Author photoSimona Schreinerová 18.04.2024 12:00

Odpor voči všetkému. Kampus zdravia a športu narazil na kritikov

O vzniku Kampusu zdravia a športu, teda veľkého športovo-vzdelávacieho areálu v Petržalke pod hlavičkou Bratislavského samosprávneho kraja, sa otvorene hovorilo už v roku 2020. Minulý rok začal zámer naberať reálne kontúry predložením dokumentácie na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Po vydaní rozhodnutia Okresným úradom Bratislava sa však objavila prekvapivá komplikácia.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Ukončenie posudzovania sa zatiaľ nekoná

Výstavba športovo-rekreačného areálu v juhovýchodnej časti Petržalky patrí medzi dlhodobé priority vedenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Územný plán, voľná plocha a majetkové pomery v tejto lokalite zámeru priali. Okrem toho sa v okolí pripravujú ďalšie športové zámery - multifunkčná hala Relevant od spoločnosti RELEVANT Investment a MakFootballArena od futbalového reprezentanta Róberta Maka. Všetko teda praje vzniku jedinečnej športovej zóny. 

Kampus zdravia a športu je najmasívnejší z uvažovaných projektov. Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie bola zverejnená minulý rok v júni. V marci tohto roka vydal Okresný úrad v Bratislave rozhodnutie, v ktorom sa uvádza, že sa nebude ďalej posudzovať. Počas čakania na nadobudnutie právoplatnosti sa ale objavili odvolania voči rozhodnutiu.

Jedno z nich zaslalo už tradične Združenie domových samospráv, s ktorým je psojený známy "aktivista" Marcel Slávik. Autorom druhého je ale občianske združenie Záhradkári Dúbravská Hlavica (OZZDH). Tento fakt je pomerne prekvapivý, pretože proces EIA mal relatívne rýchly a hladký priebeh. OZZDH sa vo svojom vyjadrení odvoláva na princíp predbežnej opatrnosti, ktorý je definovaný v Deklarácii o životnom prostredí a rozvoji z Rio de Janeiro.

Galéria

  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Princíp predbežnej opatrnosti hovorí o tom, že štát by ju mal uplatňovať podľa svojich schopností za účelom ochrany životného prostredia. Tam, kde hrozí vážna ujma alebo nenapraviteľná škoda, nesmie byť nedostatok vedeckej istoty zneužitý pre odklad efektívnych opatrení, ktoré by mohli zabrániť poškodeniu životného prostredia. Tento princíp je zakotvený aj v Zákone o životnom prostredí.

OZZDH ďalej uvádza, že zo strany správneho orgánu (Okresný úrad Bratislava) došlo pri procese EIA k viacerým pochybeniam. Podľa ich názoru sa okresný úrad dostatočne nevysporiadal so zistením skutočného stavu riešeného územia, ktorého účelom má byť definovanie potenciálneho predmetu ochrany. OZZDH uvádza, že v lokalite je vysoko pravdepodobný výskyt chránených a ohrozených druhov bioty. Dôvodom má byť blízkosť chránených vtáčích území, ako aj území európskeho významu.

Podľa dokumentácie EIA sa najbližšie chránené vtáčie územia a územia európskeho významu nachádzajú približne 600 metrov od plánovaného kampusu. V podobnom duchu sa nesie aj odvolanie Združenia domových samospráv. Obe združenia požadujú preskúmanie vydaného rozhodnutia.

Nie je celkom jasné, aký cieľ má OZZDH. Jednoznačné je však odborné stanovisko Ministerstva životného prostredia (MŽP), odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Vo svojom vyjadrení k zámeru uvádza, že si neuplatňuje žiadne zásadné pripomienky. Podľa MŽP je Kampus z pohľadu záujmov ochrany prírody a krajiny prijateľný. Zároveň nepredpokladá, že by ovplyvnil chránené územia a predstavoval by významný vplyv na lokalitu Natura 2000.

Vzhľadom na vyjadrenie MŽP a fakt, že odvolanie vychádza v podstate iba z názoru združenia je pravdepodobné, že pôvodné rozhodnutie bude potvrdené. V každom prípade ide o zdržanie dlho očakávaného projektu. Ako dlho sa bude čakať na rozhodnutie odvolacieho orgánu, je náročné odhadnúť.

V tomto kontexte je dôležité pripomenúť, že Vláda SR pripravila novleizáciu Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Jeho cieľom je dramatické skrátenie procesov EIA. Mimovládne a ochranárske združenia vládu kritizujú, že sa tým obmedzí možnosť verejnosti kontrolovať ochranu životného prostredia. Odpor voči súčasnej podobe posudzovania EIA zo strany štátu či investorov však súvisí aj s vedomými obštrukciami voči projektom - vrátane podobných aktivít, ako vyvíja Združenie domových samospráv. 

 

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

V Petržalke vznikne moderný areál

Kampus zdravia a športu bude tvorený školou, športovou halou a internátom s jedálňou, hokejovou halou, atletickým štadiónom, bazénom a výhľadovo aj gymnastickou halou. Jeho centrom by mal byť atletický štadión.

Severne od neho sa navrhuje umiestnenie školy, multifunkčnej haly a internátu, ktorý bude tvoriť nárožie budúcej Fiľakovskej ulice a prístupovej cesty k objektu hokejovej a bazénovej haly na západnej strane kampusu. Medzi hokejovou halou a internátom vznikne námestie s pavilónom.

Najdôležitejším objektom by mala byť spojená stredná športová škola s kapacitou 696 študentov z rozličných odborov. Na prvom podlaží vzniknú vstupné priestory spojené s výstavnou časťou, aula, administratívne priestory alebo knižnica pre študentov. Druhé a tretie podlažie budú určené pre administratívne a oddychové priestory pre učiteľov, kmeňové učebne a multifunkčné učebne. Na štvrtom podlaží sú tiež naplánované administratívne a oddychové priestory pre učiteľov, multifunkčné učebne, učebne so špeciálnym využitím a jedna exteriérová učebňa na streche.

Objekt školy bude priamo prepojený so športovou halou. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl, ktorý bol vypracovaný BSK. Škola v kombinácii so športoviskami prepoja aktivity stredoškolského vzdelávania, profesionálnej športovej prípravy a diagnosticko-rehabilitačného a výskumného pracoviska, zameraného na prevenciu a osvetu verejného zdravia. 

Predpokladaný začiatok výstavby bol stanovený na polovicu roka 2027. Prvé časti by sa mohli dokončovať o dva až tri roky neskôr. Termíny sú však závislé na získaní právoplatného rozhodnutia a EIA a následnej rýchlosti povoľovacích procesov. Odhadované náklady sú na úrovni 62,5 milióna eur, čo však zahŕňa aj hokejovú halu či atletický štadión. Architektonickú štúdiu kampusu vypracovali architekti z renomovanej kancelárie AT26. 

Kampus zdravia a športu by mal byť najväčším projektom BSK v posledných rokoch. Pokiaľ sa ho podarí zrealizovať v plnom rozsahu, v Petržalke vznikne jedna z najväčších športových zón v meste. Vzhľadom na prítomnosť niektorých chýbajúcich objektov - najmä atletickej dráhy - bude mať nielen celomestský, ale teoreticky až celoštátny význam. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube