Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 05.10.2020 09:00

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Article Big

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Ako uvádzajú autori Manifestu, Bratislava a jej verejný priestor je veľkým problémom, ktorý sa nepodarilo za posledné desaťročia napriek pokračujúcim diskusiám vyriešiť. Potrebná tak je zmena, a to aj na koncepčnej úrovni, ktorej základom by malo byť pomenovanie hlavných hodnôt bratislavského verejného priestoru a princípov, na základe ktorých sa budú rozvíjať. Preto musí vzniknúť citlivý a inšpiratívny nástroj, ktorý bude nápomocný pre všetkých aktérov, ovplyvňujúcich tvorbu verejného priestoru.

Základným východiskom tvorcov bolo vnímanie verejného priestoru ako kľúčovej úlohy pri plánovaní mesta – prístup k nemu považujú za motor rozvoja miest. Tento vplýva na imidž mesta, jeho atraktivitu či tvorbu identity, je miestom stretávania sa, spoločenskej atmosféry a podnikania a odzrkadľuje spoločenské, environmentálne či dopravné aspekty, okrem iných. Napriek tomu, v Bratislave je aj v dôsledku divokého vývoja v 20. storočí vo fragmentovanom a zlom stave.

Nido

MIB zároveň pripomína, že jeho cieľom nie je uniformita verejného priestoru, preto chce, aby sa pri jeho tvorbe prihliadalo na bratislavské špecifiká. Tými sú napríklad rozličné prírodné prvky – Dunaj, Malé Karpaty a mestské lesy, jazerá, lesoparky, vinohrady či poľnohospodárska krajina – ktoré predstavujú potenciál pre tvorbu priestorov s jedinečnou identitou. Preto nemá byť Manifest, a ani Manuál, regulačným nástrojom, ale otvoreným dokumentom, ktorý bude štandardizovať a zjednodušovať niektoré procesy. K Manifestu tak pribudnú ešte tzv. Princípy a štandardy, kde budú témy podrobnejšie rozpracované aj s konkrétnymi riešeniami.

Autori zdôrazňujú, že dokument ako taký nebude nikdy ukončený a bude reflektovať rozličné priebežné zmeny a aktualizácie. Takáto forma umožní, aby bol Manuál priebežne dopĺňaný o nové poznatky, riešenia, či témy.

Princípy Manuálu majú byť testované na pilotných projektoch, ktoré budú následne podkladom pre vylepšenia materiálu. Tento bude záväzný pre mesto a odporúčací pre mestské časti či súkomné subjekty. Okrem toho by mal byť aplikovaný v rámci posudzovaní investičných projektov či návrhov, tvorbe zadaní pre verejné priestory, v Územnom pláne, kde má pribudnúť kapitola o verejných priestoroch, a ako podklad pri snahách o zmenu legislatívy.

 

Previazanie Manifestu na iné materiály. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Architekti vyhodnotili niekoľko kľúčových tém, ovplyvňujúcich kvalitu verejných priestorov. Týmito okruhmi sú mobilita, životné prostredie a ekológia, adaptačné opatrenia na zmenu klímy, verejné zdravie, inkluzívnosť a bezpečnosť, priestorová identita, sociálne prostredie a správa a údržba. Tieto sú následne rozobrané v piatich kapitolách: Mesto pre peších, Zelené mesto, Starostlivé mesto, Atraktívne mesto a Čisté mesto.

Kapitola Mesto pre peších vychádza z potreby otočiť súčasnú preferenciu individuálnej automobilovej dopravy pred pešou. Cieľom je aj zmeniť vnímanie kapacity komunikácií, kedy sa nebude vnímať počet vozidiel, ale počet prepravených ľudí. K hlavným zásadám patrí tvorba spojitých priestorov (hlavných mestských osí vo forme kompletných ulíc), mesta krátkych vzdialeností (kľúčová vybavenosť do 600-750 metrov od bydliska), spojenej pešej siete, priestoru pre peších či kompaktnej cyklosiete, utlmovanie dopravy, budovanie dobrých prestupných uzlov, preferencia verejnej dopravy, regulácia parkovania či zavádzanie inovácií do dopravy.

V kapitole Zelené mesto autori pripomínajú dôležitosť zelene v kontexte klimatickej krízy, čo si vyžaduje komplexnú zmenu prístupu k tvorbe mestskej krajiny. Nejde nakoniec len o zeleň, ale aj o biodiverzitu, vodu či nakladanie s odpadmi. K princípom tak patrí prepájanie zelene a modrej infraštruktúry v rámci mesta (k čomu je potrebná najprv hierarchizácia verejných priestorov), využívanie doplnkových typov zelene (zelené strechy a fasády), zvyšovanie podielu vegetácie vo verejnom priestore, využívanie alternatívnych zdrojov energie, hospodárenie s dažďovou vodou (zlepšenie vsakovania vody) a lepšie odpadové hospodárstvo.

Kapitola Starostlivé mesto je o zlepšení bezpečnosti, potenciálu pre socializáciu či rozvoji zdravia v dôsledku lepšieho dizajnu mestských ulíc a priestorov. K zásadám tak patrí prevencia kriminality a bezpečnosť (vďaka bezbariérovosti, sociálnej kontrole, dobrému osvetleniu či prehľadnosti), zlepšenie dopravnej bezpečnosti (zóny 30, segregované cyklotrasy, vyvýšené priechody atď.), oživenie fasád (parter a členenie na štrukturované priečelia), regulácia dopravy, tvorba zelenej a modrej infraštruktúry, podpora zdravého životného štýlu, vytváranie klimatického komfortu (tienienie, vodné prvky, ochrana pred dažďom a i.) a regulácia svetelných zdrojov (najmä reklamy).

V časti Atraktívne mesto autori upozorňujú, že atraktivita je o schopnosti vyvolať pozitívny vzťah k miestu, čo je spojené s ochranou a rozvojom pozitívnych vlastností mestskej identity. Základom je dôkladné poznanie a analýza lokálnych pomerov a vnímanie kontextu. K ostatným zásadám patrí rozdelenie priestorov, kde je vhodná uniformita a kde individualita, kvalitný dizajn, dobrá kompozícia (teda správne osádzanie prvkov vo verejnom priestore), orientácia v priestore, ľudská mierka a funkčnosť.

Nakoniec, no v neposlednom rade, Čisté mesto hovorí o starostlivosti a údržbe verejných priestorov. Zásadami sú tak pravidelné čistenie, upratovanie a údržba (čo znamená aj zlepšenie prístupu vozidiel údržby, odstraňovanie graffiti, prevenciu vandalizmu či dostatočnú kapacitu košov), zlepšenie logistiky zásobovania, zavedenie kultúry pri označovaní a realizovaní výstavby, zavádzanie podzemných inžinierskych sietí (kolektorov), združovanie nadzemných sietí, či nastavenie parametrov starostlivosti o zeleň.

Záverom autori pripomínajú, že Manuál (a Manifest) sa bude využívať (aj sa už využíva) pri verejných obstarávaniach, súťažiach návrhov, pri pilotných projektoch a v Územnom pláne. Pre ostatných aktérov priložili k prílohám formulár, ktorý má slúžiť súkromným subjektom či občanom na posúdenie kvality verejného priestoru.

 

Manifest verejného priestoru už bol využitý pri tvorbe zadania pre súťaž na Komenského námestie. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Manifest verejných priestorov je v danej podobe skutočne len úvodom k rozsiahlejšiemu a konkrétnejšiemu dokumentu, čo vysvetľuje, prečo je taký všeobecný. Mnohí jeho čitatelia môžu túto všeobecnosť a nedostatok konkrétnych príkladov dobrých či zlých riešení verejných priestorov vyčítať, koncepcia materiálu je však postavená inak, ako to je v prípade pražského či prešovského manuálu, ktoré sú zas miestami priveľmi konkrétne a snažia sa univerzálne vyriešiť každú situáciu – a to v praxi sťažuje ich implementáciu.

Naopak, Manifest sa už v praxi využil napríklad pri koncipovaní súťaže na Komenského námestie, kedy bol materiál využitý pri tvorbe zadania, alebo v prípade viacerých menších úprav verejných priestorov, ktoré boli alebo sú v meste počas tohto roka realizované. Príkladom môže byť lepšie označovanie rozkopávok ciest a chodníkov, čo tiež súvisí s princípmi Manifestu. Širšie využitie môžeme očakávať pravdepodobne v budúcom roku, kedy vzniknú aj súvisiace koncepcie.

Metropolitný inštitút by mal v tejto chvíli na viacerých z Princípov a štandardov pracovať. Po prvom tzv. Manuáli asfaltovania, ktorý súvisí aj s Manuálom verejných priestorov, sú dokončené aj Princípy a štandardy osádzania stĺpikov, čo súvisí s faktom, že Magistrát nakúpil nové stĺpiky v jednotnom dizajne, ktoré chce odteraz v meste používať. Na moju otázku, aké iné materiály by ešte mali vznikať, MIB nereagoval, podľa mojich informácií sa ale pracuje aj na nastavení pravidiel pre reklamy, povrchy alebo vonkajšie terasy.

Aktualizácia: MIB medzičasom zaslal stanovisko - "Už v novembrovom zastupiteľstve budú predstavené prvé princípy a štandardy, či už princíp a štandard osádzania stĺpikov, externých terás či mobiliáru, lavičiek, cyklostojanov a smetných košov," informovala Marcela Glevická, manažérka komunikácie Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Určitou výhradou z mojej strany je absencia definície kľúčových mestských priestorov, ktoré si vyžadujú kvalitnejšie riešenia - napríklad oblasti, kde sa majú chodníky dláždiť a nie asfaltovať, prípadne ktoré námestia treba riešiť súťažou - toto však podľa všetkého predmetom materiálu ani byť nemalo. Dokončenie takejto stratégie bude veľkou nadchádzajúcou úlohou. Určité výhrady má údajne aj Generálny investor Bratislavy, kvôli čomu bol materiál stiahnutý z rokovania Mestského zastupiteľstva. 

Aktualizácia: MIB vysvetľuje, že dôvody stiahnutia boli iné: "Manuál bol prerokovaný vo všetkých dotknutých komisiách, no vzhľadom na to, že na zastupiteľstvo už bolo zaradených veľké množstvo iných bodov, bol presunutý do novembrového zastupiteľstva." Okrem toho prisľúbil jeho skoré zverejnenie. "Potom, ako manifest predstavíme na zastupiteľstve, zakomponujeme prípadné úpravy, hoci sa pri prerokovaní v komisiách nevyskytli, bude kompletný zverejnený na web stránke mib.sk, rovnako ho pripravíme do tlačenej formy," vysvetľuje M. Glevická. 

Bratislava sa každopádne blíži k tomu, aby získavala nielen nové, ale aj kvalitne riešené verejné priestory, čo by malo zabrániť lapsusom, ktoré v meste opakovane vznikli (príkladom môže byť rekonštrukcia Malokarpatského námestia v Lamači, ktorá je fyzickým vyjadrením spojenia „zbytočne vyhodné peniaze“). Samozrejme, veľa bude záležať od toho, ako k materiálu pristúpia mestské časti či súkromné subjekty, postupný vznik Manuálu je však aj v ich záujme, keďže pomôže šetriť a optimalizovať náklady za súčasného zlepšenia kvality riešení.

Pozitívnou súčasťou Manifestu je aj úvodné vyjadrenie externých expertov, a to nielen z architektonického prostredia, ale aj environmentalistov, geografov, odborníkov na dopravu či verejnú správu. Ako viacerí z nich upozornili, mesto by sa malo vyhnúť snahe o nemierne vypekňovanie či tvorbe „ideálnej podoby“ verejného priestoru, keďže by tým Bratislava a jej verejný priestor mohli prísť o istú spontaneitu a potenciál pre rozvoj medziľudských vzťahov.

Toto bude teraz najťažšou úlohou nielen pre MIB, ale aj pre mesto ako celok. Manifest verejných priestorov, Princípy a štandardy, Manuál verejných priestorov a vlastne aj zvyšovanie kvality verejných priestorov totiž nie sú cieľom, ale prostriedkom. Výsledkom všetkých snáh musí byť príjemnejšie, zdravšie, čistejšie, ekologickejšie, atraktívnejšie, bohatšie a vo všeobecnosti lepšie mesto pre život. Bratislava k tomu spravila prvý a dôležitý krok.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Dokončené boli ďalšie opravy chodníkov, iné sa pripravujú

07.12.2021 17:45:43 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, ako aj externí partneri v uplynulých týždňoch dokončili ďalšie úpravy verejných priestranstiev v podobe nových chodníkov. Zdanlivo jednoduchá vec však priniesla výrazný efekt – využité totiž boli mestské manuály pre rozvoj verejného priestoru v kombinácii s dláždením. Bratislava chce v podobných projektoch pokračovať aj v budúcom roku.

Čítať viac

Devínska Nová Ves hľadá novú podobu okolia vodnej nádrže, hlasovať nechala verejnosť

22.11.2021 14:13:13 Adrian Gubčo

Rybník, alebo vodná nádrž v Devínskej Novej Vsi, je príťažlivým prvkom v rámci mestskej časti. Nachádza sa v mieste styku dvoch základných lokalít, tvoriacich štvrť – Starej Devínskej a Paulinského (Kolónie) – a predstavuje výrazný potenciál pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít. Aj preto sa mestská časť rozhodla pre revitalizáciu formou súťaže návrhov. O vhodnejšom návrhu mohla hlasovať verejnosť.

Čítať viac

V lesoparku vznikla pozorovňa zvierat, pribudnú aj ďalšie zásahy

19.11.2021 17:14:52 Adrian Gubčo

V bratislavskom lesoparku bol dokončený prvý zo zásahov v rámci Živých miest, série menších úprav, ktorých cieľom je oživiť prehliadané priestranstvá. Na turistickej trase medzi Račou a Mariankou vyrástol drevený objekt, určený na pozorovanie zvierat. Pozorovňa zvierat Vydrica je prvým dokončeným z väčšieho počtu zásahov, ktoré zvýšia úroveň a rekreačný potenciál bratislavských lesov.

Čítať viac

Do realizácie ide ďalšie Živé miesto, spúšťa sa premena parčíku na Radlinského

10.11.2021 16:57:09 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa majú spustiť prvé práce na úprave parčíku na Radlinského ulici, v dotyku s prestupnou zastávkou Blumentál. Hlavné mesto tak štartuje realizáciu jedného zo série projektov Živé miesta, ktorých cieľom je upraviť prehliadané a zanedbané menšie priestranstvá. Zámer na Radlinského vyvolal pred niekoľkými týždňami kontroverzie kvôli údajne neprijateľnému úbytku zelene.

Čítať viac

Rekonštrukcia prvých priestorov v Zóne Panenská je pred spustením

08.11.2021 13:19:28 Adrian Gubčo

Jednou z najvýraznejších iniciatív mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v oblasti rozvoja verejného priestoru je revitalizácia ulíc medzi Panenskou a Zochovou. Oblasť je výnimočná existenciou vlastného manuálu – Manuálu pre Panenskú a okolie. Všetky rekonštrukcie by mali byť založené na tomto koncepčnom materiáli, pričom prvé z nich sa majú spustiť už v dohľadnej dobe.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo Bratislavskú dlažbu

29.10.2021 14:22:50 Adrian Gubčo

Povrch verejných priestranstiev patrí ku kľúčovým prvkom, spolutvoriacim charakter a identitu mesta. V zmysle tejto myšlienky sa Hlavné mesto, spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB), podujali k vytvoreniu nového typu dlažby, unikátneho pre Bratislavu. Bratislavská dlažba má čoskoro nahradiť asfalt ako dominantný materiál chodníkov na hlavných uliciach a triedach.

Čítať viac

Vrakunský lesopark sa revitalizuje, vychádza z architektonickej štúdie

27.10.2021 16:21:13 Adrian Gubčo

Mestská časť Vrakuňa nemá v Bratislave najlepšiu povesť. Dané to je jej odľahlosťou aj výskytom sociálnych problémov v okolí Stavbárskej ulice. Zároveň však disponuje veľkou vzácnosťou: Malým Dunajom a zachovanou zeleňou v jeho okolí. Časť z nej bola v minulosti upravená na lesopark, ktorý dnes prechádza výraznejšou revitalizáciou. Táto by mala pokračovať aj v ďalších rokoch, a to podľa odbornej koncepcie.

Čítať viac

Bratislavské chodníky sa začínajú meniť, upravujú sa podľa manuálu

26.10.2021 14:37:06 Adrian Gubčo

Ak existuje nejaké heslo, spájajúce kľúčové aktivity Hlavného mesta, resp. Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), v oblasti verejného priestoru, tak je to „štandardizácia“. Mesto má záujem nastaviť jednotnú kvalitu v rozvoji verejných priestranstiev, danú existenciou manuálov a stanovením princípov a štandardov. Tie sa týkajú aj chodníkov, čo sa konečne začína v uliciach mesta prejavovať.

Čítať viac

Na nábreží má byť Hrob neznámeho vojaka, ide o ďalší chybný krok

18.10.2021 15:00:46 Adrian Gubčo

Bratislava by mala konečne získať Hrob neznámeho vojaka. Pamätník, ktorým si Slovensko uctí vojakov, padlých v ozbrojených konfliktoch, má byť dôležitým miestom národného významu, kde sa budú organizovať spomienkové slávnosti. Problémom je však jeho uvažované umiestnenie – nachádzať sa má v parku na Rázusovom nábreží. Návrh napriek tomu schválili staromestskí poslanci.

Čítať viac

Ďalšie plány Metropolitného inštitútu: Architektonické súťaže aj nové Živé miesta

15.10.2021 11:50:28 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom SR Bratislava pokračujú v oznamovaní nových plánov na zmeny v meste. Ohlásené boli dve nové architektonické súťaže, vrátane významnej kompetície, týkajúcej sa Hlavnej stanice. Okrem toho sa rozšíril aj zoznam „Živých miest“, menších verejných priestranstiev, ktoré prejdú revitalizáciou.

Čítať viac

Metropolitný inštitút pripravuje úpravy verejných priestorov, pri viacerých plánoch narazil

08.10.2021 18:09:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pomaly napreduje v príprave menších revitalizačných projektov prehliadaných verejných priestorov – „Živých miest“. Drobné zásahy majú zlepšiť ich stav a zvýšiť pobytový potenciál. Okrem dlho trvajúcej prípravy však vyvstal aj ďalší problém. Proti viacerým zámerom sa objavil odpor a dokonca aj petície.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavil ďalšie manuály, tentokrát venované zeleni

06.10.2021 13:20:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v príprave nových koncepčných materiálov, tvoriacich rozšírenie Manuálu verejných priestorov. Dvojica najnovších publikovaných Princípov a štandardov sa týka zelene – konkrétne usmernení pri jej výsadbe a starostlivosti o ňu. Od využívania manuálu si sľubuje správne vysádzanie stromov či dlhšiu životnosť zelene.

Čítať viac

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Hlavné mesto odhalilo prvú časť technických listov, súčasť budúceho Manuálu verejných priestorov

20.05.2020 09:51:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy odhalil prvý z technických dokumentov, ktoré majú regulovať zásady realizácie opráv ciest, chodníkov či obrubníkov v metropole, vrátane mestských častí. Tzv. Technické listy mesta Bratislavy (TLMB) sú prvou dokončenou a verejne predstavenou súčasťou budúceho Manuálu verejných priestranstiev, dlhoočakávaného dokumentu, ktorý má priniesť zásadné zvýšenie kvality mestského exteriéru.

Čítať viac

Hlavné mesto rekonštruuje významné ulice, na chodníky používa lacný asfalt

08.09.2020 16:25:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy na začiatku roka ohlásil veľkorysé plány na revitalizáciu množstva verejných priestranstiev, ale aj rekonštrukciu ciest a chodníkov po celej Bratislave. Vo výpise projektov sa objavili aj časti významných ulíc, napríklad Palisád, Štefánikovej či Radlinského. Nanešťastie, popri pozitívnych prvkoch nemožno prehliadnuť, že mesto aj naďalej ulice masívne asfaltuje.

Čítať viac

Bratislava bude inštalovať nové lavičky, preberie dizajn z Prahy

06.08.2020 15:10:00 Adrian Gubčo

Nástup súčasného vedenia Hlavného mesta na konci roka 2018 sa spájal s prísľubom zmeny v spôsobe riadenia a tvorby mesta, kedy mala Bratislava začať odmietať polovičaté riešenia a prijímať také opatrenia, ktoré ju zaradia medzi európskych lídrov v kvalite života a úrovni verejného priestoru. Dnes sa však zdá, že mesto začalo opäť uprednostňovať efektnosť pred hĺbkovou transformáciou. Príkladom je prebratie dizajnu mestského mobiliáru z Prahy.

Čítať viac

Na Námestí republiky osadili drevené plató

02.09.2020 10:15:14 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy osadilo na Námestí republiky v centrálnej časti Petržalky drevené plató s hmlovou fontánou. Ide o súčasť snáh, smerujúcich k revitalizácii priestoru, plató má zatraktívniť priestor, priniesť nové voľné sedenie a vytvoriť priestor pre kultúrne podujatia. Rozsiahlejšiu obnovu po participácii pripravuje mestská časť Petržalka.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube