Author photoAdrian Gubčo 29.06.2020 08:33

Predĺženie petržalskej električkovej radiály má stavebné povolenie

Príprava výstavby asi najdôležitejšieho aktuálneho projektu rozvoja verejnej dopravy v Bratislave dosiahla ďalší dôležitý míľnik: Stavebný úrad v mestskej časti Petržalka vydal stavebné povolenie pre druhú etapu Petržalskej radiály, ktorá prepojí dnešnú konečnú na Jungmannovej s Janíkovym dvorom. Povolenie ešte musí nadobudnúť právoplatnosť.

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Hlavné mesto SR Bratislava, ktorý je stavebníkom projektu, podalo žiadosť o stavebné povolenie ešte v lete 2019, potom, ako získalo územné rozhodnutie na jar 2019. Skoršiemu udeleniu povolenia zabránilo nedodanie všetkých potrebných dokumentov, ktoré mesto doložilo až na začiatku tohto roka, preto sa samotné konanie začalo 30.3.2020. Aktuálne vydané stavebné povolenie ešte nie je právoplatné, do 15 dní sa dá proti nemu odvolať.

Dá sa predpokladať, že toto odvolanie príde, keďže projekt bol stíhaný zdržaniami v dôsledku neustálych odvolaní už predtým. Pripomienky v rámci konania zaslalo napríklad Združenie domových samospráv, ktoré je neslávne známe neustálym vstupovaním do konaní viacmenej na celom Slovensku. Do správoplatnenia povolenia tak môže prejsť ešte niekoľko mesiacov.

Pre Hlavné mesto je to nemalá komplikácia. Zisk povolenia je predpokladom pre realizáciu posledného kroku pred štartom výstavby: súťaže na zhotoviteľa, ktorá by sa mala spustiť v auguste a trvať bude minimálne pol roka – ak pôjde bez problémov a ani v tomto prípade sa žiaden zo súťažiacich neodvolá. Hlavné mesto už pripravuje podklady.

Výstavba by tak mohla začať teoreticky na jar 2021, dokončená musí byť do konca roka 2023. Realizácia stavby musí prebiehať hladko, keďže koniec roka 2023 je hraničný termín pre dokončenie projektov, financovaných z fondov EÚ. V opačnom prípade si Bratislava bude musieť projekt odfinancovať sama, čo je pri súčasnom rozpočte nepredstaviteľné.

Magistrát nateraz deklaruje, že postupuje podľa harmonogramu a dobudovanie električkovej trate stíha, k dispozícii však bude mať skutočne len veľmi malú časovú rezervu. Meškanie podobné zdržaniu pri dokončení prvej časti modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa v tomto prípade opakovať nesmie.

 

Budúca podoba prístrešku na zastávke. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR via ASB.sk

 

Predmetom stavby bude predĺženie električkovej trate zo severnej časti Petržalky až na jej južný okraj, kde v súčasnosti prebieha masívny development. Celková dĺžka staveniska bude takmer 4,4 kilometra, z toho 3,9 kilometra bude novostavba, zvyšných takmer 500 metrov úprava existujúcej trate. Súčasťou projektu budú koľaje, sedem zastávok, úrovňové aj mimoúrovňové kríženia, obratisko, vozovňa (hala dennej údržby), ako aj súvisiace stavby a úpravy – nová cyklodiaľnica, premostenia Chorvátskeho ramena, úpravy ciest či rozsiahle sadové úpravy.

K projektu prišlo množstvo pripomienok od dotknutých orgánov. Siemens napríklad žiada, aby bola trať, cesty aj cyklotrasa osvetlená LED svietidlami, Bratislavský samosprávny kraj zas požiadal o zriadenie dynamickej a inteligentnej preferencie na križovatkách v obave pred dopravnými problémami. Najviac pripomienok zaslal Dopravný podnik Bratislava, ktorý bude trať potom prevádzkovať.

Ten napríklad žiada možnosť pojazďovať električkovú trať kĺbovými autobusmi pred zastávkou Janíkov dvor, zlepšiť možnosti pešieho pohybu na zastávke Bosákova, prehodnotiť uvažovanú výsadbu kríkov pozdĺž trate, aby nebola narušená bezpečnosť detí, alebo posunúť stromy, ktoré majú okolo trate rásť, do vzdialenosti minimálne 5 metrov. Po ďalších zásahoch, ktoré do riešenia podoby trate ešte predtým zapracovala Kancelária Hlavnej architektky, by mala byť z Petržalskej radiály s prehľadom najlepšia a najpríťažlivejšia trať v Bratislave,a to aj oproti zmodernizovaným úsekom iných radiál.

Cestujúca verejnosť by mala oceniť zriadenie združenej zastávky na Bosákovej ulici, zazelenie podstatnej časti trate, zrealizovanie vegatačných striech na zastávkach, mohutnú výsadbu stromov pozdĺž línie trate, vybudovanie zmieňovanej cyklodiaľnice (v šírke štyri metre, minimálne tri), ale aj doplnenie nových peších mostov cez Chorvátske rameno, ktoré má navrhnúť, prípadne vysúťažiť, Metropolitný inštitút Bratislavy.

Nová trať prinesie aj rozšírenie a napriamenie Kutlíkovej ulice pri krížení s Chorvátskym ramenom, rekonštrukciu a dobudovanie chodníkov pozdĺž Jantárovej cesty a úpravu viacerých križovatiek. Autobusové zastávky majú byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala vzdialenosť pri prestupovaní z autobusov do električiek. Linkové vedenie autobusov je už budúcej trati prispôsobené.

Výsledkom projektu tak má byť výrazné zlepšenie mobility v podstatnej časti Petržalky. Obyvatelia získajú rýchly spôsob, ako sa dostanú do centra Bratislavy, a to vo forme kapacitného segregovaného systému, ktorý nie je zaťažený dopravnými zápchami. Vzhľadom na rovinatý charakter Petržalky bude určite výraznou pomocou pre zlepšenie dopravnej situácie aj nová cyklotrasa.

Cena celého projektu sa dnes odhaduje na 114 miliónov eur s DPH. Dá sa predpokladať, že po súťaži na zhotoviteľa sa táto cena o niečo zníži.

 

Znázornenie trasy so zastávkami. Zdroj: iMHD.sk

 

Bratislava sa tak veľmi pomaly blíži k dobudovaniu nosného systému verejnej dopravy v Petržalke, a to s omeškaním presahujúcim desaťročia. Koridor, v ktorom má byť trať umiestnená, bola historicky určená pre metro (rýchlodráhu), s jeho výstavbou sa však reálne začalo až v roku 1988. Revolúcia zastihla stavbu v jej počiatku, po zmene pomerov sa už realizácia nikdy neobnovila.

Nasledujúcich niekoľko rokov sa hľadala vhodná koncepcia riešenia metra, v roku 2003 sa však dospelo k záveru, že najlepšou formou riešenia dopravy bude rýchlodrážna električka. Konkrétna podoba trate však nebola ujasnená, pričom sa zvažovala zapustená, povrchová či estakádna trať, ktorá by mimoúrovňovo prekonala jednotlivé križovatky.

Hlavné mesto sa nakoniec rozhodlo pre povrchové riešenie s úrovňovými kríženami, čo má podporiť bezbariérovosť a mestotvornosť trate. Tá nebude v budúcnosti prechádzať cez dnes zanedbaný zelený pás, ale urbanizované územie, v ktorom sa očakáva vznik občianskej vybavenosti v rámci nového centra Petržalky. Jednotlivé zastávky majú slúžiť ako ohniská alebo uzly spoločenskej a komerčnej aktivity.

Doterajšia skúsenosť s prvou etapou Petržalskej radiály nasvedčuje tomu, že táto skutočne prinesie ďalší stavebný rozvoj mestskej časti – čo je pozitívne. Najväčšie slovenské sídlisko si dodnes nevytvorilo jednoznačne definované centrum a vybavenosť sa sústredí v nákupných centrách podporujúcich individuálnu automobilovú dopravu, v nedôstojných podmienkach prestarnutých objektov v rámci pôvodnej zástavby, alebo na ľavom brehu Dunaja.

Výstavba električkovej trate a následný rozvoj v jej okolí je kľúčovým krokom k tomu, aby sa z Petržalky stala plnohodnotná mestská štvrť s čiastočnou šancou stať sa „mestom krátkych vzdialeností“. Pre túto časť mesta tak ide o najzásadnejší a najpozitívnejší zámer, čo len zvyšuje dôležitosť jeho skorého povolenia a dobudovania.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube