YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 03.04.2019 17:00

Projekt Vydrica sa odhaľuje, Bratislava opäť získa svoje Podhradie

Po desaťročiach čakania sa definitívne odhaľuje podoba prvej fázy budúcej Vydrice, ktorá vznikne na mieste v minulosti zaniknutej štvrte a vytvorí tak dôležité pokračovanie historického centra mesta západným smerom. Prvé oficiálne informácie a vizuály dnes predstavili zástupcovia spoločností Lucron a Vydrica Development pred poslancami Hlavného mesta.

Zdroj: Vydrica Development

Zdroj: Vydrica Development

Jeden z najdôležitejších developmentov v Bratislave v poslednom období je výsledkom dlhej prípravy a navrhovania, ktorej predchádzali v podstate dekády rozličných plánov, konceptov a ideí, ako extrémne exponovaný priestor priamo pod Bratislavským hradom vyriešiť. Ide o vyvrcholenie debát o budúcnosti Podhradia, ktoré sa začli viesť už za Prvej republiky, vedúcich k zániku pôvodnej historickej štruktúry a vytvoreniu dlhodobej rany, ktorá sa teraz môže zaceliť.

Pôvodná štvrť Vydrica vznikla ako osada v blízkosti strategicky významného dunajského brodu, na ktorý sa viazal obchod aj politika. Pôvodné osídlenie postupne prerástlo v samostatnú štvrť, nezávislú od pôvodnej Bratislavy (Prešporka). To sa zmenilo po roku 1851, kedy bola Vydrica pričlenená k mestu, čo spustilo jej úpadok, keďže bohatšie vrstvy ju opustili v prospech lukratívnejších lokalít inde v Bratislave. Zlý stav sa zvýraznil po požiari Podhradia v roku 1913, za Prvej republiky a najmä Slovenského štátu sa začalo reálne uvažovať o asanácii štvrte a nahradení novou zástavbou.

K skutočnému zániku však začalo dochádzať až v povojnovom období v súvislosti s rozširovaním nábrežnej komunikácie (v roku 1948), pripravovanou výstavbou sídliska Podhradie a neskôr najmä s výstavbou Mosta SNP. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia už bola pôvodná Vydrica zrovnaná zo zemou a plocha ostala bez úžitku. Na územie sa zrealizovalo niekoľko urbanistických súťaží (1996, 2002, 2007), ktoré vyústili vo vytvorenie Územného plánu zóny Podhradie.

Tento ÚPZ nastavil základné východiská ďalšieho formovania Vydrice, pričom možno povedať, že ide o pomerne solídne princípy, ktoré rehabilitujú mnohé kvality pôvodnej urbanistickej štruktúry – napríklad vedenie ulíc po vrstevniciach, obnova historických trás, priehľady na Hrad a na Dunaj, členenie blokov na menšie štruktúry, prijateľné výškové limity a podobne.

O tento ÚPZ sa musel oprieť aj nový developer – Lucron – spoločne s novým tvorivým tímom architektov, kam patria poprední autori z kancelárií Compass Architekti, Marko&Placemakers a Šujan_Štassel, s podporou ateliérov 2ka, Siebert + Talaš a Jabornegg + Palffy Architekten. Išlo však len o rámec, do ktorého museli architekti vstúpiť s novými myšlienkami.

 

Ideová axonometria novej Vydrice. Zdroj: Vydrica Development

 

Princípy novej Vydrice

Tvorivý tím vykonal podrobné analýzy lokality, spojené s výskumom vývoja Vydrice, jej kvalít, ako aj zhodnotenia očakávaní, ktoré sa na takýto priestor v úplnom centre metropoly kladú. S ohľadom na polohu, históriu aj cenu tohto územia, developer aj architekti si tým dali za cieľ vytvoriť živú, aktívnu a atraktívnu štvrť, ktorá bude príťažlivá nielen pre bývanie, ale aj trávenie voľného času.

Na základe tohto prieskumu prišli urbanisti a architekti k trom základným princípom, ktoré budú definovať novú štvrť: Vydrica ako miesto mnohých príbehov, Veľké bratislavské korzo a Autentické mesto. Všetky sú spojené s históriou lokality, no budú charakteristikami aj v budúcnosti.

V prípade prvého princípu, výskum ukázal, že Vydrica predstavovala určitý alternatívny priestor v rámci historickej Bratislavy: kým tradičné mesto, skryté za hradbami, bolo viac uzavretejším a do istej miery aj organizovanejším priestorom, Vydrica predstavovala „liberálnejšiu“ časť mesta, kde sa sústredili komunity lodníkov či obchodníkov. Zánikom Vydrice zaniklo miesto interakcie medzi týmito dvoma typmi mesta, čím Bratislava ako celok utrpela, keďže prišla o unikátnu jedinečnosť. Nová Vydrica má byť opäť takýmto kreatívnym "liberálnym" miestom.

Druhý princíp odkazuje na tradíciu bratislavského korzovania, k čomu slúžila aj slúži pešia zóna v historickom jadre mesta. Kedysi bola táto časť Bratislavy s úzkymi ulicami, budovanými prioritne pre peších, oveľa väčšia, čo ovplyvnilo vnímanie veľkosti Bratislavy. Vydrica však bude budovaná ako exkluzívne pešia zóna, čím komfortne prepojí historické jadro s rozvíjajúcimi sa západnými časťami centra (Zuckermandel, River Park). Tým dôjde k masívnemu rozšíreniu toho, čo dnes vnímame ako jadro metropoly.

K tomuto treba zároveň spomenúť, že Vydrica je koncipovaná aj ako jedno z nových ťažísk mestskej mobility, kde by malo dôjsť ku komfortnému prestupu z lodí, električiek a autobusov (aj turistických) do mestského priestoru, ako aj ku kľúčovému nástupu na Bratislavský hrad. Nástrojom k tomu bude uvažované zriadenie električkovej zastávky a predovšetkým pozemnej „lanovky“ (podobnej ako v Budapešti či v Prahe na Petříne) v západnej časti územia.

Nakoniec, tretím princípom je „Autentické mesto“, čo znamená, že Vydrica bude vychádzať z tradičných mestských urbanistických princípov a nebude sa hrať na nič iné. Pôjde o striktne urbánny projekt, určený pre mestských ľudí, čomu bude zodpovedať aj životný štýl obyvateľov premietnutý do urbanizmu, architektúry či funkčného zloženia.

Na druhej strane, bude sa dbať na napodobenie určitých historických princípov mestotvorby, napríklad tektonické členenie domov (odstupy od stavebnej čiary, mikronámestia, atď.) namiesto eklektického (teda rozličné štýly budov). Vydrica sa bude niesť v podobnej materialite, pričom vysoký dôraz bude kladený najmä na kvalitu (v zmysle trvácnosti) materiálov, medzi ktorými budú dominovať kameň, tehly a brizolit, a úroveň detailu.

Developer zatiaľ potvrdzuje, že všetky tieto princípy chce dodržať, vrátane špičkovej úrovne detailu či nového dopravného konceptu, teda veľkej pešej zóny a pozemnej lanovky na hradný kopec. Naplnenie týchto princípov má viesť k tomu, že Vydrica bude platným rozšírením historického jadra.

 

Vysoká miera detailu, mestský urbanizmus a živý verejný priestor majú byť zdrojmi kvality Vydrice. Zdroj: Vydrica Development

 

Funkcie

Nová Vydrica je koncipovaná ako zmiešaná, polyfunkčná štvrť, hoci s dôrazom predovšetkým na bývanie. Ako bolo povedané, pôjde o mestský spôsob života so všetkým, čo k tomu patrí, teda orientáciou na život vonku, dostupnosťou služieb a verejnej dopravy či neustálou aktivitou vo verejnom priestore.

V prvej z troch etáp sa ráta s 208 bytmi, ktoré budú typologicky pestré, aby vo Vydrici žila široká paleta obyvateľov – najmenší byt tak bude mať 23 metrov štvorcových, kým najväčší takmer 180 metrov štvorcových. Niektoré byty budú mať loggie, ďalšie, nachádzajúce sa na novej ulici Oeserov rad, zas predzáhradky. Štandard sa očakáva mimoriadne vysoký, čo bývanie vo Vydrici zaradí medzi najdrahšie v Bratislave.

Súčasťou projektu je aj jedna kancelárska budova butikového typu s viac než 2,8-tisíc metrami štvorcovými kancelárií, pričom tento objekt bude zároveň plniť formu určitej zvukovej bariéry voči rušnej nábrežnej komunikácii. Naviazaný bude na centrálnu časť štvrte v okolí reliktov Vodnej veže.

Vydrica však bude veľmi silno vnímaná cez aktívny parter, pričom otvorený má byť v rámci takmer celého projektu, čo len v prvej etape predstavuje vyše 4,3-tisíc metrov štvorcových. Čím sa má projekt líšiť od iných developmentov v Bratislave, je koncepcia samotných prevádzok – cieľom developera je totiž pritiahnuť do štvrte kreatívcov, remeselníkov či umelcov, preto tu vzniknú priestory špecificky určené pre galérie, showroomy, lokálne remeslá a podobne, teda retailové prevádzky s malými výmerami narozdiel od veľkých plôch, ktoré zaplatia len sieťové prevádzky.

Takýmto spôsobom by sa mala zaručiť vysoká úroveň celej štvrte. Urbanisti a architekti však pripomínajú, že nemá ísť o akýsi ostrov exkluzivity, neprístupný pre široké sociálne skupiny obyvateľstva. Predpokladom k tomu má byť vyššia vybavenosť a úroveň verejného priestoru.

 

Vydrica prepojí jednotlivé časti historického centra mesta. Zdroj: Vydrica Development

 

Verejný priestor

Bude to práve tento aspekt, ktorý môže výrazne prispieť k dobrému zapojeniu Vydrice do života Bratislavy. Kvalitným verejným priestorom nie je myslená len dobrá materiálová úroveň, ale predovšetkým schopnosť ľudí pritiahnuť a zmysluplne tráviť čas v tejto zóne.

Základnými predpokladmi pre atraktivitu verejného priestoru sú bezpečnosť – čo bude dosiahnuté vznikom pešej zóny, pričom parkovanie bude kompletne pod povrchom – a možnosťou zážitku. Architekti chcú opäť etablovať možnosť tzv. „topologického“ pohybu, t.j. po vrstevniciach bez zbytočných rámp či premostení, čo bude výrazné najmä v prípade nových priehľadov smerom na Hrad a Dunaj. Verejné priestory budú návštevníkov privádzať k niekoľkým kľúčovým priestranstvám, ktoré budú svojou úpravou a funkciami motivovať k pobytu.

Prvým z nich je centrálny priestor v okolí Vodnej veže. Tento vzácny historický objekt je vo vlastníctve mesta, no developer by rád našiel nové využitie tejto pamiatky na obrannú minulosť Vydrice, ideálne v spojení s kultúrou. V súčasnosti ešte nie sú plány špecifikované, všetky strany však potvrdzujú, že má ísť o nový „landmark“ lokality aj mesta.

Ďalšími atraktívnymi priestranstvami majú byť parčíky, ktoré prepoja nábrežie a hradný kopec, ako aj budúcu lanovku, kde sú navrhnuté malé, ale o to príťažlivejšie zelené priestranstvá, ktoré vytvoria prechod medzi Vydricou a zachovanými zvyškami Zuckermandlu.

Nakoniec, tektonickým členením objektov vzniknú akési mikronámestia, „mestské obývačky“. Tento koncept sa má ešte viac rozvinúť v druhej etape v podobe piazzet s aktívnym mestským životom.

 

Ideová škica priestoru pri Vodnej veži. Zdroj: Vydrica Development

 

Problémy novej Vydrice

Developer aj architekti predstavili veľmi sebavedomý, no precízne pripravený koncept novej Vydrice, ktorý, ak potvrdí všetky proklamované aspekty, bude výrazným zlepšením lokality. Napriek tomu úspešnosť zámeru závisí aj od vysporiadania sa s istými konfliktami, ktoré v území sú. Urbanisti sú si toho vedomí. Identifikované boli štyri hlavné problémové body, ktorými sú okolie Vodnej veže, nábrežie, podmostie Mostu SNP a hradný kopec.

Ako bolo vyššie spomenuté, okolie Vodnej veže je v rámci konceptu riešené, avšak jej úspech bude závisieť nielen od funkčnej náplne, ale aj od možností prepojiť ju s nábrežím a skutočne tu vytvoriť integračný dopravný bod. To súvisí s riešením nábrežia, ktorého funkčnosť a kvalita je v súčasnej forme nedostatočná. Najväčším problémom je samozrejme dopravná záťaž, ktorý potenciálnu promenádu redukuje na zbytkový priestor popri rušnej mestskej komunikácii. Do budúcna bude potrebné pracovať s inou organizáciou dopravy, to je však otázkou predovšetkým na Hlavné mesto.

Konflikt dopravy a kvality mestského prostredia sa najviac ukazuje práve v podmostí Mostu SNP, ktoré je v dnešnom stave hanbou, zvlášť v dotyku s Hviezdoslavovym námestím, azda najreprezentatívnejším verejným priestorom metropoly. Nutnosťou je odstránenie aspoň niektorých rámp a bezbariérové prepojenie s novou zástavbou. V tomto smere však azda nastal posun, keďže primátor Hlavného mesta Matúš Vallo prisľúbil zorganizovanie architektonickej súťaže na tento priestor.

Nakoniec, štvrtým bodom je hradný kopec, ktorý je dnes mimoriadne neupravenou plochou, hoci poskytuje možnosť scénických zážitkov a výhľadov na mesto a novú štvrť. Projekt Vydrice túto otázku rieši len čiastočne, opätovne je potrebná silnejšia koordinácia s Hlavným mestom. Každopádne, ide o súčasť kľúčovej veduty Bratislavy, preto by mala byť namieste snaha o jej pokiaľ možno čo najlepšiu podobu.

 

Zákres do leteckej mapy prezentujúci urbanizmus Vydrice. Zdroj: Compass Architekti

 

Záver

Lucron a Vydrica Development by chceli projekt rozostavať čo najskôr, pričom prvá etapa by mala byť dokončená v 2Q 2022 a development ako celok ukončený v r. 2025. Už čoskoro tak môže Bratislava získať oveľa väčšie a kompaktnejšie historické centrum, hoci zástavba v ňom nebude len historická.

Pri akejkoľvek snahe nemožno poprieť, že navrhovaná zástavba Vydrice predstavuje mimoriadne príťažlivú formu citlivej, no predsa len modernej a súčasnej architektúry. V spojení s vysokokvalitnými verejnými priestranstvami, doplnením komerčných a kultúrnych funkcií a skvalitnením prepojení s okolitou zástavbou pôjde vysoko pravdepodobne o jeden z najlepšie pripravených bratislavských developmentov v súčasnosti.

Ani to však nemusí niektorým stačiť, najmä tým, ktorí si tu nevedia predstaviť inú ako pôvodnú historizujúcu zástavbu. Tá je však – nanešťastie – naveky minulosťou. Dnes ju už nie je možné obnoviť z topologických, priestorových, dopravných, ekonomických ani legislatívnych dôvodov, a na druhej strane, napriek nepopierateľnému pôvabu, ktorý historická štvrť mala, je na debatu, či by to malo zmysel, keďže do veľkej miery to bol obsah, nie forma, čo robil Vydricu jedinečnou.

Bratislava tak dostane novú štvrť, ktorá má dobre nadviazať na pôvodné mesto. Ak sa vydarí, môže naštartovať transformáciu okolitých problémových častí, a dodať centru Bratislavy kultúrnejší ráz (čo chce developer podporiť „culture walkom“, teda prepojením historických odkazov s kultúrnou ponukou) a výrazne ho oživiť. Jedna z veľkých rán tohto mesta sa môže čiastočne zaceliť.

Význam takéhoto zacelenia je obrovský. Tak ako Eurovea kedysi, aj toto môže prispieť k výraznému prehodnoteniu niektorých daností, ktoré Bratislava má, predovšetkým príťažlivé nábrežie, výnimočnú topológiu a kvalitný historický urbanizmus, ktorý mesto dokonale prepojil s okolitým prírodným prostredím, namiesto jeho popretia. Práve toto sú body, ktoré prispievajú k pocitu vysokej kvality mestského prostredia a tým pádom aj života v meste.

Vydrica sa tak potenciálne ukazuje ako vynikajúci mestský projekt. Možno povedať, že konečne, lebo nič iné, ako tú najvyššiu kvalitu, si tento priestor nezasluhoval.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Zdroj: Vydrica Development
  • Axonometria. Zdroj: Vydrica Development
  • Vízia okolia Vodnej veže. Zdroj: Vydrica Development
  • Zákres do leteckej mapy. Zdroj: Compass Architekti

Súvisiace články

Historické jadro sa rozšíri. Prvá etapa Vydrice smeruje k dokončeniu

13.02.2023 17:22:50 Adrian Gubčo

Vydrica je v súčasnosti jeden z najvýznamnejších aj najambicióznejších projektov v Bratislave. Developer Vydrica Development otvorene tvrdí, že jeho cieľom je prepojiť Podhradie a vytvoriť rozšírenie historického jadra mesta. Prostriedkom k tomu bude nová štvrť, ktorá už získava kontúry. Pozrite sa, ako to vo Vydrici vyzerá.

Čítať viac

Nové Podhradie sa stáva realitou. Vydrica získava kontúry

22.11.2022 13:35:18 Adrian Gubčo

Po dlhých prípravách a desaťročiach predchádzajúcich diskusií prebieha teraz výstavba Vydrice v bratislavskom Podhradí rýchlym tempom. Kým na začiatku roka sa len začali realizovať podzemné časti stavby, dnes už prvé domy dosiahli štádium hrubej stavby. Projekt od spoločnosti Vydrica Development navyše napreduje v príprave ďalších etáp.

Čítať viac

Najznámejšia panoráma Bratislavy má byť ohrozená, developer to odmieta

13.09.2022 14:41:55 Adrian Gubčo

Rozsiahle stavebné práce, ktoré prebiehajú na južnej strane Hradného kopca, sú už dlho predmetom dohadov o celkovej stabilite masívu. Podľa niektorých zdrojov sa po spustení prác začal kopec zosúvať, podľa nedávno publikovaných informácií sa dokonca v poslaneckej ubytovni vyskytli praskliny v stenách. Existujú tak obavy z masívnejších škôd.

Čítať viac

Vydricou to nekončí. Čo ešte vznikne v Podhradí?

05.09.2022 13:25:00 Adrian Gubčo

Aktuálne rozostavaná Vydrica od Vydrica Development si za cieľ kladie prepojiť rozdelené časti Podhradia a do istej miery ukončiť jeho vývoj. Podľa urbanistov, zodpovedných za jej návrh, je obnova pôvodnej podhradskej osady posledným dielikom skladačky. Aj napriek tomu tu však aj po jej celkovom dokončení ostane niekoľko voľných plôch, ktoré by mohli byť časom vyplnené.

Čítať viac

Najdrahší projekt v Bratislave rýchlo rastie, obnoví život v mŕtvej štvrti

16.08.2022 13:27:44 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica na mieste rovnomennej historickej štvrte je jedným z najdôležitejších developmentov v meste. Jeho výstavbou sa prepojí historické jadro s novými štvrťami v Podhradí a rozšíri sa atraktívna časť centra Bratislavy. Po dlhom čakaní sa výstavba rozbehla vo vysokom tempe, na nábreží sa tak začínajú črtať prvé budovy.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ceny všetkých bytov, patria k najdrahším v Bratislave

08.06.2022 15:11:44 Adrian Gubčo

Vydrica v bratislavskom Podhradí postupne rastie a prvé domy už získavajú nadzemné časti. Dlhšiu dobu prebieha aj predaj – podľa developera Vydrica Development je aktuálne predaných 60% bytov z prvej fázy. Spoločnosť teraz pristúpila k nečakanému kroku: zverejnené boli ceny všetkých zostávajúcich bytov. Cieľom má byť uľahčenie výberu vhodného bývania potenciálnym klientom.

Čítať viac

Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené

23.05.2022 15:45:58 Adrian Gubčo

Deštrukcia bratislavského Podhradia priniesla mimoriadne kultúrne a architektonické straty. Búranie prežilo len málo objektov, medzi nimi aj Vodná veža, jedna z najstarších a najvzácnejších stavebných štruktúr v meste. Unikátna stavba by sa mala už čoskoro stať srdcom novej Vydrice, ktorá okolo nej dnes rastie. Jej budúcu podobu odhalila medzinárodná architektonická súťaž.

Čítať viac

Vydrica napreduje a odhaľuje ďalšie vizualizácie

13.04.2022 16:31:58 Adrian Gubčo

Po dlhom čakaní a prípravách sa konečne naplno rozbieha výstavba prvej etapy Vydrice, dôležitého developmentu, ktorý má rozšíriť historického jadro mesta a prepojiť ho lepšie s Hradom a nábrežím. V Podhradí pribúdajú žeriavy a podobu získava aj masívny oporný múr, ktorý dnes vyvoláva veľké kontroverzie. Developer Vydrica Development okrem toho pripravuje spustenie predaja bytov aj v druhej fáze projektu.

Čítať viac

Prvá etapa Vydrice má definitívneho zhotoviteľa, konečne začne rásť

21.02.2022 12:48:58 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development oznámila, že vybrala generálneho dodávateľa pre výstavbu prvej etapy Vydrice. Masívny development v Podhradí bude budovať stavebná firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Znamená to, že sa v priebehu niekoľkých dní konečne rozbehnú práce na realizácii podzemných podlaží a Vydrica začne rásť.

Čítať viac

Architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže je vyhlásená

15.12.2021 13:10:51 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development dnes spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, jedného z najstarších a najvzácnejších objektov v historickom centre Bratislavy. V budúcnosti by sa mala stať jadrom developmentu Vydrica, pričom sa tu predpokladá umiestnenie kultúrneho pavilónu. Vyzvanej súťaže sa zúčastnia slovenské a české ateliéry.

Čítať viac

Do predaja ide ďalší dom vo Vydrici, ceny presahujú aj 10-tisíc eur za meter štvorcový

19.11.2021 12:53:43 Adrian Gubčo

Stavebné práce na projekte Vydrica sa po prípravnej fáze postupne rozbiehajú a už čoskoro začnú pod Bratislavským hradom rásť prvé domy. Pri tejto príležitosti nasadil developer, spoločnosť Vydrica Development, do predaja byty v ďalšej bytovke. Cenou za meter štvorcový by mali patriť k najdrahším v Bratislave, pričom niektoré z nich prekonali aj „čarovnú“ hranicu 10-tisíc eur za meter štvorcový.

Čítať viac

Ďalšie novinky zo Žižkovej: Vydrica a Stengl Campus sa pripravujú na výstavbu, dokončuje sa nová bytovka

29.10.2021 17:56:16 Adrian Gubčo

Žižkova ulica v bratislavskom Podhradí patrí k najviac sa meniacim uliciam v meste. Prvou radikálnou úpravou jej charakteru bol vznik projektu Zuckermandel od J&T Real Estate. Už nejakú dobu sa na jej východnom okraji pracuje na príprave vzniku Vydrice. Medzičasom, v jej strednej časti by malo čoskoro vzniknúť nové sídlo firmy Stengl a dokončuje sa tu aj bytový dom pre zahraničné zastupiteľstvo.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre prvú etapu Vydrice je právoplatné

22.07.2021 13:23:03 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch až mesiacoch by mohli začať rásť prvé budovy v dlhoočakávanom projekte Vydrica. Zámer obnovy mestskej štruktúry v kľúčovej polohe v bratislavskom Podhradí čakal na zisk stavebného povolenia a jeho správoplatnenie 16 mesiacov. V prvej etape by sa mal vyplniť priestor medzi Žižkovou ulicou a Vodnou vežou.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa môže konečne spustiť

17.06.2021 14:30:16 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších aktuálnych projektov v Bratislave môže konečne odštartovať riadnu výstavbu. Vydrica, polyfunkčný súbor na asi najviac exponovanom pozemku v krajine, je v príprave už dlhšiu dobu, počas ktorej bol odhalený svah hradného kopca. Realizácia nových budov sa však nezačala, keďže projektu stále chýbalo stavebné povolenie. To obdržalo až v posledných dňoch.

Čítať viac

Ako ďalej s Vydricou?

24.02.2021 16:20:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Keď bola v apríli 2019 odhalená podoba novej Vydrice, spoločnosť Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj developer Lucron, predpokladala, že výstavbu spustí v dohľadnej dobe a v druhom kvartáli roku 2022 už bude dokončená prvá etapa. Teraz je začiatok roka 2021 a zatiaľ stále prebiehajú len prípravné práce. Čo sa v bratislavskom podhradí deje?

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

23.10.2020 11:02:04 Adrian Gubčo

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Čítať viac

Vydrica spustila predaj bytov

09.06.2020 10:20:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy postupuje príprava výstavby projektu Vydrica, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu COVID-19. Podľa developera Vydrica Development táto výrazne neovplyvnila ani predaj bytov pre prvých záujemcov. Investor teraz spúšťa predaj všetkých zvyšných rezidencií a odhaľuje ponuku obchodných priestorov, ktoré majú byť súčasťou rozšíreného bratislavského Korza.

Čítať viac

Vydrica vyvoláva opäť kontroverzie

21.05.2020 17:30:00 Adrian Gubčo

Prípravné práce pred výstavbou novej Vydrice prebiehajú už niekoľko mesiacov, s čím súvisia masívne úpravy svahov hradného kopca. Pre mnohých ľudí ide o šokujúci pohľad, pričom sa ozývajú hlasy, že developer Vydrica Development devastuje historické prostredie. Ten však vysvetľuje, že to nie je pravda, práve naopak, všetky nálezy budú zaznamenané a čiastočne do novej Vydrice aj zapracované.

Čítať viac

Vydrica pokračuje v prípravných prácach aj napriek pandémii

25.03.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Pandémia koronavírusu sa pravdepodobne najviac dotkne najmä projektov, ktorých realizácia sa ešte nespustila alebo sa len spúšťa. Jedným z takých – a zároveň najočakávanejších – je Vydrica, kde už prebiehajú terénne práce, na ktoré nadviaže výstavba, ktorá má obnoviť život v tradičnej bratislavskej lokalite. Nateraz sa však zdá, že realizácia developmentu by sa narušiť nemala.

Čítať viac

Vydrica spúšťa predaj prvých bytov, ide o najdrahší projekt v Bratislave

28.11.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Vydrica, jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, v rámci ktorého sa obnovuje zástavba na mieste rovnomennej historickej štvrte, je už nejakú dobu v štádiu prípravných prác. Už dlhšie sa otvorene hovorilo o tom, že pôjde o jeden z najdrahších projektov v metropole. So spustením predaja pre prvých záujemcov o bývanie sa tieto slová potvrdzujú.

Čítať viac

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

11.11.2019 09:53:00 Adrian Gubčo

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa rozbieha

17.09.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Realizácia projektu Vydrica sa postupne začína rozbiehať. Na pozemku v exponovanej polohe priamo na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom už prebiehajú zemné práce, ktoré jednoznačne signalizujú, že Hlavné mesto čoskoro obnoví svoje Podhradie. Developerom projektu je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Príprava Vydrice sa spustila

20.08.2019 10:43:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa rozbieha. V super-exponovanej lokalite pod Bratislavským hradom sa spustili prípravné práce pre prvú časť novej štvrte Vydrica, ktorá má prepojiť nábrežie s historickým jadrom a obnoviť tak zaniknutú urbanistickú štruktúru, ktorá tu existovala niekoľko storočí. Developerom je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Prípravné práce na Vydrici sa čoskoro spustia

23.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica, ktorý prinesie obnovenie mestskej štvrte pod Bratislavským hradom, sa blíži k realite. Už čoskoro by sa v tejto extrémne exponovanej lokalite mali spustiť prvé práce na príprave územia pre ďalšie etapy výstavby, developer Vydrica Development totiž obdržal stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy pozemku.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ďalšie detaily

04.04.2019 12:00:00 Adrian Gubčo

Uplynulé dni patria odhaleniu prvých informácií o projekte Vydrica, ktorý vznikne v jednej z najdôležitejších lokalít v Bratislave, priamo v dotyku s historickým jadrom mesta, areálom Bratislavského hradu a na dunajskom nábreží. Developmentu je preto oprávnene venovaná náležitá pozornosť.

Čítať viac

Čo čakať od novej Vydrice?

27.11.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Pomaly sa blíži odhalenie jedného z najvýznamnejšíc projektov v Bratislave – novej Vydrice, ktorá vráti život na miesto, kde niekoľko storočí vznikala mestská štvrť, aby bola kompletne zrovnaná so zemou v druhej polovici 20. storočia. Čo v tejto chvíli vieme a ako sa to odrazí na podobe Vydrice?

Čítať viac

Bolo podané odvolanie voči vyhláseniu estakád Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku

08.06.2018 16:20:00 Adrian Gubčo

Na víkend ešte jedna dobrá správa: Portál Bratislava24.sk informuje, že voči vyhláseniu Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku, konkrétne jeho estakád, boli podané odvolania zo strany Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a spoločnosti Vydrica, a.s.

Čítať viac

Vydrica bližšie k realizácii

16.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky spiaci projekt Vydrice sa hýbe dopredu. Ako informovali Hospodárske noviny, potvrdila sa staršia informácia o vstupe developera Lucron do projektu, ktorého cieľom je vrátiť život na miesto, kde sa kedysi nachádzala historická bratislavská štvrť, ktorá zanikla v 60-tych rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto výstavbe Mostu SNP a nového sídliska.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube