Author photoAdrian Gubčo 11.08.2023 15:17

Malé kroky k lepšej doprave. Bratislava dostane modernejšie trate, dokončí ich neskôr

Električky sú v Bratislave nosným systémom verejnej dopravy. Sú kapacitné, rýchle, spoľahlivé a pohodlné – keď všetko funguje ako má. Pre optimálny výkon potrebujú premávať po moderných tratiach, čo je dôvod, prečo mesto plánuje modernizovať jednotlivé radiály. Realizácia uvažovaných projektov ale potrvá dlhšie oproti pôvodným úvahám.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Čakanie na lepšiu Račiansku

V priebehu minulého roka sa na Račianskej radiále, teda trati smerujúcej cez Nové Mesto do Rače, upravilo viacero zastávok. Vyčkávacie priestory sa debarierizovali, dostali novú dlažbu, prístrešky a mobiliár. Oproti minulosti boli mierne vyvýšené, takže sa nástup do električiek stal pohodlnejším. Rýchlo zrealizované úpravy nadviazali na úspech opravy zastávky na Račianskom mýte, kde sa zmodernizoval predtým nesmierne zanedbaný a nebezpečný priestor.

Výnimku medzi zastávkami v úseku Račianske mýto a Stanica Vinohrady tvorila Ursínyho. Dopravný podnik tento nedostatok napravil v uplynulých týždňoch. Aj tu došlo k zopakovaniu postupu, kedy sa plocha pre cestujúcich predláždila, pribudol tu estetický prístrešok a upravil sa mobiliár. V kontexte nového developmentu v susedstve či opraveného chodníka popri starších domoch na Račianskej teraz zastávka Ursínyho pôsobí ako v kvalitnom meste – ak cestujúci opomenie samotnú trať.

Jej rekonštrukcia je plánovaná až v rámci komplexnejšej modernizácie Račianskej radiály. Táto by mala nasledovať príklad obdobných projektov na ostatných tratiach. Dúbravsko-karloveská už zmodernizovaná bola, na realizáciu čakajú úpravy Ružinovskej a Vajnorskej. Račianska je samostatný prípad, čo je dané jej dĺžkou aj intenzitou premávky.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Práce v Petržalke. Autor: Marek Velček / Bratislava - hlavné mesto SR
  • Práce v Petržalke. Autor: Marek Velček / Bratislava - hlavné mesto SR
  • Práce v Petržalke. Autor: Marek Velček / Bratislava - hlavné mesto SR
  • Práce v Petržalke. Autor: Marek Velček / Bratislava - hlavné mesto SR

Dopravný podnik Bratislavy (DPB) si je však vedomý zlého stavu tratí, ako aj morálnej zastaranosti celej radiály, preto skutočne pripravuje úpravy. „Dopravný podnik Bratislava plánuje pripravovať projektovú dokumentáciu v úseku Depo Krasňany - Komisárky rozdelenú na tri časti: po Malé Krasňany, po Detviansku a od Záhumeníc po Komisárky,“ hovorí Martin Chlebovec, hovorca Dopravného podniku Bratislavy. „Všetky tri spomínané úseky sú zatiaľ geodeticky zamerané, pričom aktuálne sa DPB zaoberá zadaním pre spracovanie štúdie, ktorá by následne slúžila ako súťažný podklad pre výber projektanta.“

To je však stále len menšia časť celej trate. Mimoriadne významný úsek medzi Račianskym mýtom a Depom Krasňany zatiaľ komplexnú rekonštrukciu očakávať nemôže. „Úsek Račianske mýto - Depo Krasňany plánuje DPB nateraz opravovať bežnými udržiavacími prácami podľa potreby,“ pripúšťa Chlebovec. Obnova zvyšku trate je teda zatiaľ skôr v rovine úvah.

Dobrou správou je, že podobne ako modernizácia Ružinovskej radiály prinesie komplexnú obnovu Krížnej a modernizácia Vajnorskej obnovu Vajnorskej, v tomto prípade by sa mohla zlepšiť Račianska. „V budúcnosti je očakávaná aj komplexná rekonštrukcia Račianskej ulice,“ potvrdzuje hovorca DPB.

To by malo priniesť opravu chodníkov, implementáciu alebo skvalitnenie cyklotrasy (ešte predtým by sa totiž mohla začať aspoň čiastočne realizovať) a skvalitnenie priechodov. V prípade zastávok ale radikálnejšie zmeny – napríklad ich rozšírenie – čakať nemožno. „Nepredpokladáme výraznejšie zmenu, nakoľko priestorové možnosti väčšiny zastávok, najmä v úseku Račianske mýto - Depo Krasňany, sú limitujúce. V rámci modernizácie by sa DPB zameral na pridanie elektronických informačných tabúľ na každú zastávku,“ dopĺňa M. Chlebovec.

Vo výsledku tak nemožno očakávať komplexnú modernizáciu celej radiály v najbližších rokoch. Zlepšia sa úseky v Rači, novomestská sekcia si ale na výraznejšie zlepšenie počká minimálne na koniec tohto desaťročia.

 

Upravená zastávka Ursínyho. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Vajnorská radiála sa začne konečne meniť

O čosi povzbudivejšie správy prichádzajú z časti Vajnorskej radiály. Mesto chcelo pôvodne celú trať od Trnavského mýta po Zlaté piesky obnovovať naraz. V priebehu minulého roka však oznámilo, že potrebuje preinvestovať nevyčerpané prostriedky z výstavby druhej etapy Petržalskej radiály, ktorá sa výrazne omeškala. Rozhodlo sa preto obnoviť Vajnorskú radiálu medzi Zátiším a Zlatými pieskami, ako aj odbočku na stanicu Nové Mesto.  

DPB  v týchto dňoch ukončil výber zhotoviteľa pre rekonštrukciu električkovej trate. Rekonštrukciu obidvoch úsekov zrealizuje spoločnosť TSS Grade z Bratislavy. Prvý úsek bude zrekonštruovaný za cenu 10.395.958 eur bez DPH, druhý za cenu 9.721.986 eur bez DPH. Väčšinu nákladov DPB pokryje z nenávratného finančného príspevku z eurofondov.

Ako upozorňuje dopravný portál iMHD.sk, práce na oboch úsekoch by mali trvať najviac 10 mesiacov. V úseku Zátišie - Vozovňa Jurajov dvor sa počíta s dvojmesačnou výlukou pravidelnej premávky električiek s výnimkou služobných ranných výjazdov a večerných dojazdov električiek z/do vozovne po jednej koľaji. Ďalšie práce v tomto úseku budú realizované už počas premávky električiek po oboch koľajach.

V úseku Jurajov dvor - Zlaté piesky sa tiež počíta s dvojmesačnou úplnou výlukou električiek linky 4, následne bude premávka električiek zabezpečovaná cez ďalšie rekonštruované časti trate po jednej koľaji. Počas úplnej dvojmesačnej výluky električiek bude zabezpečená náhradná autobusová doprava.

Portál dodáva, že pred realizáciou rekonštrukcie zhotoviteľ vypracuje realizačný projekt ako aj projekt organizácie dopravy. Samotné rekonštrukčné práce začnú pravdepodobne v priebehu septembra tohto roka. Pôvodne sa predpokladalo, že sa využijú letné prázdniny, výber zhotoviteľa však trval dlhšie, ako sa očakávalo.

Stále ostáva otvorená otázka zvyšku úseku medzi Trnavským mýtom a Zátiším. Z pohľadu využitia ide o kľúčový úsek radiály a práve tu mala byť rekonštrukcia spojená aj so zlepšením verejného priestoru. Nanešťastie, príprava pokračuje len pomaly. Aktuálnou komplikáciou je vydanie záporného stanoviska k projektu, ktorý vypracovala spoločnosť Dopravoprojekt. Podľa Magistrátu zhotoviteľ dokumentácie nezohľadnil viaceré pripravované zámery v území. Dopravoprojekt sme požiadali o stanovisko, zatiaľ ho však nedodal.

Aj v prípade Vajnorskej radiály tak prejde ešte nejaký čas, kým sa začnú stavebné práce na celej trati. Kým časť medzi Zátiším a Zlatými pieskami bude dokončená v priebehu budúceho roka, pri zvyšku sa pravdepodobne nezačne s realizáciou skôr ako v roku 2025, možno aj neskôr. Mesto navyše potrebuje zabezpečiť financovanie a vysporiadať chýbajúce pozemky.

 

Vajnorská radiála medzi Zátiším a Zlatými pieskami sa začne čoskoro modernizovať. Zdroj: Google Maps

 

Pomalé kroky v Petržalke

Najvýznamnejší projekt sa v každom prípade realizuje v Petržalke. Mesto tu pracuje na budovaní druhej etapy Nosného systému MHD, teda pokračovaní Petržalskej radiály. Úsek medzi Jungmannovou a Janíkovym dvorom prinesie výrazné zlepšenie dopravnej obsluhy podstatnej časti najväčšieho bratislavského sídliska a stane sa základom jeho budúceho rozvoja.

Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla sa práce aktuálne sústredia na mosty cez Chorvátske rameno alebo nových križovatkách. „Na stavbe predĺženia električkovej trate do Petržalky je mostný objekt pri Farskom kostole Svätej rodiny neprehliadnuteľný a aktuálne sa tam sústredí najviac pracovníkov,“ píše Vallo. „Prebieha armovanie (ukladanie betonárskej výstuže), bolo dokončené debnenie nosnej konštrukcie mosta (vytváranie formy, do ktorej bude liaty betón) a betonáž blokov pod mostnými ložiskami, čo sú betónové podložky, na ktoré budú umiestnené mostné ložiská.“

Druhý most vzniká na Rusovskej ceste. „Na druhom mostnom objekte, združenom moste na Rusovskej ceste, sa debnia a armujú základy a opory jednotlivých dilatačných celkov, teda častí mosta ohraničených škárami, ktoré umožňujú, aby sa dilatačné celky mohli rozpínať a zabraňujú trhlinám či iným poškodeniam. V polovici augusta je naplánované osadenie oceľových nosníkov, ktoré budú tvoriť nosnú konštrukciu mosta,“ popisuje primátor.

Okrem toho v úseku od Romanovej po Betliarsku prebiehajú odkopy, navážanie zeminy, úpravy svahov, osádzanie káblových šácht a kanalizácie a prekládky inžinierskych sietí. Na konci trate už stojí nová meniareň, práce prebiehajú aj na druhej meniarni a budove, ktorá bude slúžiť ako zázemie pre vodičov. V tomto úseku tiež prebiehajú práce na električkovom spodku, najmä navážanie zeminy na základovú dosku starého depa.

Hoci nemožno uprieť, že výstavba trate postupuje, tempo očividne nie je také vysoké, ako sa očakávalo. Mesto malo pôvodne trať dokončiť a sprevádzkovať do konca roka 2023, neskôr termín predĺžilo na polovicu roka 2024. Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku či predsedu dopravnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Jozefa Uhlera je však reálny termín až rok 2025.

Ide o komplikáciu pre obyvateľov Petržalky a cestujúcu verejnosť. V kontexte problémov iných dopravných projektov to ale nie je úplne prekvapivý scenár. Prakticky neexistuje žiaden zámer, ktorý by sa v priebehu prípravy alebo realizácie nestretol s problémami. Tieto sú niekedy také významné, že viedli k prehodnoteniu celého modelu rozvoja dopravy v Bratislave.

Tak je to vo vyššie zmieňovaných prípadoch. Mesto sa muselo opakovanie rozhodnúť pre realizáciu menších a čiastkových projektov, prípadne provizórnych úprav, aby prinieslo aspoň nejaké zlepšenie alebo zabránilo havarijnému stavu niektorých úsekov stavieb. Popritom sa zameralo na dizajnovú a architektonickú stránku zásahov, čo platí najmä o úpravách zastávok na Račianskej radiále.

Z pohľadu verejnosti tak vyšlo aj tak ako víťaz. Napriek všetkému sa v Bratislave podarilo zvýšiť komfort pri využívaní verejnej dopravy. Z dlhodobého hľadiska to ale stačiť nebude.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube