Author photoAdrian Gubčo 15.03.2022 14:45

Bratislavský kraj pokračuje v príprave športového areálu v Petržalke, dátumy však neprezrádza

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) má rozpracovaných viacero významných projektov. Najvýraznejším z nich je však zámer vybudovať na juhovýchodnom okraji sídliska Petržalka veľký kampus športu a zdravia, tvorený väčším množstvom športovísk a športovou školou. Bratislavský kraj pripomína, že vízia sa hýbe dopredu, kedy by však mohla byť realitou, známe nie je.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

O vzniku veľkého športového areálu v tejto časti Petržalky sa hovorí už dlhšiu dobu, konkrétnejšie kontúry však začal zámer naberať až v posledných rokoch. Bratislavský samosprávny kraj disponuje rozsiahlymi pozemkami v priestore medzi Dolnozemskou cestou, Orechovou cestou a areálom vozovne Petržalka. Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy tu predpisuje ako hlavnú funkciu šport, telovýchovu a voľný čas a vyžaduje pre územie vypracovanie štúdie. BSK sa držal týchto podmienok a v danom zmysle vznikla aj koncepcia kampusu.

Na rozdiel od pôvodných úvah, ktoré tu počítali s výstavbou Národného futbalového štadióna, sa teraz pristúpilo k menej „ikonickému“, no pravdepodobne užitočnejšiemu účelu: vybudovať sa tu má séria športovísk, ktorá výrazne zlepší podmienky pre rozvoj profesionálneho aj amatérskeho športu v Bratislave a okolí. „Ide o veľmi zaujímavý, verejnoprospešný a významný projekt pre kraj, ktorého súčasťou bude viacero moderných športovísk,“ hovorí Lucia Forman, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja. „Po dobudovaní by sa toto miesto mohlo stať jedným z najvýznamnejších v Bratislave tak pre športovcov, ako aj verejnosť.“

Samosprávnemu kraju sa podarilo osloviť viacero partnerov, ktorí sa majú na vzniku kampusu spolupodieľať. „Bratislavský samosprávny kraj ho plánuje vybudovať v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, Spojenou školou na Ostredkovej v Bratislave a Volejbalovým klubom polície Bratislava,“ zmieňuje Lucia Forman. Túto skupinu partnerov najnovšie rozšíril aj Slovenský atletický zväz (SAZ), ktorý vo februári podpísal s BSK Memorandum o vzájomnej spolupráci pri výstavbe športoviska „Atletický štadión národného významu v Bratislave“.

Má ísť o reakciu na absenciu vhodných podmienok pre atlétov v meste. Štadión bude slúžiť na športovú prípravu reprezentácie Slovenskej republiky a členov atletických klubov Atletického zväzu Bratislavy a taktiež na organizovanie športových atletických podujatí medzinárodného významu. „Ráta sa aj s atletickým štadiónom s tribúnou, plnohodnotnou tartanovou bežeckou oválnou dráhou, dráhou a doskočiskom pre trojskok a skok do diaľky, sektormi pre vrhačské disciplíny, či skok do výšky a skok o tyči,“ približuje Forman. Pôjde o osemdráhový ovál, Slovenský atletický zväz očakáva obrovský záujem verejnosti, ako aj detí či škôl. Dopyt po atletike je údajne obrovský.

Okrem vznikne väčší počet zariadení a športovísk pre množstvo disciplín. „Nový areál bude pozostávať z viacerých objektov, ktoré budú mať navzájom synergický efekt,“ upozorňuje hovorkyňa BSK. „Tvoriť ho bude hokejová hala s dvomi ľadovými plochami a kompletným technickým, hygienickým, občerstvovacím a konferenčným zázemím, ako aj s navrhovanou otvorenou strešnou terasou a s priestorom pre divákov s maximálnou kapacitou 400 divákov. Súčasťou bude aj plavecká hala v dotyku s hokejovou, kde sa využije energetické prepojenie systému chladenia a vykurovania s vonkajším prostredím slnečnej terasy a zeleného viacúrovňového valu.“

Naplánovaná je aj multifunkčná hala s medzinárodnými parametrami pre loptové športy s kapacitou pre približne 1,2-1,5-tisíc návštevníkov, plocha pre futbal a BSK dodáva, že aj viaceré workoutové a iné exteriérové ihriská, kvalitné verejné priestranstvo, detské ihriská a zázemie pre inline korčuľovanie či plážový volejbal.

Zásadným prvkom v celej koncepcii je športová škola. Ako píše Lucia Forman, „...spojená škola bude mať nové zázemie so všetkými kmeňovými triedami a odbornými učebňami, s novým materiálno – technickým vybavením, multifunkčnou aulou, jedálňou, kuchyňou a knižnicou, spolu so zázemím pre učiteľov, internátom,...“ Jej súčasťou bude vyššie zmieňovaná multifunkčná hala, stredisko úpolových športov a gymnastická hala spolu s exteriérovými tenisovými kurtami. Jej kapacita bude asi 620 žiakov. Medzi školou a hokejovou halou je zatiaľ navrhnutý verený priestor s vodným prvkom a stromoradím, terasami a oddychovými zónami.

Súčasťou projektu je napokon parkovací dom s vegetačnými stenami a využiteľnou strechou na šport a parkovacie plochy z vodopriepustných materiálov. Celý kampus má spojiť s okolím Bratislavy segregovaná cyklotrasa. Takéto cyklotrasy sa v blízkosti nachádzajú už dnes, jednak v podobe Petržalskej hrádze, ako aj novej cyklotrasy v zóne Slnečnice.

 

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Je zrejmé, že v kontexte Bratislavy a verejným sektorom realizovaných projektov ide o obrovský zámer. Pre BSK ide v mnohých ohľadoch o vlajkový projekt. Hoci pripravuje viacero výrazných a viditeľných realizácií – od rekonštrukcií pamiatok, cez výstavbu a rekonštrukciu ciest, obnovy škôl až po revitalizáciu areálu Patrónky – v žiadnom prípade nejde o tak komplikované plány, ako to je v petržalskom kampuse. BSK totiž musí zladiť veľký počet aktérov a budovať úplne novú infraštruktúru. Navyše, výstavba areálu bude aj extrémne finančne náročná.

Náročnosť prípravy zámeru potvrdzuje aj Lucia Forman. „Na samotnom projekte intenzívne pracuje množstvo zainteresovaných dotknutých strán a pracovníkov nielen zo župy, ale aj z partnerských organizácií projektu, tak aby sa s projektom dosahovali nastavené míľniky,“ popisuje. „Ide o projekt, ktorý je svojím rozsahom a nastavením absolútne jedinečný v bratislavskom regióne tým, že spája niekoľko vrstiev a synergií s partnermi projektu, pričom zakomponovaním práve týchto zložiek projektu ako sú športová škola, hokejová a multifunkčná hala, atletický ovál, rôzne verejné plochy a iné ďalšie subčasti projektu, je táto dimenzia svojím charakterom a synergiami správne namixovaná a v neposlednom rade v racionálnej mierke vsadená do rozvíjajúceho sa územia a práve z tohto dôvodu je potrebné príprave tak komplexného projektu venovať množstvo pozornosti detailom z toho plynúcich.“

Možno aj preto Bratislavský samosprávny kraj nedisponuje žiadnymi konkrétnejšími odhadmi, kedy by mohli začať vznikať prvé časti projektu. „Projekt obdržal nedávno záväzné stanovisko k investičnému zámeru zo strany hlavného mesta, pričom jednotlivé fázovanie projektu ešte nie je v tomto okamihu definitívne stanovené, avšak budeme pokračovať projekčne aj procesne v úkonoch smerujúcich k obdržaniu územných rozhodnutí a stavebných povolení,“ približuje BSK aktuálny stav. Ak však má ešte len stanovisko k investičnému zámeru, k prvým stavebným povoleniam mu chýbajú roky. A to aj napriek viere kraja, že je v každého záujme, aby kampus vznikol čím skôr.

Tak ako dátumy, známe nie sú ani predpokladané náklady. Dávnejšie BSK tvrdilo, že by malo v rámci projektu zafinancovať výstavbu školy a jej zázemia, SZĽH hokejovú akadémiu, VKP multifunkčnú halu pre loptové športy a SAZ atletický areál. Vyvíjala sa aj snaha o zapojenie Hlavného mesta, ktoré by mohlo podporiť plaveckú halu. „Pre meritórne predstavy o ekonomických nákladoch projektu je potrebné ešte definovať niekoľko relevantných bodov, pričom, tak ako bolo aj v minulosti prezentované počíta sa aj financovaním časti projektu prostredníctvom zdrojov z európskej únie ako aj investičných vstupov od partnerov projektu,“ dopĺňa však Lucia Forman.

Ide o veľmi príťažlivú víziu, ktorá prináša prísľub vzniku športového areálu celomestského, až celonárodného významu. Petržalka dosiaľ nemá podobný areál a po zániku mnohých športovísk v meste ho potrebuje aj Bratislava. Navyše, projekt kladie silný dôraz na mládež, čo je jeho ďalšia pozitívna vlastnosť. V tejto chvíli však možno konštatovať, že BSK nevie, kedy kampus vznikne a ani koľko bude župu v konečnom dôsledku stáť.

 

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Zámer je teraz v pomerne zraniteľnej fáze. Do jeho tvorby zatiaľ nebolo vložených toľko prostriedkov, energie a nebol ešte ani natoľko prezentovaný. Hoci by malo ísť o kľúčovú víziu BSK, zatiaľ sa nezdá, že by išlo o verejnosťou mimoriadne očakávané alebo diskutované zásahy. A pritom je to škoda – málo verejných projektov má potenciál natoľko zlepšiť kvalitu života, resp. zvýšiť úroveň športovania, pohybu a rozvoja zdravia. Práve na tom by mohol ešte Bratislavský samosprávny kraj zapracovať, aby si zvýšil verejnú podporu a tým aj zlepšil podmienky pre rozvoj vízie do budúcna.

V prvom rade by mohol zvýšiť záujem obyvateľov a zároveň pozitívne nastaviť očakávania verejnosti tým, že by poctivejšie k tvorbe architektonického konceptu kampusu. Architektonická štúdia, ktorá bola dosiaľ prezentovaná, bola napríklad vytvorená nie na základe súťaže, ale zadaná architektom, ktorí sa vo verejnom obstarávaní presadili cenou. Kancelária AT26 je síce kvalitným pracoviskom, verejné projekty takejto veľkosti – a to už vo fáze koncepcie – by však mali automaticky vznikať po urbanisticko-architektonickej súťaži.

Takáto súťaž mala byť prvým krokom pri tvorbe vízie kampusu športu a zdravia. V ideálne medzinárodnej kompetícii s dobrými cenami a porotou sa malo vyberať medzi najlepšími víziami. Víťaz by túto víziu rozpracoval, pričom ako ďalší krok by prebehli architektonické súťaže na jednotlivé športoviská. Argument časom a ani cenou neobstojí. Napríklad v čase konania volieb nebude mať vedenie BSK stále v rukách prakticky nič, okrem rámcových vizualizácií, ktoré sú známe aj dnes, a možno záväzného stanoviska mesta. Výstavba prvých športovísk sa nespustí skôr ako o niekoľko rokov. Dovtedy sa dali spraviť súťaže aj navrhnúť jednotlivé haly alebo budova školy.

Z nepochopiteľných dôvodov však BSK odmieta organizovať architektonické súťaže. Nehľadá sa takto ani návrh na revitalizáciu areálu Patrónky, ani pre rekonštrukciu kaštieľa v Čunove, kde má byť pomerne veľké ekocentrum. Pritom špičková vízia by mohla priniesť kraju zaslúžený záujem a podporu. Kampus v Petržalke by mohol v dobrom reprezentovať mesto aj štát (čo je dôležité, keďže tu majú byť aj medzinárodné podujatia) a byť nakoniec vyriešený funkčnejšie, logickejšie a lepšie. Samotné haly, plaváreň či škola by mohli byť pri lepšom riešení možno lacnejšie, či už pri priamej investícií, alebo z hľadiska dlhodobých nákladov.

Ako zhŕňa BSK, „projekt Kampusu športu a zdravia v Petržalke pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja je výnimočným a tak ako je nastavený aj trvalo udržateľným projektom, ktorý bude v budúcnosti slúžiť obyvateľom kraja a sme o tom skalopevne presvedčení, že región naň bude patrične hrdý“. To je skutočne možné. Kombinácia architektonických súťaží a realizácií ich výsledkov by však bola absolútnou garanciou, že to tak bude. V opačnom prípade hrozí, že aj napriek radosti z výsledku s ním bude automaticky spojená aj určitá pachuť. Nikdy sa totiž nedozvieme, či to nemohlo byť aj omnoho lepšie.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube