Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 15.10.2021 11:50

Ďalšie plány Metropolitného inštitútu: Architektonické súťaže aj nové Živé miesta

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom SR Bratislava pokračujú v oznamovaní nových plánov na zmeny v meste. Ohlásené boli dve nové architektonické súťaže, vrátane významnej kompetície, týkajúcej sa Hlavnej stanice. Okrem toho sa rozšíril aj zoznam „Živých miest“, menších verejných priestranstiev, ktoré prejdú revitalizáciou.

Article Big

Hlavná železničná stanica má prejsť rekonštrukciou po architektonickej súťaži

MIB tak zvyšuje tempo v príprave nových projektov, ktorých cieľom je radikálne zvýšiť úroveň verejného priestoru v Bratislave. Po prvej vlne zámerov, ktoré sa sústredili do veľkej miery na Staré Mesto, sa teraz navyše rozširuje ich priestorové rozloženie – architektonická súťaž má okrem Hlavnej stanice prebehnúť aj v Devínskej Novej Vsi, kým nové revitalizácie prebehnú v Novom Meste, Vajnoroch a Ružinove. Menšia úprava mestského majetku v podobe bývalého erotického salónu sa pripravuje v Petržalke v Sade Janka Kráľa.

O najambicióznejšom z týchto projektov, o rekonštrukcii Hlavnej stanice, je dnes známych len málo informácií. Ako oznámil na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo, v týchto dňoch Hlavné mesto spolu s MIBom odprezentovalo Ministerstvu dopravy a výstavby SR a Železniciam Slovenskej republiky základné podkladové materiály k spoločnej urbanisticko-architektonickej súťaži. „Súčasná podoba hlavnej stanice a jej okolia je už dlhé roky neakceptovateľná,“ konštatuje primátor. „Mesto chce poskytnúť súčinnosť štátu, aby sa čo najrýchlejšie mohli byť spustené kroky, ktoré v nasledujúcich rokoch prinesú novú podobu hlavnej vlakovej stanice a jej okolia.“

Banner Nový Ružinov

Riešené územie má zahŕňať budovu stanice a priľahlý areál, ktoré vlastnia ŽSR, ako aj Predstaničné námestie, ktorého časti spravuje mesto. Keďže ide o dopravný uzol, súťaž bude musieť podľa primátora „...komplexne riešiť širšie súvislosti dopravnej obsluhy, vrátane reorganizácie pešej, cyklistickej, hromadnej a individuálnej dopravy v priestore pri stanici ale aj na komunikáciách a križovatkách v okolí“. Projekt má byť pripravený na rôzne modely financovania, vrátane spoluúčasti privátneho sektora (PPP projekt), pred vyhlásením súťaže chce mesto ešte vypracovať technické podklady, analýzy tokov cestujúcich alebo štúdie uskutočniteľnosti.

Vyhlásenie súťaže na Hlavnú stanicu je očakávané v roku 2022. V priebehu budúceho roka však bude MIB realizovať na pozemkoch mesta aj „quick fix“, teda množstvo malých dočasných zlepšení vo verejnom priestore.

Komplexnejší a trvalý charakter budú mať výsledky súťaže v Devínskej Novej Vsi. Podľa MIBu tejto mestskej časti chýba verejný priestor s charakterom centrálneho námestia. V blízkej budúcnosti to však inštitút spoločne s mestom a mestskou časťou plánuje zmeniť. Nástrojom k tomu bude architektonická súťaž, ktorej výstupom bude návrh kvalitného priestranstva pre obyvateľov i návštevníkov Devínskej Novej Vsi s miestom pre kultúrne podujatia, trhy a iné voľnočasové aktivity. V tejto chvíli prebieha zber podnetov a podkladov pre zadanie súťaže, vrátane dotazníka pre verejnosť.

Riešené územie sa nachádza pri Eisnerovej ulici a susedí s Kostolom Ducha Svätého a supermarketom. Dnes ide skôr o tranzitné územie, prípadne prakticky nevyužívanú plochu, kde sa nadivoko parkuje. MIB však sľubuje, že situácia sa zlepší – vzniknúť by malo podzemné parkovisko. Úplne nová podoba sa očakáva od plochy medzi cintorínom a supermarketom, priestor od kostola k tejto ploche bude len upravený.

„Našim cieľom je vytvoriť z centrálneho námestia kvalitný verejný priestor. Preto sme sa rozhodli osloviť aj mesto s možnosťou spolupráce, aby sme ako partneri našli najvhodnejšie riešenie,“ hovorí Dárius Krajčír, starosta mestskej časti. „V priebehu nasledujúceho roka spustíme proces stavebného povolenia a schvaľovanie projektovej dokumentácie, vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a komisie mestskej časti. V roku 2023 chceme pristúpiť k samotnej realizácii projektu s jeho finalizáciou v roku 2024.“

Riaditeľ sekcie súťaží z Metropolitného inštitútu Bratislavy Peter Lényi dopĺňa, že v zadaní sa počíta s celkovou obnovou územia a vytvorením viacúčelového verejného priestoru s dostatkom zelene, kde bude možné organizovať rôzne kultúrne aktivity. Na námestí pribudne aj menšia občianska vybavenosť so službami a priestor pre občasné trhy. Podzemné parkovisko zároveň zvýši kapacity parkovania a zlepší situáciu pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi.

 

Táto v súčasnosti zanedbaná plocha sa premení na centrálne námestie Devínskej Novej Vsi. Zdroj: Google StreetView

 

Okrem veľkých plánov, vyžadujúcich si súťaž, pokračuje MIB v príprave lokálnych úprav. Najnovšie boli ohlásené štyri lokality, na ktorých novej podobe budú pracovať tzv. zmluvní architekti – teda architekti, ktorí sa presadili v súťaži na autorov, tvoriacich pre inštitút stredne veľké zadania. Okrem skvalitnenia priestranstiev má byť ich cieľom aj lepšia príprava na klimatické zmeny, spojená s vysádzaním zelene.

Ešte pred koncom roka majú byť predstavené štúdie daných priestranstiev aj s vizualizáciami, následne sa spracujú projekty a rozbehnú povoľovacie konania. Termíny realizácie zatiaľ stanovené neboli. Čo sa týka lokalít, tieto sú rozložené po viacerých mestských častiach, ako aj v lesoparku, kde sa pripravuje alebo realizuje viacero zásahov. „Lokality do Živých miest vyberáme na základe rôznych kritérií. Záleží nám na tom, aby sa revitalizácie robili vo všetkých mestských častiach a nie len v centre Bratislavy,” vysvetlil Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy. 

Advertising

K novým priestorom tak patrí napríklad parčík pri Riazanskej ulici v Novom Meste (myslený priestor naproti hasičskej zbrojnici), kde sa podľa MIBu stretávajú najmä psíčkari, rodiny s deťmi a seniori. Vyšší pohyb je daný aj prítomnosťou školy či zastávky verejnej dopravy. Hlavným cieľom projektu je tak nielen zvýšiť pobytovú kvalitu parku, ale aj zlepšiť bezpečnosť na priľahlej križovatke jej preriešením. Revitalizáciu architektonicky spracujú kancelárie Grido architekti spolu s Magdalénou Horňákovou – Atelier DUMA.

Druhé priestranstvo sa nachádza vo Vajnoroch, na mieste, kde sa Ulica Kataríny Brúderovej križuje s ulicou Za farou. Dnes je tu nevyužitá plocha, kde dochádza nanajvýš k hromadeniu odpadkov. MIB tu však vidí potenciál pre vytvorenie príjemného priestranstva, preto ho plánuje komplexne zrevitalizovať za pomoci doplnenia zelene, úpravy povrchov a realizácie vodozádržných opatrení.  Na projekte sa podieľajú architekti z ateliéru Atrium v spolupráci so Štefanom Zahatňanským, Livinark a arch&crafts. 

Tretí projekt by mal zasiahnuť čoraz populárnejšie Dulovo námestie v Ružinove, konkrétne jeho východnú stranu. Ide o pomerne frekventovanú lokalitu so zastávkami verejnej dopravy, cyklotrasami službami. V susedstve námestia navyše vzniká Zwirn, čo jeho exponovanosť zvýši ešte viac. Verejný priestor na jeho východnej strane však nie je v dobrom stave a ľudia tadiaľto len prechádzajú. MIB chce preto priestranstvo upraviť tak, aby sa tu ľudia mohli zastaviť, príp. čakať na autobus v civilizovanejších podmienkach. Návrh vyjde z pera z ateliéru studený architekti v spolupráci s architektonickou kanceláriou Ľubomíra Závodného, Petrom Stecom a Terra Florida.

MIB sa bude venovať len východnej časti námestia, keďže táto je vo vlastníctve mesta. Západnú časť vlastní súkromná spoločnosť, hoci určité úpravy (najmä reguláciu parkovania) by si zaslúžila aj tá. Starosta Ružinova Martin Chren nedávno nenápadne naznačil, že by sa mohla situácia priestoru zmeniť a teoreticky vzniknúť pod námestím podzemná garáž.

Štvrtým priestorom, ktorý sa bude v réžii MIBu meniť, je vstup do Bratislavského lesoparku pri Peknej ceste. Úpravou prejde niekoľko vinohradníckych parciel, okolie nádrže Vajspeter a ďalšie trávnaté plochy s neformálnymi chodníkmi na obhospodarovanie viníc. Zrevitalizovať by sa mali povrchy chodníkov a vzniknúť by mali vyhliadkové miesta v blízkosti atraktívnych výhľadov či prírodných zaujímavostí. MIB zdôrazňuje, že vinohradníctvo je súčasťou identity Bratislavy, a preto chce do existujúcej krajiny robiť len minimalistické zásahy. Na projekte pracujú architekti z ateliéru GutGut spolu s 2ka landscape architects.

Pôjde o jeden z radu projektov, ktorých cieľom je zvýšiť návštevnícky potenciál Mestských lesov. Tie aktuálne oznámili, že spúšťajú realizáciu novej hájovne na Peknej ceste, jedného z prvých oznámených „Živých miest“. Ide o prestavbu bývalých muničných skladov, kde vznikne nový grilovací altánok, opraví sa pivnica, kde sa majú robiť ochutnávky miestnych vín, pribudnú ohniská, pétangove ihrisko a opravená bude aj miestna studňa. Pred niekoľkými dňami bola zas vybudovaná Pozorovňa zvierat pri prameni Vydrice a vo výstavbe je Centrum ekovýchovy na Kamzíku.  

Napokon, MIB v posledných dňoch oznámil aj prípravu revitalizácie bývalého zariadenia Messalina v Sade Janka Kráľa. Hlavné mesto sa po dlhých rokoch zbavilo problému prítomnosti erotického klubu priamo v najvýznamnejšom mestskom parku odkúpením budovy za 1,4 milióna eur bez DPH. V salóne má po novom vzniknúť bistro, reštaurácia a zázemie pre organizáciu podujatí pod hlavičkou Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Nový návrh má rešpektovať pôvodnú architektúru objektu z roku 1982 od Ferdinanda Končeka, pripraví ho kolektív architektov studený architekti v spolupráci s architektonickou kanceláriou Ľubomíra Závodného, Petrom Stecom a Terra Florida.

Rekonštrukcia sa má predbežne spustiť v roku 2022. Ide o jednu z aktivít, predchádzajúcich komplexnej rekonštrukcii Sadu Janka Kráľa po urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaži. Jej vyhlásenie sa taktiež očakáva v priebehu budúceho roka.

 

Bývalé zariadenie Messalina v Sade Janka Kráľa. V budúcnosti by tu malo byť bistro a zázemie pre kultúrne podujatia. Zdroj: Marek Velček / Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Metropolitný inštitút Bratislavy, rovnako ako Magistrát, tak nezaháľajú v príprave či ohlasovaní nových zámerov. Na jednej strane ide o vynikajúce správy. Ak sa skutočne podarí všetky tieto lokality zveľadiť, spoločne s už predstavenými projektami, Bratislava bude značne príťažlivejšia a príjemnejšia. Druhou stranou je však práve otázka realizácie – z desiatok „Živých miest“ sa zatiaľ podarilo skutočne vybudovať len zopár. V realizačnej fáze ešte nie je ani jeden jediný z výsledkov dosiaľ zorganizovaných architektonických súťaží.

Zdĺhavosť niektorých procesov je objektívnym faktorom, nemalo by to však ovplyvniť niektoré z menších, „kozmetických“ zásahov. Druhým dôvodom, prečo sa mnohé z plánovaných projektov ešte nezrealizovali, môžu byť dodatočné úpravy s ohľadom na pripomienky verejnosti, ako ukazujú aktuálne problémy s úpravami na Žilinskej či Radlinského. Tretím dôvodom je však vedomá stratégia, ktorej cieľom je maximalizovať počet úprav tesne pred budúcoročnými voľbami.

Ostáva len dúfať, že mesto si pri predstavovaní svojich plánov nenabralo na seba príliš a zhustením plánovanej realizácie do relatívne krátkeho obdobia sa nestane, že na niektoré projekty jednoducho nebudú kapacity. Nedodržanie termínov by síce nebolo v Bratislave nič výnimočné (lepšie povedané, dodržanie termínov by bolo menej očakávané), zle by to ale vypovedalo o rebríčku hodnôt. Zlepšovanie verejného priestoru by bolo menšou prioritou ako politický marketing.

Nesprávne nastavené priority by sa mohli negatívne odraziť najmä na zámere rekonštrukcie Hlavnej stanice. To je natoľko komplikovaný, komplexný a dlhodobý problém, že jeho zúženie do narýchlo pripravenej súťaže by mesto k jeho riešeniu ani trochu nepriblížilo. Architektonickej súťaži by mali predchádzať roky príprav, spojené s analýzami, prieskumami, verejnými diskusiami, participáciou, majetkovými úpravami aj potvrdením, že ide o prioritu zo strany mesta i štátu. Teraz sa ale zdá, že snahou je urobiť súťaž čo najrýchlejšie – minimálne z doterajšej mimoriadne slabej komunikácie Hlavného mesta. Oproti prípravám na (jednoduchšiu) rekonštrukciu Námestia SNP ide o neporovnateľnú situáciu.

V súčasnosti tak existuje viacero dôvodov pre optimizmus. Po desaťročiach zanedbávania sa zdá, že verejnému priestoru v meste svitá na lepšie časy. Netreba sa ale pritom zbaviť opatrnosti. Sľuby sa ľahšie dávajú, ako aj plnia – a keď sa tak aj stane, mesto nemusí dostať presne to, čo čakalo.

 

Pozrite si obnovu bratislavských verejných priestranstiev vo fotoalbumoch.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Devínska Nová Ves hľadá novú podobu okolia vodnej nádrže, hlasovať nechala verejnosť

22.11.2021 14:13:13 Adrian Gubčo

Rybník, alebo vodná nádrž v Devínskej Novej Vsi, je príťažlivým prvkom v rámci mestskej časti. Nachádza sa v mieste styku dvoch základných lokalít, tvoriacich štvrť – Starej Devínskej a Paulinského (Kolónie) – a predstavuje výrazný potenciál pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít. Aj preto sa mestská časť rozhodla pre revitalizáciu formou súťaže návrhov. O vhodnejšom návrhu mohla hlasovať verejnosť.

Čítať viac

V lesoparku vznikla pozorovňa zvierat, pribudnú aj ďalšie zásahy

19.11.2021 17:14:52 Adrian Gubčo

V bratislavskom lesoparku bol dokončený prvý zo zásahov v rámci Živých miest, série menších úprav, ktorých cieľom je oživiť prehliadané priestranstvá. Na turistickej trase medzi Račou a Mariankou vyrástol drevený objekt, určený na pozorovanie zvierat. Pozorovňa zvierat Vydrica je prvým dokončeným z väčšieho počtu zásahov, ktoré zvýšia úroveň a rekreačný potenciál bratislavských lesov.

Čítať viac

Do realizácie ide ďalšie Živé miesto, spúšťa sa premena parčíku na Radlinského

10.11.2021 16:57:09 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa majú spustiť prvé práce na úprave parčíku na Radlinského ulici, v dotyku s prestupnou zastávkou Blumentál. Hlavné mesto tak štartuje realizáciu jedného zo série projektov Živé miesta, ktorých cieľom je upraviť prehliadané a zanedbané menšie priestranstvá. Zámer na Radlinského vyvolal pred niekoľkými týždňami kontroverzie kvôli údajne neprijateľnému úbytku zelene.

Čítať viac

Rekonštrukcia prvých priestorov v Zóne Panenská je pred spustením

08.11.2021 13:19:28 Adrian Gubčo

Jednou z najvýraznejších iniciatív mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v oblasti rozvoja verejného priestoru je revitalizácia ulíc medzi Panenskou a Zochovou. Oblasť je výnimočná existenciou vlastného manuálu – Manuálu pre Panenskú a okolie. Všetky rekonštrukcie by mali byť založené na tomto koncepčnom materiáli, pričom prvé z nich sa majú spustiť už v dohľadnej dobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo Bratislavskú dlažbu

29.10.2021 14:22:50 Adrian Gubčo

Povrch verejných priestranstiev patrí ku kľúčovým prvkom, spolutvoriacim charakter a identitu mesta. V zmysle tejto myšlienky sa Hlavné mesto, spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB), podujali k vytvoreniu nového typu dlažby, unikátneho pre Bratislavu. Bratislavská dlažba má čoskoro nahradiť asfalt ako dominantný materiál chodníkov na hlavných uliciach a triedach.

Čítať viac

Vrakunský lesopark sa revitalizuje, vychádza z architektonickej štúdie

27.10.2021 16:21:13 Adrian Gubčo

Mestská časť Vrakuňa nemá v Bratislave najlepšiu povesť. Dané to je jej odľahlosťou aj výskytom sociálnych problémov v okolí Stavbárskej ulice. Zároveň však disponuje veľkou vzácnosťou: Malým Dunajom a zachovanou zeleňou v jeho okolí. Časť z nej bola v minulosti upravená na lesopark, ktorý dnes prechádza výraznejšou revitalizáciou. Táto by mala pokračovať aj v ďalších rokoch, a to podľa odbornej koncepcie.

Čítať viac

Bratislavské chodníky sa začínajú meniť, upravujú sa podľa manuálu

26.10.2021 14:37:06 Adrian Gubčo

Ak existuje nejaké heslo, spájajúce kľúčové aktivity Hlavného mesta, resp. Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), v oblasti verejného priestoru, tak je to „štandardizácia“. Mesto má záujem nastaviť jednotnú kvalitu v rozvoji verejných priestranstiev, danú existenciou manuálov a stanovením princípov a štandardov. Tie sa týkajú aj chodníkov, čo sa konečne začína v uliciach mesta prejavovať.

Čítať viac

Na nábreží má byť Hrob neznámeho vojaka, ide o ďalší chybný krok

18.10.2021 15:00:46 Adrian Gubčo

Bratislava by mala konečne získať Hrob neznámeho vojaka. Pamätník, ktorým si Slovensko uctí vojakov, padlých v ozbrojených konfliktoch, má byť dôležitým miestom národného významu, kde sa budú organizovať spomienkové slávnosti. Problémom je však jeho uvažované umiestnenie – nachádzať sa má v parku na Rázusovom nábreží. Návrh napriek tomu schválili staromestskí poslanci.

Čítať viac

Metropolitný inštitút pripravuje úpravy verejných priestorov, pri viacerých plánoch narazil

08.10.2021 18:09:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pomaly napreduje v príprave menších revitalizačných projektov prehliadaných verejných priestorov – „Živých miest“. Drobné zásahy majú zlepšiť ich stav a zvýšiť pobytový potenciál. Okrem dlho trvajúcej prípravy však vyvstal aj ďalší problém. Proti viacerým zámerom sa objavil odpor a dokonca aj petície.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavil ďalšie manuály, tentokrát venované zeleni

06.10.2021 13:20:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v príprave nových koncepčných materiálov, tvoriacich rozšírenie Manuálu verejných priestorov. Dvojica najnovších publikovaných Princípov a štandardov sa týka zelene – konkrétne usmernení pri jej výsadbe a starostlivosti o ňu. Od využívania manuálu si sľubuje správne vysádzanie stromov či dlhšiu životnosť zelene.

Čítať viac

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Príprava transformácie predstaničného námestia začína

17.05.2021 11:43:53 Adrian Gubčo

Ak by sme sa pýtali obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy na najväčšiu hanbu mesta, je vysoko pravdepodobné, že by medzi najčastejšími odpoveďami bola Hlavná stanica a Námestie Franza Liszta, resp. predstaničné námestie. Priestor ostáva až na detaily už desaťročia rovnaký. Zmena sa však začína črtať, keďže kľúčoví aktéri v území rozbiehajú prvé kroky k transformácii.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Architektonická súťaž na Hlavnú železničnú stanicu by sa mohla spustiť do konca roka

11.10.2019 13:08:00 Adrian Gubčo

Ešte v tomto roku by Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci s Hlavným mestom chceli spustiť medzinárodnú architektonicko-urbanistickú súťaž na riešenie Hlavnej stanice a predstaničného priestoru. Pre TASR to potvrdil generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč.

Čítať viac

Hlavná stanica prešla obnovou, komplexná rekonštrukcia je stále hudbou budúcnosti

24.04.2019 09:30:00 Adrian Gubčo

V súvislosti s blížiacimi sa Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji, ktoré v Bratislave a Košiciach prebehnú v máji tohto roku, prešla bratislavská Hlavná železničná stanica menšou obnovou, ktorá má zlepšiť jej vizuálny stav aj funkčnosť. Od komplexnej rekonštrukcie však má stále ďaleko.

Čítať viac

Nová čakáreň na Hlavnej stanici

17.09.2018 12:15:00 Adrian Gubčo

Na konci minulého týždňa bola slávnostne odovzdaná do užívania nová čakáreň na Hlavnej železničnej stanici. Rekonštrukcia priestorov po bývalej reštaurácii vyšla na viac ako 800-tisíc eur bez DPH.

Čítať viac

Vláda zainvestuje do obnovy Hlavnej železničnej stanice

30.08.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Horúcou témou posledných dní je správa, že Vláda Slovenskej republiky zainvestuje do rekonštrukcie Hlavnej železničnej stanice, pričom poskytne dotáciu vo výške 2,8 milióna eur. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) majú tieto prostriedky preinvestovať do mája budúceho roka, ešte pred Majstrovstvami sveta v hokeji 2019.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube