Author photoSimona Schreinerová 05.02.2024 17:27

Moderné zariadenia a dostatok kapacít: Ružinov sa zväčšuje, plánuje výrazný rozvoj školstva

Väčšina mestských častí bojuje s nedostatočnými kapacitami materských a základných škôl. Výnimkou nie je ani Ružinov, ktorý však pripravil koncepciu rozvoja kapacít týchto zariadení. Dnes je už schválená miestnym zastupiteľstvom, v dôsledku čoho môže samospráva začať podnikať konkrétne kroky.

Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

Zdroj: Martin Chren - starosta Ružinova

Dopyt po základných školách sa zvyšuje

Koncom minulého roka schválilo miestne zastupiteľstvo v Ružinove materiál s názvom Koncepcia rozvoja kapacít materských a základných škôl v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Zároveň poverilo starostu Martina Chrena vykonať všetky potrebné úkony, súvisiace so zabezpečím rozvoja školských kapacít.

Konkrétne ide o novú materskú školu v objekte Zwirn, novú materskú školu v projekte Nový Ružinov, rekonštrukciu a rozšírenie kapacít materskej školy Pivonková a prístavbu Základnej školy Vrútocká. S ich realizáciou súvisí aj zabezpečenie nenávratného financovania zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v súlade s predloženou koncepciou.

Podľa dokumentu je v zriaďovateľskej kompetencii Ružinova aktuálne jedno zariadenie detských jaslí (zariadenie sociálnych služieb), 13 materských škôl (pri započítaní elokovaných pracovísk je to spolu až 27 materských škôl) a 9 základných škôl. V detských jasliach mestská časť poskytuje starostlivosť pre približne 60 detí, materské školy navštevuje v školskom roku 2023/2043 spolu 2.366 detí, základné školy navštevuje spolu 5.687 žiakov.

Vzhľadom na aktuálny demografický vývoj sa znižuje počet detí, ktoré je potrebné umiestniť v materských školách. Zároveň sa ale postupne zintenzívňuje tlak na rozširovanie kapacít smerom k základným školám. Školský rok 2023/2024 má byť v mestskej časti rekordný z hľadiska počtu detí v oboch typoch zariadení. V porovnaní s rokom 2012/2013 nastal nárast o 59%, pričom počet prvákov sa zvýšil o 46%. Počet detí v materských školách narástol o 14,7%.

Nedostatok miest v materských školách v Ružinove bol všeobecne známym problémom. Školský rok 2023/2024 je prvým v modernej histórii mestskej časti, keď sa podarilo prijať do materských škôl všetky deti s trvalým pobytom v mestskej časti. Dôvodom je okrem demografie intenzívne zvyšovanie kapacít v materských školách na území mestskej časti, no vplyv má pravdepodobne aj zmena legislatívy, ktorá umožnila rodičom neprijatých detí poberať ďalej rodičovský príspevok.

Počas uplynulého roka mestská časť zároveň úspešne ukončila niekoľko investičných projektov, ktorých cieľom je riešiť nedostatok kapacít na základných školách. Skolaudované sú dve nové budovy základných škôl – rozšírenie ZŠ Ostredková a rozšírenie ZŠ Medzilaborecká. Mestská časť zároveň sprevádzkovala novú materskú školu v projekte Ovocné sady od JTRE na Trnávke, ktorá sa podľa Ružinova vzhľadom k vynaloženým nákladom javí ako jedna z najefektívnejších investičných akcií. Nová materská škola (resp. elokované pracovisko existujúcej) je aj v Nuppu od YIT Slovakia. 

Veľmi významným problémom sa však stáva akútny nedostatok pedagógov v materských aj v základných školách. Z tohto dôvodu napríklad nebolo možné otvoriť a sprevádzkovať najmenej dve triedy materských škôl, na ktoré existujú prevádzkové kapacity. Týka sa to najmä Ovocných Sadov, ktoré majú vytvorené priestory pre štyri triedy. Okrem toho neboli požiadavky na umiestnenie detí vo veku 3–6 rokov.

V budúcnosti sa očakáva, že s ohľadom na rastúci objem investičnej výstavby sa prejaví rast dopytu po materských a základných školách. So zvyšujúcou sa úrovňou kvality života stúpajú aj nároky a špecifické požiadavky rodičov pri vzdelávaní.

Ide o vznik špecializovaných typov škôl (športové, umelecké, so špeciálnym jazykovým vzdelávaním a podobne) s vyššími nárokmi na priestor a vybavenie. Stúpa i záujem o školy pre deti so špeciálnymi požiadavkami (či už z hľadiska stravovania alebo vyučovacieho prístupu, rastúci počet detí s poruchami správania, ADHD alebo poruchou autistického spektra). Samospráva musí tieto očakávania reflektovať. 

 

Materská škola v projekte Ovocné sady je v správe Ružinova. Zdroj: Facebook Martin Chren - starosta Ružinova

 

Kde pribudnú nové kapacity

Z dokumentu vyplýva aj to, že z pohľadu nákladov a jednoduchosti realizácie sa javí ako najvýhodnejšie odkúpenie materských škôl od investorov. Týmto spôsobom získal Ružinov škôlku v Ovocných sadoch a v Nuppu. Na území mestskej časti majú byť aj ďalšie projekty v rozličnom štádiu, kde sú investori pripravení budovať alebo už budujú materské školy a sú ochotní rokovať o ich odpredaji miestnej samospráve. 

Tento spôsob je preferovaný vzhľadom na nižšie náklady, rešpektujúc platné uznesenie miestneho zastupiteľstva, podľa ktorého mestská časť zaplatí najviac 50% investičných nákladov na výstavbu novej materskej školy na kľúč. Preferovanou platobnou podmienkou je úhrada týchto nákladov z príjmu z poplatku za rozvoj (nazývaného aj developerský poplatok) zo súvisiacej stavby.

Ružinov vytvoril v rámci koncepcie jasný plán na tento rok, a to aj z pohľadu financovania. Prvým projektom, ktorý by sa mal v tomto roku realizovať, je nová materská škola v Novom Ružinove. Obsahovať má aj ihrisko a potrebné pozemky. Kapacita zariadenia bude približne 60 detí. Odhadovaný náklad z vlastných zdrojov mestskej časti, za predpokladu získania nenávratného finančného príspevku z EŠIF, bude maximálne do výšky 300-tisíc eur.

Novým zariadením bude tiež materská škola v projekte Zwirn. Aj v tomto prípade bude jej kapacita približne 60 detí a súčasťou areálu bude ihrisko. Odhadované náklady z vlastných zdrojov mestskej časti budú maximálne do výšky 500-tisíc eur.

Posledným projektom je rekonštrukcia a rozšírenie kapacít materskej školy na Pivonkovej. Komplexná rekonštrukcia a nadstavba pavilónov jednej z najstarších materských škôl v Ružinove je aktuálne v štádiu prípravy realizačnej dokumentácie. Potenciálne rozšírenie kapacít bude o približne 100 detí. Odhadované náklady sú vo výške do 700-tisíc eur. Aj tu sa počíta s príspevkom z EŠIF.

 

Nová materská škola bude aj súčasťou Zwirnu. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Rozširovanie kapacít základných škôl je z hľadiska predpokladaného demografického vývoja zložitejšie než pri materských školách. V prípade základných škôl totiž platí tzv. rajonizácia, t. j. povinnosť umiestňovať deti do základných škôl podľa miesta ich trvalého pobytu. Výstavba úplne nových škôl je prakticky nereálna, mestská časť plánuje skôr rozširovanie kapacít existujúcich zariadení.

V tomto roku sa preto má zrealizovať nový pavilón na ZŠ Vrútocká v štvrti Trnávka. V štádiu preverovania a prípravy drobných úprav územného plánu zóny je aj využitie areálu bývalej školy zničenej požiarom na Vrútockej ulici v susedstve vyššie zmienenej školy. Malo by ísť o "vzdelávací park", kombinujúci školu so športoviskami. Mohlo by ísť o súkromné zariadenie so zvýhodnením pre deti z Ružinova, ktoré mestská časť neskôr preberie. 

V budúcnosti sa uvažuje aj s realizáciou plnohodnotnej základnej školy v zóne Mlynské Nivy. Ide o vznikajúcu štvrť, v ktorej by malo v horizonte niekoľkých desaťročí žiť 20 až 30-tisíc ľudí. Požiadavka na umiestnenie novej základnej školy bola zapracovaná do návrhu Mestskej urbanistickej štúdie Mlynské Nivy, ktorú aktuálne obstaráva Hlavné mesto. Podľa zmlúv o spolupráci medzi Hlavným mestom a jednotlivými investormi v tejto lokalite by sa mal vytvoriť finančný priestor pre investíciu do výstavby.

V pláne je tiež vybudovanie elokovaného pracoviska základnej školy v Novom Ružinove, pričom už prebehli predbežné konzultácie s investorom projektu. Ide o dlhodobý proces, podmienený zmenou Územného plánu, ktorá by umožnila rozšíriť počet obyvateľov nového sídliska zo súčasných približne tisíc na šesť- a viac tisíc.

Mestská časť nielen plánuje, ale aj aktívne pracuje na rozširovaní kapacít materských a základných škôl. Pozitívom je, že samospráva zohľadňuje nie len aktuálnu situáciu, ale aj demografický vývoj a potreby, ktoré budú vznikať o niekoľko rokov. Výstavba nových štvrtí a transformácia existujúcich lokalít zmení podobu Ružinova a vytvorí dlhodobé nároky na infraštruktúru. Ako sa ale ukazuje, nie je to len o nových budovách - aj tie budú totiž zbytočné, pokiaľ nebude ľudí, ktorí by v nich pracovali. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube