Author photoAndrej Sárközi 11.02.2023 15:00

Chaos v parkovaní sa skončí. Riviéra získa novú garáž aj zelené priestory

Živelný spôsob parkovania v lokalite karloveskej Riviéry môže čoskoro skončiť. Dôvodom má byť projekt, ktorý skultúrni dosiaľ neatraktívne prostredie a zabezpečí kapacity pre bezproblémové a najmä bezpečné parkovanie. Zámer Vodohospodárskej výstavby má ambíciu zlepšiť okrem parkovania aj organizáciu dopravy.

Zdroj: EIA / Vodohospodárska výstavba

Zdroj: EIA / Vodohospodárska výstavba

Projekt podzemných garáží bude umiestnený na Karloveskej ulici pri prestupnom uzle Riviéra. Vyhradených na výstavbu je až pätnásť parciel. Garáže sú určené pre existujúcu administratívnu budovu Vodohospodárskej výstavby, š.p. a situované budú juhovýchodne a východne od administratívnej budovy, ktorá je aktuálne v rekonštrukcii. Štátny podnik v súčasnosti dopláca na chaotické parkovanie v okolí, ktoré sa realizuje na teréne z južnej strany výškovej budovy s prístupom od Botanickej ulice, zo severnej strany v „jame“ a taktiež pozdĺž prístupovej ulice Hájnická od Líščieho údolia. Zanedbané plochy, nachádzajúce sa v neveľkej vzdialenosti od centra, nepôsobia dobre o štátnom podniku a rovnako ani o štáte. 

Zámer navrhovaného projektu bol len nedávno zverejnený v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ako sa však uvádza v dokumente, navrhovaná činnosť bola podrobená zisťovaciemu konaniu ešte v roku 2015. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vtedy rozhodol, že projekt sa nebude posudzovať. Súčasná koncepcia je oproti pôvodnému zámeru mierne upravená.

Projekt tak počíta s výstavbou trojpodlažnej podzemnej garáže a povrchovými stojiskami, ale aj celkovým skultúrnením a oživením areálu štátneho podniku. Garáž je kvôli prístupu rozdelená na polpodlažia, spolu tak vznikne päť úrovní parkovania. Súčasťou konceptu je aj dvojica rámp. Podzemné podlažia tak budú prepojené vo forme tzv. D'Humyho systému, kedy sú využité práve takéto polovičné podlažia. V druhej úrovni sa nová stavba napojí na už existujúcu podzemnú garáž. Celkovo sa tu bude nachádzať 175 parkovacích stojísk – garáž bude mať kapacitu 123 miest a 52 miest zostane na teréne. 

Galéria

  • Zdroj: EIA / Vodohospodárska výstavba
  • Zdroj: EIA / Vodohospodárska výstavba
  • Situácia. Zdroj: EIA / Vodohospodárska výstavba
  • Rez. Zdroj: EIA / Vodohospodárska výstavba

Súčasťou návrhu je aj zmena organizácie dopravy na pozemku. Od Botanickej ulice zostáva zachovaný iba vjazd, následne sa pokračuje jednosmernou komunikáciou so šikmými a popri administratívnej budove aj pozdĺžnymi státiami až do zadnej (severnej) časti pozemku. V tejto časti sa zatáča vľavo do rozšíreného nového obojsmerného úseku Hájnickej ulice a smerom vpravo sa v jednopruhovom usporiadaní napája na ulicu Líščie údolie. V prednej časti od Botanickej ulice sa existujúca spevnená plocha zmenšuje a nahradí sa parkovou úpravou. Zmení sa aj trasovanie chodníka pre verejnosť, jeho odklonenie od parkoviska k vozovke a plynulé napojenie na existujúci chodník pri vjazde. 

Podľa daného dokumentu nemusí byť strecha už existujúcej podzemnej garáže zazelenaná, pretože koeficient zelene bude naplnený zelenou strechou novej garáže, ktorá bude jednoduchšia na realizáciu. Existujúca garáž ale bude musieť prejsť úpravami pri napojení na nový projekt, kde bude potrebné zabezpečiť napojenie strešných krytín oboch stavieb dilatačným spojom. Podzemná garáž bude zo západnej a severnej strany plne splývať s okolitým upraveným terénom a parkovou výsadbou. Hrúbka substrátu má umožniť aj výsadbu vzrastlých stromov. 

Pre minimalizovanie vplyvu na existujúcu administratívnu budovu bude horné podlažie v dotyku s budovou ustúpené. Udeje sa tak pre zabezpečenie prístupu do technickej miestnosti na záložné zdroje energie, ale aj prísunu denného svetla do okien na prízemí. Komunikácie v celom areáli sú navrhnuté ako betónové, parkovacie stojiská v časti od Botanickej vľavo a pozdĺž budovy budú zase obsahovať zámkovú dlažbu. Ostatné povrchové miesta budú z plastových zatrávňovacích panelov a s trávnikovou výsadbou. 

Na zrealizovanie tohto projektu je nutná asanácia existujúcej budovy trafostanice, potrebné je zrealizovať prekládku sietí, zarovnať zníženú časť oporného múru susedného supermarketu na rovnakú výšku ako ostatné časti a upraviť napojenie existujúcej garáže na novú garáž. Taktiež bude potrebné rozšíriť a zrekonštruovať Hájnickú ulicu a jej napojenie na Líščie údolie, aby bola prejazdná pre smetiarske a nákladné autá. Hájnická ale naďalej zostane ako jednopruhová komunikácia. 

Koncept trojpodlažnej garáže a povrchových stojísk je realizovaný podľa architektonickej štúdie od J. Krčmárika z projekčnej kancelárie HYCOPROJEKT v spolupráci s architektonickou kanceláriou BEEF. Jeho návrh najlepšie spĺňal požiadavky na zabezpečenie potrebného počtu parkovacích státí a splnenie regulatívov funkčného využitia územia. Výstavba je podľa zverejnenej dokumentácie naplánovaná na roky 2025 až 2027 a finančné náklady sa pohybujú vo výške 2,7 milióna eur. 

Vybudovaním novej podzemnej garáže sa výrazne zlepší aj vizuál tejto lokality. Nepôjde len o zlepšenie parkovania či vytvorenie novej zelenej strechy, ale aj o redukciu áut na povrchoch či v uliciach v okolí. V kontexte frekventovaného územia, kde Botanická prechádza do Karloveskej, nachádza sa tu veľký prestupný uzol, neďaleko je situované rekreačne využívané Karloveské rameno či Vodárenská záhrada a postupne sa rozvíja verejný priestor, ide o zásadný krok. Riviéra tak bude opäť pôsobiť o čosi príťažlivejšie. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube