave dokumentácie v intenzívnej komunikácii s mestom. „Spoločnosť Dopravoprojekt po celý čas pri vypracúvaní projektovej dokumentácie spolupracovala v úzkej súčinnosti s mestom, upozorňovala na problémy a hľadala možné riešenia, a to aj k požiadavkám zadaným nad rámec pôvodného zadania a rozsahu prác,“ konštatuje firma. „Spoločnosť Dopravoprojekt odmieta zodpovednosť za akékoľvek omeškanie a nesúhlasí so závermi, že dokumentácia nebola zosúladená a skoordinovaná.“

Firma ďalej približuje, že proces spracovania dokumentácie, vrátane dodatočných požiadaviek objednávateľa (Magistrátu) nad rámec pôvodného zadania trval od apríla 2020 do novembra 2022, keď bola odovzdaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia stavebného zámeru. „Spoločnosť Dopravoprojekt ako zhotoviteľ PD uvádza, že objednávateľ, Hlavné mesto SR Bratislava, prevzal dokumentáciu po ukončenom preberacom a pripomienkovacom konaní bez výhrad a potvrdil spracovanie PD v zmysle Zmluvy o dielo. Preberacie konanie trvalo 4 mesiace v období august až november 2022.“

DOPRAVOPROJEKT a.s. sa následne pustil do inžinierskej činnosti pre potreby získania územného rozhodnutia. Záväzné stanovisko obdržal 4. augusta 2023, teda viac ako 6 mesiacov od podania žiadosti o vyjadrenie. „Časové zdržanie teda nenastalo z dôvodov na strane našej spoločnosti,“ zhŕňajú projektanti.

Ako DOPRAVOPROJEKT a.s. uzatvára, dokumentácia k projektu sa koncipovala počas obdobia 2,5 roka, a to za plnej účasti a súčinnosti Hlavného mesta. „Spoločnosť Dopravoprojekt počas celého obdobia plnila pokyny a inštrukcie objednávateľa, upozorňovala na možné problémy a navrhovala riešenia. Naša spoločnosť, ako zhotoviteľ PD, je v zmysle zmluvy povinná riadiť sa pokynmi objednávateľa, inak jej hrozia zmluvné sankcie. Vydané nesúhlasné stanovisko je preto prekvapením aj pre samotnú spoločnosť Dopravoprojekt, nakoľko evokuje, akoby Hlavné mesto SR Bratislava – objednávateľ – ani  nebolo účastné na celom procese zhotovovania diela, čo však nie je pravdou.“

 

Zdroj: iMHD.sk

 

Všetko tak nasvedčuje tomu, že zo strany Magistrátu nastali určité komunikačné nezrovnalosti vnútri úradu. Objednávateľ má samozrejme projektantovi poskytnúť všetky informácie, podklady a informovať ho o skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť tvorbu dokumentácie. Pokiaľ sa to nestalo, pochybenie je predovšetkým na jeho strane.

Ak to tak je, potom sú chybné aj závery predošlého článku na YIM.BA. Ako sa ukazuje, pri mnohých projektoch je situácia omnoho zložitejšia, ako nasvedčuje dokumentácia. Projektanti presvedčivo argumentujú o tom, že Magistrátu poskytovali plnú podporu. V kontexte iných veľkých dopravných projektov mesta, kde sa tiež objavujú pravidelné komplikácie, sa zdá, že Hlavné mesto má skutočne určité nedostatky v projektovom manažmente aj riadení niektorých zámerov.

Vo výsledku sa to najviac dotkne cestujúcej verejnosti, ktorá očakáva zlepšenie kvality dopravnej infraštruktúry. Tlak na modernizáciu aj rozširovanie električkovej siete rastie ruka v ruke s aktivitami mesta v oblasti regulácie parkovania či preferovania verejnej a cyklistickej dopravy. Nové projekty bude potrebné pripravovať a realizovať rýchlejšie a na dobrej úrovni.

V opačnom prípade sa veľkorysé ambície o znižovaní podielu automobilovej dopravy na deľbe prepravnej práce nenaplnia. Už do konca tohto desaťročia chce mesto dramaticky posilniť verejnú, cyklistickú a pešiu dopravu. Pri existujúcich problémoch sa to zdá ako príliš odvážne.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube