Author photoAdrian Gubčo 30.01.2023 15:10

Začnú konečne s výstavbou? Garáž na Kollárovom námestí čaká na posledné povolenie

Už vyše desaťročie sa pripravuje výstavba novej podzemnej garáže na Kollárovom námestí, spojená s čiastočnou revitalizáciou verejného priestoru námestia. Celý proces je spojený s obštrukciami, odvolaniami, odporom a kontroverziami. Teraz sa však investor priblížil k zisku posledného povolenia – presne v tom čase, keď sa starostom Staré Mesta stal najväčší odporca projektu.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Dlhé čakanie na stavebné povolenie

Zámer výstavby podzemnej garáže pod severnou časťou Kollárovho námestia bol prvýkrát predstavený v roku 2009, keď investor Parking House a.s. v spolupráci s Hlavným mestom predstavil víziu vybudovania kapacít v počte 296 parkovacích miest. Projekt mal byť spojený s revitalizáciou povrchu, keďže už v tej dobe bolo Kollárovo námestie pomerne zanedbané. Zámer bol viackrát upravovaný, keďže čelil odporu aktivistov, odmietajúcich možnosť zániku zelene a jej nasledovnej výsadby nad stavbou. Tu by už potom podľa nich nedosahovala adekvátnu kvalitu.

Developer tak len pomaly napredoval v povoľovaní. Územné rozhodnutie obdržal v roku 2016, právoplatným sa stalo v roku 2017. Už s aktuálnym vedením Magistrátu podpísal Memorandum o spolupráci, v ktorom sa zaviazal k ďalším ústupkom: časť parkovacích miest sa má zveriť mestu, investor taktiež prisľúbil, že existujúce stromy nevyrúbe, ale presadí. Konečne v septembri 2021 bolo staromestským stavebným úradom vydané stavebné povolenie.

Tak ako v predošlých stupňoch povoľovania, aktivisti sa voči projektu odvolali. Vec sa tak posunula na Okresný úrad (OÚ). Vydaniu rozhodnutia však podľa Parking House bránil fakt, že aj kvôli tlaku niektorých nemenovaných osôb (hoci sa asi dá dovtípiť, koho investor myslel) Magistrát nedodal niektoré dokumenty, ktoré boli potrebné k vydaniu rozhodnutia. Developer začal robiť kroky, ktoré by mu poslúžili v prípade žaloby voči mestu. Tým zvýšil tlak na skoré riešenie situácie.

Dôležitým pokrokom v nadväznosti na priebeh povoľovania bolo prijatie dodatku k memorandu, v rámci ktorého sa riešia detaily súčinnosti, opatrenia na odstránenie konfliktu záujmov, určenie zodpovedných osôb a ďalšie veci. Dodatok taktiež potvrdzuje záväzok developera, že projekt prispôsobí usmerneniam zo strany mesta alebo pôvodnú výsadbu presadí na mieste, určenom Metropolitným inštitútom Bratislavy. Priblížilo to projekt k realizácii?

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Parking House
  • Zdroj: Parking House
  • Zdroj: Parking House

Zmení niečo nový starosta?

To by sa malo ukázať v priebehu tohto roka. Developer predpokladá, že čoskoro získa zelenú pre štart zámeru. „Projekt je momentálne v stave vydaného stavebného povolenia, kde už rok čakáme na rozhodnutie OÚ BA o podaných odvolaniach,“ hovorí Michal Maštena, zástupca spoločnosti Parking House. „Medzičasom sa v súčinnosti s firmou KONTI spracovala realizačná dokumentácia, ktorá sa momentálne finalizuje. Súčasne prebiehajú tendre na niektoré práce v rámci projektu, ako aj sa rokuje o zmluve s generálnym dodávateľom, ktorým bude pravdepodobne práve firma KONTI.“

Parking House tak bude schopný začať výstavbu prakticky okamžite po vydaní právoplatného stavebného povolenia. Investor podľa vlastných slov eviduje mimoriadny záujem o projekt, preto pristúpil k predpredaju parkovacích miest (za 45-tisíc eur) podľa modelu „fractional ownership“ (spoločná manažovaná správa s využitím kapacity definovanej vlastníkmi). Má ísť o nedostatkové a rýchlo sa zhodnocujúce aktívum, pričom majitelia budú benefitovať aj z prevádzky garáže. V súvislosti s tým už spustil web, kde hovorí o výhodnosti projektu.

Na stránke pripomína, že zámer vychádza „z iniciatívy mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy“. 265 parkovacích miest bude slúžiť návštevníkom Starého Mesta, bude prispôsobené rodinám či ZŤP, k dispozícii budú elektronabíjačky a na povrchu sa zrealizuje revitalizácia verejného priestoru. Má tu vzniknúť „komunitný informačný hub“.

Všetko to ale závisí od toho, či sa skutočne podarí vydať stavebné povolenie a nebudú sa už robiť žiadne ďalšie prieťahy. Pre developera by mohlo byť rizikom, že starostom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa stal Matej Vagač – bývalý aktivista a najväčší bojovník proti projektu. Komunikácia medzi firmou a novým vedením zatiaľ neprebieha. „Spoločnosť Parking House a.s. plne rešpektuje platnú a účinnú legislatívu v oblasti povoľovania stavieb a vzhľadom na skutočnosť, že momentálne s mestskou časťou nevedieme žiadne administratívne konanie, nevidíme dôvod na akúkoľvek iniciatívu z našej strany v tomto ohľade,“ konštatuje Maštena.

Na druhej strane ale nezabúda dodať, že starosta má kompetencie, ktoré sú limitované len na to, čo umožňujú zákony – pri posudzovaní výstavby je tak nútený zachovávať nestrannosť a nezaujatosť. „Voči klamlivým a nepravdivým vyjadreniam starostu v jeho predvolebnej kampani sa naša spoločnosť obránila súdnou cestou, avšak napriek vykonateľnému neodkladnému opatreniu tento svoje príspevky na sociálnych sieťach dodnes neodstránil, čo môže byť určitá indikácia jeho rešpektu k zákonu,“ upozorňuje Maštena. Pripomenul, že spoločnosť je pripravená brániť svoje práva, ak by došlo k ich narušeniu.

Samotné Staré Mesto sa k problematike postavilo diplomaticky. Odkazuje na fakt, že právoplatnosť stavebného povolenia posudzuje Okresný úrad, kým právoplatnosť zmeny Územného plánu overuje súd. „Neradi by sme v téme garáží na Kollárovom námestí hypotetizovali pred zverejnením oficiálnych stanovísk príslušných orgánov, ktoré rozhodujú o výhradách účastníkov konania,“ zhŕňa mestská časť.

Kľúčoví aktéri sú tak navonok vo vyčkávacom režime. Rozhodnutie snáď padne už v najbližších týždňoch až mesiacoch. Ak bude stavebné rozhodnutie právoplatné, mestská časť môže ešte upozorniť na údajný nesúlad projektu s Územným plánom. Dôsledky to môže mať pre celú Bratislavu.

 

Developer tvrdí, že na povrchu vznikne atraktívny verejný preistor s bohatstvom zelene. Zdroj: Parking House

 

Developerovi dochádza trpezlivosť

Parking House tvrdí, že si doteraz voči samospráve splnilo všetky povinnosti, išlo dokonca nad rámec zákonných požiadaviek. „Keďže naša spoločnosť je počas celého trvania zmluvy nanajvýš ústretová voči požiadavkám Hlavného mesta, na základe požiadaviek MIBu boli do projektu v maximálnom možnom rozsahu zapracované rámcové pravidlá, ktoré sú prílohou Dodatku č. 1 k memorandu,“ zdôrazňuje Michal Maštena. Rekonštrukcia tak má priniesť skutočné zlepšenie verejného priestoru.

Developer totiž MIBu otvoril priestor pre komplexnejšie zásahy: „Zároveň bolo dohodnuté, že MIB má možnosť do momentu, kedy to ešte bude technicky realizovateľné, spracovať vlastný návrh námestia (v tomto momente ide o revitalizáciu), ktorý môže byť v súčinnosti s magistrátom realizovaný po dokončení podzemnej stavby.“ Podľa doteraz známych informácií by sa mal napríklad zmeniť dopravný režim, vďaka čomu sa park na námestí priamo prepojí s pešou zónou na Obchodnej ulici. MHD bude premávať po východnej strane námestia (po Jánskej). Jej presunom a presunom električkovej zastávky Vysoká do priestoru pred Hurbanovými kasárňami vznikne pohodlnejší prestupný uzol.

S ohľadom na túto otvorenosť je developer už na hranici s trpezlivosťou. „V súvislosti so zmenou starostu budeme pozorne monitorovať činnosť mestskej časti, a to najmä v prípade, ak by došlo k akémukoľvek ďalšiemu administratívnemu styku v súvislosti s projektom,“ varuje Maštena. „Zároveň však v tejto komunikácií prejavujeme dôveru najmä vedeniu Hlavného mesta (magistrátu), s ktorým máme uzavretý dodatok k Memorandu, na základe ktorého sú okrem iných detailov stanovené pravidlá súčinnosti, aby zo strany mesta nedochádzalo k ďalšiemu porušovaniu platnej a účinnej projektovej zmluvy tak, ako k tomu došlo už viackrát v minulosti.“

Ak sa to ale predsa len stane a výstavba sa nebude môcť spustiť v tomto roku, bude to znamenať problém. „...Uplatníme v celom rozsahu naše nároky na základe zmluvných sankcií, znaleckých posudkov týkajúcich sa skutočných škôd a ušlých ziskov, ako aj ďalšie nároky, ktoré nám v súvislosti s týmto projektom vznikli voči Hlavnému mestu, mestskej časti, starostovi a ďalším osobám,“ otvorene konštatuje investor.

Dodáva, že to nie je prioritou, lebo okrem ohrozenia financovania mesta by sa tým na roky zablokoval aj projekt samotný. Preto vyzýva na použitie zdravého rozumu a rešpektovanie zákonov.

V každom prípade, bolo by zvláštne, keby Hlavné mesto skutočne začalo teraz meniť názor a bojovať proti projektu. Investičný zámer mu umožňuje riešiť viaceré problémy Kollárovho námestia bez potreby vynakladať vlastné masívne prostriedky. Po vyrokovaných ústupkoch zo strany developera bude obmedzený aj zásah do zelene. V princípe by sa mala významná časť zachovať inde, kým na námestí pribudne úplne nová. Naostatok, samotné mesto podpísalo Memorandum, v ktorom sa zaviazalo k súčinnosti.

Pôjde aj o skúšku pre nové vedenie mestskej časti. Byť aktivistom bez veľkej zodpovednosti je niečo úplne iné ako výkonným politikom, ktorý je viazaný zákonmi. Každé rozhodnutie prináša dôsledky, ktoré môžu byť aj negatívne. Bez ohľadu na to, či skutočne dôjde k deštrukcii zelene, ako tvrdili aktivisti, bojovať proti zámeru dnes by pravdepodobne prinieslo viac škody ako úžitku.

Garáž na Kollárovom námestí tak smeruje k výstavbe. Spolu s ňou by malo dôjsť aj k obnove verejného priestoru a jeho celkovej kultivácii. Lokalita zas získa nové parkovacie kapacity, ktoré by mohli byť argumentom k postupnému utlmovaniu parkovania na teréne v okolí. Ulice ako Živnostenská, Vysoká, Mariánska alebo Jozefská by sa bez povrchového parkovania mohli premeniť na atraktívnejšie časti mesta.

Hoci niektorí vidia v projekte hlavne nevýhody, jednoznačne prinesie aj viacero výhod. Tieto musia byť umocnené nasledovnými kompenzačnými a revitalizačnými opatreniami. Ich kombinácia môže urobiť z projektu zásadný krok ku zlepšeniu výraznej časti centra Bratislavy.

 

Fotografie z 18.1.2023. Pozrite si viac fotiek z aktuálneho stavu Kollárovho námestia vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube