Author photoAdrian Gubčo 22.04.2020 12:15

Prvá trať v downtowne je o niečo bližšie k realite, ďalší rozvoj siete je otázny

Mimoriadne potrebná investícia v podobe električkovej trate, ktorá by obsluhovala nové centrum mesta a spájala zónu Eurovea City s Ružinovom a Petržalkou, by sa mohla čoskoro stať reánejšou – mesto totiž bude žiadať o zmenu Územného plánu, aby ju bolo možné postaviť. Ako budú vyzerať ďalšie potrebné prepojenia, však zatiaľ známe nie je.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Hlavné mesto odprezentovalo víziu vedenia novej električkovej trate v downtowne na konci októbra, pričom za najvhodnejšiu označilo trasu cez Pribinovu ulicu, Košickú a Miletičovu, kde by sa napájala na Ružinovskú radiálu. S podobnou víziou prišiel už predtým developer J&T Real Estate, Hlavné mesto sa však rozhodlo preveriť viacero alternatív, aby sa potvrdila výhodnosť daného plánu.

Projekt sa totiž stretol s nesúhlasom časti verejnosti, ktorá argumentovala narušením verejného priestoru pred novou budovou Slovenského národného divadla, kým iní ľudia sa s odporom postavili proti vedeniu trate po Košickej, lebo by sa mala „zničiť zeleň“. Mesto preto niekoľko mesiacov analyzovalo rozličné varianty, kým prišlo k jednoznačnému záveru: trať po Pribinovej a Košickej je najvýhodnejšia.

Aby sa však dala zrealizovať, bude potrebné ju zaniesť do Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy. Primátor Matúš Vallo sa síce na prezentácii vyjadril, že trať je s ním v súlade, nie je to ale celkom tak – pred zmenou Územného plánu ide o projekt, ktorý by z legálneho hľadiska nebolo možné povoliť. Postup v tomto smere nastáva až teraz.

Z viacerých zdrojov totiž prichádza informácia, že mesto už spracovalo podklady pre zmenu ÚP. Potvrdzuje to aj Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. „Zapracovanie električkovej trate Pribinova-Košická do územného plánu mesta bude predmetom niektorej z najbližších zmien a doplnkov,“ hovorí P. Bubla a dopĺňa, že aktuálna vízia trate je definitívna. „Schéma vedenia trate bola predstavená verejnosti na jeseň 2019, v tomto smere sa zatiaľ nič nezmenilo.“

Potvrdenie definitívnej verzie trate je dôležité, lebo napriek argumentom mesta odpor zo strany časti kultúrnej obce neustáva. Aktívna je napríklad platforma Stojíme pri kultúre, ktorá zorganizovala stretnutie medzi mestom a odporcami z radov umelcov, kde sa snažila presadiť také vedenie trate, ktoré by divadlo obišlo, pričom okrem narušenia verejného priestoru pripomína, že hluk z električiek naruší predstavenia.

Magistrát si však stojí za svojím, hoci diskusiu nevylučuje. „V každom prípade debata aj s umeleckou obcou je naďalej otvorená a bude ešte viackrát priestor na pripomienky aj participáciu,“ sľubuje Peter Bubla. „Harmonogram postupu by sme mali zverejniť čoskoro.“

Ak by sa podarilo Územný plán v prospech električkovej trate zmeniť ešte v priebehu tohto roka, následné povoľovanie a príprava na výstavbu potrvá minimálne dva roky, hoci dokumentácia pre územné rozhodnutie by už mala byť viacmenej vypracovaná – developer na nej pracoval minimálne od roku 2018. Mesto ju vysoko pravdepodobne vo výraznej miere preberie.

Za daných okolností a v prípade dostupností financií možno novú trať očakávať najskôr okolo roku 2024 alebo 2025.

 

Trať na Pribinovej ulici. Zdroj: J&T Real Estate

 

Mesto obhajuje nutnosť čo najrýchlejšieho postupu vážnosťou dopravnej situácie v lokalite, kde postupne rastie nové centrum Bratislavy, no bez dostatočnej obsluhy verejnou dopravou. Dnešné cestné komunikácie aj verejná doprava sú na hrane kapacít, a to v momente, kedy ešte nie sú dokončené niektoré z najväčších developmentov, napríklad Sky Park, Stanica Nivy alebo pokračovanie Eurovey. Tie na seba naviažu tisícky nových obyvateľov a desaťtisíce pracujúcich a návštevníkov.

Ak bude električka dobudovaná až v roku 2025, bude to neskoro – prvé veľké projekty by mohli byť dokončené už v priebehu tohto roka, pokračovanie Eurovey by malo byť realitou v roku 2023. Hlavné mesto sa snaží prijať novú stratégiu, v rámci ktorej sa sústredí na skvalitnenie pešej a cyklistickej dopravy, čím sa kapacita ulíc paradoxne zvýši. Stačiť to však nebude.

V skutočnosti ani dokončenie trate po Pribinovej a Košickej nebude dostatočné, s ohľadom na očakávanú záťaž v území, kde sa môže počas dňa pohybovať až 200-tisíc ľudí. Preto je potrebné vybudovať aj ďalšie trate, ktoré by obslúžili ďalšie lokality – predovšetkým okolie ulice Mlynské nivy – a prepojili územie s juhovýchodnými štvrťami Podunajské Biskupice a Vrakuňa.

Hlavné mesto skutočne pracuje na stratégii ďalšieho rozvoja električkovej siete v novom centre Bratislavy, pričom hľadá optimálnu formu vedenia trate. Zvažované sú totiž dva varianty, a to výstavba trate po Prístavnej ulici a výstavba po Mlynských nivách. „Aktuálne je spracovaná štúdia, ktorá bude porovnávať oba varianty po všetkých stránkach – dopravnej, technickej a ekonomickej,“ približuje Peter Bubla.

Hovorca primátora nešpecifikoval, kedy budú výsledky štúdie predstavené. Faktom však je, že trať po ulici Mlynské nivy je už súčasťou Územného generelu dopravy (ÚGD), ktorý je koncepčným nástrojom rozvoja verejnej dopravy v Bratislave a podkladom pre zmeny Územného plánu. Trať je v tomto materiáli vedená po ulici Mlynské nivy a v Prievoze pokračuje cez Kladniansku a Gruzínsku ulicu, aby sa na Parkovej ulici stočila do Páleniska a smerom do Podunajských Biskupíc a Vrakune.

Mesto sa však v prípade varianty vedenia trate po Mlynských nivách odchýlilo od plánu budovania trate medzi rodinnými domami. „Na základe prvých predbežných technických posudzovaní sa za Bajkalskou návrh odchýli od navrhovaného riešenia uvedeného v genereli dopravy a popod diaľnicu D1 koridorom bývalej železničnej vlečky by mala prejsť trasa električky cez Domové role na Vlčie hrdlo a Kazanskou do Vrakune / Podunajských Biskupíc.“ približuje Peter Bubla. V blízkosti Prístavného mosta by pravdepodobne mohol vzniknúť veľký prestupný terminál medzi električkami, MHD a regionálnou dopravou, na mieste, kde bude do mesta vchádzať aj rýchlostná cesta R7.

Otázkou je aj západná časť trate, teda spojenie radiály s historickým centrom mesta. V ÚGD sa navrhuje vedenie trate popred Stanicu Nivy a po Dunajskej, resp. Grösslingovej, smerom na Námestie SNP. Mesto ju podľa oficiálneho stanoviska zatiaľ neanalyzuje, v budúcnosti sa to ale zmení. „Predmetný úsek je potrebné doštudovať a hlavné mesto sa chce predmetnou trasou zaoberať,“ potvrdil P. Bubla.

Realizácia je však každopádne ešte veľmi vzdialená. Aj v prípade veľmi rýchleho postupu pri príprave, zmenách Územného plánu či objavení financií nemožno očakávať prvú etapu, ktorá by pravdepodobne viedla len k zmieňovanému terminálu, skôr ako v druhej polovici dvadsiatych rokov tohto storočia.

 

Nová trať v downtowne, na ktorú by sa mala napojiť radiála smerujúca do Podunajských Biskupíc a Vrakune. Zdroj: J&T Real Estate

 

Rozvoj električkovej siete jednou z najdôležitejších výziev rozvoja mesta pre najbližšie obdobie. Po rokoch ignorácie, do veľkej miery spôsobenej nerealistickými očakávaniami súvisiacimi s výstavbou metra – ktoré možno bude témou v druhej polovici tohto storočia, nie však v najbližších desaťročiach – teraz Bratislava musí preskočiť dhé obdobie a začať s masívnym rozširovaním siete, ktoré by držalo krok s výstavbou rezidenčných a administratívnych štvrtí.

Aktuálne posudzované trate, tak po Pribinovej a Košickej, ako aj po Mlynských nivách, resp. Prístavnej, sú potrebné a logické, hoci v prípade druhej je jasnou preferenciou trať po Mlynských nivách. Tá síce bude ekonomicky náročnejšia, zároveň však obslúži meniace sa zóny Mlynské Nivy – Západ a Mlynské Nivy – Východ, kde sa očakáva ďašia expanzia bratislavského downtownu po vyplnení dostupných parciel bližšie k centru. Viaceré masívne projekty už boli ohlásené, ďalšie pripravujú developeri YIT Slovakia alebo Arca Capital.

Bratislava však z vlastného rozpočtu pri súčasnom modeli financovania samospráv peniaze na tento rozvoj mať nebude. Nutná tak bude pomoc zhora – nielen z fondov EÚ, ale aj zo strany Vlády SR, ktorá musí tieto investície poňať ako strategickú výzvu. Určitým prísľubom je aktuálne Programové vyhlásenie Vlády, ktoré sa zmieňuje o rozvoji Nosného systému verejnej dopravy v Bratislave, čo sú práve električky.

Električková doprava, ktorá je rýchla, bezkolízna a pohodlná, je budúcnosťou mesta. Pre obyvateľov vzdialenejších štvrtí, najmä tých, ktorí majú väčšie ťažkosti s pohybom, ide o lepšiu alternatívu voči autám ako bicykle, a zdravšiu oproti autobusom. Električkové trate môžu byť veľmi mestotvorným doplnkom lokality a aktivizujú svoje okolie. Ich prítomnosť navyše zvyšuje ceny pozemkov a hodnotu nehnuteľností, čo vedie k výraznejšiemu stavebnému rozvoju.

Na týchto kvalitách nič nezmení ani pandémia koronavírusu, práve naopak. Je viac než pravdepodobné, že po jej utlmení a oživení ekonomiky sa zvýši dopyt po riešeniach, ktoré prispejú ku zdravšiemu pobytu v mestách – existujú totiž náznaky, spájajúce vyššiu mortalitu pri pandémii so znečistením ovzdušia. Rozvoj rýchlej ekologickej dopravy je preto najvhodnejšou formou, ako urobiť z miest lepšie miesto pre život.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube