Author photoAdrian Gubčo 17.10.2023 13:06

Konečne viditeľné zmeny. Električková trať v Petržalke získava kontúry

Výstavba električkovej trate v Petržalke, teda oficiálne druhá etapa realizácie Nosného dopravného systému v Bratislave, nepatrí k najúspešnejším príbehom. Projekt je spojený s meškaniami a komplikáciami. Napriek tomu už začína byť zreteľná línia budúcej trate aj podoba pridružených stavieb.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Realizácia predĺženia električkovej trate v Petržalke začala na konci roka 2021 s výhľadom čiastočného dokončenia a sprevádzkovania na konci roka 2023. Už v lete 2022 ale začalo byť jasné, že sa zhotoviteľovi v danom čase dobudovať trať nepodarí. Práce sa postupne utlmovali, až takmer úplne ustali. Dôvodom boli rastúce ceny stavebných materiálov a neschopnosť Hlavného mesta garantovať vyplatenie potrebných peňazí na realizáciu.

Nutné tak bolo prijať novú zmluvu so zhotoviteľom (pričom z pôvodného konzorcia vypadli dve firmy), ktorá by zohľadňovala infláciu a meniace sa ceny stavebných materiálov. Práce sa začali obnovovať na jeseň minulého roka. Tempo sa viditeľne zvýšilo a začali sa realizovať aj náročnejšie časti stavby, predovšetkým premostenia Chorvátskeho ramena.

Mesto sa so zhotoviteľom zároveň dohodlo na nových termínoch a míľnikoch výstavby. Ich stanovenie trvalo dlho a definitívne bolo potvrdené až tento mesiac. Obe strany, teda Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy a Združenie MHD Petržalka (Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. a Aldesa Construcciones S.A.), podpísali dodatok k zmluve s príslušnými termínmi. Mesto sa zároveň zaviazalo, že zhotoviteľovi preplatí dodatočné náklady, súvisiace s predĺžením lehoty výstavby.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: iMHD.sk

Aktuálny termín ukončenia výstavby bol stanovený na 30. september 2024, v čom sú zohľadnené doterajšie komplikácie – zásah vyššej moci (vojna a nedostatok materiálu) alebo nemožnosť preloženia vedenie vysokého napätia. Zmenili sa aj termíny plnenia míľnikov. Prvý míľnik už je splnený (s vyše ročným meškaním), druhý má byť splnený do 10. januára 2024 (pôvodne 18. novembra 2022), tretí 3. júla 2024 (pôvodne 13. mája 2023) a štvrtý na 31. augusta 2024 (pôvodne 8. novembra 2023). Tieto míľniky ale nemusia byť definitívne.

Na stavbe sa každopádne pracuje. Nemožno hovoriť o extrémnom tempe, napriek tomu sú už viditeľné pokroky. Ako približuje Magistrát, aktuálne sa začalo s betónovaním prvej časti električkového zvršku - spodných dosiek pevnej jazdnej dráhy. „Električkový zvršok sa skladá zo spodnej a hornej dosky, antivibračnej rohože a samotných koľajníc, ktoré sú do hornej dosky zabetónované a uchytené špeciálnym upevňovacím systémom,“ konkretizuje Hlavné mesto. „Spodných dosiek máme vybetónovaných už viac ako kilometer a práce prebiehajú denne na troch úsekoch stavby.“

Keďže ide veľmi viditeľnú časť stavby, zreteľné je už presné umiestnenie budúcej trate. Prvé koľajnice sa tak snáď objavia už o niekoľko týždňov. Postupne sa osádzajú aj stĺpy trakčného vedenia.

K týmto prácam treba pripočítať aj pokračujúcu realizáciu oboch mostných objektov. Na združenom moste na Rusovskej ceste boli realizované zásypy druhej mostnej opory. „Aktuálne z nich vyťahujeme dočasné paženia (štetovnicové steny, ktoré zabraňujú zosuvu pôdy a vniku vody) a zvárajú sa oblúkové časti oceľových nosníkov. Tento týždeň prebehne betonáž trámov nosnej konštrukcie mosta pri Farskom kostole Svätej rodiny,“ špecifikuje ďalší postup Magistrát.

Stavebná aktivita sa napokon koncentruje aj v Janíkovom dvore, v blízkosti budúcej konečnej. Buduje sa hala dennej kontroly a ošetrenia a priľahlé stavby, teda dvojica meniarní a zázemie pre vodičov. „Na meniarni Panónska bolo realizované zemnenie bleskozvodu, vodovodné a kanalizačné prípojky a osadené okná. Na hale dennej kontroly a ošetrenia prebieha aj montáž väzníkov a stĺpov oceľovej konštrukcie, montáž pomocnej konštrukcie, zásyp administratívnej časti, ako aj realizácia odlučovača ropných látok,“ zhŕňa prebiehajúce práce Hlavné mesto.

Okrem zmienených zásahov ešte možno spomenúť práce na električkovom spodku, ukladanie káblovodov a káblových šácht, výkopy na kladenie potrubí, realizáciu zvyšných prekládok inžinierskych sietí aj prípravu na vybudovanie objektov pod mostom na Panónskej ulici, kde sa začne so špeciálnym zakladaním schodísk.

Nová trať sa tak postupne mení na realitu. Či sa stihne sľubovaný termín, teda 30. september 2024, je aj naďalej otázne. K pochybovačom patrí napríklad aj starosta Petržalky Ján Hrčka, ktorý sa nechal počuť, že električka bude po trati premávať najskôr v roku 2025. V tomto momente nemožno vylúčiť, že to tak naozaj bude.

Aktuálne plánované náklady sú 78,5 miliónov eur. Väčšina zdrojov bude pochádzať z eurofondov. 

 

V koridore trate sú už z veľkej časti osadené stĺpy trakčného vedenia. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Z pohľadu mestskej časti je každé omeškanie problémom, keďže električková trať (resp. nosná dopravná os založená na koľajovej doprave) na najväčšom bratislavskom sídlisku chýba už dlho a jej absencia limituje jeho rozvoj. Desaťtisíce obyvateľov Petržalky majú pre spojenie s centrom mesta k dispozícii len autobusy, čo je omnoho menej spoľahlivý, pohodlný a rýchly spôsob prepravy. Električka a pridružená infraštruktúra ale možnosti prepravy dramaticky zmení.

Projekt druhej etapy Petržalskej radiály je tvorený 3,9 kilometrov dlhou novou dvojkoľajnou traťou so siedmimi zastávkami a štyrmi mostami. Opraví sa aj 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybuduje sa deväť križovatiek riadených dopravnou signalizáciou alebo šesť kilometrov dlhá segregovaná cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Pridruženou súčasťou projektu sú štyri nové premostenia Chorvátskeho ramena pre chodcov a cyklistov.

Mimoriadna pozornosť má byť venovaná zeleni. Kostru vegetačných úprav bude tvoriť 1.512 nových vzrastlých stromov vysadených v stromoradiach, ktoré budú lemovať električkovú trať, cyklistické či pešie chodníky, ale aj v skupinových výsadbách vo vybraných lokalitách. Stromy budú lokálne integrované aj do nových plôch nástupísk. V okolí novej trate pribudne tiež 9.925 m2 kríkov, 2.637 m2 trvaliek, 9.114 m2 lúčnych porastov, 180.228 m2 trávnikov a v priestore koľajísk sa vysadí 22.755 m2 rozchodníka.

Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa užívatelia dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút, prepravná kapacita by mala byť 30.000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty.

Výsledkom bude radikálne zlepšená dostupnosť centra Bratislavy, resp. opačne centrálnej časti Petržalky. Pohyb po sídlisku sa stane omnoho jednoduchší pre chodcov, cyklistov a azda aj pre vodičov. Vďaka súvisiacim opatreniam – prestupným autobusovým zastávkam alebo cyklotrase – prinesie projekt benefity pre celú mestskú časť a pravdepodobne naozaj odľahčí cestám v štvrti. Vďaka dobrej dizajnovej úrovni či výsadbe kvalitnej zelene sa navyše skvalitní verejný priestor.

Centrálna časť Petržalky sa po dokončení trate navyše otvorí pre rozvoj. Sídlisko sa tak bude môcť konečne pretvoriť na plnohodnotnú mestskú štvrť s verejnými priestormi, vybavenosťou a väčšou variabilitou typov architektúry, funkcií a lokalít.

Dnes začína byť táto vízia konečne uchopiteľná a predstaviteľná aj v očiach širokej verejnosti, pozorujúcej stavebné práce na novej trati. Petržalka aj celá Bratislava budú mať lepšie predpoklady pre zlepšenie kvality života. Ide o jeden z priamych dôsledkov investícií do verejnej dopravy, na rozdiel od automobilovej. Tá tento potenciál skôr dusí.

 

Fotografie z 12.10.2023. Pozrite si výstavbu druhej etapy Petržalskej radiály vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube