YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 18.01.2021 12:12

Diskusia okolo Nového Istropolisu pokračuje, aktivistom sa nepáči

Predloženie projektu Nového Istropolisu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebolo spojené len s predstavením detailov konkrétnych riešení projektu, ale aj s odmietavými reakciami a pripomienkami voči zámeru. Najaktívnejšia je v tomto smere organizácia DOCOMOMO, ktorá obvinila developera Immocap z devastácie kultúrnych hodnôt a rozporuje súlad zámeru s Územným plánom.

Zdroj: Immocap

Zdroj: Immocap

Nový Istropolis bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie na začiatku decembra 2020 s lehotou na pripomienkovanie do 24.12.2020. Túto možnosť využilo viacero jednotlivcov aj subjektov, najmä tých, ktoré sa k projektu stavajú už od začiatku kriticky. Najtvrdším odporcom je slovenská pobočka organizácie DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement), ktorá sa venuje výskumu, ochrane a popularizovaniu modernej architektúry.

DOCOMOMO totiž považuje komplex Domu odborov Istropolis za jedinečné architektonické dielo, hodné pamiatkovej ochrany. Stavebný súbor vznikal v rokoch 1956-1981 a pozostáva z viacerých častí – najznámejšou je kongresová časť, ktorej súčasťou je hlavná sála Istropolisu s kapacitou 1.280 divákov. Do areálu patrí aj 16-podlažná organizačná budova, Dom detí a trojpodlažný Dom techniky. Autorstvo projektu patrí trojici významných slovenských architektov, Ferdinandovi Končekovi, Iľjovi Skočekovi a Ľubomírovi Titlovi.

Advertising

Za minulého režimu bola kongresová časť Istropolisu určená predovšetkým pre zjazdy Komunistickej strany, po páde režimu budova pripadla odborom. Tie boli vlastníkmi až do roku 2017, kedy budovy odpredali. Novým majiteľom sa stala firma First SPV s účasťou developerov Immocap a YIT Slovakia. Druhý menovaný developer neskôr z projektu vystúpil a Immocap sa venoval rozvíjaniu konceptu sám. Po zorganizovaní architektonickej súťaže túto víziu nejakú dobu rozvíjal a nakoniec ju v lete 2020 verejne predstavil.

Táto počíta s asanáciou pôvodného komplexu (okrem Domu techniky) a so vznikom nového developmentu, ktorého súčasťou bude veľké kultúrno-kongresové centrum, kongresový hotel, dvojica administratívnych budov a dvojica bytových domov. Autorom je holandská kancelária KCAP, špecialisti na urbanizmus, spoločne s nemeckým partnerom Cityförster. Práve títo architekti v rámci súťaže a následného prepracovania najlepšie odpovedali na zadanie investora. Prjekciu zabezpečuje slovenská kancelária Pantograph. 

Hoci je podľa Immocapu predložený projekt dôstojnou náhradou Istropolisu a do územia prinesie život a aktiváciu verejného priestoru, a to pri dodržaní všetkých územnoplánovacích, regulačných či svetlotechnických kritérií, odporcovia nesúhlasia. DOCOMOMO namieta nedostatočnosť územnoplánovacích podkladov (nie je vypracované ÚPZ), nízku variantnosť jednotlivých verzií zámeru predložených na posudzovanie, či chýbajúce zohľadnenie budúcej železničnej stanice Filiálka (hoci ešte neexistuje jej projekt).

Aktivisti ďalej namietajú, že argumenty investora v prospech asanácie sú neopodstatnené, rovnako ako tvrdenie, že Nový Istropolis pomôže sceliť zástavbu v oblasti. Od investora žiadajú doloženie podkladov o zachovaní kultúrnych hodnôt či umeleckých diel, zároveň však konštatujú, že investor si očividne nie je vedomý hodnôt Istropolisu – prípadne, ak je, tak ich vedome bagatelizuje. Od vlastníka žiadajú, aby prehodnotil zámer asanácie Istropolisu. To by bolo podľa odporcov zároveň aj ekologickejšie riešenie.

Pod výhradami je podpísaných viacero expertov z prostredia architektonickej kritiky a architektúry vo všeobecnosti. Z väčšieho počtu pripomienok, výhrad a poznámok možno zdôrazniť dve, ktoré sú dôležitejšie ako ostatné: obvinenie, že predkladaný zámer nie je v súlade s Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy a informácia, že príslušné orgány aktuálne prerokúvajú možnosť vyhlásenia komplexu za Národnú kultúrnu pamiatku.

 

Podľa aktivistov z DOCOMOMO prinesie development neúmernú exploatáciu územia. Zdroj: Immocap

 

Ak by sa obe tieto tvrdenia potvrdili, pre ďalší vývoj projektu by to znamenalo komplikácie. Aktivisti tvrdia, že nesúlad s ÚP je spôsobený tým, že v projekte „...ťažisko tvorí funkcia bývania“. Ešte závažnejší problém pre developera by bolo prípadné vyhlásenie komplexu za NKP (čo síce nejakú dobu trvá, ale už počas posudzovania požíva objekt ochranu, ako keby bol NKP). To by zásadne obmedzilo možnosti zásahu do jeho podoby a asanácia by bola v podstate vylúčená.

Immocap prirodzene reaguje na tvrdenia aktivistov o nedostatočnosti podkladov pre účely EIA odmietavo. „Predkladaný zámer projektu Nový Istropolis za účelom posudzovania jeho vplyvov na životné prostredie je spracovaný v rozsahu určenom zákonom,“ upozorňuje Martin Šramko, CEO Immocapu. „Predkladaný zámer predchádza komplexnej správe o hodnotení, ktorá bude vypracovaná v ďalšej etape povoľovacieho procesu.“ Developer zároveň tvrdí, že niektoré tvrdenia DOCOMOMO nie sú objektívne.

M. Šramko pripomína, že zo strany developera bol záujem objasniť koncepciu riešenia odborníkom. „V lete 2020 sa aj z tohto dôvodu, uskutočnila prezentácia projektu Nový Istropolis pre zástupcov Docomomo Slovakia z iniciatívy navrhovateľa Immocap, za účelom bližšieho predstavenia projektu Nový Istropolis a oboznámenia sa s problematikou v predmetnom území Trnavského mýta.“ Napriek tomu, výhrady kritikov sú nepresné.

„Renomované holandské štúdio KCAP pri navrhovaní urbanistickej koncepcie vychádzalo z genia loci predmetnej lokality s cieľom regenerovať urbanistickú štruktúru v danom prostredí,“ hovorí developer. To sa prejavilo v rešpektovaní blokovej zástavby a postupnej výškovej gradácii smerom k Filiálke. Kukučínova sa v návrhu mení na aktívnu ulicu, funkcie rozvíjajú myšlienku polycentrickosti mesta a nová kapacita sály povyšuje doterajší kultúrny význam komplexu. Architektúra má reflektovať pôvodné tvaroslovie a s ekológiou sa pri navrhovaní automaticky počítalo.

Advertising

Na margo nesúladu s Územným plánom Immocap argumentuje plošnými ukazovateľmi zámeru. „Územnému plánu zodpovedá rozvrhnutie funkcií projektu podľa kódu funkcie 201, ako územie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu, v ktorom rezidenčná funkcia neprekračuje 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby. Súlad projektu s územným plánom bude posúdený magistrátom hlavného mesta Bratislava ako autoritou vykladajúcou územný plán,“ približuje Martin Šramko.

Developer odmieta aj tvrdenia o necitlivosti a pripomína, že zachová výtvarné diela, ktoré sa tu nachádzajú, pričom si na analýzu prizval historičku umenia Sabínu Jankovičovú. Nanovo inštalovaná tak bude fontána Pavla Mikšíka, pôvodné stožiare  vonkajšieho osvetlenia a vlajkosláva Jozefa Vachálka a svetlíkový strop vo Foyer. V interiéroch sa počíta aj s umiestnením vitráže Milana Dobeša, s ktorý, bolo toto umiestenie konzultované, využitý má byť aj kubánsky mramor z obloženia. Busta Františka Zupku od Jána Kulicha bola darovaná jeho múzeu vo Zvolenskej Slatine.

Aby Immocap potvrdil svoj záujem na čo najvyššej kvalite nového projektu, zorganizoval vyzvanú medzinárodnú ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž. „Do súťaže bolo oslovených 32 ateliérov zo Slovenska a Európy, z ktorých do  užšieho výberu postúpilo 7 medzinárodných architektonických štúdií z Holandska, Belgicka a Veľkej Británie (KCAP, MVRDV, XDGA, Sheppard Robson, AHMM, Neutelings Riedijk, Adept),“ špecifikuje M. Šramko. „Súťažné podmienky kládli dôraz na invenčné urbanistické riešenie so zreteľom na regeneráciu kultúrno-spoločenskej funkcie a na revitalizáciu verejného priestoru.“ Porota pracovala v zložení Iľja Skoček ml., Robert Bishop (UK), Alena Kubová – Gauché, Matej Siebert a Ľubomír Klaučo.

Podľa Immocapu, „výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže, výstupy z overovacích štúdií, auditov a množstvo realizovaných prieskumov preukázali, že Istropolis v súčasnej podobe je neudržateľný a nedokáže naplniť kultúrno-spoločenskú funkciu, a preto je nevyhnutná zásadná prestavba daného územia.“ Len jeden ateliér údajne navrhoval čiastočné zachovanie objektov, ako sa však ukázalo, išlo by o extrémne náročné riešenie, ktoré nezohľadňovalo nároky developera.

„Zvažovali sme aj možnosti rozšírenia kapacity existujúceho objektu,“ pripúšťa developer. „Rozšíreniu bráni množstvo dôvodov, predovšetkým je to absencia flexibility riešenia, možností zásobovania, umiestňovania technológie v existujúcich priestoroch. Rozšírenie hlavnej sály by vyžadovalo búranie hlavného nosného systému budovy, nakoľko obvodové steny hlavnej sály sú jedným z hlavných nosných prvkov celej budovy, čo je prakticky nemožné. Rozšírenie hlavnej sály by vyžadovalo aj zväčšenie foyer a tým úplné prebudovanie architektonického rázu budovy. Vodorovné a zvislé statické prvky Domu odborov nespĺňajú požiadavky na únosnosť v prípade prestavby.“

Immocap tak zhŕňa, že daná forma riešenia je podľa neho z objektívnych príčin najlepšia, ak sa má zachovať a skvalitniť kultúrna funkcia a ponuka v rámci Istropolisu, ako aj aktivovať celá lokalita. Toto jeho presvedčenie posilňujú vykonané analýzy, audity, stretnutia s odborníkmi aj verejné prieskumy, podľa ktorých je lokalita Trnavského Mýta jednou z najviac negatívne hodnotených v rámci Bratislavy. Projekt má byť údajne v blízkej dobe bližšie verejne predstavený a prezentovaný.

 

Zdroj: Immocap

 

Stále tu však ostáva otázka prípadného vyhlásenia za NKP. Ak by sa totiž z Istropolisu stala pamiatka, celá vízia investora by sa razom zrútila a bolo by nutné ju zásadne prehodnotiť – alebo možno aj opustiť. Ak možno veriť jeho tvrdeniam, návratnosť projektu by bola v takom prípade nereálna. V prípade súkromného subjektu tak opadáva zmysel akýchkoľvek ďalších aktivít.

Developer sa tak k možnosti vyhlásiť budovy za NKP stavia negatívne. „Zásadne odmietame možnosť vyhlásenia Domu odborov za Národnú kultúrnu pamiatku,“ reaguje Martin Šramko. „V žiadnom prípade sa nemôžme baviť o tom, že by boli splnené zákonné predpoklady na vyhlásenie Domu odborov za Národnú kultúrnu pamiatku. Toto je nepochybne preukázané už samotnou skutočnosťou, že Krajský pamiatkový úrad nikdy v minulosti takéto konanie nezačal.“

Argumentuje sa pritom negatívnym urbanistickým zásahom do lokality, nízkym prijatím u verejnosti, zánikom architektonických a umeleckých hodnôt v prípade náležitej rekonštrukcie a celkovou neudržateľnosťou konceptu. Immocap záverom pripomína, že komplex a pozemky odkúpil v transparentnej súťaži a vyjadril vieru, že sa bude rešpektovať princíp nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva.

Developer nespresnil, aké by boli jeho kroky v prípade, že by z Istropolisu pamiatka skutočne bola. V takom prípade ale predpokladám, že by zo zámeru vystúpil a hľadal spôsoby, ako sa komplexu zbaviť. Keďže využitie súboru budov súkromnými subjektami by bolo nepravdepodobné, potrebná by bola investícia verejného sektora – štátu alebo mesta – ktoré by následne museli budovy za nemalé prostriedky renovovať. Faktom totiž je, že hoci na svoju dobu Istropolis disponoval špičkovým technologickým vybavením, toto je dnes už zastarané a zabezpečovanie akýchkoľvek súčasných produkcií je tak náročné, až nerealizovateľné.

 

Aktivisti považujú uvažovanú mieru zapracovania pôvodných prvkov do nového komplexu za nedostatočnú formu zachovania hodnôt. Zdroj: Immocap

 

Bratislava nanešťastie nie je také bohaté mesto, aby si teraz mohla dovoliť investovať desiatky miliónov eur do tohto architektonicky zaujímavého, ale zároveň aj obrovského a ťažko obnoviteľného komplexu. Ministerstvo kultúry zas patrí k finančne najviac podvýživeným rezortom a taktiež nemá dostupné financie. Tieto by navyše chýbali inde, pri iných projektoch obnov pamiatok alebo rozvoji kultúrnych centier v oblastiach, kde nedokáže, resp. nemôže pomôcť súkromný sektor.

Hoci je postoj DOCOMOMO pochopiteľný – a s ohľadom na poslanie organizácie by bolo zvláštne, keby sa neozvala – mám za to, že obvinenia z necitlivosti a totálnej nevhodnosti celého zámeru diskusiu nikam neposúvajú. Určite má zmysel debatovať o lepšom nadviazaní na hodnoty pôvodného Istropolisu v novom komplexe, ekológii, verejnom priestore a podobne, príp. predstaviť vlastnú, dátami podporenú alternatívu, robiť však maximum preto, aby sa projekt nerealizoval, je kontraproduktívne. Bratislave totiž takýto postup veľa neprináša.

Na výber sú totiž dve varianty: môže vzniknúť kvalitný mestotvorný polyfunkčný projekt s kultúrno-spoločenskou sálou na špičkovej úrovni, ktorý síce nahradí pôvodný komplex, ale k jeho odkazu sa symbolicky aj fyzicky priznáva, alebo sa môže zachovať súčasný Istropolis. Ten je síce pozoruhodnou architektúrou, jeho budúca rekonštrukcia je však neistá, perspektívy využitia slabšie a možnosti úprav obmedzené. Istropolis nie je dokonale funkčný priestor, ako napríklad Premostenie SNG, a nie je to ani Finlandia Hall v Helsinkách alebo Kongresový palác v Prahe, preto nemá zmysel porovnanie s týmito príkladmi.

Dá sa len predpokladať, že ak by sa urobila objektívna cost-benefit analýza, riešenie vychádzajúce z vízie developera by vyšlo ako zmysluplnejšie – zvlášť ak by sa zámer spojil s víziou vzniku Národného kultúrneho a kongresového centra a plánovaná sála v Istropolise by bola v správe verejného sektora. Bratislava by sa zbavila nefunkčného mestského priestoru, získala by ikonický kultúrny stánok a zvýšila svoj potenciál pre organizáciu medzinárodných podujatí, čo by pozitívne zapôsobilo na jej prestíž. Navyše by sa tým nepripravila o iné rozvojové možnosti, keďže by nemusela do (Nového) Istropolisu toľko investovať.

Je tak na zváženie, či treba spôsobu postupu DOCOMOMO, ktoré si navyše pomohlo zavádzajúcou vizualizáciou osadenia hmoty do priestoru Trnavského Mýta, tlieskať. Mnohé tvrdenia aktivistov sú diskutabilné, až tendenčné. Daný priestor si rozhodne zaslúži citlivosť a extrémne pozorný prístup, na čo by práve odborná organizácia mala dohliadať. Momentálne sa však zdá, že sa opakuje tradičný bratislavský príbeh, kedy sa z investorov, bez ohľadu na úroveň ich zámeru, robia strašiaci. Mestu a jeho obyvateľom to neprináša vôbec nič.

 

Celé stanovisko Immocapu nájdete tu.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap
  • Zdroj: Immocap

Súvisiace články

Kľúčový projekt sa blíži. Nový Istropolis by mal ísť do výstavby už na budúci rok

08.02.2023 10:32:50 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších aktuálne pripravovaných projektov v Bratislave sa blíži k výstavbe. Nový Istropolis, náhrada pôvodného komplexu Istropolis na Trnavskom mýte od developera Immocap, by mal ísť do realizácie už na budúcu jar. Ešte predtým však musí získať potrebné povolenia. Medzičasom prebieha diskusia o budúcom rozsahu kultúrno-spoločenského centra.

Čítať viac

Legenda je definitívne preč. Istropolis je zrovnaný so zemou

04.12.2022 14:32:10 Adrian Gubčo

V uplynulých dňoch bolo z veľkej časti ukončené búranie výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Na pozemku sa teraz nachádza už len halda sutín, ktoré sa postupne odpratávajú. Definitívne tak bol ukončený príbeh známeho komplexu, ktorý niekoľko rokov dotváral charakter Trnavského mýta. Na jeho mieste developer Immocap vybuduje Nový Istropolis.

Čítať viac

Dominanta Trnavského mýta sa stráca. Výšková budova Istropolisu prichádza o podlažia

06.11.2022 19:58:19 Adrian Gubčo

Asanácia výškovej administratívnej budovy niekdajšieho Domu odborov napreduje. V tejto chvíli sa už definitívne strácajú najvyššie podlažia budovy, ktorá tvorila desaťročia výškovú dominantu Trnavského mýta. Stavebník, spoločnosť Immocap, smeruje k ukončeniu búracích prác ešte pred koncom roka, aby uvoľnil miesto projektu Nový Istropolis.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Výšková budova rýchlo mizne

14.10.2022 13:00:00 Adrian Gubčo

V týchto dňoch postupne zaniká výšková administratívna budova, ktorá tvorila súčasť komplexu Domu odborov Istropolis. S jej odstránením odíde do minulosti výrazná dominanta Trnavského mýta, ale aj orientačný bod pre širšie okolie. Búranie súvisí s prípravou na výstavbu Nového Istropolisu, veľkého polyfunkčného zámeru od spoločnosti Immocap.

Čítať viac

Vyššia budova sa ešte nebúrala. Immocap začína s asanáciou veže Istropolisu

20.09.2022 16:48:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom by sa malo začať búranie organizačnej budovy, teda výškovej dominanty niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Oznámil to developer Immocap, ktorý odstraňuje pôvodný komplex, na ktorého mieste chce postaviť projekt Nový Istropolis. Ide pravdepodobne o najvyššiu budovu, aká bola doteraz v Bratislave odstránená.

Čítať viac

Posledné momenty Istropolisu. Zanikajú zvyšky bývalej kultúrnej sály

14.09.2022 15:21:55 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa búrajú posledné časti bývalej kultúrnej a kongresovej časti Domu odborov Istropolis. Monumentálna stavba, ktorá vyše štyri desaťročia tvorila dominantu Trnavského mýta, odchádza definitívne do minulosti. Z celého komplexu ešte ostáva zbúrať výškovú administratívnu časť a do budúcna aj Dom techniky, ktorý prešiel do vlastníctva developera Immocap.

Čítať viac

Architekt Nového Istropolisu Jeroen Dirckx: Kultúrne centrum v Istropolise bude mať svetovú úroveň

02.09.2022 09:15:00 Adrian Gubčo

Nový Istropolis od developera Immocap je dnes považovaný za jeden z najkontroverznejších projektov v Bratislave. Dôvodom je nahradenie pôvodného Domu odborov Istropolis novým komplexom, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho architekt z kancelárie KCAP Jeroen Dirckx si je pochybností vedomý, zároveň však presviedča, že na Trnavskom mýte vznikne skvelý projekt.

Čítať viac

Nový Istropolis je bližšie k prvému povoleniu

04.08.2022 14:12:29 Adrian Gubčo

Zámer výstavby polyfunkčného komplexu Nový Istropolis na Trnavskom mýte sa pomaly hýbe vpred. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, teda podrobnejšie hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie. Investor musel zohľadniť pripomienky viacerých strán, vrátane Hlavného mesta, ktoré požaduje zváženie redukovaného variantu zámeru.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká, developer aj naďalej ráta s pôvodným projektom

17.06.2022 16:00:00 Adrian Gubčo

Na Trnavskom mýte postupuje búranie niekdajšieho Domu odborov Istropolis. Jedna z výrazných stavieb Bratislavy zaniká, aby uvoľnila miesto novému projektu. Developer Immocap chce vybudovať mohutný polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj veľké kultúrno-kongresové centrum. Jeho podoba je však do veľkej miery závislá od verejnej podpory, ktorá je aj naďalej otázna.

Čítať viac

Istropolis postupne zaniká

02.03.2022 15:13:57 Adrian Gubčo

Na začiatku tohto roka sa spustilo búranie Domu odborov Istropolis, veľkého komplexu, ktorý tvoril charakteristickú súčasť Trnavského Mýta. Už onedlho sa to zmení. Na jeho mieste má totiž vzniknúť Nový Istropolis, polyfunkčný komplex s kultúrno-spoločenským centrom, kanceláriami, bývaním a retailom od developera Immocap. Búranie pôvodnej stavby bude prebiehať počas celého tohto roka.

Čítať viac

Immocap má búracie povolenie na Istropolis, prvé práce sa majú spustiť už v najbližších dňoch

10.01.2022 14:16:13 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Dom odborov Istropolis pôjde takmer definitívne k zemi. Developer Immocap oznámil že disponuje právoplatným rozhodnutím mestskej časti Nové Mesto o odstránení existujúceho objektu. Už v najbližších dňoch chce mohutný neskoromodernistický komplex ohradiť a začať s prvými prácami. V budúcnosti ho má nahradiť polyfunkčný projekt Nový Istropolis, ktorého súčasťou má byť aj pomerne rozsiahla kultúrno-spoločenská sála.

Čítať viac

Boj o NKKC pokračuje: Incheba a JTRE spochybňujú závery občianskeho združenia, Immocap kritiku odmieta

22.12.2021 17:20:09 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa bola konečne zverejnená analýza Občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum (OZ NKKC), ktorá mala odpovedať na otázku, kde by sa tento dôležitý prvok vybavenosti mal nachádzať. Pracovná skupina za najlepší návrh označila Nový Istropolis od Immocapu, čo ostatní developeri odmietajú. Odkazujú pritom na posudok Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP).

Čítať viac

Útvar hodnoty za peniaze odporúča vznik Národného kultúrneho a kongresového centra, minister financií zámer kritizuje

16.12.2021 13:26:20 Adrian Gubčo

V priebehu včerajška bolo odhalené hodnotenie Štúdie uskutočniteľnosti projektu Národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC). Vypracovať ju dalo rovnomenné združenie, ktorého cieľom je vznik tohto dôležitého prvku občianskej vybavenosti, zásadného pre ďalší rozvoj Bratislavy. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR síce potvrdil jeho výhodnosť, výsledky štúdie však expresívne skritizoval minister financií Igor Matovič.

Čítať viac

Nové Mesto a Immocap sa dohodli, mestská časť podporí projekt Nový Istropolis

29.11.2021 13:24:00 Adrian Gubčo

Spory medzi mestskou časťou Bratislava – Nové mesto a developerom Immocap Group, ktorý pripravuje prestavbu areálu Istropolis, sa nateraz zdajú byť zažehnané. Ako oznámil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti, obom stranám sa podarilo dohodnúť na splnení garancií developera voči verejnosti. Podľa starostu ide o veľké víťazstvo, v skutočnosti to skôr pripomína divadlo.

Čítať viac

Nové Mesto žiada zachovanie kultúrnej funkcie Istropolisu pod hrozbou sankcií, investor ich odmieta

23.09.2021 17:48:29 Adrian Gubčo

Horúca diskusia o budúcnosti priestoru, kde sa dnes nachádza komplex Domu odborov Istropolis, pokračuje aj naďalej. Okrem aktivistov je hlasná aj mestská časť Nové Mesto, ktorá ústami starostu Rudolfa Kusého žiada od developera Immocap splnenie viacerých požiadaviek. Obávajúc sa osudu PKO, za prípadné nesplnenie záväzkov žiada sankcie. Tie developer považuje za neprimerané.

Čítať viac

Národné kultúrne a kongresové centrum: Ktoré je najlepšie?

10.08.2021 09:52:00 Adrian Gubčo

Čoskoro by malo byť známe, ktorá ponuka na lokalitu a projekt pre Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) je najlepšia. Odborná komisia, zostavená združením NKKC, by mala predstaviť výsledky štúdie uskutočniteľnosti, kde porovnávala vízie potenciálnych partnerov v Novom Istropolise, Inchebe alebo Novom Lide. Ktoré z uvažovaných centier by mohlo mať na základe známych informácií najväčšiu šancu byť NKKC?

Čítať viac

Kultúrno-kongresové centrum v Novom Istropolise: Čo prinesie Bratislave?

26.05.2021 14:13:19 Adrian Gubčo

Hoci je Nový Istropolis veľký projekt, jeho najvýraznejšou súčasťou má byť nové kultúrno-kongresové centrum. Developer Immocap hovorí, že pôjde o špičkovú modernú sálu s európskymi parametrami, ktorá bude viac než dôstojnou náhradou pôvodného Domu odborov Istropolis a jeho kongresovej časti. Presné detaily sa však odhaľujú až teraz a s nimi aj možnosti, ktoré môže centrum metropole priniesť.

Čítať viac

Proti búraniu Istropolisu spustili petíciu, developer reaguje

13.04.2021 14:48:14 Adrian Gubčo

Plánovaná prestavba územia, kde sa dnes nachádza Dom odborov Istropolis, budí aj naďalej vášne. Aktivisti a odborníci zo združenia DOCOMOMO pripravili Petíciu za záchranu Istropolisu, v ktorej žiadajú zachovanie Istropolisu a jeho vyhlásenie za pamiatku. Na túto iniciatívu zareagoval developer Immocap, pripravujúci Nový Istropolis, ktorý pripomína, že petícia zamlčiava dôležité fakty.

Čítať viac

Hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj sú otvorení prestavbe Istropolisu

18.02.2021 17:00:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy ani Bratislavský samosprávny kraj neodmietajú premenu areálu Domu odborov Istropolis, hoci výmenou za určité verejnoprospešné opatrenia. Vyjadrili sa tak pre agentúru SITA. Na toto stanovisko už reagoval aj developer Immocap, ktorý prisľúbil, že pripomienky mesta aj kraja bude pri riešení projektu rešpektovať.

Čítať viac

Nový Istropolis odhaľuje ďalšie detaily

03.12.2020 17:47:19 Adrian Gubčo

Predstavenie zámeru prestavby areálu Istropolisu v priebehu leta vyvolalo veľký záujem verejnosti. Developer Immocap odvtedy postupne dávkoval nové informácie o projekte, ktorý má zmeniť Trnavské Mýto a prispieť ku vzniku nového subcentra Bratislavy. Dnes boli zverejnené ďalšie detaily, keďže bol Nový Istropolis podaný na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Čítať viac

Ako zmení Nový Istropolis Bratislavu

23.09.2020 13:25:00 Adrian Gubčo

Zámer Nového Istropolisu je momentálne celkom logicky asi najviac diskutovaným investičným zámerom v Bratislave. Podstatná časť debát sa sústredí na otázku asanácie pôvodného Domu odborov Istropolis, ide však len o jednu z tém, o ktorých by sa malo hovoriť. Druhou – možno ešte podstatnejšou – je perspektíva ďalšej budúcnosti Trnavského Mýta a Bratislavy a spôsob, akým ju Nový Istropolis môže ovplyvniť.

Čítať viac

Dom odborov Istropolis sa nedá zachrániť

28.07.2020 13:30:00 Adrian Gubčo

Predstavenie Nového Istropolisu vyvolalo z logických dôvodov mimoriadny záujem médií a obrovský počet reakcií. Veľká väčšina sa venuje jedinej téme – asanácii pôvodného komplexu Istropolis. Milovníci modernistickej architektúry obviňujú developera z neúcty voči historickému a kultúrnemu odkazu budovy, investor Immocap sa bráni, že pôvodný Istropolis bol neudržateľný. Čo sú dôvody takéhoto postoja?

Čítať viac

Nový Istropolis sa odhaľuje

16.07.2020 12:55:25 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Dnešným dňom sa odhaľuje podoba dalšieho dlhoočakávaného bratislavského projektu: známe sú prvé detaily prestavby komplexu Istropolis, ikonickej stavby, tvoriacej už automatickú súčasť Trnavského mýta, asi najdôležitejšieho dopravného uzlu v meste. Developer Immocap oslovil pre návrh prestížnu architektonickú kanceláriu KCAP, víťaza medzinárodnej súťaže.

Čítať viac

Istropolis pokračuje v odhaľovaní detailov: Kultúrne centrum pomôžu navrhnúť poprední medzinárodní experti

24.09.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Developer Nového Istropolisu, spoločnosť Immocap Group, postupne rozbieha komunikáciu, ktorá povedie až k odhaleniu novej podoby developmentu. Po oznámení prvých detailov k súťaži na transformáciu zásadného územia, kde dnes stojí Dom odborov Istropolis, teraz pripomína ďalšie informácie, ktorými sa snaží dokázať, že nový projekt bude pre Bratislavu výrazným prínosom.

Čítať viac

Developer predstavuje ďalšie detaily k Istropolisu: Búranie starého komplexu je takmer isté

12.09.2019 08:15:00 Adrian Gubčo

Spoločnosť Immocap Group včera oznámila, že víťazom súťaže na oživenie územia v priestore Istropolisu na Trnavskom mýte sa definitívne stáva architektonická kancelária KCAP. Popritom bolo poukázané na problémy súčasného komplexu, z čoho viacmenej už jasne vyplýva, že preferovanou možnosťou je zánik pôvodnej budovy a jej nahradenie novou štruktúrou.

Čítať viac

YIT ustupuje od projektu prestavby Istropolisu

21.08.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia vystúpil z projektu prestavby komplexu Domu odborov Istropolis na Trnavskom mýte. Táto správa prichádza len niekoľko dní po mediálnom šume súvisiacom s odhalením neaktuálnej vizualizácie možnej podoby územia od jedného z účastníkov architektonickej súťaže. Developer tak ostáva plne pod kontrolou spoločnosti Immocap Group.

Čítať viac

Aká bude budúcnosť Istropolisu?

16.08.2019 10:20:00 Adrian Gubčo

V bratislavskej komunite postupne rastie záujem o budúcnosť komplexu Domu odborov Istropolis, ktorý bol už pred časom predaný spoločnostiam Immocap Group a YIT Slovakia. Po náznakoch o tom, že na areál prebehla medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, unikla prvá z vizualizácií, čo vzbudilo ďalšiu záplavu reakcií. Aká bude naozaj budúcnosť tohto komplexu?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube