YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 05.09.2022 13:25

Vydricou to nekončí. Čo ešte vznikne v Podhradí?

Aktuálne rozostavaná Vydrica od Vydrica Development si za cieľ kladie prepojiť rozdelené časti Podhradia a do istej miery ukončiť jeho vývoj. Podľa urbanistov, zodpovedných za jej návrh, je obnova pôvodnej podhradskej osady posledným dielikom skladačky. Aj napriek tomu tu však aj po jej celkovom dokončení ostane niekoľko voľných plôch, ktoré by mohli byť časom vyplnené.

Zdroje: YIM.BA, Grido

Zdroje: YIM.BA, Grido

Návrat k pôvodnému stavu

Úvodom treba pripomenúť, že súčasná výstavba a zahusťovanie územia novými budovami predstavuje do určitej miery nápravný proces, kedy sa obnovuje pôvodná situácia. Až do druhej polovice 20. storočia patrila južná časť Podhradia k najhustejšie zastavaným častiam Bratislavy, pričom domy a ľudia sa tiesnili na ploche, ktorá bola ešte užšia ako dnes.

Pôvodné osady Vydrica a Zuckermandel vznikli v úzkom území medzi riekou Dunaj a Hradným kopcom, kde bol terén natoľko vysoký, aby nebol neustále pod vodou – i tak však čelil pravidelným záplavám. Väčšina obyvateľov bola v stredovekých časoch aj na začiatku novoveku od rieky závislá. Vtedy tu žili rybári, lodníci a rozliční remeselníci. Domy však nemali orientované v takej miere k Dunaju, ako predovšetkým k hlavným osiam územia – ulici Vydrica a k Podhradskej ceste (Ceste Márie Terézie, dnešnej Žižkovej). Obe smerovali k Vodnej veži, ktorá strážila strategický brod cez Dunaj, inak však spájali Bratislavu s dedinami západne od nej.

Vo väzbe na ulice každopádne vzniklo množstvo domov na mimoriadne úzkych parcelách, pričom snaha o maximalizáciu využitia priestoru viedla k špecifickej architektúre budov s dlhými a úzkymi dvormi, alebo uličkami, ktoré boli nezriedka široké ledva meter. Po roku 1851, kedy sa obe osady formálne spojili s Bratislavou, došlo k odlivu bohatších obyvateľov. Na ich miesto prišli chudobnejšie vrstvy a prisťahovalci, ktorí väčšie byty a domy predeľovali, čím sa hustota zaľudnenia ešte zvýšila. To viedlo už na začiatku 20. storočia k úvahám o prestavbe celej štvrte.

Kombinácia preľudnenosti a vysokej kriminality viedla k vyhláseniam o „nemožných“ podmienkach a potrebe vzniku reprezentatívneho nábrežia. Obdobné úvahy sa rozvíjali aj za Prvej republiky, za Slovenského štátu sa rozhodlo o celkovom zbúraní Vydrice a Zuckermandlu. S ohľadom na vojnové udalosti sa k tomu fašistický režim nedostal, jeho prácu však dokončili povojnové režimy. Dlhšie plánované rozšírenie nábrežnej komunikácie v roku 1948 prinieslo prvú etapu asanácie Podhradia.

Výsledky úvah o potrebe zmeny sú smutne známe – postupne bola odstránená takmer všetka zástavba s výnimkou niekoľkých vzácnejších objektov (nanešťastie medzi nimi nebola ani veľmi hodnotná Brauneckerova kúria so záhradou, ani Arzenál, zbúraný úplne zbytočne) a priestoru Vodnej veže. Na mieste pôvodnej hustej zástavby malo vzniknúť riedko zastavané modernistické sídlisko, asi najvzorovejšie zo všetkých plánovaných. Z veľkolepej vízie ostali len tri vežové domy.

Až v druhej dekáde 21. storočia sa po mnohých úvahách, víziách a súťažiach pristúpilo ku konkrétnym krokom. Na základe Územného plánu zóny Podhradie z roku 2006 začal vznikať najprv nový Zuckermandel, po viacročnej príprave v uplynulých mesiacoch aj Vydrica. Regulácia sa snaží preniesť do súčasnosti pozitívne princípy pôvodnej urbanistickej situácie. Pôvodné hlavné aj viaceré vedľajšie ulice sa teda vrátia späť, spoločne s kompaktnou a čiastočne blokovou zástavbou.

Nový development v Podhradí tak nie je ničím iným, ako návratom mesta do prostredia, kde sa storočia nachádzalo. Možno pritom konštatovať, že ide o skutočné mesto – s jasne vymedzenými verejnými priestormi, aktívnym prízemím, miešaním funkcií a (veľko)mestskou mierkou. V takomto prostredí je úplne v poriadku, pokiaľ dochádza k vypĺňaniu miest, ktoré predstavujú v podstate prieluky v urbanistickej štruktúre.

Galéria

  • Pozemky Slovenského národného múzea, kde bola kedysi zástavba
  • Energocentrum
  • Energocentrum
  • Štúdia domu na mieste energocentra. Zdroj: GRIDO
  • Miesto, kde by mohol vzniknúť nový polyfunkčný dom
  • Výstavba sídla firmy Stengl
  • Stengl Campus. Zdroj: Stengl
  • Bývanie pre zahraničný zastupiteľský úrad
  • Bývanie pre zahraničný zastupiteľský úrad

Od bytov po kultúru

Vydrica rieši územie medzi Kúriami (zachovaným palácmi v bývalom Zuckermandli) a historickým jadrom, resp. Staromestskou ulicou. V jej susedstve však ostáva niekoľko plôch, ktoré developer nevlastní a dnes im chýba jasnejšie využitie.

Prvým takýmto priestorom je parkovisko medzi Kostolom Najsvätejšej Trojice a bývalým Rybárskym cechom. Kedysi sa tu nachádzalo niekoľko domov, ktoré sa dotýkali cechu, odkiaľ sa tiahli k úzkej Trokanovej (alebo Vitézovej) ulici. Domy mali maximálne dve podlažia a nesúrodú architektúru, dotvárali však mnohovrstevnatý kolorit tejto časti mesta. Pozemky sú dnes vo vlastníctve Slovenského národného múzea.

SNM pravdepodobne neuvažuje nad tým, že by tu obnovovalo pôvodnú zástavbu, rovnako ale nechce priestor ani odpredať. Má totiž svoje vlastné plány. „Pozemkov na Žižkovej ulici sa SNM nechce zbaviť,“ potvrdzuje Jozef Bednár, námestník Generálneho riaditeľstva SNM pre Úsek komunikácie. „Naopak, v rámci pripravovanej rekonštrukcie sídelnej budovy na Vajanského nábreží plánuje SNM práve na Žižkovej vybudovanie novej budovy pre účely knižnice SNM a múzejného centra.“ Ak by k tomuto projektu múzeum pristúpilo po vzore čoraz väčšieho počtu verejných inštitúcií a zrealizovalo súťaž, vzniknúť by tu mohol zaujímavý objekt s kvalitnou architektúrou.

SNM je v lokalite samozrejme silne prítomné. Na Žižkovej sa nachádza trojica múzeí v správne SNM, no patrí mu aj mohutný objekt energocentra v dotyku s asi najkrajšou zachovanou budovou v Zuckermandli – renesančnou Brämerovou kúriou s typickými vežičkami. Energocentrum bolo údajne vybudované v súvislosti s krytmi civilnej ochrany, ktoré sa majú v Podhradí nachádzať. Nahradilo pritom atraktívny historický objekt bývalej radnice Zuckermandla.

Aj tu by chcelo múzeum stavať. „A na mieste súčasného energetického centra chceme vybudovať nové technické zázemie pre budovy SNM na Žižkovej ulici, priestory pre archív SNM a administratívne priestory,“ vysvetľuje Bednár. Opäť to vyvoláva mierny optimizmus, v tomto prípade je ale situácia podľa všetkého zložitejšia. Záujem prebudovať plochu mal v minulosti aj developer nového Zuckermandlu, spoločnosť J&T Real Estate.

Investor sa netají tým, že by sa rád podieľal na transformácii plochy. „Záleží nám na tom, aby kultivované mestské prostredie, ktoré vzniklo výstavbou Zuckermandlu a v blízkej budúcnosti ho doplní a s historickým centrom mesta prepojí Vydrica, nebolo znehodnotené chátrajúcim objektom bývalého energobloku,“ hovorí Daniel Suchý, hovorca J&T Real Estate. „Máme pripravenú štúdiu investičného zámeru v súlade s Územným plánom zóny Podhradie, ktorý počítal s asanáciou tohto objektu a výstavbou polyfunkčného objektu s občianskou vybavenosťou. Už počas príprav projektu Zuckermandel sme iniciovali rozhovory s vlastníkmi tohto objektu, kým však nebude uzavretá dohoda o prípadnej spolupráci a jej konkrétnom modeli, je predčasné hovoriť o budúcej podobe tohto priestoru.“

Aktuálna podoba tejto štúdie nie je známa, pred časom však spracovala jeden návrh aj známa kancelária Grido. Podľa jej koncepcie mal vzniknúť dom v rovnakej výške ako susedná kúria, ktorý by obsahoval bývanie a vybavenosť na prízemí. Budova by bola typická sedlovými strechami a výraznou presklenou fasádou na mieste, kde by inak bola štítová stena. Do podzemia by bola vložená garáž, ktorá by bola čiastočne otvorená.

S daným plánom sa už pravdepodobne neráta, je však očividné, že jednotlivé strany budú musieť hľadať spoločné riešenie, čo môže prípadnú výstavbu oddialiť. JTRE ju možno bude chcieť naviazať na ďalší svoj zámer – firma totiž vlastní aj plochy západne od tzv. Skalného nosu, útvaru, ktorý vznikol v dôsledku ťažby kameňa v oblasti a dnes sa okolo jeho východnej strany rozkladá pekný parčík. Pozemky prevzal od developera Cresco Real Estate, ktorý ešte stále drží jednu parcelu, pravdepodobne sa jej ale zbaví tiež.

Ide o vhodné miesto pre vznik domu, ktorý by mal mestský charakter a do budúcna zakladal predpoklad pre ďalšie pokračovanie zástavby. „Máme spracovanú štúdiu investičného zámeru na bytový dom s obchodnou prevádzkou v parteri a parkovaním v suteréne v súlade s Územným plánom zóny Podhradie,“ popisuje súčasné riešenie Suchý. „Autorom architektonického návrhu, ktorý by vhodne nadviazal na existujúcu zástavbu Zuckermandlu, je kancelária Bouda Masár architekti. V tejto chvíli je predčasné hovoriť o akýchkoľvek termínoch.“ Nanešťastie, Bouda Masár Architekti vo výraznejšej miere nezdieľajú ani svoje dokončené projekty, nehovoriac o plánovaných. Známa je len štúdia ešte z roku 2011.

Ďalším vznikajúcim projektom v Podhradí je nové sídlo spoločnosti Stengl. Jeho podoba prešla úpravami, po ktorých pôsobí súčasným a solídnym dojmom, dotvárajúcim vznikajúce moderné prostredie v lokalite. Tento typ vybavenosti – centrály známejších firiem – zároveň zvyšuje prestíž lokality.

Asi aj kvôli tej tu napokon vzniká (resp. už je v podstate dokončený) nateraz posledný známy projekt, bývanie pre zahraničný zastupiteľský úrad. Umiestnené je v strmej uličke nad Žižkovou ulicou a Mikulášskym cintorínom. Za architektúrou objektu stojí kancelária Expoline. Komu presne však bude budova slúžiť, v tejto chvíli známe nie je. Je ale zrejmé, že susedstvo je na vysokej úrovni, ktorá navyše ešte rokmi rastie.

 

Bývanie pre zahraničný zastupiteľský úrad je dôkazom, že lokalita má dobré meno

 

Potenciál stále nenaplnený

Aj keď vzniknú všetky zmienené projekty, stále ešte v lokalite ostane veľa priestoru pre zlepšenie. Časť z toho je realizovateľná relatívne ľahko – závisí to najmä od samosprávy a jej ochoty zvýšiť kvalitu priľahlých verejných priestranstiev. Iné problémy sa však v blízkej dobe pravdepodobne nevyriešia, hoci bez nich Podhradie nebude naplno využívať svoj priestorový a polohový potenciál.

V prípade verejného priestoru je v súčasnosti hlavnou otázkou, či dôjde k revitalizácii plôch medzi Vydricou a novým Zuckermandlom. Dnes je tu nekvalitná a značne poškodená asfaltová vozovka a chodníky s najlacnejšou zámkovou dlažbou. Rozhodne nejde o reprezentatívny stav, o súlade s mestskými manuálmi pre verejné priestory nemožno hovoriť v žiadnom prípade.

Staré Mesto si je stavom priestranstiev údajne vedomé, pripomína však, že kým sú zaťažované stavebnými mechanizmami, investovať veľké prostriedky do rekonštrukcie by nemalo zmysel. „Staré Mesto sa bude miestnymi komunikáciami koncepčne zaoberať až po skončení stavebných prác, plánované je zjednocovanie povrchov dotknutých komunikácií – z hľadiska udržateľnosti a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov na rekonštrukciu miestnych povrchov je vhodnejšie počkať do skončenia zvýšenej záťaže komunikácií,“ povedal ešte v apríli 2020 Matej Števove, hovorca mestskej časti. V tomto smere tak možno azda predpokladať zlepšenia.

Nič sa ale nezmení v prípade najväčšieho vizuálneho problému – v prítomnosti trojice vežových bytových domov, zvyškov sídliska Podhradie. Tie tu ostanú stáť aj naďalej, keďže nie je v dohľadnej dobe reálne, aby niekto vykúpil jednotlivé byty a následne bytovky zbúral a nahradil. Bratislava nie je mesto, kde by sa niečo také mohlo ekonomicky oplatiť, takže tu domy budú stáť asi až do momentu, kedy sa skončí ich životnosť – a to môže byť pri dobrej údržbe veľmi dlho (možno nikdy). Veľké zmeny neočakávam ani v prípade známeho nefungujúceho kúpaliska, kde je vývoj narušený majetkovými spormi.

Môže sa tak stať, že v Podhradí vznikne celistvá štvrť, siahajúca od historického jadra až k Zuckermandlu. Tu sa razom preruší, aby pokračovala čiastočne ďalej. Stále pôjde o jednu z najprémiovejších lokalít v metropole, ktorá bude mať vysoko mestotvorný charakter. Kým tu ale ostane stáť trojica bytových veží namiesto štýlovo obdobnej zástavby, nebude Podhradie jednoducho kompletné.

Ostáva mi len dúfať, že sa to niekedy zmení. Ak by sa malo v Bratislave niekde začať s búraním panelových domov, tak práve tu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Totálna premena. Na mieste schátranej budovy už rastie moderný kampus

03.01.2023 13:32:19 Andrej Sárközi

Lukratívna časť mesta v bratislavskom Podhradí a v blízkosti nábrežia mení svoju podobu. Na donedávna zastavanom pozemku na Žižkovej, kde stál Daňový úrad, vzniká nové sídlo technologickej spoločnosti Stengl. Jeho výstavba ku koncu roka 2022 značne pokročila.

Čítať viac

Prestížny Zuckermandel sa rozšíri. Začali už stavebné práce?

08.12.2022 17:02:23 Adrian Gubčo

Veľký polyfunkčný projekt Zuckermandel od spoločnosti JTRE je vo svojom súčasnom rozsahu dokončený už od roku 2018. Na miesto pôvodnej rovnomennej štvrte priniesol bývanie, kancelárie i verejné priestory. Zóna je prestížnou adresou, čo vytvára predpoklady pre ďalšiu výstavbu bytov. Problémom je však minimum miesta, kde sa dá umiestniť.

Čítať viac

Nové Podhradie sa stáva realitou. Vydrica získava kontúry

22.11.2022 13:35:18 Adrian Gubčo

Po dlhých prípravách a desaťročiach predchádzajúcich diskusií prebieha teraz výstavba Vydrice v bratislavskom Podhradí rýchlym tempom. Kým na začiatku roka sa len začali realizovať podzemné časti stavby, dnes už prvé domy dosiahli štádium hrubej stavby. Projekt od spoločnosti Vydrica Development navyše napreduje v príprave ďalších etáp.

Čítať viac

Najznámejšia panoráma Bratislavy má byť ohrozená, developer to odmieta

13.09.2022 14:41:55 Adrian Gubčo

Rozsiahle stavebné práce, ktoré prebiehajú na južnej strane Hradného kopca, sú už dlho predmetom dohadov o celkovej stabilite masívu. Podľa niektorých zdrojov sa po spustení prác začal kopec zosúvať, podľa nedávno publikovaných informácií sa dokonca v poslaneckej ubytovni vyskytli praskliny v stenách. Existujú tak obavy z masívnejších škôd.

Čítať viac

V Podhradí vzniká technologicky vyspelý kampus, ktorý zvýši prestíž územia

29.08.2022 13:17:53 Adrian Gubčo

Južná časť bratislavského Podhradia bola donedávna takmer prázdnym územím, kde sa nachádzalo niekoľko osamelých zvyškov pôvodnej zástavby, uvažovaného sídliska a trojica cintorínov. Dnes sa ale situácia mení a rýchlo tu vzniká atraktívna a prestížna štvrť. Okrem rezidenčných projektov k tomu dopomáhajú aj kancelárske súbory, vrátane už realizovaného sídla firmy Stengl.

Čítať viac

Najdrahší projekt v Bratislave rýchlo rastie, obnoví život v mŕtvej štvrti

16.08.2022 13:27:44 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica na mieste rovnomennej historickej štvrte je jedným z najdôležitejších developmentov v meste. Jeho výstavbou sa prepojí historické jadro s novými štvrťami v Podhradí a rozšíri sa atraktívna časť centra Bratislavy. Po dlhom čakaní sa výstavba rozbehla vo vysokom tempe, na nábreží sa tak začínajú črtať prvé budovy.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ceny všetkých bytov, patria k najdrahším v Bratislave

08.06.2022 15:11:44 Adrian Gubčo

Vydrica v bratislavskom Podhradí postupne rastie a prvé domy už získavajú nadzemné časti. Dlhšiu dobu prebieha aj predaj – podľa developera Vydrica Development je aktuálne predaných 60% bytov z prvej fázy. Spoločnosť teraz pristúpila k nečakanému kroku: zverejnené boli ceny všetkých zostávajúcich bytov. Cieľom má byť uľahčenie výberu vhodného bývania potenciálnym klientom.

Čítať viac

Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené

23.05.2022 15:45:58 Adrian Gubčo

Deštrukcia bratislavského Podhradia priniesla mimoriadne kultúrne a architektonické straty. Búranie prežilo len málo objektov, medzi nimi aj Vodná veža, jedna z najstarších a najvzácnejších stavebných štruktúr v meste. Unikátna stavba by sa mala už čoskoro stať srdcom novej Vydrice, ktorá okolo nej dnes rastie. Jej budúcu podobu odhalila medzinárodná architektonická súťaž.

Čítať viac

Vydrica napreduje a odhaľuje ďalšie vizualizácie

13.04.2022 16:31:58 Adrian Gubčo

Po dlhom čakaní a prípravách sa konečne naplno rozbieha výstavba prvej etapy Vydrice, dôležitého developmentu, ktorý má rozšíriť historického jadro mesta a prepojiť ho lepšie s Hradom a nábrežím. V Podhradí pribúdajú žeriavy a podobu získava aj masívny oporný múr, ktorý dnes vyvoláva veľké kontroverzie. Developer Vydrica Development okrem toho pripravuje spustenie predaja bytov aj v druhej fáze projektu.

Čítať viac

Prvá etapa Vydrice má definitívneho zhotoviteľa, konečne začne rásť

21.02.2022 12:48:58 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development oznámila, že vybrala generálneho dodávateľa pre výstavbu prvej etapy Vydrice. Masívny development v Podhradí bude budovať stavebná firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Znamená to, že sa v priebehu niekoľkých dní konečne rozbehnú práce na realizácii podzemných podlaží a Vydrica začne rásť.

Čítať viac

Architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže je vyhlásená

15.12.2021 13:10:51 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development dnes spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, jedného z najstarších a najvzácnejších objektov v historickom centre Bratislavy. V budúcnosti by sa mala stať jadrom developmentu Vydrica, pričom sa tu predpokladá umiestnenie kultúrneho pavilónu. Vyzvanej súťaže sa zúčastnia slovenské a české ateliéry.

Čítať viac

Do predaja ide ďalší dom vo Vydrici, ceny presahujú aj 10-tisíc eur za meter štvorcový

19.11.2021 12:53:43 Adrian Gubčo

Stavebné práce na projekte Vydrica sa po prípravnej fáze postupne rozbiehajú a už čoskoro začnú pod Bratislavským hradom rásť prvé domy. Pri tejto príležitosti nasadil developer, spoločnosť Vydrica Development, do predaja byty v ďalšej bytovke. Cenou za meter štvorcový by mali patriť k najdrahším v Bratislave, pričom niektoré z nich prekonali aj „čarovnú“ hranicu 10-tisíc eur za meter štvorcový.

Čítať viac

Ďalšie novinky zo Žižkovej: Vydrica a Stengl Campus sa pripravujú na výstavbu, dokončuje sa nová bytovka

29.10.2021 17:56:16 Adrian Gubčo

Žižkova ulica v bratislavskom Podhradí patrí k najviac sa meniacim uliciam v meste. Prvou radikálnou úpravou jej charakteru bol vznik projektu Zuckermandel od J&T Real Estate. Už nejakú dobu sa na jej východnom okraji pracuje na príprave vzniku Vydrice. Medzičasom, v jej strednej časti by malo čoskoro vzniknúť nové sídlo firmy Stengl a dokončuje sa tu aj bytový dom pre zahraničné zastupiteľstvo.

Čítať viac

Vznikne na lávke v Zuckermandli bar?

21.10.2021 14:00:00 Adrian Gubčo

Projekt Zuckermandel od developera J&T Real Estate nie je všetkými vnímaný pozitívne, treba však pripustiť, že verejným priestranstvám tu je venovaná veľká starostlivosť. Kľúčovým miestom je Messerschmidtovo námestie, ktoré vďaka lávke ponad nábrežnú komunikáciu vybieha až nad Dunaj. Súčasťou pôvodného projektu je aj zriadenie prevádzky – pravdepodobne baru – na lávke. Vznikne tu naozaj?

Čítať viac

Stavebné povolenie pre prvú etapu Vydrice je právoplatné

22.07.2021 13:23:03 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch až mesiacoch by mohli začať rásť prvé budovy v dlhoočakávanom projekte Vydrica. Zámer obnovy mestskej štruktúry v kľúčovej polohe v bratislavskom Podhradí čakal na zisk stavebného povolenia a jeho správoplatnenie 16 mesiacov. V prvej etape by sa mal vyplniť priestor medzi Žižkovou ulicou a Vodnou vežou.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa môže konečne spustiť

17.06.2021 14:30:16 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších aktuálnych projektov v Bratislave môže konečne odštartovať riadnu výstavbu. Vydrica, polyfunkčný súbor na asi najviac exponovanom pozemku v krajine, je v príprave už dlhšiu dobu, počas ktorej bol odhalený svah hradného kopca. Realizácia nových budov sa však nezačala, keďže projektu stále chýbalo stavebné povolenie. To obdržalo až v posledných dňoch.

Čítať viac

Ako ďalej s Vydricou?

24.02.2021 16:20:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Keď bola v apríli 2019 odhalená podoba novej Vydrice, spoločnosť Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj developer Lucron, predpokladala, že výstavbu spustí v dohľadnej dobe a v druhom kvartáli roku 2022 už bude dokončená prvá etapa. Teraz je začiatok roka 2021 a zatiaľ stále prebiehajú len prípravné práce. Čo sa v bratislavskom podhradí deje?

Čítať viac

Podoba Stengl Campusu sa odhaľuje

02.11.2020 14:19:00 Adrian Gubčo

Bývalý Daňový úrad na Žižkovej ulici v Starom Meste má prejsť v dohľadnej dobe premenou. Namiesto staršej opustenej zanedbanej budovy tu má vzniknúť menší „kampus“ IT spoločnosti Stengl, teda sídlo spojené s relaxačnými či rezidenčnými priestormi. Aktuálne sa odhaľuje jeho podoba, voči zámeru však bolo podané odvolanie.

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

23.10.2020 11:02:04 Adrian Gubčo

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Čítať viac

Vydrica spustila predaj bytov

09.06.2020 10:20:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy postupuje príprava výstavby projektu Vydrica, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu COVID-19. Podľa developera Vydrica Development táto výrazne neovplyvnila ani predaj bytov pre prvých záujemcov. Investor teraz spúšťa predaj všetkých zvyšných rezidencií a odhaľuje ponuku obchodných priestorov, ktoré majú byť súčasťou rozšíreného bratislavského Korza.

Čítať viac

Na Žižkovej sa spúšťa stavebná aktivita

29.05.2020 17:24:00 Adrian Gubčo

Žižkova ulica v Starom Meste je pomerne dlhá a úzka cesta, ktorá vznikla ako hlavná ulica niekdajšieho Zuckermandlu, pokračujúca až do Mlynskej doliny. Až do výstavby nového Zuckermandlu bola mimoriadne zanedbanou, postupne sa to však začína meniť. Dôkazom sú pripravované projekty, ktoré zvýšia status tejto prehliadanej časti mesta.

Čítať viac

Vydrica vyvoláva opäť kontroverzie

21.05.2020 17:30:00 Adrian Gubčo

Prípravné práce pred výstavbou novej Vydrice prebiehajú už niekoľko mesiacov, s čím súvisia masívne úpravy svahov hradného kopca. Pre mnohých ľudí ide o šokujúci pohľad, pričom sa ozývajú hlasy, že developer Vydrica Development devastuje historické prostredie. Ten však vysvetľuje, že to nie je pravda, práve naopak, všetky nálezy budú zaznamenané a čiastočne do novej Vydrice aj zapracované.

Čítať viac

Vydrica pokračuje v prípravných prácach aj napriek pandémii

25.03.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Pandémia koronavírusu sa pravdepodobne najviac dotkne najmä projektov, ktorých realizácia sa ešte nespustila alebo sa len spúšťa. Jedným z takých – a zároveň najočakávanejších – je Vydrica, kde už prebiehajú terénne práce, na ktoré nadviaže výstavba, ktorá má obnoviť život v tradičnej bratislavskej lokalite. Nateraz sa však zdá, že realizácia developmentu by sa narušiť nemala.

Čítať viac

Vydrica spúšťa predaj prvých bytov, ide o najdrahší projekt v Bratislave

28.11.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Vydrica, jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, v rámci ktorého sa obnovuje zástavba na mieste rovnomennej historickej štvrte, je už nejakú dobu v štádiu prípravných prác. Už dlhšie sa otvorene hovorilo o tom, že pôjde o jeden z najdrahších projektov v metropole. So spustením predaja pre prvých záujemcov o bývanie sa tieto slová potvrdzujú.

Čítať viac

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

11.11.2019 09:53:00 Adrian Gubčo

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa rozbieha

17.09.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Realizácia projektu Vydrica sa postupne začína rozbiehať. Na pozemku v exponovanej polohe priamo na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom už prebiehajú zemné práce, ktoré jednoznačne signalizujú, že Hlavné mesto čoskoro obnoví svoje Podhradie. Developerom projektu je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Príprava Vydrice sa spustila

20.08.2019 10:43:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa rozbieha. V super-exponovanej lokalite pod Bratislavským hradom sa spustili prípravné práce pre prvú časť novej štvrte Vydrica, ktorá má prepojiť nábrežie s historickým jadrom a obnoviť tak zaniknutú urbanistickú štruktúru, ktorá tu existovala niekoľko storočí. Developerom je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Prípravné práce na Vydrici sa čoskoro spustia

23.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica, ktorý prinesie obnovenie mestskej štvrte pod Bratislavským hradom, sa blíži k realite. Už čoskoro by sa v tejto extrémne exponovanej lokalite mali spustiť prvé práce na príprave územia pre ďalšie etapy výstavby, developer Vydrica Development totiž obdržal stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy pozemku.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ďalšie detaily

04.04.2019 12:00:00 Adrian Gubčo

Uplynulé dni patria odhaleniu prvých informácií o projekte Vydrica, ktorý vznikne v jednej z najdôležitejších lokalít v Bratislave, priamo v dotyku s historickým jadrom mesta, areálom Bratislavského hradu a na dunajskom nábreží. Developmentu je preto oprávnene venovaná náležitá pozornosť.

Čítať viac

Projekt Vydrica sa odhaľuje, Bratislava opäť získa svoje Podhradie

03.04.2019 17:00:00 Adrian Gubčo

Po desaťročiach čakania sa definitívne odhaľuje podoba prvej fázy budúcej Vydrice, ktorá vznikne na mieste v minulosti zaniknutej štvrte a vytvorí tak dôležité pokračovanie historického centra mesta západným smerom. Prvé oficiálne informácie a vizuály dnes predstavili zástupcovia spoločností Lucron a Vydrica Development pred poslancami Hlavného mesta.

Čítať viac

Čo čakať od novej Vydrice?

27.11.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Pomaly sa blíži odhalenie jedného z najvýznamnejšíc projektov v Bratislave – novej Vydrice, ktorá vráti život na miesto, kde niekoľko storočí vznikala mestská štvrť, aby bola kompletne zrovnaná so zemou v druhej polovici 20. storočia. Čo v tejto chvíli vieme a ako sa to odrazí na podobe Vydrice?

Čítať viac

Dokončený projekt: Zuckermandel

11.06.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

V podstate definitívne dokončený je jeden z väčších bratislavských projektov, ktorý je tvorený súborom budov, tvoriacich mestskú mikroštvrť: Zuckermandel od developera J&T Real Estate (JTRE).

Čítať viac

Bolo podané odvolanie voči vyhláseniu estakád Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku

08.06.2018 16:20:00 Adrian Gubčo

Na víkend ešte jedna dobrá správa: Portál Bratislava24.sk informuje, že voči vyhláseniu Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku, konkrétne jeho estakád, boli podané odvolania zo strany Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a spoločnosti Vydrica, a.s.

Čítať viac

Vydrica bližšie k realizácii

16.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky spiaci projekt Vydrice sa hýbe dopredu. Ako informovali Hospodárske noviny, potvrdila sa staršia informácia o vstupe developera Lucron do projektu, ktorého cieľom je vrátiť život na miesto, kde sa kedysi nachádzala historická bratislavská štvrť, ktorá zanikla v 60-tych rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto výstavbe Mostu SNP a nového sídliska.

Čítať viac

Zuckermandel pred dokončením

12.11.2017 14:00:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, Zuckermandel, je pred celkovým dokončením, keď sa finišuje s prácami na poslednej dvojici budov CX a CY. Zavŕšil sa tak ďalší krok k postupnému oživovaniu bratislavských nábreží.

Čítať viac

Zuckermandel: Verejné priestory

05.09.2017 11:00:00 Adrian Gubčo

Prednedávnom som zhodnotil dokončenú prvú časť jedného z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave - Zuckermandlu. Význam tohto developmentu od J&T Real Estate spočíva v zastavaní a skompaktnení významnej časti centra mesta, ktoré bolo brutálnymi zásahmi v minulosti narušené. Ambíciou tak bolo rozšíriť centrum do tohto priestoru. Pri akomkoľvek podobnom cieli sa ako kľúčová ukazuje kvalita verejných priestranstiev, na ktoré sme sa pozreli bližšie.

Čítať viac

Prvá etapa Zuckermandlu dokončená

20.08.2017 14:00:00 Adrian Gubčo

Prakticky dokončená je prvá etapa jedného z najvýznamnejších projektov v Bratislave, Zuckermandel, ktorý vyrástol na mieste rovnomennej štvrte v bratislavskom Podhradí, ktorá zanikla v minulom storočí. Developer J&T Real Estate prišiel s ambíciou prepojenia nábrežia a historického centra, v ktorom má nová zóna hrať kľúčovú úlohu. V tejto chvíli je už možné hodnotiť, do akej miery sa tento cieľ darí naplniť. 

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube