Author photoAdrian Gubčo 25.04.2022 16:14

Na Filiálke vznikne dočasný park, definitívne riešenie priestoru sa hľadá

Priestor bývalej železničnej stanice Filiálka sa zarezáva do zástavby mestskej časti Bratislava – Nové Mesto ako dlhý zanedbaný pás, čakajúci na svoj budúci osud. Ten sa už začína pomaly rysovať. Medzičasom sa miestna samospráva so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) dohodla aspoň na čiastočnej úprave. Na pozemkoch ŽSR by tak mal vzniknúť dočasný park, ktorý má zlepšiť situáciu v lokalite.

Park vznikne popri Urban Residence (vľavo)

Park vznikne popri Urban Residence (vľavo)

Železničná stanica Filiálka bola jednou z prvých železničných staníc v Bratislave aj na Slovensku. Vznikla už v roku 1840 ako konská železnica a slúžila pre nákladnú i osobnú opravu, na parnú dopravu vlakov bola modernizovaná v roku 1873. Stanica bola na začiatku 20. storočia umiestnená v blízkosti nákladných koľají, tesne pred Prvou svetovou vojnou v roku 1914 bola postavená aj malá budova železničnej stanice. Osobná doprava sa tu prevádzkovala do roku 1985 (medzi rokmi 1973-1985 tu končili osobné vlaky z Trnavy), zrušená bola po elektrifikácii trate do Trnavy, z ktorej bola Filiálka vylúčená.

Od tohto obdobia sa datuje úpadok stanice. Zo stanice sa stalo vlečkové koľajisko, ktorým je oficiálne dodnes, hoci sa nevyužíva. Pôvodný výpravný objekt je prázdny a zanedbaný. Koľajiská postupne zarastajú trávou, do objektov prenikajú ľudia bez domova alebo drogovo závislí, časť areálu bola využívaná na divoké parkovanie a viacerí si Filiálku mýlia so smetiskom. ŽSR doteraz necítilo motiváciu do územia výraznejšie investovať v očakávaní, že by sa v dohľadnej dobe mohla spustiť realizácia novej stanice.

Výraznejšie zmeny (ak nerátam dobrovoľnícke aktivity lokálnych aktivistov a vybudovanie chodníka zo Škultétyho) sa tu začali diať až na začiatku tohto roka. Nelegálne parkovisko pri Šancovej bolo zrušené a ŽSR oznámili, že plánujú zriadiť nové oficiálne parkovacie miesta. Okrem toho naznačili, že s mestskou časťou hľadajú riešenie aj pre bezprostredné okolie výpravného objektu v susedstve projektov Pri MýteUrban Residence. Konkrétnejšie kontúry nabrala táto vízia na začiatku apríla.

Ako oznámila mestská časť, na pozemkoch Filiálky sa vytvorí dočasný park. ZŠR a Bratislava – Nové Mesto podpísali memorandum o spolupráci, na základe ktorého sa jednotlivé strany dohodli na vzniku oddychovej zóny. Cieľom projektu je nielen kultivovanie územia, ale aj zvýšenie bezpečnosti, čistoty a kvality verejnej zelene. „Dohodli sme sa na vybudovaní dočasného parku, a to to na dobu piatich rokov za symbolické euro ročne,“ povedal generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila. Mestská časť sa zaviazala k obstaraniu projektu a dohodla sa, že po uplynutí piatich rokov môže požiadať o ďalšie predĺženie doby nájmu na jeden rok, a to aj opakovane.

Lineárny park sa však nebude nachádzať na celej ploche Filiálky. „Pri tomto projekte nebude odstránená žiadna železničná infraštruktúra, pri memorande ide o pozemky, na ktorých sa takáto infraštruktúra nenachádza,“ upozorňuje Ria Feik Achbergerová, Riaditeľka odboru komunikácie a marketingu v ŽSR. Ide teda o pás medzi novými bytovkami a koľajiskom, ktorý nadviaže na nedávno otvorený park pri Urban Residence. Určité úpravy tu už prebiehli a ďalšie sa pripravujú. „V objekte Filiálky sa nachádza okrem objektu výpravnej budovy aj budova stavadla, ktorá bola odstránená na základe búracieho povolenia už 16.12.2021,“ zmieňuje jednu z nedávnych zmien Feik Achbergerová.

Nepôjde o jediné búranie. „Pre objekt výpravnej budovy BA-Filiálka požiadali ŽSR špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh, stavby na dráhe a stavby v ochrannom pásme dráhy (ministerstvo dopravy) o vydanie búracieho povolenia. V januári sa uskutočnilo konanie o odstránení stavby. Súčasťou žiadosti bolo aj vyjadrenie MČ Bratislava Nové Mesto, ktorá so sanáciou súhlasila. Po vydaní búracieho povolenia a nadobudnutí jeho právoplatnosti, bude následne v rámci finančných možností, zbúraná predmetná stavba,“ približuje hovorkyňa ŽSR. Železnice SR údajne roky vyvíjala snahu o sanáciu, táto je však v zlom stave, staticky narušená a ohrozuje okolie. „So stanoviskom súhlasila aj MČ Nové Mesto, preto zbúranie objektu považujeme za spoločné stanovisko,“ dodáva Feik Achbergerová.

Zbúranie staničky z roku 1914 je krokom, ktorý pravdepodobne sklame mnohých. Netrúfam si hodnotiť stav objektu, ak by sa ale zachoval, potenciálne by vedel vhodne oživiť lokalitu – ako malá kaviareň, komunitné centrum alebo objekt kultúry. Teoreticky by mohol pripomínať známe kultúrne centrum Žilina – Záriečie. To sa však nestane. Objekt bude odstránený možno už do konca roka 2022.

Kedy vznikne aj samotný park, známe nie je. Skôr ako v budúcom roku to ale pravdepodobne nebude, keďže nejakú dobu zaberie príprava projektu. Je možné, že bude vytváraný spoločne so študentami vysokej školy.

 

Pôvodná stanička z roku 1914 onedlho zanikne

 

Hoci je úprava verejného priestoru a vznik parčíka označovaný za dočasný zásah, v skutočnosti by mohlo ísť o pomerne dlhodobú dočasnosť. Parčík má existovať do doby, kým sa nespustí výstavba novej stanice Filiálka. ŽSR dlhšie opakuje, že kapacita súčasnej Hlavnej stanice je nedostatočná a potrebné je zabezpečiť lepší prístup do mesta zo smeru Pezinok. Preto sa obracia na Filiálku, o ktorej sa dokonca v minulosti hovorilo aj ako o novej bratislavskej hlavnej stanici.

Kľúčovým dokumentom je v tomto prípade Štúdia železničného uzla Bratislava, ktorá v jednom zo štyroch variantov odporučila vznik stanice. Technické riešenie však nebolo definované. Ako vysvetľuje Ria Feik Achbergerová, toto sa ešte len formuje. „Pre účely pokročenia prác v riešení dvoch projektov k rámci Dopravného uzla Bratislava (úsek Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka a ŽST Bratislava hlavná stanica) bol rozhodnutím ministra dopravy a výstavby SR č. 47/2021 zo dňa 14. 04. 2021 zriadený Riadiaci výbor (ďalej len RV),“ objasňuje genézu vývoja.

Tento výbor aktuálne hľadá konkrétne riešenie, resp. podmienky pre jeho obstaranie. „RV má 11 členov a sú v ňom zastúpené organizácie MDV SR, HM BA, MIB BA, ŽSR, Bratislavský samosprávny kraj. RV odsúhlasuje prácu pracovných skupín, ktorých úlohou je pripraviť podklady pre spustenie procesu verejného obstarávania štúdie BA Hlavná stanica a Doplnku k štúdii Uzol BA 2019 – úsek Bratislava predmestie – Bratislava filiálka. RV sa stretáva podľa potreby v priemere raz mesačne.“

Štúdia je pre budúcnosť Filiálky kľúčová, keďže má definovať, či tu vznikne podzemná, polopodzemná, povrchová alebo nadzemná stanica. „Dôvodom obstarania urbanisticko-ekonomickej štúdie je získať podklad pre posúdenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov urbanistického riešenia jednotlivých variantov umiestnenia ŽST Bratislava Filiálka  a následne výberu najvhodnejšieho z nich. Medzi posudzované kritériá bude predovšetkým patriť možnosť a miera využitia územia, benefity z hľadiska mestotvornosti daného riešenia, kvalita verejného priestoru a jeho priechodnosť pre nemotorové spôsoby dopravy,“ špecifikuje Feik Achbergerová.

Základné rámce doplnku sú už údajne takmer hotové. „Aktuálne je v spracovaní finalizácia znenia Doplnku. Momentálne sa výbor dohodol na vypracovaní doplnku k štúdií Uzla Bratislava pre dopravný bod Filiálka. Po vypracovaní doplnku k štúdií následne prebehnú rokovania o ďalšom postupe pri ŽST Filiálka,“ uzatvára hovorkyňa ŽSR. Jej slová sú v súlade s plánmi Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý v zhodnotení svojej činnosti za uplynulé tri roky spomenul prácu na štúdii Filiálky.

Aktivity, ktoré vedú k jasnému definovaniu, ako má hypotetická stanica vyzerať (po technickej stránke), možno oceniť. Stále však treba pripomenúť, že nad realizáciou projektu a jeho hodnotou za peniaze visí veľký otáznik. Mnohí ľudia z prostredia dopravy upozorňujú, že vznik Filiálky vo forme hlavovej stanice (teda s vlakmi končiacimi v tejto stanici) by rozbil prepravné prúdy v Bratislave, dnes koncentrované do Hlavnej stanice. Zmysel by mohla mať ako priechodná s traťou pokračujúcou na Nivy a teoreticky až do Petržalky, čím by sa prepojila s existujúcou traťou a stanicou. To by však bolo enormne drahé.

Osobne zdieľam túto obavu, preto by som rád Filiálku a celý súvisiaci železničný koridor videl ako projekt budúcnosti, ktorý sa bude stavebne riešiť azda v polovici tohto storočia a v celku – teda aj s pokračovaním do nového centra mesta a na pravý breh Dunaja. Prirodzene, malo by ísť o podzemnú stanicu, ktorá by čo najmenej narúšala mestské prostredie na povrchu. To by mohlo byť tvorené kombináciou parkovo upraveného koridoru a nových budov – ideálne verejných objektov s kultúrnym účelom, slúžiacim v tom čase už väčšej, bohatšej a kultúrnejšej Bratislave.

Do tej doby je vhodné, aby mala Filiálka formu priestorovej rezervy vo forme lineárneho parku. Obsahovať by mal priečne spojenia, pripomienky bývalej funkcie areálu (podobne, ako sa relikty železničnej trate nachádzajú v parku High Line v New Yorku) a v ideálnom svete aj zachránenú výpravnú budovu. Plánovaný dočasný park by si tak zasluhoval možno väčšiu pozornosť, ako to predpokladá medializovaný zámer.

 

Fotografie z 24.4.2022. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Filiálka dnes
  • Filiálka dnes
  • Bývalá výpravná budova stanice Filiálka z roku 1914

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube