Author photoAdrian Gubčo 15.03.2022 17:55

Staré Mesto vyhlasuje súťaž na Južné predmestie

Po dlhých prípravách vyhlasuje mestská časť Bratislava – Staré Mesto ideovú architektonickú súťaž na Južné predmestie a staromestské nábrežie. Ide o časť centra mesta medzi Hviezdoslavovým námestím a Dunajom, resp. medzi Mostom SNP a Starým mostom. Mestská časť hľadá podnety pre zlepšenie verejného priestoru, ktoré sa stanu podkladom pri spracovaní Územného plánu zóny Južné predmestie.

Parčík na Vajanského nábreží, súčasť Južného predmestia

Parčík na Vajanského nábreží, súčasť Južného predmestia

Mestská časť Staré Mesto sa už dlho zaoberá myšlienkami na zlepšenie úrovne verejného priestoru v území medzi historickým jadrom a nábrežím Dunaja. V roku 2016 sa spustila realizácia participačného procesu, zameraného na zber podnetov zo strany odbornej a laickej verejnosti. Už vtedy sa hovorilo, že pôjde o podklad pre budúcu architektonickú súťaž. Proces inicioval predovšetkým miestny poslanec a architekt Ľubomír Boháč.

Dôvodom, prečo sa miestna samospráva začala územiu bližšie venovať, jej jeho strategická poloha. Pôvodne išlo o jedno z bratislavských predmestí pod južnými hradbami, úzko spojené s blízkou riekou. Po regulácii Dunaja a odstránení hradieb sa však začalo meniť na významnú časť mesta. Na konci 19. a začiatku 20. storočia tu už vznikali významné verejné budovy, nájomné budovy a paláce, ktoré v neskorších obdobiach doplnili aj sídla kultúrnych inštitúcií. Do riešeného územia patrí napríklad areál Slovenskej národnej galérie, Slovenské národné múzeum – Prírodovedecké múzeum, stará budova Slovenského národného divadla, hlavná budova Univerzity Komenského, Slovenská filharmónia, Generálna prokuratúra SR, Ministerstvo životného prostredia SR aj sídlo mestskej časti.

Okrem týchto objektov sa tu samozrejme nachádza aj kľúčová časť bratislavskej dunajskej promenády. Úsek medzi Mostom SNP a Osobným prístavom je najvýznamnejšou sekciou nábrežia. Jej jadrom je Námestie Ľudovíta Štúra so vzácnym objektom Propeleru. Ide o „konečnú stanicu“ tradičného bratislavského Korza, ktoré sa tiahne od Michalskej brány, cez Michalskú, Sedlársku, Hlavné námestie, Rybiu bránu, Hviezdoslavovo námestie a Mostovú až po promenádu, kde sa zvyklo prestupovať na propeler do Sadu Janka Kráľa.

Je tak zrejmé, že ide o jednu z najvýznamnejších štvrtí v Bratislave, hoci jej stav tomu celkom nezodpovedá. Kým zástavba je kvalitná a veľkomestského charakteru, verejný priestor je až na výnimky zanedbaný. Kým Hviezdoslavovo námestie je pekne zrekonštruované a extrémne populárne, ostatné ulice sú zaťažené automobilovou dopravou a nízkou kvalitou povrchov. Dokonca aj dunajská promenáda má slabú úroveň. Dokončenie protipovodňovej ochrany v roku 2010 síce prinieslo novú dlažbu alebo platanovú alej, zároveň ale narušila vizuálny kontakt promenády s riekou.

Problémy tu identifikovali aj obyvatelia a experti, zapojení do participácie. Okrem parkovania je to aj nízka kvalita zelene, nedostatočné prepojenie s nábrežím, zlé spojenie s upravenými časťami nábrežia (napríklad v Eurovei), nedostatočná kvalita cyklistickej infraštruktúry, doprava na Mostovej a i. Samotná záverečná správa je pomerne rozsiahla a približuje nedostatky, ale aj silné stránky a potenciály tejto časti mesta. Architekti tak získavajú podklad pre uvažovanie, ako zvýšiť kvalitu verejného priestoru tak, aby zlepšili život obyvateľov aj úroveň pobytu pre návštevníkov.

Trvalo však niekoľko rokov, kým mestská časť súťaž aj skutočne vyhlásila. V zmysle zadania majú účastníci súťaže „zadefinovať optimálne urbanisticko-architektonické riešenie jednotlivých verejných priestorov Južného predmestia“. Riešiť budú celé územie, podrobnejšie sa však majú pozrieť na niekoľko kľúčových „sub-priestorov“. Tých je sedem a ide predovšetkým o najvyužívanejšie priestranstvá: Mostová ulica, predpolie Propeleru, parčík a Námestie T.G. Masaryka, objekt Propeleru a sprístupnenie Dunaja, Osobný prístav a susedné parkovisko, priestor pred Filozofickou fakultou UK, dopravné napojenie garáží hotela Radisson SAS (Carlton) a prepojenie Rybného námestia s okolím.

Ide o jednokolovú súťaž, otvorenú pre každého, kto dosiahol minimálne bakalársky stupeň v architektúre. Keďže ide o ideovú súťaž, ďalšie projektové rozpracovanie sa pravdepodobne neočakáva. Ceny za účasť nie sú veľmi vysoké, návrhy bude posudzovať deväťčlenná porota, zložená predovšetkým z architektov, vrátane predstaviteľov samosprávy. Návrhy treba predkladať do 30. mája, vyhlásenie výsledkov sa očakáva najneskôr v júni. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Staré Mesto chce víťazný návrh využiť ako podklad pre riešenie Územného plánu zóny Južné predmestie. Kým táto dokumentácia nebude schválená, majú výsledky slúžiť ako metodický podklad pre rozhodovanie sa miestnej samosprávy pri intervenciách v území.

 

Riešené územie. Zdroj: Google Maps

 

Mestská časť a iniciátor(i) súťaže majú od jej výsledkov vysoké očakávania. Od účastníkov očakávajú odpoveď na problematiku upokojenia automobilovej dopravy v území, predovšetkým na Fajnorovom nábreží, alebo vyjadrenie sa k možnosti zdvojkoľajnenia trate na Fajnorovom nábreží (a vylúčenia električky na Mostovej popri Redute). Mostová by sa totiž mala stať pešou zónou, čo bude možné aj vďaka presunu americkej ambasády a súvisiacemu zrušeniu vjazdu do podzemnej garáže hotela.

Veľmi veľkou témou je aj nábrežie. V lokalite dnes už jedna súťaž prebieha – na návrh protokolárneho miesta Hrob neznámeho vojaka. To má byť vhodne zakomponované do verejného priestoru promenády, kde chce miestna samospráva zároveň zlepšiť úroveň pešieho pohybu pri Osobnom prístave, pred vstupom do SNM alebo umožniť kontakt s Dunajom. Pri Propeleri by sa totiž mali pontóny pre pristávanie lodí nahradiť verejnými pontónmi, kde by pristával len propeler samotný (výletné lode by kotvili na druhej strane rieky a turisti by využívali práve propeler). Pri Osobnom prístave by malo zaniknúť parkovisko, stať sa rekreačnou plochou a samotný prístav by sa mal zrekonštruovať. Napokon, Staré Mesto dúfa, že nájde odpoveď na skvalitnenie prepojenia medzi historickým jadrom, nábrežím a budúcou Vydricou.

Ide o pomerne ambicióznu súťaž, ktorá rieši mimoriadne dôležitú časť centra mesta. Je trochu s podivom, že nevzniká v širšej spolupráci, pričom by sa na jej organizácii podieľalo aj Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a významní aktéri v území – predovšetkým správca vodného toku alebo prístavov. Takisto zamrzí aj nízka výška odmien, víťaz si pripíše len 11-tisíc eur. Navyše, ide len o ideovú, nie projektovú súťaž. Je tak možné, že niektoré špičkové ateliéry, ktoré sú v súčasnosti zavalené prácou alebo súťažia inde, sa sem jednoducho neprihlásia.

Diskutabilných bodov je pri organizácii tejto kompetície viac. Do predmetného územia spadá aj plocha, ktorá už bola riešená súťažou v nedávnej minulosti. Fajnorovo nábrežie, resp. parkovisko vedľa Osobného prístavu a priestor pri Filozofickej fakulte UK, bolp súťažené už v rokoch 2015-2016. Realizácia výsledkov zlyhala na neschopnosti koordinácie medzi aktérmi v území. Staré Mesto sa rozhodlo plochu preriešiť očividne znova, hoci tentokrát už realizáciu nesľubuje, len zakomponovanie výsledkov do návrhu ÚPZ.

Osobne nie som celkom stotožnený ani s formátom súťaže. Rozumiem síce, že pri ideovej súťaži ide asi o najjednoduchší postup, osobne by som ale preferoval skôr „francúzsku“ súťaž na vybrané lokality, kedy by sa prihlásili architekti so svojim portfóliom, porota vybrala niekoľko najlepších a následne by tieto tímy pripravili svoje vízie. Čo sa týka ostatných priestranstiev a ulíc, súťaže nie sú potrebné – mesto predsa disponuje Manuálom verejných priestorov, ktorý definuje základné parametre zásahov. Mestská časť tak nemusí robiť nič iné ako sa k tomuto manuálu prihlásiť a prípadné detaily prediskutovať s lokálnou verejnosťou.

Napokon, najväčšiu výhradu mám k zakomponovaniu nábrežia. Najvzácnejší úsek bratislavskej dunajskej promenády by nemal byť riešený v rámci malej lokálnej súťaže – a dané riešenie nebodaj „vryté do kameňa“ jeho zanesením do ÚPZ. Ide o najvzácnejší verejný priestor mesta aj štátu. Celá línia ľavobrežného nábrežia od Karloveského ramena po Euroveu si zasluhuje veľkú medzinárodnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž prvého rangu, pričom zosúladení budú všetci aktéri (samosprávy, štát, správa vodného toku, developeri), v porote budú sedieť svetové krajinárske a architektonické kalibre a ceny budú adekvátne vysoké. Z bratislavského ľavobrežného nábrežia sa musí stať najreprezentatívnejší verejný priestor Slovenska.

Zo Starého Mesta mám pocit absencie vízie a realizácie rozličných ad-hoc iniciatív, ku ktorým, nanešťastie, patrí aj táto súťaž. Hoci sa už dlho hovorí o revitalizácii Južného predmestia, forma hľadania ideálnej formy obnovy nie je podľa môjho názoru správna. Obávam sa, aby to lokalite neprinieslo ďalšiu nekoncepčnú ranu, podobnú, akou je nedávna úprava dlažby pri Propeleri alebo pripravovaný Hrob neznámeho vojaka, ktorý sem nepatrí. Navyše, o budúcnosti verejného priestoru idú rozhodovať aj ľudia, ktorí tu umožnili vznik desivého ruského kola.

Budem však veľmi rád, ak sa budem mýliť.

 

Viac o súťaži na webe Slovenskej komory architektov.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Riešené územie. Zdroj: Google Maps

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube