Author photoAndrej Sárközi 07.04.2023 14:51

Koniec divokého parkovania. Nová garáž štartuje premenu frekventovanej lokality

Okolie križovatky Trnavskej cesty a Tomášikovej prechádza v poslednom období výraznými zmenami. Okrem projektu Olivia Residence, ktorý postupne rastie, by tu mal v najbližších rokoch pribudnúť parkovací dom. Pôvodne tu však mali vzniknúť ďalšie administratívne budovy, ktoré by sa pripojili k už existujúcim. Pôvodná koncepcia je však už minulosťou.

Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA

Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA

V súčasnosti sa v okolí frekventovanej križovatky medzi Tomášikovou a železničnou traťou nachádza obľúbená tržnica Fresh Market, supermarket Yeme, ale aj často navštevované Klientske centrum. V lokalite sú umiestnené aj staršie objekty, v minulosti tu vznikol polyfunkčný komplex Koloseo alebo sídlo Slovenskej sporiteľne. Svojho času však boli na priľahlých parcelách naplánované aj ďalšie projekty.

Naplánovaná tu bola občianska vybavenosť, administratívne budovy (obchody a administratíva) a súvisiaca dopravná a technická infraštruktúra. Pôvodný polyfunkčný blok (OV/3) mal pozostávať z desaťpodlažnej podnože, na ktorej bol uhlopriečkovite v južnom rohu stavby navrhovaný výškový obdĺžnikový 25-podlažný objekt. Pod celou zastavanou plochou bloku boli navrhnuté štyri suterénne podlažia s kapacitou 898 garážových stojísk. 

Ďalší blok (OV/4) predstavoval súbor polyfunkčných objektov, vytvárajúcich átriové bloky. Severný blok v pôdorysnom tvare „U" a južný blok v pôdorysnom tvare „L" boli riešené ako jedenásťpodlažné objekty, pričom posledné bolo ustúpené. Východný blok, pôdorysne riešený ako obdĺžnik, pozostával z 23 až 26 nadzemných podlaží. Pod celou zastavanou plochou územného a regulačného celku OV/4 boli navrhované 4 suterénne podlažia, v ktorých malo vzniknúť 1.057 garážových parkovacích miest. 

Galéria

  • Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA
  • Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA
  • Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA
  • Rez. Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA
  • Poloha. Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA

Tento zámer prešiel neskôr určitými zmenami v podobe zníženia počtu parkovacích stojísk. Veľkou úpravou prešiel regulačný celok OV/4, kde vznikol Fresh Market a dnes aj ubytovacia veža. Nové kontúry napokon získava budúcnosť bloku OV/3. Investor Euro Invest II nedávno predložil upravený zámer navrhnovanej činnosti na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Administratívne objekty v zmysle originálnej koncepcie tak nateraz nahradí parkovací dom.

Nachádzať sa bude v tesnom susedstve železničného koľajiska stanice Bratislava - Nové Mesto, ktoré je od plochy oddelené pásom drevinovej zelene. Fresh Market sa nachádza z juhovýchodnej strany za miestnou komunikáciou, južne je to objekt Klientského centra a supermarketu Yeme. Z juhozápadnej strany je zase situovaný objekt Slovenskej sporiteľne a zo severozápadu sú za miestnou komunikáciou lokalizované polyfunkčné objekty komplexu Koloseo. 

Objekt parkovacieho domu bude mať jedno nadzemné podlažie a dve podzemné podlažia. Disponovať bude kapacitou 400 parkovacích miest, z toho 260 stojísk bude umiestnených v podzemnej časti. Na streche parkovacieho domu (na úrovni terénu) bude umiestnených 54 stojísk a 86 parkovacích miest bude situovaných na rastlom teréne v areáli stavby. Pôjde teda o vonkajšie parkovisko a dvojpodlažný parkovací dom. 

Zámer je navrhnutý na ploche priľahlej k existujúcemu objektu Slovenskej sporiteľne. Na tejto parcele v súčasnosti v pracovných dňoch parkuje priemerne 350 vozidiel zamestnancov Slovenskej sporiteľne, pričom ide o nekoordinované parkovanie. Plocha regulačného celku OV/3 je podľa investora jediným miestom v okolí, kde je možné riešiť koordináciu a optimalizáciu parkovania v danom území. Realizáciou navrhovanej zmeny dôjde k odstráneniu existujúceho povrchového parkoviska so štrkovým povrchom a jeho nahradeniu novým objektom s parkovo upraveným povrchom so zelenými plochami. 

Nový projekt bude bude dopravne napojený vjazdom a výjazdom na severnom okraji riešeného územia z Tomášikovej ulice a tiež vjazdom a výjazdom z cestnej komunikácie na južnej hranici pozemku za Fresh Marketom. Na oboch vjazdoch je navrhovaný závorový systém s kontrolovaným prejazdom na vjazde i výjazde. Oba vjazdy z miestnych komunikácií taktiež ústia na vonkajšie parkovisko s kolmým radením na jeho oboch koncoch. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa počíta s prípravou infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov a súčasťou exteriérových úprav bude aj umiestnenie stojanov pre bicykle. Tie budú sústredené do zostáv tak, aby vytvárali zastrešené parkovisko pre bicykle.

 

Zdroj: Euro Invest II / AK Jančina / EIA
 

Stavbou navrhovaného parkovacieho domu sa zrušia existujúce vjazdy na dočasné štrkové parkovisko a aj časť miest na pôvodnom parkovisku. Preto sa v predstihu, pred začatím stavby, vybuduje dočasný vjazd na štrkovú plochu z priľahlej okružnej križovatky. Na jestvujúcej štrkovej ploche naďalej zostane počas celej doby výstavby navrhovaného parkovacieho domu 255 parkovacích miest. Chýbajúce dočasné miesta sa získajú rozšírením existujúcej štrkovej plochy smerom ku ceste popri Koloseu, na pozemku Slovenskej sporiteľne, kde sa vytvorí 98 dočasných miest. Spolu bude počas stavby navrhovaného parkovacieho domu aj naďalej k dispozícii 353 dočasných parkovacích stojísk. 

Koncept parkovacieho domu, resp. jeho architektúru a stavebnú časť, navrhla architektonická kancelária AK Jančina pod vedením architekta Juraja Jančinu. Vizuál parkovacieho domu pôsobí jednoducho. V celkovom kontexte územia bude vnímateľný len minimálne, čo je pravdepodobne cieľom investora. 

Predpokladaný termín zahájenia výstavby určil developer na september roku 2023, pričom termín ukončenia výstavby je naplánovaný na marec budúceho roka. Náklady na stavbu parkovacieho domu by mali dosiahnuť čiastku 3.519.000 eur. 

Nové urbanisticko-architektonické a funkčné riešenie sa môže zdať ako výrazne prínosnejšie, reflektuje totiž na súčasné potreby územia. Existujúca forma parkovania je neprijateľná a predovšetkým maximálne neefektívna. Pripravovaný projekt je pravdepodobne úvodom k rozsiahlejšej transformácii pozemku, kde stále ostane potenciál i priestor pre vznik mohutnejšej stavby s administratívnou funkciou, teoreticky v menšej miere aj rezidenčnou. Práve z tohto dôvodu je stavba natlačená smerom k železničnej trati.

Do budúcna tak možno v území očakávať ďalšiu výstavbu. Z dlhodobého hľadiska sa to snáď týka aj blokov, kde sa nachádza Fresh Market a Klientske centrum. Nízke budovy, vsadené do pozemku, obklopené povrchovými parkoviskami a vyznačujúce sa priemernou, resp. nízkou kvalitou architektúry, sú príkladom toho, ako sa vzácne plochy na okraji vnútorného mesta využívať nemajú. Oveľa vhodnejšia by tu bola kompaktná bloková polyfunkčná zástavba s triezvou mierkou, ktorá by eliminovala nevyužité plochy pred budovami v prospech zelených vnútroblokov pre obyvateľov. 

Po vcelku dobrý príklad netreba ísť ďaleko. Aj napriek mnohým chybám (najmä v podobe obrovskej mierky), polyfunkčný komplex Koloseo ukazuje, akým smerom by sa mal vyvíjať aj zvyšok územia.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube