Author photoAdrian Gubčo 10.05.2022 11:23

Rekonštrukcia Blumentálskej sa opäť rozbehla, dokončená má byť v lete

Časť Blumentálskej ulice, ktorá sa zrekonštruovala na prelome rokov 2018 a 2019, patrí dnes k najkrajším uliciam v Bratislave. Po dlhšom čakaní sa podarilo v roku 2021 obnoviť aj južnú sekciu ulice medzi Vazovovou a Bernolákovou. Práce na zvyšku Blumentálskej sa spustili v posledných týždňoch. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto chce rekonštrukciu ukončiť ešte v priebehu leta.

Blumentálska ulica bola už na prelome 19. a 20. storočia definovaná ako široká ulica, spájajúca  Radlinského s Krížnou. Okrem Blumentálskej kostola na jej začiatku boli v tomto čase významnými budovami aj objekty dobročinnej Schiffbeckovej nadácie alebo areál mestského pivovaru bratov Steinovcov. Išlo vtedy o ojedinelú zástavbu, s rozvojom Bratislavy však domy pribúdali, rovnako ako ich mierka. Dnes ide o mestskú ulicu, šírku si však zachovala. Až donedávna bol tento potenciál využívaný maximálne neefektívne.

Hoci sa ulica vyznačuje príťažlivými alejami, stromy mali k dispozícii len malý priestor. Široké chodníky z nekvalitného asfaltu boli zdevastované kolmo parkujúcimi autami. Po jednotlivých stranách vozovky boli namaľované cyklopiktokoridory, z hľadiska bezpečnosti však išlo o nedostatočné opatrenie. Navyše, ulica bola zbytočne riešená ako obojsmerná, hoci malo ísť o upokojenú komunikáciu. Ťažisko dopravy odvádzali Krížna či Radlinského, Blumentálska bola pojazďovaná takmer výlučne rezidentmi. Na základe týchto dôvodov sa v roku 2018 pristúpilo k rekonštrukcii ulice medzi Floriánskym námestím a Vazovovou.

Na tú dobu mimoriadne kvalitná úprava priniesla zjednosmernenie ulice a úpravu parkovania z kolmého na pozdĺžne. Toto riešenie otvorilo rozsiahly priestor, ktorý bol využitý v prospech vytvorenia segregovaných cyklotrás po jednotlivých stranách ulice, ako aj bezpečných chodníkov. Tie boli vydláždené a osadené boli aj kvalitnejšie kamenné obrubníky. Ulica sa debarierizovala a zlepšili sa aj podmienky pre zeleň, keďže boli odstránené rozsiahle asfaltové plochy. Napriek určitým úvodným pochybnostiam a diskusiám je výsledok fantastický.

Verejnosť prirodzene očakávala, že čoskoro dôjde aj k rekonštrukcii ďalšej časti ulice medzi Vazovovou a Bernolákovou, resp. až Legionárskou. Mestská časť však argumentovala nedostatkom finančných prostriedkov. Situáciu sa podarilo zmeniť až v roku 2021 – a konečne sa mohla spustiť obnova ďalšieho úseku. Upravená bola južná strana Blumentálskej medzi Vazovovou a Bernolákovou, pričom bol zachovaný pôvodný vizuál aj profil z prvej etapy rekonštrukcie. Na dokončenie prác sa však nenadviazalo priamym pokračovaním na severnej strane ulice.

Mení sa to až teraz, po dlhých mesiacoch. Na konci apríla sa odstránil asfalt medzi Vazovovou a Wilsonovou a prekladajú sa siete. Oneskorený začiatok realizácie je podľa Starého Mesta spôsobený komplikovanou administratívou na strane štátu. „Dôvodom časového odstupu boli administratívne a schvaľovacie procesy na Ministerstve investícií a regionálneho rozvoja SR v rámci uzatvorenia dodatku k zmluve medzi mestskou časťou a MIRRI (dodatok je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv),“ hovorí Matej Števove, hovorca Starého Mesta. MIRRI je v procese dôležité, lebo financie na projekt sú výsledkom spolupráce s ním.

Rekonštrukcia ulice je totiž financovaná z eurofondov. „Z externých zdrojov je financovaná celá obnova Blumentálskej ulice, vrátane už zrealizovanej 1. etapy (úsek Májkova - Vazovova) – a aj 2. etapy (Vazovova – Bernolákova) a 3. etapy (Bernolákova – Legionárska),“ vysvetľuje Števove. „Mestská časť získala z MIRRI financie v rámci programu IROP, ide o takmer 700-tisíc eur, so spoluúčasťou Starého Mesta vo výške 5 percent.“ Projekt tak musí byť koordinovaný s ministerstvom.  

Rekonštrukcia by mala v každom prípade priniesť výrazné zvýšenie kvality a bezpečnosti ulice. Staré Mesto avizuje, že v záujme zlepšenia prechádzania cez križovatky plánuje uprednostniť chodcov.  „Súčasťou rekonštrukcie Blumentáleskej ulice je vo všetkých 3. etapách aj oprava vozovky (kompletná výmena povrchu cesty), pričom na križovatkách Blumentálska x Bernolákova a Blumentálska x Wilsonova budú vybudované vyvýšené križovatky z kamenných kociek („spomaľovače“). Cieľom je spomalenie a zbezpečnenie dopravy v lokalite,“ pripomína hovorca mestskej časti. „Súčasťou rekonštrukcie je, samozrejme, aj debarierizácia chodníkov (chodníky budú dláždené, namiesto asfaltových – tak, ako to bolo v 1. etape rekonštrukcie) a úprava zelene lemujúcej cyklotrasu.“

Napokon, úprava čaká aj úsek ulice medzi Bernolákovou a Legionárskou, kde sa bude čiastočne meniť profil ulice. „Južná strana tohto úseku bude v rovnakom profile ako úseky od Májkovej, resp. Vazovovej – teda nový povrch vozovky, vydláždenie chodníkov a vybudovanie novej, oddelenej cyklotrasy, ktorá nadviaže na už jestvujúce úseky cyklistického chodníka a prepojí sa s cyklotrasou na Legionárskej,“ sľubuje Števove. „Severná strana (zrekonštruovaná, pri novom Steine) nie je predmetom nášho riešenia.“

Rekonštrukcia je realizovaná v troch etapách. Staré Mesto tak chcelo predísť väčším problémom s parkovaním a prejazdom automobilov. Súčasné práce v priestore medzi Vazovovou a Wilsonovou majú byť dokončené na konci mája, na túto etapu priamo nadviaže oprava úseku po Bernolákovu. Táto má byť hotová na konci júna. Posledný bude úsek smerom k Legionárskej. „Kompletná rekonštrukcia Blumentálskej by mala byť ukončená do 30. júla 2022,“ uzatvára Matej Števove.

 

Pôvodná situácia na ulici

 

V priebehu leta tak bude definitívne ukončená celková rekonštrukcia Blumentálskej ulice, vďaka čomu sa celá ulica premení na jednu z najkrajších v meste. Z dopravného hľadiska nejde o natoľko významnú ulicu, orientované sú však do nej stovky bytov. Ich obyvatelia sa budú môcť tešiť z príjemnejšieho prostredia, lepšieho verejného priestoru, zvýšenej bezpečnosti, kvalitnej segregovanej cyklotrasy a lepšej úrovne zelene. Na ulicu navyše nadväzuje niekoľko zrevitalizovaných nádvorí, takže sa tu môžu dobre cítiť všetky skupiny rezidentov.

Blumentálska (jej zrekonštruovaná časť) nastavuje príklad pre viaceré okolité ulice. Hoci ide o exponovanú časť mesta, úroveň verejného priestoru – vozoviek, chodníkov, parkovacích miest, zelene, priechodov cez cestu, cyklotrás – je nízka. Najviac zreteľné to je na susednej Krížnej ulici, ktorá sa za posledné desaťročia prakticky vôbec nezmenila. V ideálnom prípade by mohlo ísť o atraktívnu mestskú triedu, dnes však ide o smutný uličný koridor, zdevastovaný parkovaním a slabou údržbou. Nedávna úprava dopravného režimu je síce pozitívna, cyklokoridor na starej vozovke však nepôsobí tak, ako by sa od centra európskej metropoly očakávalo.

To isté možno povedať o iných priľahlých priestranstvách a uliciach. Floriánske námestie, Legionárska, Vazovova, Americké námestie, Záhradnícka, Radlinského – všetky by mohli byť omnoho lepšie. V prípade niektorých z nich sa už pripravujú rekonštrukcie, napríklad na Krížnej od fasády k fasáde v rámci modernizácie Ružinovskej radiály, štúdie existujú aj na Floriánske námestie či Radlinského. Okrem pomalého postupu musia tieto plány bojovať aj s odporom zo strany podporovateľov individuálnej automobilovej dopravy. Blumentálska však ukazuje, že tieto záujmy nemusia byť v absolútnom rozpore so snahou o lepší verejný priestor.

Zrekonštruovaná Blumentálska je dobrým príkladom „kompletnej ulice“, konceptu, ktorý predpokladá férové rozdelenie priestoru pre všetky základné skupiny užívateľov. Paradoxne sa tým zvyšuje dopravná kapacita ulice pri súčasnom zlepšení jej kvality. Blumentálska by tak mohla nastaviť celkový štandard pre celú Bratislavu: každá ulica by mala obsahovať bezpečné chodníky, vedené v priamych koridoroch, bezbariérové a s ohľadom na vysokú bezpečnosť pri križovaní cesty, na každej významnej ulici by mala byť segregovaná cyklotrasa, na každej ulici s výnimkou úzkych historických uličiek stromoradie, skoro na každej vedľajšej vyvýšené priechody a parkovanie by malo byť predovšetkým pozdĺžne.

Bratislava by tak mohla byť nielen krajšia, ale aj príjemnejšia pre chôdzu, poskytovala by vynikajúce podmienky pre cyklodopravu a bola by lepšie pripravená na klimatické zmeny. Dnes je takýchto ulíc, kde je okrem požiadavky na ich férové rozdelenie splnená aj zásada vhodnej, kompaktnej zástavby, minimum – okrem Blumentálskej možno len Trenčianska a čiastočne Páričkova. Ak chce byť slovenské hlavné mesto pre život kvalitnejším a udržateľnejším mestom, musí ich byť jednoducho viac, a to čím skôr.

 

Pozrite si rekonštrukcie verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube