YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 04.03.2019 15:00

Ako na lepšiu Bratislavu: Vízie pre Kollárovo námestie

Pred niekoľkými týždňami som písal o budúcnosti Kollárovho námestia, ktoré by sa v priebehu niekoľkých rokov mohlo zmeniť na príjemnejší a bezpečnejší verejný priestor. Ide o výsledok dlhšie trvajúcich debát, pričom iniciatíva má podporu Hlavného mesta. Konkrétna forma revitalizácie námestia však ešte nie je známa.

Zdroj: Google Maps

Zdroj: Google Maps

Nositeľom vízie transformácie námestia je predovšetkým nadácia Green Foundation, ktorá vedie participačný a prípravný proces a koordinuje spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi v území. Ide o veľmi rôznorodú skupinu, kam patria predstavitelia okolitých inštitúcii (Slovenská technická univerzita, Slovenské centrum dizajnu, divadlo Nová scéna a i.), lokálni developeri a podnikatelia, zástupcovia samosprávy, aktivisti či viacerí odborníci.

V rámci debát sa zorganizovalo niekoľko odborných workshopov a okrúhlych stolov, mapovanie v teréne, dotazníkový prieskum, audit námestia zo strany FA STU či diskusie s verejnosťou na rozličných podujatiach. Z týchto stretnutí sa vypracovala participačná správa a na základe poznatkov z participácie sa vypracovalo niekoľko základných scenárov budúceho smerovania námestia.

Autorom týchto scenárov je architekt a urbanista Igor Marko so svojou kanceláriou Marko&Placemakers. Igor Marko patrí k popredným expertom na tvorbu mesta, participáciu aj verejné priestory na medzinárodnej úrovni a v prípade Kollárovho námestia dokázal definovať sedem základných vízií, ako by sa mohlo Kollárovo námestie vyvíjať (okrem nultej). Každú z nich bližšie predstavím.

 

Postavenie Kollárovho námestia v organizme mesta ho predurčuje k výraznej revitalizácii. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

 

Scenár 0

Nultý scenár predpokladá zachovanie dnešného stavu bez akýchkoľvek zmien. Takýto scenár by vznikol v prípade zablokovania snahy o konsenzus medzi jednotlivými aktérmi v území, keďže existuje silná vôľa niektorých organizácií alebo súkromných podnikateľov Kollárovo námestie naozaj zmeniť.

Počas participačného procesu sa nanešťastie objavili snahy o negáciu zmien zo strany niektorých aktivistov, v minulosti sa tu vyskytli aj právne spory ohľadne výstavby podzemnej garáže. Hlavné mesto poskytlo projektu minimálne financie a dopravný režim na námestí ostal nezmenený.

Dnes sa však zdá, že tento scenár je najmenej pravdepodobný zo všetkých, koniec-koncov, čiastočne sa už začal realizovať ten nasledujúci.

 

Scenár 01 – Minimal 01

Tento scenár nepočíta s výraznými zmenami, ale skôr s lokálnymi intervenciami a úpravami. Výsledkom má byť sfunkčnenie priestoru a jeho lepšia využiteľnosť. Základnými nástrojmi sú opravy chodníkov, skvalitnenie prechodov pre chodcov a úpravy zelene.

Toto riešenie nepočíta s výstavbou podzemnej garáže ani so zmenou dopravného režimu.

 

Scenár 1. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

 

Scenár 02 – Minimal 02

Druhý scenár nepredpokladá radikálne zmeny vo fungovaní priestoru, vo vizuále by však už došlo k väčším zmenám. Táto vízia prichádza s redizajnom parku na Kollárovom námestí a zelených plôch pred STU, výraznejšou opravou povrchov či aktiváciou nádvoria Hurbanových kasární. Do územia sa majú doplniť funkcie, ktoré majú zmeniť Kollárovo námestie z tranzitného priestoru na destináciu. Podzemná garáž sa v tejto verzii budovať nemá.

Hoci je tento scenár lákavý, jeho realizáciu by som považoval za zlú správu. Nepochybne by si vyžiadal nemalé finančné náklady a dokončenie v danej podobe by mohlo viesť k uspokojeniu samosprávy s výslednou podobou, čo by redukovalo motiváciu k radikálnejším zmenám. Súčasné signály však nasvedčujú, že ani táto podoba nie je preferovaná.

 

Scenár 2. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

 

Scenár 03 – Medium 01

Zásadnou zmenou v tomto scenári je realizácia podzemnej garáže, čo by viedlo k masívnejšej revitalizácii celého parku na povrchu. Jeho koncepcia by sa zásadne nemenila, došlo by však k celkovej obnove povrchov a zelene. Dopravný režim by sa zásadne nemenil.

V rámci tejto vízie sa ráta aj s preprojektovaním vjazdov a výjazdov do garáže, aby boli bezkonfliktné – developer garáží potvrdil ochotu ich zmeniť oproti pôvodnému projektu – alebo s transformáciou hornej časti Mariánskej na pešiu zónu. Investície by si vyžadoval aj chodník na západnej strane Kollárovho námestia.

Z mne známych informácii, tento scenár predstavuje minimum toho, čo sa bude skutočne realizovať. Verejnosť tak môže očakávať prinajmenšom výraznejšiu revitalizáciu parku na námestí spojenú s malým rozšírením peších zón.

 

Scenár 3. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

 

Scenár 04 – Medium 02

Ďalší scenár počíta s radikálnym prepojektovaním celého parku na Kollárovom námestí a intenzívnejších zásahoch do úrovne chodníkov a verejných priestranstiev v okolí. Chodníky by lepšie nadväzovali na celkový kontext územia, zmeny by sa týkali napríklad aj Mickiewiczovej ulice alebo potenciálneho vstupu do nového nádvoria kampusu STU, ktoré táto univerzita pripravuje.

Napriek väčšej investičnej náročnosti, výrazné zmeny dopravného režimu by sa nemali týkať ani tejto verzie budúcnosti priestoru.

 

Scenár 4. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

 

Scenár 05 – Max 01

Prvý z maximalistických variantov už obsahuje aj výraznejšie zmeny v doprave v území. Okrem výstavby garáže, revitalizácie parku a obnovy chodníkov sa ráta už aj so zúžením komunikácie na západnej strane Kollárovho námestia o jeden pruh (v prospech chodníka či parku), ako aj s redukciou individuálnej automobilovej dopravy na Mickiewiczovej ulici.

Dané riešenie by umožňovalo vytvoriť akési mininámestie pred Hurbanovými kasárňami a výrazné zlepšenie úrovne verejnej dopravy v území. Nejde o nič nepredstaviteľné – spoločnosť ITB Development, iniciátor projektu Bulvár Mickiewiczova, plánoval už v minulosti pilotné utlmenie Mickiewiczovej, u vedenia mesta sa však nestretla s dostatočnou podporou.

Tento scenár, odhliadnuc od súkromnej garáže, by nebol mimoriadne investične náročný a dá sa realizovať veľmi rýchlo.

 

Scenár 5. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

 

Scenár 06 – Max 02

Tento scenár, s určitými modifikáciami, sa podľa mojich informácií najviac približuje plánu, ktorý má s Kollárovým námestím súčasné vedenie Hlavného mesta. Vo fungovaní námestia by to znamenalo výrazné zmeny, ktoré by však priniesli mimoriadne skvalitnenie úrovne pešieho či cyklistického pohybu.

Podľa tejto vízie by došlo ku všetkým zmenám popísaným v predošlom scenári, prináša však vylúčenie IAD zo západnej strany Kollárovho námestia a manažovaný vstup do podzemnej garáže. Z celého tohto dopravného pásu, ktorý je výraznou bariérou pri prístupe do parku na Kollárovom námestí, by sa tak mohla stať príjemná zdieľaná zóna. Centrum by razom získalo nový park, ktorý by bol funkčným verejným priestorom, nielen akými zeleným estetickým (teoreticky) doplnkom bez významnejšieho úžitku.

Vedenie mesta si však predstavuje ešte významnejší krok – úplné odstránenie dopravy na západnej strane námestia (vrátane MHD) a jej presun na východnú, teda na Jánsku ulicu. To je, okrem iného, aj obsahom posledného scenára.

 

Scenár 6. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

 

Scenár 07 – Max 03

Najkomplexnejší a najradikálnejší návrh počíta s úplným prepojením Kollárovho námestia s pešou zónou na Obchodnej ulici, novou pešou zónou na Mariánskej a teoretickou zdieľanou zónou na Mickiewiczovej. Takýmto spôsobom by došlo k významnému rozšíreniu jadra mesta s preferenciou pešieho pohybu a po dobudovaní pešej zóny vo Vydrici by Bratislava mala pravdepodobne najrozsiahlejšiu kompaktnú pešiu zónu v Európe.

Dané riešenie umožňuje výraznejšie úpravy vstupov do podzemnej garáže tak, aby išlo o absolútne nekonfliktné body, z Jánskej ulice by sa stala obojsmerná, no pravdepodobne výrazne pokojnejšia ulica, park na Kollárovom námestí by sa mohol redizajnovať v súlade s predpokladom nového intenzívneho využívania.

Nepochybne by sa radikálne zvýšila atraktivita prevádzok orientovaných do Kollárovho námestia, profitovali by teda aj podnikatelia. Nakoniec, Dopravný podnik sa údajne zaujíma o možnosť presunu električkovej zastávky Vysoká pred Hurbanove kasárne, čo by výrazne zlepšilo prestupy medzi jednotlivými druhmi verejnej dopravy.

Primátor Hlavného mesta Matúš Vallo vo viacerých debatách deklaroval, že jeho cieľom nie je uspokojiť sa s čiastočnými zmenami, ale tvoriť kvalitné a komplexné riešenia. To sa týka aj Kollárovho námestia, ktoré je vytipované ako priestor pre rozšírenie pešej zóny a výrazné úpravy. Je celkom možné, že mesto sa bude zaujímať predovšetkým o tento scenár.

 

Scenár 7. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

 

Aký bude ďalší postup?

V súčasnej dobe prebieha intenzívna komunikácia na úrovni aktérov o ďalšom pokračovaní revitalizácie Kollárovho námestia a jeho okolia. Hlavné mesto sa už vyjadrilo, že hľadá najlepšiu formu premeny, pričom táto by mala byť realitou približne do dvoch rokov, minimálne v základnej podobe formou pilotných úprav dopravného režimu na námestí a blízkych uliciach.

V minulosti sa časť verejnosti zmenám bránila, najmä z dôvodu výstavby podzemných garáží, kvôli ktorým by mala byť odstránená časť zelene, hoci po ich realizácii by bola opätovne nahradená. Výstavbu garáže odporučila aj štúdia Obchodnej ulice od Marko&Placemakers, keďže jej princípom by malo byť nielen zlepšenie situácie v parkovaní (po zavedení parkovacej politiky sa ukáže ako zvlášť užitočná), ale aj vyčistenie okolitých ulíc od parkovania.

Bolo by veľmi smutné, keby sa v tomto prípade opäť ozvala tá istá časť verejnosti, ktorej konzervatívnosť môže priniesť len odďaľovanie revitalizácie Kollárovho námestia. Tento mimoriadne významný verejný priestor sa môže premeniť na akési mikrocentrum celej okolitej štvrte, ktorá koncentruje kľúčové vzdelávacie, kultúrne a komerčné inštitúcie, čo by mimoriadne zvýšilo atraktivitu Bratislavy ako celku.

Okrem toho, námestie leží aj v priesečníku osi medzi Hlavnou železničnou stanicou a centrom mesta, ako aj zeleného okruhu, obopínajúceho centrálne časti Bratislavy. Jeho potenciálny význam je teda obrovský.

Hlavné mesto má obrovskú šancu výrazne sa posunúť smerom ku kvalitnejšiemu, bezpečnejšiemu a príjemnejšiemu mestu, a to za relatívne malé peniaze. Bolo by hriechom túto príležitosť nevyužiť, zvlášť kvôli krátkozrakosti niektorých NIMBY skupín. Premena Kollárovho námestia v maximalistickej verzii sa musí stať prioritou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Scenár 1. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation
  • Scenár 2. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation
  • Scenár 3. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation
  • Scenár 4. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation
  • Scenár 5. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation
  • Scenár 6. Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation
  • Scenár 7- Zdroj: Marko&Placemakers, Green Foundation

Súvisiace články

Začnú konečne s výstavbou? Garáž na Kollárovom námestí čaká na posledné povolenie

30.01.2023 15:10:00 Adrian Gubčo

Už vyše desaťročie sa pripravuje výstavba novej podzemnej garáže na Kollárovom námestí, spojená s čiastočnou revitalizáciou verejného priestoru námestia. Celý proces je spojený s obštrukciami, odvolaniami, odporom a kontroverziami. Teraz sa však investor priblížil k zisku posledného povolenia – presne v tom čase, keď sa starostom Staré Mesta stal najväčší odporca projektu.

Čítať viac

Štart výstavby podzemnej garáže na Kollárovom námestí sa opäť odsúva

27.05.2022 13:22:10 Adrian Gubčo

Nekončený príbeh výstavby podzemného parkovacieho domu na Kollárovom námestí pokračuje. Zámer je v príprave už vyše desaťročie a len v druhej polovici minulého roka získal stavebné povolenie. Ani to však neznamená, že je tesne pred spustením výstavby – voči povoleniu prišli odvolania, Okresný úrad (OÚ) navyše prerušil konanie. Investor tak musí aj naďalej čakať na rozhodnutie úradu, hoci s mestom spolupracuje na zlepšení námestia.

Čítať viac

Podzemná garáž na Kollárovom námestí čaká na definitívne rozhodnutie

23.02.2022 17:17:49 Adrian Gubčo

Na začiatku minulej jesene sa po dlhých rokoch sporov k výstavbe priblížil jeden z kontroverzných bratislavských projektov. Podzemná garáž na Kollárovom námestí spoločne s čiastočnou revitalizáciu parku na povrchu získala stavebné povolenie. Už vtedy som ale vyslovil domnienku, že voči povoleniu príde odvolanie – a skutočne sa tak stalo. O veci tak bude rozhodovať Okresný úrad.

Čítať viac

Podzemná garáž na Kollárovom námestí získala stavebné povolenie

23.09.2021 13:52:44 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Tesne pred spustením výstavby by mohol byť jeden z mimoriadne kontroverzných, ale pred časť bratislavského Starého Mesta aj významných projektov. Podzemný parkovací dom a súvisiaca revitalizácia parku na Kollárovom námestí totiž po rokoch sporov získala stavebné povolenie. Realizácia projektu je kľúčom k rozsiahlejšej rekonštrukcii celého námestia aj okolia.

Čítať viac

Podzemná garáž na Kollárovom námestí sa posúva do stavebného konania

19.03.2021 12:20:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky trvajúca kauza podzemnej garáže na Kollárovom námestí sa blíži k rozuzleniu. Projekt sa posunul do stavebného konania, ktoré by malo byť zakončené stavebným povolením, nadobudnutím právoplatnosti a výstavbou. Po jej ukončení by sa nemala len zlepšiť parkovacia situácia a zrevitalizovať časť parku na Kollárovom námestí, ale aj otvoriť cesta pre komplexnú obnovu celého priestoru.

Čítať viac

Na Kollárovom námestí vznikne podzemná garáž

02.04.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava sa už čoskoro dočká prvých zásadnejších zmien na Kollárovom námestí, jednom z centrálne položených verejných priestranstiev, ktoré je dnes v zlom stave, čo platí aj o okolitej lokalite. Prvý dôležitý zásah je len otázkou času – v severnej časti námestia by mohla čoskoro začať vznikať podzemná garáž, ktorá umožní vyčistiť okolité ulice od parkovania.

Čítať viac

Kollárovo námestie sa môže čoskoro zmeniť

18.01.2019 15:15:06 Adrian Gubčo

Kollárovo námestie v centrálnej Bratislave patrí k významným verejným priestranstvám, ktoré sa vyznačuje, ako je v metropole Slovenska zvykom, zanedbaným stavom a nevyužitým potenciálom. Ako sa však zdá, v najbližších rokoch sa to môže zmeniť. Postupne sa spúšťajú procesy, ktorých výsledkom by mala byť komplexná rekonštrukcia námestia.

Čítať viac

Ak chce mať Bratislava lepší verejný priestor, musí mať k nemu odvahu

14.08.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

V máji tohto roku sa na Mickiewiczovej ulici konal pouličný festival WhatCity?, ktorý na jeden deň premenil rušnú a nepríjemnú ulicu na živý verejný priestor. Súčasťou podujatia bol aj expertný workshop, na ktorom odborníci z domova aj zo zahraničia debatovali o stratégiách premien podobných lokalít. Z tohto workshopu bol zverejnený výstup, z ktorého vyplynulo jasné odporučenie - treba mať odvahu a začať experimentovať.

Čítať viac

Ako by mohla vyzerať Mickiewiczova?

29.01.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

Developer ITB Development a občianske združenie Punkt už nejakú dobu pracujú na vízii humanizácie Mickiewiczovej ulice. Ich predstava spočíva v ukľudnení ulice pre automobilovú dopravu a vytvorení príjemného miesta, z ktorého vznikne prirodzené pokračovanie Obchodnej.

Čítať viac

Floriánske námestie sa môže zmeniť, predstavili projekt jeho revitalizácie

18.10.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Floriánske námestie v Starom Meste, pred Blumentálskym kostolom, sa môže zmeniť k lepšiemu. Zámer jeho obnovy a rozšírenia priestoru pre peších a cyklistov predstavili autori myšlienky, architekt a miestny poslanec Martin Gajdoš v spolupráci s ateliérom Endorfine, na podujatí Jesenné Kmeťovanie.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube