YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 03.12.2020 17:47

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Zdroj: Immocap

Zdroj: Immocap

Podľa predložených materiálov je cieľom projektu vybudovať polyfunkčný súbor, pozostávajúci z kultúrno-spoločenského centra, dvoch obytných budov, troch administratívnych budov, kongresového hotela a z parkovacích miest v podzemí i na teréne. Obchody a služby budú umiestnené predovšetkým v parteri (na prízemí) jednotlivých budov a orientované budú do verejných priestranstiev, ktoré majú byť podľa predkladateľa vysoko exponované.

Developer bol pri riešení podoby komplexu do istej miery obmedený vlastníckymi pomermi v území – jeden z objektov patriacich k Domu odborov Istropolis, Dom techniky, je majetkom cudzieho súkromného subjektu. Súvisiace pozemky tak čiastočne predeľujú plochy vo vlastníctve investora, ktoré inak zahŕňajú celý blok vymedzený ulicami Šancová, Kukučínova, Škultétyho a Vajnorská. Dnes sa tu nachádza okrem vonkajších plôch najmä zmieňovaný Istropolis.

Nido

Predkladateľ označuje existujúci komplex za zastaralý a len veľmi náročne adaptovateľný, resp. až neadaptovateľný na súčasné pomery a podmienky, očakávané od kultúrno-spoločenského centra na špičkovej úrovni. Urbanistická štruktúra je priestorovo neurčitá a nevyužíva potenciál lokality v dotyku s významným dopravným uzlom. Intenzifikácia štruktúry prostredníctvom tohto projektu by naopak mohla zvýšiť kvalitu lokality aj mesta ako takého.

Vytvoreniu návrhu predchádzala vyzvaná medzinárodná ideová urbanisticko-architektonická súťaž, kde do užšieho výberu postúpilo 7 ateliérov z Holandska, Belgicka, Dánska a Veľkej Británie. Za najlepší označila medzinárodná porota návrh od holandskej kancelárie KCAP, ktorá v spolupráci s nemeckým ateliérom Cityförster najlepšie zohľadnila podmienky a požiadavky, vyplývajúce z prieskumov územia, a prišla s najlepšou víziou budúceho riešenia. Do navrhovania potom vstúpilo aj štúdio Charocoalblue, špecializujúce sa na koncepčné či akustické poradenstvo. Lokálnym architektom je Pantograph. 

Výsledkom tejto spolupráce je návrh, ktorý zohľadňuje územnoplánovacie, svetlotechnické aj urbanistické pomery okolia. Štvorica novonavrhovaných objektov má opticky nadväzovať na línie uličných čiar v okolí, kým piaty objekt vznikne adaptáciou existujúceho spojovacieho bloku medzi Domom techniky a Domom odborov. Na umiestnenie budov reaguje koncepcia verejných priestranstiev, ktoré sú hierarchizované od hlavného námestia po poloverejné vnútrobloky so zeleňou. Vďaka tomu má byť projekt pripravený aj na prípadnú výstavbu stanice Filiálka.

 

Situácia. Zdroj: Immocap / EIA

 

Územie je rozdelené na dve základné zóny. Severná pozostáva z dvoch rezidenčných budov (R1 a R2), zmieňovanej prestavby prepájacieho objektu (O3) a dvojice administratívnych budov (O1 a O2). Južná je tvorená kultúrno-spoločenským centrom, priľahlým hotelom a hlavným námestím.

Dom R1 bude na nároží Kukučínovej a Škultétyho a bude mať 15 nadzemných podlaží pri výške (po architektonický vrchol) 52,3 metrov. R2 bude vnútri areálu, bude disponovať rovnakou podlažnosťou a výškou ako R1 a obklopená bude intímnejšími verejnými priestranstvami. Na ňu bude nadväzovať objekt O3, ktorý má byť určený pre administratívu. Bytové domy budú mať aktívny vyvýšený parter, všetky byty majú mať vlastný balkón alebo terasu a charakteristické budú rastrom predsadenej fasády, vďaka ktorej budú mať byty balkóny rozličnej hĺbky.

Administratívny objekt O1 bude umiestnený na Kukučínovej ulici a bude najvyššou budovou v areáli. Pôjde o vyvrcholenie výškovej gradácie, tvorenej ostatnými budovami. Veža bude mať 28 podlaží a výšku po architektonický vrchol 116,4 metrov, čím sa zaradí k najvyšším budovám Bratislavy. Ku Kukučínovej sa má správať ako k plnohodnotnej ulici, čím chce reagovať na predpoklad jej ďalšieho rozvoja do budúcna. Budova O2 bude umiestnená pozdĺž Vajnorskej, jej nižšia časť má nadväzovať na staršiu zástavbu, kým vyššia bude v súlade s postupne stúpajúcimi objektami vo zvyšku súboru. Navrhovaný tu je „innovator hub“.

Najmestotvornejšou súčasťu projektu má byť multifunkčná hala, ktorá bude podľa predstáv investora dominantou celého priestoru Trnavského Mýta a oživením jeho tradície ako miesta stretávania sa a kultúrno-spoločenských aktivít. Sála v multifunkčnej hale má mať kapacitu približne 4,5-tisíc návštevníkov a obsahovať bude aj zodpovedajúce technické zázemie a pridružené kongresové funkcie v rámci kongresového hotela. Ten bude mať 16 podlaží a výšku 66,2 metrov.

Pod areálom bude navyše umiestnená štvorpodlažná podzemná garáž. Vstupná rampa bude na Vajnorskej, na Kukučínovej a Škultétyho budú vstupno-výstupné rampy. Povrchové parkovanie má mať charakter najmä drop-on a drop-off zálivov. Kukučínova bude slúžiť ako kľúčové miesto pre zásobovanie a obsluhu súboru, tak, aby sa redukovalo zaťaženie Šancovej alebo Vajnorskej. Cyklotrasy budú vedené po Kukučínovej, popri Šancovej a Vajnorskej, v budovách majú byť lokalizované cyklistické „hub-y“.

Projekt je predkladaný variantne, Variant B sa od A líši navýšením objektu R2 o štyri nadzemné podlažia, čo vyvoláva aj potrebu navýšenia počtu parkovacích miest. Tie majú byť umiestnené na teréne. Preferovaným variantom je A.

 

Vnútrobloky medzi budovami budú intímnejšieho charakteru. Zdroj: Immocap

 

Development počíta s pomerne veľkorysými bilanciami. Bytov má byť len 262, čo nie je v kontexte Bratislavy veľa. 194 bytov by malo mať do 60 metrov štvorcových (teda 1- a 2-izbové), 50 bude trojizbových (60-90 metrov štvorcových) a 18 bude štvor- a viacizbových.  

Rozsiahlejší je ale objem administratívy a retailu. V budovách O1 a O2 má byť celková podlažná plocha 57-tisíc metrov štvorcových. Čistá kancelárska plocha bude menšia – v budove O1 asi 19,6-tisíc metrov štvorcových, v O2 12-tisíc metrov štvorcových. V O3 bude asi len 1,4-tisíc metrov štvorcových administratívy.

V prípade retailu bude v kancelárskej časti projektu takmer 5,6-tisíc metrov štvorcových obchodov a služieb. Retail v parteri rezidenčných budov bude v rozsahu 2,2-tisíc metrov štvorcových, v kultúrno-spoločenskom centre bude rovnaká výmera. Celkovo tu tak bude približne 10-tisíc metrov štvorcových retailu. Počet lôžok v hoteli bude 200.

Takýto rozsah funkcií vedie k vysokým požiadavkám na zabezpečenie dostatočného počtu parkovacích miest. Tých má byť celkovo až 1.700 (resp. vo variante B 1.727), hoci potreba je na úrovni 1.997 parkovacích miest. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva funkcií s rozličným režimom prevádzky sú však niektoré parkovacie miesta vzájomne zastupiteľné.

Celkové odhadované náklady na development sa pohybujú na úrovni približne 200 miliónov eur. Developer dúfa, že výstavbu bude môcť rozbehnúť už v roku 2022, pričom prvú časť projektu by mal dokončenú v roku 2025 a celý v roku 2026. Vzhľadom na súlad s Územným plánom ide síce o mimoriadne náročné, no nie úplne nepredstaviteľné termíny. Projekt aktuálne posudzuje aj Magistrát, po ktorom preberie štafetu stavebný úrad v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

 

Pohľad juhozápadný. Zdroj: Immocap / EIA

 

Zverejnená dokumentácia priniesla mnoho noviniek – okrem bilancií a bližšieho priblíženia konceptu projektu sú to aj prvé situácie, rezy alebo pôdorysy, ktoré umožňujú spraviť si lepšiu predstavu o podobe projektu, jeho architektúre aj prevádzkových parametroch. Pozornosť prirodzene pútajú najmä zákresy kultúrno-spoločenského centra (hoci chýbajú kľúčové pôdorysy prvého nadzemného podlažia), ktoré je dnes v Bratislave predmetom živých debát.

Slovenská metropola totiž trpí absenciou kvalitného kultúrno-kongresového centra, v dôsledku čoho nedokáže na medzinárodnom kongresovom trhu zaujať. Kongresová turistika je pritom veľmi významným zdrojom príjmov, ktorý navyše pomáha lokálnej ekonomike – návštevníci kongresov v priemere míňajú oveľa viac ako iné skupiny turistov. Mestu chýba aj kvalitná kultúrna sála s dostatočnou kapacitou.

Na týchto pomeroch panuje široká zhoda, a to aj na najvyššej úrovni. Vláda prisľúbila podporu zámeru výstavby Národného kultúrno-kongresového centra, pričom v tejto chvíli má na stole už tri ponuky – okrem Istropolisu predložili vízie aj majitelia Incheby alebo developer JTRE. Výhodou Immocapu je najvyššie štádium prípravy či súlad s Územným plánom, čo je predpoklad k skoršej realizácii projektu.

Problémom ostáva otázka asanácie pôvodného Istropolisu, významného neskoromodernistického objektu, o ktorého záchranu bojuje časť odbornej verejnosti. Komplex sa vyznačuje architektonickými a výtvarnými kvalitami, ktoré sa síce developer zaviazal v určitej miere preniesť aj do nového projektu, kritikov tým však neuspokojil. Tí požadujú plné zachovanie a rekonštrukciu pôvodného Istropolisu, napriek tomu, že Immocap presvedčivo argumentuje, že komplex nie je ekonomicky udržateľný.

S tým bude mať určitý problém aj nový návrh, čomu zodpovedá celková koncepcia projektu. Môže sa objaviť výčitka, že celý súbor Nového Istropolisu je príliš mohutný a prehustený, vybudovanie moderného kultúrno-spoločenského centra však treba z niečoho zaplatiť. Zámer pritom dodržiava existujúce limity a reguláciu, čo je dokladom šikovnosti koncepčných architektov. Jednotlivé materiály v rámci dokumentácie nie sú úplne výpovedné, ale na špičkovej úrovni bude aj architektúra (komerčných aj nekomerčných častí), ktorá má európsky formát.

V tejto chvíli ešte nie je známe, pre ktorý projekt sa Vláda SR rozhodne a do ktorého vloží dotáciu, ktorá môže byť maximálne (spodná hranica určená nie je) 60 miliónov eur. Immocap však každopádne predložil veľmi precízne pripravený zámer, ktorý bude v prípade realizácie prínosom pre Trnavské Mýto a aj pre Bratislavu. Prípadná asanácia pôvodného Istropolisu je veľmi nešťastná, jeho náhrada však pôsobí dôstojne, adekvátne a reprezentatívne. Týmto projektom sa metropola opäť o čosi viac priblíži vyspelým svetovým veľkomestám.

 

Pozrite si fotografie Istropolisu vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Situácia. Zdroj: Immocap / EIA
  • Pohľad juhozápadný. Zdroj: Immocap / EIA

Súvisiace články

Kľúčový projekt sa blíži. Nový Istropolis by mal ísť do výstavby už na budúci rok

08.02.2023 10:32:50 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších aktuálne pripravovaných projektov v Bratislave sa blíži k výstavbe. Nový Istropolis, náhrada pôvodného komplexu Istropolis na Trnavskom mýte od developera Immocap, by mal ísť do realizácie už na budúcu jar. Ešte predtým však musí získať potrebné povolenia. Medzičasom prebieha diskusia o budúcom rozsahu kultúrno-spoločenského centra.

Čítať viac

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

18.01.2021 12:12:50 Adrian Gubčo

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube